6.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/24


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2

ze dne 30. září 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (1), a zejména na čl. 21 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 21 odst. 4a třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 11a odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2009 vyžaduje, aby registrované a certifikované ratingové agentury při vydávání ratingu či ratingového výhledu poskytovaly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) ratingové informace. Tento požadavek se nevztahuje na ratingy, které jsou za poplatek vypracovány a zpřístupněny výlučně investorům. Od orgánu ESMA se vyžaduje, aby zveřejnil ratingové informace, které mu poskytly ratingové agentury, na veřejně přístupných internetových stránkách označovaných jako Evropská ratingová platforma (ERP). Proto by měla být stanovena pravidla upravující obsah a prezentaci informací, které by ratingové agentury měly poskytovat orgánu ESMA pro účely zveřejnění na ERP.

(2)

Kromě toho čl. 11 odst. 2 a čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009 vyžadují, aby ratingové agentury poskytovaly Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace o své historické výkonnosti a informace pro účely průběžného dohledu. Obsah a způsob prezentace těchto informací vymezují nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 (2), resp. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 (3). Aby mohl orgán ESMA účinněji zpracovávat údaje a aby se zjednodušilo předkládání údajů registrovanými a certifikovanými ratingovými agenturami, měly by být stanoveny integrované oznamovací povinnosti všech údajů, které by registrované a certifikované ratingové agentury měly předkládat orgánu ESMA. Proto toto nařízení stanoví pravidla, která určují, jaké údaje se mají předkládat pro účely ERP, jaké informace o historické výkonnosti se mají zpřístupnit v centrálním archivu zřízeném orgánem ESMA a jaké informace by měly ratingové agentury pravidelně předkládat orgánu ESMA pro účely průběžného dohledu nad ratingovými agenturami. Tímto nařízením se tudíž zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012. Orgán ESMA by měl všechny údaje předkládané ratingovými agenturami pro účely ERP, pro centrální archiv a pro účely průběžného dohledu začlenit do jediné databáze ESMA.

(3)

Aby se zaručilo, že ERP obsahuje aktuální informace o ratingových akcích, které nejsou zpřístupňovány výlučně investorům za poplatek, je nutné popsat údaje, které mají být předkládány, včetně ratingu a výhledu hodnoceného nástroje nebo subjektu, tiskových zpráv přiložených k ratingovým činnostem, zpráv přiložených k ratingu států, druhu ratingu a dne a hodiny zveřejnění. Zejména tiskové zprávy poskytují informace o klíčových prvcích, na nichž je rozhodnutí o ratingu postaveno. ERP poskytuje uživatelům ratingů centrální přístupové místo k aktuálním ratingovým informacím a snižuje náklady na získání informací tím, že nabízí globální pohled na různé ratingy vydané pro každý hodnocený subjekt či nástroj.

(4)

Aby byl zajištěn globální pohled na veškeré ratingy přidělené různými ratingovými agenturami témuž hodnocenému subjektu nebo nástroji, měly by ratingové agentury pro hodnocený subjekt či hodnocený nástroj při předávání ratingových údajů orgánu ESMA používat společné identifikační kódy. Proto by jedinou metodou celosvětové specifické identifikace, která se používá k identifikaci hodnocených subjektů, emitentů, původců a ratingových agentur, měla být metoda využívající kód LEI, globální identifikační kód právnické osoby (Global Legal Entity Identifier).

(5)

Aby se zaručilo, že informace v ERP jsou aktuální, měly by být ratingové informace shromažďovány a zveřejňovány denně, aby bylo možné provádět jednu denní aktualizaci ERP mimo úřední hodiny Unie.

(6)

Aby mohl orgán ESMA rychle reagovat v případě skutečného či potenciálního nedodržení požadavků nařízení (ES) č. 1060/2009, ratingové informace předkládané registrovanými a certifikovanými ratingovými agenturami by mu měly umožnit, aby pozorně dohlížel na jednání a činnosti ratingových agentur. Z toho důvodu by se ratingové údaje měly orgánu ESMA předkládat měsíčně. Avšak v zájmu zajištění proporcionality by ratingové agentury, které mají méně než 50 zaměstnanců a nejsou součástí skupiny, měly předkládat ratingové údaje každé dva měsíce. Orgán ESMA by přesto měl mít možnost od uvedených ratingových agentur vyžadovat, aby měsíčně předkládaly údaje o počtu a druhu svých ratingů, včetně údajů o složitosti úvěrové analýzy, relevanci hodnocených nástrojů či emitentů a způsobilosti ratingů, které se používají pro regulační účely.

(7)

Aby se zabránilo zdvojenému předkládání údajů, měl by orgán ESMA pro průběžný dohled využívat údaje, které již byly vykázány pro účely ERP. Od ratingových agentur by se rovněž mělo vyžadovat, aby pro účely průběžného dohledu předkládaly informace o ratingu a ratingových výhledech, které nebyly vykázány pro účely ERP.

(8)

Orgán ESMA by měl používat údaje poskytnuté pro účely ERP a průběžného dohledu ke shromáždění informací o historické výkonnosti, které by měl zpřístupnit v centrálním archivu v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009. Aby se dále usnadnilo srovnávání a zaručila soudržnost s údaji, které byly vykázány v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012, měly by být nově certifikované ratingové agentury povinny předkládat údaje za období alespoň deseti let před certifikací nebo za období od začátku jejich činnosti. Certifikované ratingové agentury by neměly mít povinnost tyto údaje zcela či zčásti předkládat, pokud mohou prokázat, že by to nebylo přiměřené vzhledem k jejich rozsahu a složitosti.

(9)

Ratingové agentury, které jsou součástí skupiny, by měly mít možnost předkládat své ratingové údaje orgánu ESMA buď odděleně, nebo pověřit jednu z agentur ve skupině, aby předkládala údaje jejich jménem. Avšak vzhledem k vysoce integrované organizaci ratingových agentur na úrovni Unie a v zájmu snazšího pochopení statistiky jsou ratingové agentury vybízeny k tomu, aby předkládaly údaje na globální úrovni za celou skupinu.

(10)

Pro účely průběžného dohledu prováděného orgánem ESMA a pro zveřejňování zpráv ratingových agentur o historické výkonnosti mohou ratingové agentury orgánu ESMA také dobrovolně vykazovat ratingy, které vydaly ratingové agentury třetích zemí, jež patří do stejné skupiny ratingových agentur, ale které nebyly přejaty v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009.

(11)

Při předkládání údajů by ratingové agentury měly rozdělit vydané ratingy a ratingové výhledy do různých kategorií: podle druhu ratingu a dílčích klasifikací, např. sektoru, odvětví nebo kategorie aktiv nebo podle druhu emitenta a emise. Tyto kategorie jsou založeny na předchozích zkušenostech orgánu ESMA se shromažďováním ratingových údajů a na potřebě dohledu nad ratingovými údaji.

(12)

Aby se zajistilo, že jsou vykazovány ratingy nových finančních nástrojů, které by mohly vzniknout v důsledku finanční inovace, měla by být začleněna kategorie pro předkládání údajů o „jiných finančních nástrojích“. Kromě toho by také ratingy podniků a ratingy strukturovaného financování měly obsahovat kategorii „jiné“, do níž by byly zařazeny všechny nové typy podnikových emisí nebo nástrojů strukturovaného financování, které nelze zařadit do stávajících kategorií.

(13)

Aby mohl orgán ESMA zřídit ERP a aby měly ratingové agentury dostatek času na přizpůsobení svých interních systémů novým požadavkům na vykazování, měly by ratingové agentury předložit první zprávu do 1. ledna 2016. Aby se zaručila porovnatelnost a kontinuita údajů předkládaných podle tohoto nařízení, měla by první zpráva obsahovat údaje o všech ratinzích, které byly vydány a nebyly staženy do 21. června 2015. Kromě toho by první zpráva měla obsahovat údaje o ratinzích a ratingových výhledech, které vydaly ratingové agentury v období od 21. června 2015 do 1. ledna 2016. První zpráva by měla obsahovat týž druh údajů jako v případě ratingových údajů, které se pak mají předkládat denně.

(14)

Aby mohl orgán ESMA automaticky přijímat a zpracovávat údaje ve svých interních systémech, předkládané údaje by měly být sestaveny v normalizovaném formátu. Vzhledem k technickému pokroku může být nutné, aby orgán ESMA aktualizoval a sdělil řadu technických pokynů pro vykazování, které se týkají přenosu či formátu souborů předkládaných ratingovými agenturami, prostřednictvím zvláštních sdělení nebo pokynů.

(15)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(16)

Orgán ESMA uspořádal o návrzích regulačních technických norem otevřené veřejné konzultace, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(17)

Aby byly splněny požadavky čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 (5), mělo by se toto nařízení použít ode dne 21. června 2015,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předkládané údaje

1.   Ratingové agentury předloží údaje o všech svých vydaných nebo přejatých ratinzích nebo ratingových výhledech v souladu s články 8, 9 a 11. Ratingové agentury vykážou všechny ratingy a ratingové výhledy vydané na úrovni hodnoceného subjektu a v příslušných případech předloží informace o všech svých vydaných dluhových nástrojích.

2.   Ratingové agentury zaručí přesnost, úplnost a dostupnost údajů vykázaných orgánu ESMA a rovněž zaručí, že zprávy jsou předkládány v souladu s články 8, 9 a 11 za použití vhodných systémů vyvinutých na základě technických pokynů poskytnutých orgánem ESMA.

3.   Ratingové agentury neprodleně informují orgán ESMA o veškerých výjimečných okolnostech, které jim mohou dočasně zabránit v předkládání údajů v souladu s tímto nařízením nebo je mohou opozdit.

4.   V případě skupin ratingových agentur mohou členové skupiny pověřit jednoho člena, aby předkládal zprávy požadované podle tohoto nařízení jejich jménem. Všechny ratingové agentury, jejichž jménem je zpráva předkládána, musí být uvedeny v údajích předložených orgánu ESMA.

5.   Pro účely čl. 11 odst. 2 a čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009 může ratingová agentura, která předkládá informace jménem skupiny, do těchto informací zahrnout údaje o ratingu a ratingových výhledech, které vydaly ratingové agentury třetích zemí, jež patří do stejné skupiny ratingových agentur, a které nebyly přejaty. Pokud ratingová agentura takové údaje nepředkládá, podá vysvětlení ve zprávě o kvalitativních údajích v části 1 tabulce 1 v polích 9 a 10 přílohy I tohoto nařízení.

6.   Ratingové agentury zveřejní status vyžádání u každého vykázaného ratingu či ratingového výhledu tím, že upřesní, zda jde o nevyžádaný rating se zapojením hodnoceného subjektu či spřízněné třetí osoby nebo nevyžádaný rating bez zapojení podle čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1060/2009 nebo o rating vyžádaný.

Článek 2

Předkládání informací o statusu selhání a stažení

1.   Ratingová agentura předloží informace o selhání v souvislosti s ratingem v příloze I části 2 tabulce 2 polích 6 a 13, pokud došlo k některé z následujících událostí:

a)

rating uvádí, že došlo k selhání podle definice selhání ratingové agentury;

b)

rating byl stažen z důvodu platební neschopnosti hodnoceného subjektu nebo kvůli restrukturalizaci dluhu;

c)

veškeré další případy, kdy se ratingová agentura domnívá, že u hodnoceného subjektu nebo hodnoceného nástroje došlo k selhání, výraznému zhoršení nebo rovnocenné situaci.

2.   Je-li vykázaný rating stažen, důvod k tomuto stažení se uvede v příloze I části 2 tabulce 2 poli 11.

Článek 3

Druhy ratingů

Ratingové agentury při vykazování ratingů a ratingových výhledů tyto ratingy a výhledy klasifikují jako jeden z těchto druhů ratingů:

a)

ratingy podniků;

b)

ratingy strukturovaného financování;

c)

ratingy států a veřejných financí;

d)

jiné finanční nástroje.

Článek 4

Ratingy podniků

1.   Ratingové agentury při vykazování ratingů podniků tyto ratingy klasifikují do jednoho z těchto odvětvových segmentů:

a)

finanční instituce včetně bank, makléřů a obchodníků s cennými papíry;

b)

pojištění;

c)

všechny další podnikové subjekty nebo emitenti, kteří nejsou zařazeni do kategorií uvedených v písmenech a) a b).

2.   Ratingové agentury klasifikují podnikové emise jako jeden z těchto druhů emisí:

a)

dluhopisy;

b)

kryté dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6), které splňují požadavky na způsobilost vymezené v čl. 129 odst. 1 až 3, 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (7);

c)

jiné druhy krytých dluhopisů, v jejichž případě ratingová agentura pro vydání ratingu použila zvláštní metody, modely či klíčové předpoklady pro vydávání ratingů pro kryté dluhopisy a které nejsou zahrnuty v písmenu b);

d)

jiné druhy podnikových emisí, které nejsou zahrnuty v písmenech a), b) a c).

3.   Kódem země hodnoceného subjektu nebo jeho emisí v příloze I části 2 tabulce 1 poli 10 je kód země, v níž má daný subjekt sídlo.

Článek 5

Ratingy strukturovaného financování

1.   Ratingy strukturovaného financování se vztahují na finanční nástroj nebo jiná aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému transakcí uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 61 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.   Ratingové agentury při vykazování ratingů strukturovaného financování tyto ratingy klasifikují do jedné z těchto kategorií aktiv:

a)

cenné papíry kryté aktivy včetně úvěrů na pořízení auta, lodě, letadla, studentských půjček, spotřebitelských úvěrů, úvěrů pro malé a střední podniky, úvěrů v oblasti zdravotní péče, úvěrů na bytovou výstavbu, filmových úvěrů, úvěrů na dosažení energetických úspor, pronájmu vybavení, pohledávek z kreditních karet, daňových pohledávek, nesplacených úvěrů, úvěrů na rekreační vozidla, pronájmu pro jednotlivce, pronájmu pro podniky a pohledávek z obchodního styku;

b)

cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení včetně bonitních a nebonitních cenných papírů zajištěných hypotékami na bydlení a neúčelových hypotečních úvěrů;

c)

cenné papíry zajištěné hypotékami na obchodní nemovitosti, včetně úvěrů na nemovitosti pro maloobchod nebo na vybavení kanceláře, úvěrů nemocnicím, úvěrů na domy s pečovatelskou službou, na skladovací zařízení, hotelových úvěrů, úvěrů na ošetřovatelská zařízení, průmyslových úvěrů a úvěrů na vícegenerační nemovitosti;

d)

zajištěné dluhové obligace, včetně zajištěných úvěrových závazků, zajištěných dluhopisů, obligací krytých úvěry, syntetických zajištěných dluhových obligací, jednotlivých tranší zajištěných dluhových obligací, zajištěných obligací fondů, zajištěných dluhových obligací cenných papírů krytých aktivy a zajištěných dluhových obligací zajištěných dluhových obligací;

e)

obchodní cenné papíry zajištěné aktivy;

f)

jiné nástroje strukturovaného financování, které nejsou zahrnuty v předchozích písmenech a) až e), včetně strukturovaných krytých dluhopisů, jednotek pro strukturované investice, cenných papírů navázaných na pojistné smlouvy a společností obchodujících s deriváty.

3.   V příslušných případech ratingová agentura rovněž uvede, do které podkategorie aktiv každý hodnocený nástroj patří, a to v příloze I části 2 tabulce 1 poli 34.

4.   Kód země nástroje strukturovaného financování se vykáže v příloze I části 2 tabulce 1 poli 10 a jde o kód země, v níž má domicil většina podkladových aktiv. Pokud není možné určit zemi, v níž má domicil většina podkladových aktiv, hodnocený nástroj se klasifikuje jako „mezinárodní“.

Článek 6

Ratingy států a veřejných financí

1.   Ratingové agentury při předkládání údajů o ratingu států a veřejných subjektů a nadnárodních organizací a jejich emitovaném dluhu klasifikují tyto údaje do jednoho z těchto sektorů:

a)

stát, je-li hodnoceným subjektem stát nebo je-li emitentem hodnoceného dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru nebo jiného finančního nástroje, stát nebo zvláštní účelový subjekt pro stát podle čl. 3 odst. 1 písm. v) bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 1060/2009 a pokud rating odkazuje na stát;

b)

regionální či místní orgán, je-li hodnoceným subjektem regionální či místní orgán nebo je-li emitentem hodnoceného dluhu nebo finančního závazku, dluhového cenného papíru nebo jiného finančního nástroje, regionální či místní orgán nebo účelový subjekt pro regionální či místní orgán podle čl. 3 odst. 1 písm. v) bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 1060/2009 a pokud rating odkazuje na regionální či místní orgán;

c)

mezinárodní finanční instituce uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. v) bodě iii) nařízení (ES) č. 1060/2009;

d)

nadnárodní organizace, např. instituce, které nejsou zahrnuty v písmenu c) a jsou zřízeny, vlastněny a ovládány více než jedním akcionářem svrchované vlády státu, včetně organizací uvedených v oddílu U přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8);

e)

veřejné subjekty včetně subjektů uvedených v oddílech O, P a Q přílohy I nařízení (ES) č. 1893/2006.

2.   Pokud v případě mezinárodních finančních institucí nebo nadnárodních organizací uvedených v odst. 1 písm. c) a d) nelze identifikovat žádnou konkrétní zemi jako zemi emise, hodnocený emitent se klasifikuje v příloze I části 2 tabulce 1 poli 10 jako „mezinárodní“.

Článek 7

Jiné finanční nástroje

Ratingy nebo ratingové výhledy vydané pro finanční nástroj definovaný v čl. 3 odst. 1 písm. k) nařízení (ES) č. 1060/2009, který nelze klasifikovat jako podnikové emise podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, jako nástroje strukturovaného financování podle článku 5 tohoto nařízení nebo jako emise státu a veřejných subjektů podle článku 6 tohoto nařízení se vykazují v rámci kategorie jiných finančních nástrojů.

Článek 8

Předkládání informací pro účely zveřejnění na ERP

1.   Ratingové agentury předkládají údaje o všech ratinzích a ratingových výhledech podle čl. 11a odst. 1 nařízení (ES) č. 1060/2009 pokaždé, když vydávají či přejímají rating nebo ratingový výhled, které nejsou poskytnuty výlučně investorům za poplatek.

2.   Ratingy a ratingové výhledy uvedené v odstavci 1, vydané mezi 20:00:00 středoevropského času (SEČ) (9) jednoho dne a 19:59:59 SEČ dne následujícího, se předkládají do 21:59:59 SEČ následujícího dne.

3.   Současně s každým ratingem nebo ratingovým výhledem vykázaným v souladu s odstavcem 1 se předloží tisková zpráva uvedená v příloze I oddílu D části I bodě 5 nařízení (ES) č. 1060/2009. Je-li tisková zpráva nejprve vydána a předložena v jiném jazyce než v angličtině, lze předložit také anglické znění, až bude k dispozici.

4.   U ratingů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) se předloží také průvodní hodnotící zpráva uvedená v příloze I oddílu D části III bodě 1 nařízení (ES) č. 1060/2009. Je-li hodnotící zpráva nejprve vydána a předložena v jiném jazyce než v angličtině, lze předložit také anglické znění, až bude k dispozici.

Článek 9

Předkládání informací pro účely dohledu ze strany orgánu ESMA

1.   Jak je uvedeno v čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009, ratingové agentury předloží údaje o všech ratinzích a ratingových výhledech, které byly vydány nebo přejaty nebo které byly vydány ve třetí zemi a přejaty nebyly, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 5, včetně informací o veškerých osobách nebo dluhových nástrojích, které byly předloženy k úvodnímu přezkoumání nebo předběžnému ratingu, jak je uvedeno v příloze I oddílu D části I bodě 6 nařízení (ES) č. 1060/2009.

2.   U ratingů a ratingových výhledů, na které se nepoužije článek 8, ratingové agentury předloží měsíčně ratingové údaje za předchozí kalendářní měsíc.

3.   Ratingová agentura, která má méně než 50 zaměstnanců a není součástí skupiny ratingových agentur, může předkládat ratingové údaje uvedené v odstavci 2 každé dva měsíce, pokud orgán ESMA vzhledem k povaze, složitosti a rozsahu vydávání jejích ratingů nevyžaduje měsíční předkládání zpráv. Tyto ratingové údaje se vztahují k předchozím dvěma kalendářním měsícům.

4.   Ratingové údaje uvedené v odstavci 2 se orgánu ESMA předkládají do 15 dnů od konce období, na které se vztahuje zpráva. Pokud v zemi, v níž má ratingová agentura sídlo, nebo v případě, že ratingová agentura předkládá zprávy jménem skupiny v souladu s čl. 1 odst. 4, v zemi, v níž má tato ratingová agentura sídlo, připadá na patnáctý den měsíce státní svátek, lhůta končí další pracovní den.

5.   Pokud nebyly během předcházejícího kalendářního měsíce vydány žádné ratingy ani ratingové výhledy uvedené v odstavci 1, ratingová agentura žádné údaje předkládat nemusí.

Článek 10

Předkládání informací pro účely historické výkonnosti

Ratingy, které byly vydány nebo přejaty nebo které byly vydány ve třetí zemi a přejaty nebyly, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 5, použije orgán ESMA k tomu, aby zpřístupnil informace o historické výkonnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I uvedeného nařízení.

Článek 11

Počáteční předkládání informací

1.   Ratingové agentury registrované nebo certifikované před 21. červnem 2015 připraví první zprávu, kterou předloží orgánu ESMA do 1. ledna 2016 a která bude obsahovat všechny tyto prvky:

a)

informace o všech ratinzích a ratingových výhledech uvedených v článcích 8 a 9, které byly vydány a nebyly staženy do 21. června 2015;

b)

ratingy a ratingové výhledy uvedené v článcích 8 a 9, které byly vydány v období od 21. června 2015 do 31. prosince 2015.

2.   Ratingové agentury registrované a certifikované v období od 21. června 2015 do 31. prosince 2015 musí splňovat požadavky tohoto nařízení od 1. ledna 2016. V první zprávě v souladu s články 8 a 9 uvedou všechny ratingy a ratingové výhledy, které byly vydány ode dne registrace nebo certifikace.

3.   Ratingové agentury registrované a certifikované v období po 1. lednu 2016 musí splnit požadavky tohoto nařízení do tří měsíců ode dne registrace nebo certifikace. V první zprávě v souladu s články 8 a 9 předloží všechny ratingy a ratingové výhledy, které byly vydány ode dne registrace nebo certifikace.

4.   Kromě první zprávy uvedené v odstavcích 2 a 3 ratingová agentura certifikovaná po 21. červnu 2015 rovněž v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1060/2009 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I uvedeného nařízení předloží své informace o historické výkonnosti alespoň za posledních deset let přede dnem certifikace nebo v případě, že zahájila ratingovou činnost méně než deset let přede dnem certifikace, informace za období od okamžiku, kdy zahájila ratingovou činnost. Certifikované ratingové agentury nejsou povinny tyto údaje zcela či zčásti předkládat, pokud mohou prokázat, že by to vzhledem k jejich rozsahu a složitosti nebylo přiměřené.

Článek 12

Struktura údajů

1.   Ratingové agentury předloží orgánu ESMA zprávy obsahující kvalitativní údaje ve formátu upřesněném v tabulkách v části 1 přílohy I společně s první zprávou s ratingovými údaji v souladu s článkem 11. Veškeré změny těchto zpráv s kvalitativními údaji se ihned nahlásí do systému ESMA jako aktualizace, a to předtím, než jsou orgánu ESMA předloženy ratingové údaje, které jsou těmito změnami dotčeny. Pokud ratingová agentura předkládá údaje jménem skupiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 4, lze orgánu ESMA předložit jediný soubor zpráv s kvalitativními údaji.

2.   Ratingové agentury předloží zprávy s ratingovými údaji uvedené v článcích 8, 9 a 11 ve formátu upřesněném v tabulkách v části 2 přílohy I.

Článek 13

Postupy předkládání informací

1.   Ratingové agentury předkládají zprávy s kvalitativními údaji a zprávy s ratingovými údaji uvedené v článku 12 v souladu s technickými pokyny, které jim poskytne orgán ESMA, a za použití systému orgánu ESMA pro předkládání informací.

2.   Ratingové agentury uchovávají soubory v elektronické podobě zaslané orgánu ESMA a soubory tímto orgánem obdržené po dobu alespoň pěti let. Tyto soubory musí být na požádání zpřístupněny orgánu ESMA.

3.   Pokud ratingová agentura odhalí v předložených údajích věcné chyby, příslušné údaje neprodleně opraví podle technických pokynů poskytnutých orgánem ESMA.

Článek 14

Zrušení a přechodná ustanovení

1.   S účinkem od 1. ledna 2016 se zrušují tato nařízení:

a)

nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012;

b)

nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012.

2.   Odkazy na nařízení uvedená v odstavci 1 se považují za odkazy na toto nařízení a vykládají se v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze II.

3.   Údaje předložené orgánu ESMA v souladu s nařízeními uvedenými v odstavci 1 před 1. lednem 2016 se považují za údaje předložené v souladu s tímto nařízením a orgán ESMA je bude nadále používat v souladu s čl. 11 odst. 2 a čl. 21 odst. 4 písm. e) nařízení (ES) č. 1060/2009 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I uvedeného nařízení.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (Úř. věst. L 140, 30.5.2012, s. 17).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur (Úř. věst. L 140, 30.5.2012, s. 2).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 146, 31.5.2013, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  SEČ zohledňuje změnu na letní středoevropský čas.


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

SEZNAM POLÍ PRO SOUBOR KVALITATIVNÍCH ÚDAJŮ

Tabulka 1

Identifikace ratingové agentury a popis metodiky

Tato tabulka musí obsahovat prvky, které umožňují identifikaci ratingové agentury, která předkládá údaje, včetně právní identifikace, metodiky a použitých postupů.

Tato tabulka obsahuje jeden řádek pro každou ratingovou agenturu, která předkládá údaje.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód ratingové agentury

Kód používaný k identifikaci ratingové agentury, která předkládá údaje. Stanoví ho orgán ESMA při registraci nebo certifikaci.

Povinný údaj

 

Technická

2

Globální identifikační kód právnické osoby (LEI) ratingové agentury, která předkládá údaje

Kód LEI ratingové agentury, která soubor zasílá.

Povinný údaj

ISO 17442

Veřejná

3

Název ratingové agentury

Název používaný k identifikaci ratingové agentury. Odpovídá názvu, který ratingová agentura použila při registraci a který používá ve všech ostatních postupech dohledu v kontaktu s orgánem ESMA. Pokud jeden člen skupiny ratingových agentur předkládá zprávu za celou skupinu, uvádí se název skupiny ratingových agentur.

Povinný údaj

 

Veřejná

4

Popis ratingové agentury

Stručný popis ratingové agentury.

Povinný údaj

 

Veřejná

5

Metodika ratingové agentury

Popis metodiky pro vydávání ratingů ratingové agentury. Ratingová agentura může popsat specifické rysy své metodiky pro vydávání ratingů.

Povinný údaj

 

Veřejná

6

Odkaz na internetovou stránku o metodice ratingové agentury

Odkaz na internetovou stránku ratingové agentury, která obsahuje veškeré informace týkající se metodik a popisy modelů a hlavních předpokladů pro vydávání ratingů.

Povinný údaj

Platný odkaz na internetovou stránku

Veřejná

7

Postupy pro vyžádané a nevyžádané ratingy

Popis postupu ratingové agentury, pokud jde o vyžádané a nevyžádané ratingy s účastí nebo bez účasti. Pokud existuje více než jeden postup, upřesní se příslušné druhy ratingů, které se vztahují ke každému postupu.

Povinný údaj

 

Veřejná

8

Postup pro ratingy dceřiných společností

Popis postupu, pokud jde o předkládání ratingů dceřiných společností.

Povinný údaj.

Použije se pouze pro ratingové agentury, které vydávají ratingy podniků.

 

Veřejná

9

Místní působnost předkládaných údajů

V případě, že je ratingová agentura součástí skupiny, měla by uvést, zda předkládá údaje týkající se všech ratingů vydaných skupinou (celosvětová působnost), či nikoli (pouze ratingy EU a přejaté ratingy). Pokud není pokrytí celosvětové, ratingová agentura vysvětlí, z jakého důvodu. U všech ostatních ratingových agentur by mělo být vykazováno jako „celosvětové“ („Y“).

Povinný údaj

Y – Ano

N – Ne

Veřejná

10

Důvod pro jinou než celosvětovou působnost

Důvod, proč ratingová agentura, která je součástí skupiny, nevykazuje všechny ratingy dané skupiny.

Povinný údaj.

Použije se v případě, že „Místní působnost předkládaných údajů“ = „N“.

 

Veřejná

11

Definice selhání

Popisuje definici selhání podle ratingové agentury.

Povinný údaj

 

Veřejná

12

Internetový odkaz

Odkaz na domovskou stránku veřejných internetových stránek ratingové agentury.

Povinný údaj

Platný odkaz na internetovou stránku

Veřejná


Tabulka 2

Seznam druhů ratingu emitenta

Tuto tabulku je nutno vyplnit tehdy, pokud ratingová agentura vydává ratingy emitentů. Tato tabulka obsahuje jeden řádek pro každý druh ratingu, který ratingová agentura vydává na úrovni emitenta.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód druhu ratingu emitenta

Specifický identifikační kód pro každý druh ratingu emitenta, podle kterého lze hodnocený subjekt posuzovat.

Povinný údaj.

Použije se, pokud ratingová agentura vydává ratingy emitenta.

 

Technická

2

Název druhu ratingu emitenta

Název kategorie ratingu emitenta.

Povinný údaj

 

Technická

3

Popis druhu ratingu emitenta

Popis kategorie hodnoceného dluhu.

Povinný údaj

 

Technická

4

Norma druhu ratingu emitenta

Měl by rozlišovat druhy ratingu emitenta na: hlavní/celosvětový rating emitenta, druh ratingu dluhu (jednotlivé kategorie budou popsány v příloze I části 2 tabulce 2) a všech dalších ratingů dluhu emitenta.

Povinný údaj

IR – Hlavní rating emitenta

DT – Rating dluhu

OT – Ostatní

Technická


Tabulka 3

Seznam kategorií dluhů

Tuto tabulku je nutno vyplnit tehdy, pokud ratingová agentura posuzuje kategorie dluhu nebo emise dluhů / dluhové nástroje (např.: seniorního nezajištěného dluhu, podřízeného nezajištěného dluhu, juniorního podřízeného nezajištěného dluhu). Tabulka obsahuje jeden řádek pro každý druh dluhu.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód klasifikace hodnoceného dluhu

Specifický identifikační kód pro každou kategorii dluhů užitou ke klasifikaci kategorií nebo emisí dluhů podniků a států.

Povinný údaj.

Použije se, pokud ratingová agentura hodnotí kategorie dluhů podniků nebo států.

 

Technická

2

Název klasifikace hodnoceného dluhu

Název kategorie hodnoceného dluhu.

Povinný údaj

 

Technická

3

Popis klasifikace hodnoceného dluhu

Popis kategorie hodnoceného dluhu.

Povinný údaj

 

Technická

4

Seniorita

Označuje senioritu kategorie dluhu hodnoceného emitenta nebo emise.

Nepovinný údaj

SEU – v případě, že dluh hodnoceného emitenta nebo emise náleží do kategorie seniorního nezajištěného dluhu

SEO – v případě, že hodnocený emitent nebo emise náleží do kategorie seniorního dluhu jiného než SEU

SB – v případě, že dluh hodnoceného emitenta nebo emise náleží do kategorie podřízeného dluhu

Technická


Tabulka 4

Seznam druhů emisí/programů

Tuto tabulku je nutno vyplnit tehdy, pokud ratingová agentura posuzuje emise dluhů / finančních nástrojů. Ratingová agentura uvede seznam všech druhů emisí nebo programů, v jejichž rámci jsou dluhy vydávány (např. cenné papíry, střednědobé cenné papíry, dluhopisy, komerční papíry). Tabulka obsahuje jeden řádek pro každý takový druh programu nebo emise.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód druhu emise/programu

Specifický identifikační kód pro každou emisi/program užitý pro klasifikaci ratingů emisí.

Povinný údaj.

Použije se, pokud ratingová agentura hodnotí emise podniků nebo států.

 

Technická

2

Název druhu emise/programu

Název emise/programu.

Povinný údaj

 

Technická

3

Popis druhu emise/programu

Popis emise/programu.

Povinný údaj

 

Technická


Tabulka 5

Seznam hlavních analytiků

Tato tabulka obsahuje seznam všech hlavních analytiků, kteří působí v Unii. Pokud hlavní analytik pracoval jako hlavní analytik v různých časových obdobích (s časovými prodlevami), pak by měl být v tabulce uveden vícekrát – jednou za každé období, kdy byl jmenován hlavním analytikem. Den zahájení a ukončení přidělení do funkce se u téhož hlavního analytika nesmí překrývat. Tabulka obsahuje jeden řádek pro každého hlavního analytika a jednotlivá funkční období.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Interní identifikační kód hlavního analytika

Interní specifický identifikační kód zaměstnance, který je ratingovou agenturou jmenován do funkce analytika.

Povinný údaj

 

Pouze dohled

2

Jméno hlavního analytika

Celé jméno hlavního analytika.

Povinný údaj

 

Pouze dohled

3

Den zahájení činnosti hlavního analytika

Den, kdy zaměstnanec začal působit ve funkci hlavního analytika.

Povinný údaj

Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Pouze dohled

4

Den, kdy zaměstnanec přestal působit ve funkci hlavního analytika.

Pokud zaměstnanec stále působí ve funkci hlavního analytika, mělo by to být uvedeno ve formátu 9999-01-01.

Povinný údaj

Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01

Pouze dohled


Tabulka 6

Ratingová stupnice

Tato tabulka obsahuje popis všech ratingových stupnic používaných ratingovými agenturami pro vydávání ratingů, které mají být vykazovány podle tohoto nařízení. Ratingové agentury používají pro každou ratingovou stupnici jeden řádek. Pro každou vykazovanou ratingovou stupnici lze vykazovat informace o jedné nebo více ratingových kategoriích v dílčí tabulce „Kategorie“ a přibližně jeden nebo více stupňů lze vykazovat v dílčí zprávě „Stupně“


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód ratingové stupnice

Specificky identifikuje konkrétní ratingovou stupnici ratingové agentury.

Povinný údaj

 

Technická

2

Den začátku platnosti ratingové stupnice

Den, odkdy začíná ratingová stupnice platit.

Povinný údaj

Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

Veřejná

3

Den konce platnosti ratingové stupnice

Poslední den platnosti ratingové stupnice. Pro ratingovou stupnici, která je aktuálně platná, by měl být uváděn ve formátu 9999-01-01.

Povinný údaj

Formát data podle ISO 8601 (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01

Veřejná

4

Popis ratingové stupnice

Popis druhu ratingů zahrnutých ve stupnici, případně včetně místní působnosti.

Povinný údaj

 

Veřejná

5

Časový horizont

Označuje použitelnost ratingové stupnice podle časového horizontu.

Povinný údaj

L – pokud se ratingová stupnice používá pro dlouhodobé ratingy

S – pokud se ratingová stupnice používá pro krátkodobé ratingy

Veřejná

6

Druh ratingu

Označuje použitelnost ratingové stupnice podle druhu ratingu.

Povinný údaj

C – pokud se ratingová stupnice používá pro ratingy podniků

S – pokud se ratingová stupnice používá pro ratingy států a veřejných financí

T – pokud se ratingová stupnice používá pro ratingy strukturovaného financování

O – pokud se ratingová stupnice používá pro jiné finanční nástroje

Veřejná

7

Oblast působnosti ratingové stupnice

Stanoví, jestli se ratingová stupnice užívá pro vydávání předběžných ratingů, konečných ratingů nebo obojího.

Povinný údaj

PR – ratingová stupnice se používá pouze pro vydávání předběžných ratingů

FR – ratingová stupnice se používá pouze pro vydávání konečných ratingů

BT – ratingová stupnice se používá pro vydávání předběžných i konečných ratingů

Veřejná

8

Ratingová stupnice použitá pro centrální archiv (CEREP)

Uvádí, zda má být rating orgánem ESMA použit pro statistické výpočty centrálního archivu (CEREP).

Pro jakékoli dané období lze použít pouze jednu ratingovou stupnici na kombinaci druhu ratingu a časového horizontu.

Povinný údaj

Y – Ano

N – Ne

Technická

9

Kategorie

Hodnota ratingové kategorie

Pořadí ratingové kategorie na ratingové stupnici (kde 1 odpovídá kategorii, která představuje nejlepší bonitu).

Povinný údaj

Pořadové číslo je celé číslo s minimální hodnotou 1 a s maximální hodnotou 20. Hodnoty ratingových kategorií musí být po sobě jdoucí. Pro každý rating musí existovat minimálně jedna ratingová kategorie.

Veřejná

10

Označení ratingové kategorie

Označuje konkrétní ratingovou kategorii na ratingové stupnici.

Povinný údaj

 

Veřejná

11

Popis ratingové kategorie

Definice ratingové kategorie na ratingové stupnici.

Povinný údaj

 

Veřejná

12

Stupně

Hodnota stupně

Pořadí stupně na ratingové stupnici (kde 1 odpovídá stupni, který představuje nejlepší bonitu).

Povinný údaj

Hodnota stupně je celé číslo s minimální hodnotou 1 a s maximální hodnotou 99. Hodnoty musí být po sobě jdoucí. Pro každý rating musí existovat minimálně jeden ratingový stupeň.

Veřejná

13

Označení stupně

Označuje konkrétní stupeň na ratingové stupnici. Stupně podrobně informují o ratingové kategorii.

Povinný údaj

 

Veřejná

14

Popis stupně

Popis stupně na ratingové stupnici.

Povinný údaj

 

Veřejná

ČÁST 2

SEZNAM POLÍ PRO SOUBOR RATINGOVÝCH ÚDAJŮ

Tabulka 1

Údaje popisující hodnocený subjekt/nástroj

V této tabulce jsou identifikovány a popsány všechny ratingy vydávané ratingovou agenturou, které mají být vykazovány v oblasti působnosti tohoto nařízení. Tabulka obsahuje jeden řádek pro každý jednotlivý rating, který má být vykazován. V příslušných případech lze u každého řádku ratingu vykazovat jednoho nebo více původců.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód ratingové agentury

Kód používaný k identifikaci ratingové agentury, která předkládá údaje. Stanoví ho orgán ESMA při registraci nebo certifikaci.

Povinný údaj

 

Technická

2

Kód LEI ratingové agentury, která předkládá údaje

Kód LEI ratingové agentury, která soubor zasílá.

Povinný údaj

ISO 17442

Veřejná

3

Kód LEI odpovědné ratingové agentury

Kód LEI ratingové agentury, která odpovídá za daný rating, tj. pro:

rating vydaný v Unii, registrovaná ratingová agentura, která rating vydala,

přejatý rating, registrovaná ratingová agentura, která rating přejala,

rating vydaný certifikovanou ratingovou agenturou, tato certifikovaná ratingová agentura,

rating vydaný ve třetí zemi, který však registrovaná ratingová agentura nepřejala, ratingová agentura třetí země, která rating vydala.

Povinný údaj

ISO 17442

Veřejná

4

Kód LEI ratingové agentury, která vydala rating

Kód LEI ratingové agentury, která rating vydala, tj. pro:

rating vydaný v Unii, registrovaná ratingová agentura,

přejatý rating, registrovaná ratingová agentura v třetí zemi, která přejatý rating vydala,

rating vydaný certifikovanou ratingovou agenturou, tento certifikovaný subjekt,

rating vydaný ve třetí zemi, který však registrovaná ratingová agentura nepřejala, ratingová agentura třetí země, která rating vydala.

Povinný údaj

ISO 17442

Veřejná

5

Identifikační kód ratingu

Specifické označení ratingu, které zůstává v čase nezměněno. Identifikační kód ratingu je specifický ve všech zprávách podávaných orgánu ESMA.

Povinný údaj

 

Technická

6

Druh ratingu

Označuje, zda se jedná o rating podniku, státu, veřejných financí, o rating strukturovaného financování nebo o rating jiného finančního nástroje. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj

C – v případě, že se rating používá pro ratingy podniků

S – v případě, že se rating používá pro ratingy států

T – v případě, že se rating používá pro ratingy strukturovaného financování

O – v případě, že se rating používá pro jiné finanční nástroje

Veřejná

7

Druh ratingu pro jiné finanční nástroje

Popisuje druh hodnoceného finančního nástroje, který byl vykázán jako druh ratingu „O“.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „O“.

 

Pouze dohled

8

Předmět hodnocení

Stanoví, zda se rating týká subjektu / emitenta dluhopisů nebo emise dluhopisů hodnoceného subjektu / finančního nástroje.

Povinný údaj

ISR – rating se týká subjektu nebo emitenta dluhopisů

INT – rating se týká emise dluhopisů / finančního nástroje

Veřejná

9

Časový horizont

Označuje, zda se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý rating. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj

L – pokud se jedná o dlouhodobý rating

S – pokud se jedná o krátkodobý rating

Veřejná

10

Země

Kód země hodnoceného subjektu/nástroje.

Povinný údaj

Kód ISO 3166-1.

Kód „ZZ“ se použije k označení kategorie „mezinárodní“.

Veřejná

11

Měna

Označuje, zda je rating vyjádřen ve vztahu k domácí nebo zahraniční měně.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“ nebo „S“.

LC – v případě ratingu v domácí měně

FC – v případě ratingu v zahraniční měně

Veřejná

12

Kód LEI právnické osoby / emitenta

Kód LEI právnické osoby / emitenta. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj.

Použije se pouze v případě, že hodnocený subjekt je způsobilý k získání kódu LEI.

ISO 17442

Veřejná

13

Vnitrostátní daňové registrační číslo právnické osoby / emitenta

Specifické vnitrostátní daňové registrační číslo hodnoceného subjektu. Zůstává v čase nezměněno.

Nepovinný údaj.

V příslušných případech.

 

Veřejná

14

Identifikační číslo plátce daně z přidané hodnoty (DPH) právnické osoby / emitenta

Specifický vnitrostátní identifikační číslo DPH hodnoceného subjektu. Zůstává v čase nezměněno.

Nepovinný údaj.

V příslušných případech.

 

Veřejná

15

Identifikační kód banky (BIC) právnické osoby / emitenta

Specifický kód BIC hodnoceného subjektu. Zůstává v čase nezměněno.

Nepovinný údaj.

Použije se pouze pro subjekty představující finanční instituce („Odvětví“ = „FI“ nebo „IN“).

ISO 9362

Veřejná

16

Interní identifikační kód právnické osoby / emitenta

Specifický interní identifikační kód emitenta. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj

 

Pouze dohled

17

Název právnické osoby / emitenta

Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název právnické osoby / emitenta.

Povinný údaj

 

Veřejná

18

Kód LEI mateřské společnosti právnické osoby / emitenta

Kód LEI mateřské společnosti. Vykazuje se pouze v případě, že hodnocený emitent je dceřinou společností jiného hodnoceného subjektu. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj.

Použije se, pokud je hodnocený subjekt / emitent dluhu dceřinou společností jiného hodnoceného subjektu.

ISO 17442

Veřejná

19

Interní identifikační kód mateřské společnosti právnické osoby / emitenta

Specifický interní identifikační kód mateřského společnosti subjektu/emitenta. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj.

Použije se, pokud je hodnocený subjekt dceřinou společností jiného hodnoceného subjektu.

 

Pouze dohled

20

Kód klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) jednotky menší než stát

Identifikační kód města/regionu hodnocené obce / jednotky menší než stát.

Povinný údaj.

Použije se pouze tehdy, pokud je „Země“ součástí Unie a „Druh ratingu“ = „S“ a „Sektor“ = „SM“.

Nomenklatura Eurostatu: NUTS 1 až 3

Veřejná

21

ISIN

Mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN) hodnoceného nástroje. Zůstává v čase nezměněno.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“ a v případě, že hodnocené nástroje mají přiděleno číslo ISIN.

ISO 6166

Veřejná

22

Specifický identifikační kód nástroje

Kombinace atributů nástroje, která specificky identifikuje daný nástroj.

Nepovinný údaj

Norma orgánu ESMA

Pouze dohled

23

Interní identifikační kód nástroje

Specifický kód k označení hodnoceného finančního nástroje. Zůstává v čase nezměněn.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

 

Pouze dohled

24

Druh emise/programu

Uvádí druh emise/programu ratingu.

Nepovinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“ nebo „S“ a „Předmět hodnocení“ = „INT“.

Platná hodnota „Identifikačního kódu druhu emise/programu“, která byla dříve vykázána v rámci „Seznamu druhů emisí/programů“

Veřejná

25

Druh ratingu emitenta

Stanoví druh ratingu emitenta.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“ a pro „Předmět hodnocení“ = „ISR“.

Platná hodnota „Identifikačního kódu druhu ratingu emitenta“, která byla dříve vykázána v rámci „Seznamu druhů ratingu emitenta“

Veřejná

26

Kategorie dluhu

Stanoví kategorii dluhu pro posuzované emise nebo dluhy.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“ nebo případně „S“ a „Předmět hodnocení“ = „ISR“ a „Druh ratingu emitenta“ = „DT“ nebo „Předmět hodnocení“ = „INT.

Platná hodnota „Identifikačního kódu klasifikace hodnoceného dluhu“, která byla již dříve vykázána v rámci „Seznamu kategorií dluhů“

Veřejná

27

Den emise

Stanoví den emise hodnoceného nástroje nebo emise dluhu. Zůstává v čase nezměněna.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

Formát data podle ISO 8601: (RRRR-MM-DD).

Pouze dohled

28

Den splatnosti

Den splatnosti hodnoceného nástroje nebo emise dluhopisů.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

Pokud je časově neomezený: 9999-01-01.

Formát data podle ISO 8601: (RRRR-MM-DD) nebo 9999-01-01

Pouze dohled

29

Nevypořádaný objem emise

Nevypořádaný objem emise při prvním vydání ratingu. Částka musí být uvedena v měně emise vykazované v položce „Kód měny nevypořádaného objemu emise“.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

 

Pouze dohled

30

Kód měny nevypořádaného objemu emise

Kód měny hodnocené emise.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

ISO 4217

Pouze dohled

31

Odvětví

Kategorizace hodnoceného subjektu nebo emisí dluhopisů vykazovaných v rámci druhu „podnikového“ ratingu u finančních, pojišťovacích a nefinančních podniků.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“.

FI – pro rating finančních institucí včetně bank, makléřů a prodejců

IN – pro rating pojišťovacích institucí

CO – pro rating podniků, které nespadají pod „FI“ ani „IN“

Veřejná

32

Sektor

Uvádí podkategorie pro ratingy států a veřejných financí.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „S“.

SV – pro rating státu

SM – pro rating regionálních či místních orgánů

IF – pro rating mezinárodních finančních institucí

SO – pro rating nadnárodních organizací s výjimkou „IF“

PE – pro rating veřejnoprávních subjektů

Veřejná

33

Kategorie aktiv

Definuje hlavní kategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

ABS – pro rating cenných papírů zajištěných aktivy

RMBS – pro rating cenných papírů zajištěných hypotékami na bydlení

CMBS – pro rating cenných papírů zajištěných hypotékami na nebytové nemovitosti

CDO – pro rating zajištěných dluhových závazků

ABCP – pro rating obchodních cenných papírů zajištěných aktivy

OTH – pro ostatní případy

Veřejná

34

Podkategorie aktiv

Definuje podkategorie aktiv pro ratingy strukturovaného financování.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

CCS – pokud je zvoleno ABS: cenné papíry zajištěné pohledávkami z kreditních karet

ALB – pokud je zvoleno ABS: cenné papíry zajištěné úvěrem na automobil

CNS – pokud je zvoleno ABS: cenný papír zajištěný spotřebitelským úvěrem

SME – pokud je zvoleno ABS: cenné papíry zajištěné úvěry malých a středních podniků

LES – pokud je zvoleno ABS: cenný papír zajištěný pronájmem fyzickým nebo právnickým osobám

HEL – pokud je zvoleno RMBS: neúčelové hypoteční úvěry

PRR – pokud je zvoleno RMBS: bonitní cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení NPR – pokud je zvoleno RMBS: nebonitní cenné papíry zajištěné hypotékami na bydlení

CFH – pokud je zvoleno CDO: hotovostní a hybridní CDO/CLO

SDO – pokud je zvoleno CDO: syntetické CDO/CLO

MVO – pokud je zvoleno CDO: CDO podle tržní hodnoty

SIV – pokud je zvoleno OTH: strukturované investiční jednotky

ILS – pokud je zvoleno OTH: cenné papíry navázané na pojistné smlouvy

DPC – pokud je zvoleno OTH: společnosti obchodující s deriváty

SCB – pokud je zvoleno OTH: strukturované kryté dluhopisy

OTH – jiné

Veřejná

35

Jiné podkategorie aktiv

Označuje jiné kategorie nebo podkategorie aktiv.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“ a „Podkategorie“ = „OTH“.

 

Pouze dohled

36

Klasifikace korporátních emisí

Klasifikace krytých dluhopisů.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „C“ a pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

BND – dluhopisy

CBR – kryté dluhopisy, které jsou uvedeny v čl. 52 odst. 4 směrnice 2009/65/ES a které splňují kritéria způsobilosti podle článku 129 nařízení (EU) č. 575/2013

OCB – jiné druhy krytých dluhopisů, pro které ratingová agentura použila konkrétní metodiky, modely nebo klíčové předpoklady pro vydávání ratingů pro kryté dluhopisy a které nejsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení

OTH – jiné druhy korporátních emisí, které nejsou uvedeny v čl. 5 odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto nařízení

Veřejná

37

Jiné korporátní emise

Popisuje druh emise vykazovaný v kategorii jiných („OTH“) korporátních emisí.

Povinný údaj.

Použije se pro „Klasifikace korporátních emisí“ = „OTH“.

 

Pouze dohled

38

Kategorie tranše

Kategorie tranše.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

 

Veřejná

39

Číslo série / Identifikační kód programu

Pokud je emise v rámci téhož programu součástí série vícečetných emisí, musí uvádět specifické číslo série emise. Pro doplnění pole „Název programu/obchodu/emise“ je možno připojit identifikační číslo programu, pokud existuje.

Nepovinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“ nebo „Druh ratingu = „C“ a „Předmět hodnocení“ = „INT“.

 

Veřejná

40

Název programu/obchodu/emise

Stanoví název programu/obchodu/emise užívaný v dokumentech veřejné emise

Nepovinný údaj.

Použije se pro „Předmět hodnocení“ = „INT“.

 

Veřejná

41

Původci

Interní identifikační kód původce

Specifický interní kód přiřazený ratingovou agenturou původci.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

V případě více původců, které nelze určit jednotlivě, by se měla vykázat hodnota „MULTIPLE“.

 

Pouze dohled

42

Kód LEI původce

Kód LEI původce.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“, a pokud „Interní identifikační kód původce“ není „MULTIPLE“.

ISO 17442

Pouze dohled

43

Kód BIC původce

Specifický kód BIC původce.

Nepovinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“, a pokud „Interní identifikační kód původce“ není „MULTIPLE“.

ISO 9362

Pouze dohled

44

Název původce

Obsahuje vhodný srozumitelný odkaz na právní název původce (nebo mateřské společnosti emitenta).

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“, a pokud „Interní identifikační kód původce“ není „MULTIPLE“.

 

Pouze dohled

45

Předchozí předběžný rating

Pro všechny nové ratingy uvádí, zda ratingová agentura před vydáním konečného ratingu vydala předběžný rating nebo počáteční přezkum.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „NEW“ v tabulce 2 části 2.

Y – Ano

N – Ne

Pouze dohled

46

Předchozí předběžný identifikační kód ratingu

Označuje identifikační kód ratingu předchozího vydaného předběžného ratingu nebo počátečního přezkumu. Hodnota v poli „Předchozí předběžný identifikační kód ratingu“ by měla odpovídat již vykázané hodnotě platného předběžného ratingu v poli „Identifikační kód ratingu“.

Povinný údaj.

Použije se pro „Předchozí předběžný rating“ = „Y“.

 

Pouze dohled

47

Ukazatel složitosti

Označuje stupeň složitosti přiřazený ratingu strukturovaného financování s ohledem na faktory, jako je počet původců, protistran, zemí, potřeba vyvíjet nové metody nebo nové inovativní rysy, úvěrové posílení, dále podkladová dokumentace, komplexní zajištění, jiné nebo nové jurisdikce a/nebo existence derivátových složek a další faktory, které může ratingová agentura považovat za relevantní při posuzování složitosti ratingové služby.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

S – standardní složitost

C – další složitost

Pouze dohled

48

Druh strukturované finanční transakce

Údaj o tom, zda se nástroj týká samostatné transakce nebo hlavního svěřenství.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „T“.

S – Samostatná transakce

M – Transakce hlavního svěřenství

Pouze dohled

49

Druh ratingu pro Evropskou ratingovou platformu (ERP)

Identifikuje ratingy, které spadají do oblasti působnosti platformy ERP na základě požadavků stanovených v článku 11a nařízení (ES) č. 1060/2009.

Povinný údaj

NXI – rating není vytvořen výlučně pro investory a není jim poskytován za poplatek

EXI – rating je vytvořen výlučně pro investory a je jim poskytován za poplatek

Technická

50

Relevantní pro statistický výpočet archivu CEREP

Uvádí, zda má být rating využit pro statistický výpočet centrálního archivu (CEREP).

Povinný údaj

Y – Ano

N – Ne

Technická


Tabulka 2

Údaje o jednotlivých ratingových činnostech

Tato tabulka obsahuje všechny ratingové činnosti, které jsou vydávány v souvislosti s ratingy vykazovanými v tabulce 1. Pokud jsou tiskové zprávy nebo hodnotící zprávy států vydávány ve více jazycích, může být u téže ratingové činnosti vykázáno více verzí tiskových zpráv nebo hodnotících zpráv států.


č.

Název pole

Popis

Druh

Norma

Oblast působnosti

1

Identifikační kód ratingové činnosti

Specifický identifikační kód ratingové činnosti. Identifikační kód ratingové činnosti musí být specifický pro každý vykazovaný rating.

Povinný údaj

 

Technická

2

Identifikační kód ratingu

Specifický identifikační kód ratingu.

Povinný údaj

Mělo by se jednat o platnou hodnotu v poli „Identifikační kód ratingu“ vykazovanou v tabulce 1 části 2

Technická

3

Datum a doba platnosti činnosti

Datum a doba platnosti činnosti. Musí se shodovat s koordinovaným světovým časem (UTC), kdy došlo ke zveřejnění činnosti nebo rozdělení upsáním.

Povinný údaj

Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Veřejná

4

Datum a čas sdělení činnosti

Datum a čas sdělení činnosti hodnocenému subjektu.

Uvádí se v koordinovaném světovém čase (UTC). Měl by se předkládat pouze pro ratingy vydané v Unii.

Povinný údaj.

Použije se pro „Místo vydávání ratingů“ = „I“.

Formát uvedení data a času podle ISO 8601: RRRR-MM-DD (HH:MM:SS)

Pouze dohled

5

Den rozhodnutí o činnosti

Uvádí den, kdy je rozhodnuto o činnosti.

Uvádí se den předběžného schválení činnosti (např. ratingovým výborem), pokud se hodnocenému subjektu sděluje před konečným schválením.

Měl by se předkládat pouze pro ratingy vydané v Unii.

Povinný údaj.

Použije se pro „Místo vydávání ratingů“ = „I“.

Formát data podle ISO 8601: (RRRR-MM-DD)

Pouze dohled

6

Druh činnosti

Označuje druh činnosti uskutečněné ratingovou agenturou ve vztahu ke konkrétnímu ratingu.

Povinný údaj

OR – v případě vynikajícího ratingu (pouze v případě, že je rating vydáván poprvé)

PR – v případě předběžného ratingu

NW – v případě, že je rating vydán poprvé

UP – v případě, že je rating aktualizován

DG – v případě, že je rating snížen

AF – v případě, že je rating potvrzen

DF – v případě, že je hodnocenému emitentu nebo nástroji přidělen nebo odebrán status selhání a toto selhání nesouvisí s jinou ratingovou činností

SP – v případě, že je rating pozastaven

WD – v případě, že je rating odebrán

OT – v případě, že je ratingu přidělen nebo odebrán status výhledu/trendu

WR – v případě, že je ratingu přidělen nebo odebrán status sledování/přezkumu

Veřejná

7

Status výhledu, sledování, selhání

Danému ratingu je přidělen, zachován nebo odebrán status výhledu/pozastavení/selhání.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „OT“,“WR“, „DF“, „SP“ nebo „OR“.

P – status je přidělen

M – status je zachován

R – status je odebrán

Veřejná

8

Výhled

Označuje výhled/trend přidělený ratingu ratingovou agenturou v souladu s jejím relevantním postupem.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „OT“ a „OR“.

POS – v případě pozitivního výhledu

NEG – v případě negativního výhledu

EVO – v případě vyvíjejícího se nebo objevujícího se výhledu

STA – v případě stabilního výhledu

Veřejná

9

Sledování/přezkum

Označuje status sledování nebo přezkumu přidělený ratingu ratingovou agenturou v souladu s jejím relevantním postupem.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „WR“ a „OR“.

POW – v případě pozitivního sledování/přezkumu

NEW – v případě negativního sledování/přezkumu

EVW – v případě vyvíjejícího se nebo objevujícího se sledování/přezkumu

UNW – v případě sledování/přezkumu s nejistým výsledkem

Veřejná

10

Důvod sledování/přezkumu

Identifikuje důvod statusu sledování/přezkumu u ratingu. Měl by se předkládat pouze pro ratingy vydané v Unii.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „WR“ a „OR“ a „Místo vydávání ratingů“ = „I“.

1 – pokud je status sledování/přezkumu důsledkem změny metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů

2 – pokud status sledování/přezkumu vyplývá z ekonomických, finančních nebo úvěrových důvodů

3 – pokud status sledování/přezkumu má jiné důvody (např. odchod analytiků, výskyt střetu zájmů)

Veřejná

11

Důvod odebrání

Uvádí důvod odebrání.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „WD“.

1 – v případě nesprávných či nedostatečných informací o emitentovi/emisi

2 – v případě úpadku hodnoceného subjektu nebo restrukturalizace dluhu

3 – v případě reorganizace hodnoceného subjektu (včetně fúze nebo akvizice hodnoceného subjektu)

4 – v případě konce splatnosti dluhového cenného papíru nebo v případě, že dluh je umořen, splacen na požádání, předfinancován, zrušen

5 – v případě automatické neplatnosti ratingu v důsledku obchodního modelu ratingové agentury (například vypršení platnosti ratingů platných na předem stanovené období)

6 – v případě odebrání ratingu z jiných důvodů

7 – v případě, že je rating ovlivněn okolnostmi stanovenými v některém z bodů uvedených v příloze I oddíle B bodě 3 nařízení (ES) č. 1060/2009)

8 – v případě žádosti klienta

Veřejná

12

Jiný důvod odebrání

Pokud byl rating odebrán z jiných než uvedených důvodů, uveďte z jakých

Povinný údaj.

Použije se pro „Důvod odebrání“ = 6.

 

Pouze dohled

13

Označení selhání

Pokud je hodnocený subjekt nebo finanční nástroj v selhání či zbaven statutu selhání v důsledku jiné ratingové činnosti (tj. zvýšení nebo snížení).

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „AF“, „DG“, „UP“ nebo „OR“.

Y – Ano

N – Ne

Veřejná

14

Důvod pozastavení

Uvádí důvod pozastavení.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „SP“.

 

Veřejná

15

Identifikační kód ratingové stupnice

Označuje ratingovou stupnici použitou pro vydání ratingové činnosti.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „NW“ nebo „UP“ nebo „AF“ nebo „DG“ nebo „PR“ nebo „OR“.

Platná hodnota „Identifikační kód ratingové stupnice“, již dříve vykázaná v tabulce „Ratingová stupnice“

Veřejná

16

Hodnota ratingu

Hodnota stupně přidělená ratingovou agenturou na základě ratingové činnosti.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh činnosti“ = „NW“ nebo „UP“ nebo „AF“ nebo „DG“ nebo „PR“ nebo „OR“.

Platná hodnota „Hodnota stupně“, již dříve vykázaná v tabulce „Ratingová stupnice“

Veřejná

17

Místo vydávání ratingů

Uvádí místo vydávání ratingů podle: ratingů vydaných v Unii registrovanou ratingovou agenturou, ratingů vydaných ratingovou agenturou třetí země, která patří do stejné skupiny ratingových agentur, a přejatých Unií, ratingů vydaných certifikovanou ratingovou agenturou nebo ratingů vydaných ratingovou agenturou třetí země, která patří do stejné skupiny ratingových agentur, které však nebyly přejaty Unií.

Povinný údaj

I – vydaný v Unii

E – přejatý

T – vydaný v třetí zemi certifikovanou ratingovou agenturou

O – jiný (nepřejatý)

N – není k dispozici (platný pouze před 1. 1. 2011)

Veřejná

18

Identifikační kód hlavního analytika

Specifický identifikační kód hlavního analytika odpovědného za rating. Měl by se předkládat pouze pro ratingy vydané v Unii.

Povinný údaj.

Použije se pro „Místo vydávání ratingů“ = „I“.

Platná hodnota „Interní identifikační kód hlavního analytika“, již dříve vykázaná v seznamu hlavních analytiků „Seznam hlavních analytiků“

Pouze dohled

19

Země hlavního analytika

Označuje zemi, kde měl odpovědný hlavní analytik sídlo při vydání ratingu.

Povinný údaj.

Použije se pro „Místo vydávání ratingů“ = „I“.

Kód ISO 3166-1.

Pouze dohled

20

Status vyžádání

Status vyžádání hodnoceného emitenta/subjektu.

Povinný údaj

S – pokud se jedná o vyžádaný rating

U – pokud se jedná o nevyžádaný rating bez účasti

P – pokud se jedná o nevyžádaný rating s účastí

Veřejná

21

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Uvádí, zda byla k ratingové činnosti vydána tisková zpráva.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu pro ERP“ = „NXI“.

Y – Ano

N – Ne.

Veřejná

22

Jazyk tiskové zprávy

Uvádí jazyk, ve kterém byla tisková zpráva vydána.

Povinný údaj.

Použije se pro „Tisková zpráva“ = „Y“.

ISO 639-1

Veřejná

23

Název souboru tiskové zprávy

Uvádí název souboru, pod kterým byla tisková zpráva uvedena.

Povinný údaj.

Použije se pro „Tisková zpráva“ = „Y“.

Norma orgánu ESMA

Veřejná

24

Odkaz na tiskovou zprávu

Pokud je o ratingové činnosti vydána stejná tisková zpráva jako o jiné ratingové činnosti, měla by obsahovat hodnotu pole „Identifikační kód ratingové činnosti“ té činnosti, pro kterou byla společná tisková zpráva předložena poprvé.

Povinný údaj.

Použije se pro tiskové zprávy, které se vztahují k více než jedné ratingové činnosti.

Platný „Identifikační kód ratingové činnosti“

Technická

25

Hodnotící zpráva

Hodnotící zpráva

Uvádí, zda byla k dané ratingové činnosti vydána hodnotící zpráva. Použije se pouze pro ratingy států vykazované v podkategorii: „SV“ nebo „SM“ nebo „IF“.

Povinný údaj.

Použije se pro „Druh ratingu“ = „S“ a „Sektor“ = „SV“ nebo „SM“ nebo „IF“

Y – Ano

N – Ne

Veřejná

26

Jazyk hodnotící zprávy

Uvádí jazyk, ve kterém byla hodnotící zpráva vydána.

Povinný údaj.

Použije se, pokud pole „Hodnotící zpráva o státním dluhu“ = „Y“.

ISO 639-1

Veřejná

27

Název souboru hodnotící zprávy

Uvádí název souboru, pod kterým byla hodnotící zpráva vykázána.

Povinný údaj.

Použije se, pokud pole „Hodnotící zpráva o státním dluhu“ = „Y“.

Norma orgánu ESMA

Veřejná

28

Odkaz na hodnotící zprávu

Pokud je o ratingové činnosti vydána stejná hodnotící zpráva jako o jiné ratingové činnosti, měla by být uvedena hodnota v poli „Identifikační kód ratingové činnosti“ u té činnosti, pro kterou byla společná hodnotící zpráva předložena poprvé.

Nepovinný údaj

Platný „Identifikační kód ratingové činnosti“

Technická


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. 446/2012

Nařízení (EU) č. 448/2012

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 3 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 6

 

Čl. 1 odst. 4

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1 odst. 5

 

Čl. 3 odst. 3

Čl. 1 odst. 6

 

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

 

Čl. 8 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

 

Čl. 8 odst. 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 5

Článek 4

Čl. 4 odst. 3

Článek 4

Článek 5

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 6

 

Článek 6

Článek 7

 

 

Článek 8

 

 

Čl. 9 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

 

Čl. 9 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

 

Čl. 9 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

 

Čl. 9 odst. 4

Čl. 2 odst. 5

 

Čl. 9 odst. 5

Čl. 3 odst. 3

 

Článek 10

 

 

Čl. 11 odst. 1 až 3

 

 

Čl. 11 odst. 4

 

Čl. 3 odst. 4

Článek 12

Čl. 3 odst. 1 a 4

Čl. 2 odst. 1, článek 7 a čl. 8 odst. 1

Článek 13

Článek 5

Článek 9, článek 10, článek 11, článek 12 a článek 13

Článek 14

 

 

Článek 15

Článek 6

Článek 14