23.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/40


JEDNACÍ ŘÁD

stálých výborů Parlamentního shromáždění Euronest přijatý Parlamentním shromážděním Euronest dne 3. května 2011 a pozměněný dne 29. května 2013 v Bruselu a 18. března 2015 v Jerevanu

(2015/C 315/08)

V souladu s čl. 25 odst. 3 jednacího řádu Parlamentního shromáždění Euronest a s přihlédnutím k návrhu předsednictva přijímá Parlamentní shromáždění Euronest jednací řád stálých výborů.

Článek 1

Oblast použití

1.   Jednací řád stálých výborů stanovuje obecné mechanismy fungování všech čtyř stálých výborů Parlamentního shromáždění Euronest (dále jen: výbory):

Výbor pro politické záležitosti, lidská práva a demokracii;

Výbor pro hospodářskou integraci, právní sbližování a konvergenci s politikami EU;

Výbor pro energetickou bezpečnost;

Výbor pro sociální věci, vzdělávání, kulturu a občanskou společnost.

2.   Jednací řád Parlamentního shromáždění Euronest se použije obdobně pro schůze výborů, aniž by byl dotčen jednací řád stálých výborů.

Článek 2

Složení

1.   Výbor má nejvýše 30 členů a tvoří jej:

15 poslanců Evropského parlamentu;

15 poslanců zúčastněných parlamentů zemí Východního partnerství (1).

Složení výboru odráží složení Parlamentního shromáždění Euronest.

2.   Každý člen Parlamentního shromáždění Euronest má právo stát se členem jednoho ze stálých výborů. Ve výjimečných případech může být člen Parlamentního shromáždění Euronest členem dvou stálých výborů.

3.   Členové jsou jmenováni v souladu s postupy stanovenými jednotlivými parlamenty tak, aby složení výborů co nejvíce odráželo rozložení různých politických skupin a delegací zastoupených v Evropském parlamentu a ve Východním partnerství.

4.   Velikost a složení výborů schvaluje Parlamentní shromáždění Euronest na návrh předsednictva.

Článek 3

Předsednictví a předsednictvo

1.   Každý výbor zvolí ze svých členů předsednictvo, jež tvoří dva spolupředsedové, kteří mají stejné postavení (jeden z Evropského parlamentu a jeden z Východního partnerství), a čtyři místopředsedové (dva z každé složky), pro něž každá složka samostatně stanoví volební postupy a funkční období.

2.   Spolupředsedové společně rozhodují o pořadí, v němž předsedají jednotlivým schůzím výboru.

Článek 4

Náhradníci

1.   Každý řádný člen, který se nemůže zúčastnit schůze výboru, může být zastoupen náhradníkem ze stejné složky shromáždění, pokud se na tom tito dva členové dohodnou. Předseda musí být informován o veškerých náhradách před zahájením schůze.

2.   Náhradník má ve výboru stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

Článek 5

Schůze

1.   Výbory se scházejí, pokud je svolají jejich spolupředsedové, a to nejvýše dvakrát ročně, přičemž jedna schůze se koná během zasedání Parlamentního shromáždění Euronest.

2.   Na návrh předsednictva výboru spolupředsedové vypracují a předloží návrh pořadu jednání každé schůze výboru.

3.   Schůze výborů se konají v pracovních jazycích Parlamentního shromáždění Euronest. Pokud výbor nerozhodne jinak, jsou všechny jeho schůze veřejné.

4.   Předseda řídí jednání, zajišťuje dodržování jednacího řádu a zachování pořádku, uděluje slovo, ukončuje rozpravy, dává hlasovat o jednotlivých otázkách a vyhlašuje výsledky hlasování.

5.   Žádný člen nesmí hovořit, aniž mu předseda udělí slovo. Řečníka je možno přerušit pouze v případě, že chce jiný člen vznést procesní námitku. Jestliže se řečník odchýlí od tématu, předseda jej napomene, a pokud se tak stane i podruhé, může mu předseda pro zbytek rozpravy o témže tématu odejmout slovo.

6.   Předseda napomene jakéhokoli člena výboru, který při jednání vyrušuje. Jestliže se provinění opakuje, může předseda vykázat vyrušujícího člena z místnosti pro zbytek schůze.

7.   Dva nebo více výborů mohou na základě dohody svých předsednictev uspořádat společnou schůzi o tématu společného zájmu.

Článek 6

Zprávy a naléhavá témata

1.   Výbory mohou jmenovat zpravodaje, aby zkoumali zvláštní otázky spadající do jejich působnosti a připravili zprávy, které budou po schválení předsednictvem předloženy Parlamentnímu shromáždění Euronest. Počet takových zpráv je omezen v zásadě na jednu zprávu na výbor a schůzi. Na žádost spolupředsedů výborů může předsednictvo v závislosti na tom, jak pokročila práce na přípravě zpráv, rozhodnout, o kolika zprávách se bude na zasedání hlasovat.

2.   Výjimečně může výbor navrhnout Parlamentnímu shromáždění Euronest naléhavá témata. Počet naléhavých témat je omezen v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) jednacího řádu Parlamentního shromáždění Euronest.

3.   Kromě toho se mohou výbory beze zprávy zabývat jinými body na pořadu jednání a písemně informovat předsednictvo Parlamentního shromáždění Euronest, že dotčené body byly projednány.

4.   Výbory se ze své činnosti zodpovídají Parlamentnímu shromáždění Euronest.

Článek 7

Usnášeníschopnost a hlasování

1.   Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů každé složky.

2.   Každé hlasování je platné bez ohledu na počet hlasujících. Kterýkoli člen výboru však může před začátkem hlasování požadovat zajištění usnášeníschopnosti. Pokud po této žádosti není usnášeníschopnost zajištěna, hlasování se odkládá.

3.   Výbor rozhoduje dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. Kterýkoliv člen může předkládat pozměňovací návrhy k projednání ve výboru. Výbor hlasuje zvednutím ruky, přičemž každý člen má jeden osobní hlas, který nelze delegovat.

4.   Hlasy sčítá sčítací komise, která se skládá ze dvou stejných částí tvořených zástupci sekretariátů každé složky Parlamentního shromáždění Euronest. Sčítací komise, kterou jmenuje předsednictvo (nebo spolupředsedové výboru) před začátkem příslušné schůze, oznámí výsledky sčítání hlasů přímo spolupředsedům.

5.   Kterýkoli člen může předkládat pozměňovací návrhy k projednání ve výboru, a to ve lhůtě oznámené spolupředsedy. Pozměňovací návrhy se musí týkat textu, který jimi má být změněn, a musí být předloženy v písemné formě. Ústní pozměňovací návrhy jsou přípustné pouze tehdy, pokud je jejich cílem oprava věcné nebo jazykové chyby. Žádné jiné ústní pozměňovací návrhy by neměly být přípustné.

6.   Pokud před zahájením hlasování požádají nejméně tři členové zastupující alespoň dvě politické skupiny v Evropském parlamentu nebo zastupující alespoň dvě delegace Východního partnerství v rámci Parlamentního shromáždění Euronest o oddělené hlasování podle složek, hlasují zástupci zemí Východního partnerství a zástupci Evropského parlamentu odděleně, nicméně najednou. Příslušný text bude přijat pouze tehdy, bude-li pro něj hlasovat jak dvoutřetinová většina zástupců Východního partnerství, tak dvoutřetinová většina zástupců Evropského parlamentu.

7.   Pokud text, o němž se má hlasovat, obsahuje dvě či více ustanovení či odkazů na dva či více bodů, nebo je možné jej rozdělit na dvě či více částí, které mají samostatný smysl a/nebo normativní hodnotu, může politická skupina Evropského parlamentu nebo nejméně 1 člen parlamentního shromáždění Euronest požádat o dílčí hlasování. Nestanoví-li spolupředsedové jinou lhůtu, předloží se tato žádost písemně spolupředsedům nejpozději do 18:00 v den předcházející dni hlasování a zpravidla bude považována za přijatou.

Článek 8

Jiná ustanovení

1.   Parlament pořádající schůzi výboru zodpovídá za praktická opatření, podporu a náklady související s uspořádáním schůze.

2.   Na návrh předsednictva však Parlamentní shromáždění Euronest může doporučit, aby ostatní parlamenty poskytly finanční příspěvek na pokrytí výdajů spojených s uspořádáním schůze výboru.

Článek 9

Výklad jednacího řádu

Spolupředsedové, nebo na jejich žádost předsednictvo výboru, mají právo rozhodovat o všech otázkách souvisejících s výkladem jednacího řádu stálých výborů.

Článek 10

Změna jednacího řádu stálých výborů

1.   Změny jednacího řádu stálých výborů přijímá Parlamentní shromáždění Euronest na základě návrhů předsednictva.

2.   Pozměňovací návrhy se přijímají dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. V případě, že před zahájením hlasování požádá nejméně jedna desetina členů zastupujících alespoň dvě politické skupiny EP nebo alespoň dvě delegace zemí Východního partnerství v rámci Parlamentního shromáždění Euronest o oddělené hlasování podle složek Parlamentního shromáždění Euronest, hlasují zástupci zemí Východního partnerství a zástupci Evropského parlamentu odděleně. Příslušný text pak bude považován za přijatý pouze tehdy, bude-li pro něj hlasovat jak dvoutřetinová většina zástupců Východního partnerství, tak i dvoutřetinová většina zástupců Evropského parlamentu.

3.   Pokud není při hlasování uvedeno jinak, změny tohoto jednacího řádu stálých výborů vstupují v platnost ihned po jejich přijetí.


(1)  Po přistoupení dalších zemí Východního partnerství (Bělorusko) budou křesla mezi zeměmi Východního partnerství přerozdělena.