21.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/25


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/64

ze dne 18. listopadu 2015,

kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2015/34)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první odrážku článku 3.1, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a první odstavec článku 20 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje vymezení nástrojů a postupů, jež má využívat Eurosystém, který je tvořen Evropskou centrální bankou (ECB) a národními centrálními bankami těch členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.

(2)

S ohledem na článek 12.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) má ECB pravomoc určovat jednotnou měnovou politiku Unie a vydávat obecné zásady nezbytné k zajištění jejího řádného provádění. Podle článku 14.3 statutu ESCB jsou národní centrální banky povinny jednat v souladu s těmito obecnými zásadami. Tyto obecné zásady jsou proto určeny Eurosystému. Pravidla stanovená v těchto obecných zásadách provedou národní centrální banky v příslušné smluvní či veřejnoprávní úpravě. Protistrany budou povinny jednat v souladu s těmito pravidly, tak jak budou národními centrálními bankami ve smluvní či veřejnoprávní úpravě provedena.

(3)

Podle první odrážky čl. 18.1 statutu ESCB může Eurosystém obchodovat na finančních trzích s pohledávkami a obchodovatelnými cennými papíry znějícími na euro nebo na jiné měny a s drahými kovy formou promptních nebo termínovaných nákupů a prodejů, formou dohod o zpětném odkupu nebo formou výpůjček či půjček. Podle druhé odrážky čl. 18.1 může Eurosystém provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu.

(4)

Za účelem ochrany Eurosystému před rizikem selhání protistrany se v čl. 18.1 druhé odrážce statutu ESCB stanoví, že při provádění úvěrových operací Eurosystému s úvěrovými institucemi a s ostatními účastníky trhu musí být úvěry dostatečně zajištěny.

(5)

Za účelem ochrany Eurosystému před rizikem finančních ztrát v případě selhání protistrany podléhají způsobilá aktiva mobilizovaná jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému opatřením ke kontrole rizika stanoveným v hlavě VI části čtvrté obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(6)

Rada guvernérů se rozhodla změnit pravidla týkající se používání vlastních krytých dluhopisů, pokud jde o dodatečné srážky při ocenění.

(7)

Rada guvernérů rozhodla, že neobchodovatelné dluhové nástroje kryté způsobilými úvěrovými pohledávkami lze používat na přeshraničním základě v souladu s příslušnými postupy modelu korespondentské centrální banky (MKCB).

(8)

Rada guvernérů rozhodla, že ustanovení týkající se srážek při ocenění by měla být upravena ve zvláštním právním aktu jiném než obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), jelikož by to umožnilo zefektivnit provádění změn příslušného rámce bezprostředně po přijetí příslušných rozhodnutí Radou guvernérů.

(9)

Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 16 nahrazuje tímto:

„(16)

‚přeshraničním využitím‘ případ, kdy protistrana jako zajištění své domácí národní centrální bance předkládá:

a)

obchodovatelná aktiva držená v jiném členském státě, jehož měnou je euro;

b)

obchodovatelná aktiva vydaná v jiném členském státě a držená v členském státě domácí národní centrální banky;

c)

úvěrové pohledávky, u nichž se smlouva o úvěrové pohledávce řídí právem jiného členského státu, jehož měnou je euro, který není členským státem domácí národní centrální banky;

d)

klientské dluhové nástroje kryté hypotékou v souladu s příslušnými postupy MKCB;

e)

neobchodovatelné dluhové nástroje kryté způsobilými úvěrovými pohledávkami, které byly vydány a které jsou drženy v členském státě, jehož měnou je euro, který není členským státem domácí národní centrální banky.“

2)

V článku 2 se bod 49 nahrazuje tímto:

„(49)

‚leasingovými pohledávkami‘ pravidelné smluvně dohodnuté platby nájemce ve prospěch pronajímatele podle podmínek nájemní smlouvy. Zbytkové hodnoty nejsou leasingovými pohledávkami. Smlouvy typu personal contract purchase (PCP), tj. smlouvy, na jejichž základě má dlužník možnost a) zaplatit poslední splátku a tím nabýt vlastnické právo ke zboží, nebo b) vrátit zboží a smlouvu tak ukončit, se považují za leasingové smlouvy.“

3)

Článek 128 se nahrazuje tímto:

„Článek 128

Opatření ke kontrole rizika

1.   Eurosystém v případě způsobilých aktiv uplatňuje následující opatření ke kontrole rizika:

a)

srážky při ocenění, jak jsou stanoveny v obecných zásadách Evropské centrální banky (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

b)

variační marže (oceňování podle tržní hodnoty):

Eurosystém vyžaduje, aby se u reverzních transakcí na poskytnutí likvidity tržní hodnota způsobilých aktiv po úpravě o příslušnou srážku zachovala po celou dobu trvání operace. Pokud hodnota způsobilých aktiv, jež se měří každý den, klesne pod určitou úroveň, vyzve domácí národní centrální banka protistranu k dodání doplňujících aktiv nebo hotovosti pomocí výzvy k dodatkové úhradě. Podobně pokud hodnota způsobilých aktiv po přecenění přesáhne určitou úroveň, může národní centrální banka nadbytečná aktiva nebo hotovost vrátit.

c)

omezení používání nezajištěných dluhových nástrojů vydaných úvěrovou institucí nebo jakýmkoli jiným subjektem, s nímž je úvěrová instituce v úzkém propojení ve smyslu článku 138;

d)

snížení ceny při ocenění, jak je stanoveno v obecných zásadách (EU) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosystém může uplatňovat tato dodatečná opatření ke kontrole rizika:

a)

počáteční marže, což znamená, že protistrany poskytují způsobilá aktiva v hodnotě alespoň shodné s likviditou poskytnutou Eurosystémem zvýšenou o hodnotu příslušné počáteční marže;

b)

omezení ve vztahu k emitentům, dlužníkům nebo ručitelům: Eurosystém může kromě omezení, která se uplatňují při použití nezajištěných dluhových nástrojů uvedených v odst. 1 písm. c), uplatnit dodatečná omezení týkající se angažovanosti vůči emitentům, dlužníkům nebo ručitelům;

c)

dodatečné srážky;

d)

dodatečné záruky od ručitelů, kteří splňují požadavky Eurosystému na úvěrovou kvalitu, za účelem přijetí určitých aktiv;

e)

vynětí určitých aktiv z použití jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému.

(2)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) (Úř. věst. L 14, 21.1.2016, s. 30).“"

4)

Článek 148 se nahrazuje tímto:

„Článek 148

Obecné zásady

1.   Protistrany mohou způsobilá aktiva používat na přeshraničním základě v celé eurozóně pro všechny druhy úvěrových operací Eurosystému.

2.   Protistrany mohou způsobilá aktiva s výjimkou termínovaných vkladů mobilizovat pro přeshraniční užití takto:

a)

obchodovatelná aktiva se mobilizují prostřednictvím: i) způsobilých propojení mezi systémy pro vypořádání obchodů s cennými papíry v EHP, které jsou kladně hodnoceny podle rámce Eurosystému pro hodnocení uživatelů, ii) příslušných postupů MKCB a iii) způsobilých propojení ve spojení s MKCB, a

b)

úvěrové pohledávky, neobchodovatelné dluhové nástroje kryté způsobilými úvěrovými pohledávkami a klientské dluhové nástroje kryté hypotékou se mobilizují v souladu s příslušnými postupy MKCB.

3.   Obchodovatelná aktiva mohou být využita prostřednictvím účtu národní centrální banky v systému vypořádání obchodů s cennými papíry nacházejícího se v jiné zemi, než ve které se nalézá příslušná národní centrální banka, pokud Eurosystém využití takového účtu schválil.

4.   De Nederlandsche Bank je oprávněna používat svůj účet u Euroclear Bank k vypořádání zajištěných transakcí s euroobligacemi emitovanými v tomto mezinárodním centrálním depozitáři cenných papírů. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland je oprávněna otevřít podobný účet u Euroclear Bank. Tento účet může být využíván pro všechna způsobilá aktiva držená v Euroclear Bank, tj. včetně způsobilých aktiv převedených do Euroclear Bank prostřednictvím způsobilých spojení.

5.   Protistrany způsobilá aktiva převádějí prostřednictvím účtů pro zúčtování cenných papírů v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, které byly kladně hodnoceny podle rámce Eurosystému pro hodnocení uživatelů.

6.   Protistrana, která nemá bezpečný depozitní účet u národní centrální banky nebo účet pro zúčtování cenných papírů v systému vypořádání obchodů s cennými papíry, který byl kladně hodnocen podle rámce Eurosystému pro hodnocení uživatelů, mohou transakce vypořádat prostřednictvím účtu pro zúčtování cenných papírů nebo bezpečného depozitního účtu korespondentské úvěrové instituce.“

5)

Příloha XI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA XI

FORMY CENNÝCH PAPÍRŮ

Dne 13. června 2006 oznámila Evropská centrální banka (ECB) kritéria tzv. ‚new global notes‘ (NGN) pro mezinárodní cenné papíry na doručitele v globální podobě, které jsou od 1. ledna 2007 způsobilé jako zajištění při úvěrových operacích Eurosystému. Dne 22. října 2008 ECB oznámila, že mezinárodní dluhové cenné papíry na jméno v globální podobě vydané po 30. září 2010 budou způsobilé jako zajištění při úvěrových operacích Eurosystému, jen bude-li použita nová struktura úschovy mezinárodních dluhových cenných papírů (‚new safekeeping structure‘ – NSS).

Následující tabulka shrnuje pravidla způsobilosti různých forem cenných papírů po zavedení kritérií NGN a NSS.

Tabulka 1

Pravidla způsobilosti různých forem cenných papírů

Globální/individuální

Na doručitele/na jméno

NGN/‚classical global notes‘ (CGN)/NSS

Je společný uschovatel mezinárodním centrálním depozitářem cenných papírů (3)?

Způsobilé?

Globální

Na doručitele

NGN

Ano

Ano

Ne

Ne

Globální

Na doručitele

CGN

Neuplatňuje se

Ne, avšak cenné papíry vydané před 1. lednem 2007 (jakož i po tomto datu vydané navyšované emise se zastupitelnými kódy ISIN) zůstávají až do splatnosti způsobilé.

Globální

Na jméno

CGN

Neuplatňuje se

Dluhopisy vydané na základě této struktury po 30. září 2010 již nejsou způsobilé.

Globální

Na jméno

NSS

Ano

Ano

Individuální

Na doručitele

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

Dluhopisy vydané na základě této struktury po 30. září 2010 již nejsou způsobilé. Individuální dluhopisy na doručitele vydané do 30. září 2010 včetně zůstávají až do splatnosti způsobilé.

Článek 2

Zrušení

Články 129 až 133a obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) a příloha X uvedených zásad se zrušují.

Článek 3

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám.

2.   Národní centrální banky přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je ode dne 25. ledna 2016. Nejpozději do 5. ledna 2016 informují ECB o textech a prostředcích, které se týkají těchto opatření.

Článek 4

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. listopadu 2015.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, p. 3).

(3)  Nebo, bude-li to přicházet v úvahu, kladně hodnoceným centrálním depozitářem cenných papírů.“