22.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/61


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2434

ze dne 18. prosince 2015,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie

(oznámeno pod číslem C(2015) 9178)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čtvrtou větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/237/EU (2) zakazuje dovážet z Indie rostliny Colocasia Schott, kromě semen a kořenů, a rostliny Momordica L., Solanum melongena L. a Trichosanthes L., kromě semen. Navíc pro dovoz rostlin Mangifera L., kromě semen, prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU vyžaduje, aby indické orgány přijaly vhodná opatření k zajištění toho, že jsou zásilky prosté škodlivých organismů.

(2)

Prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU je časově omezené. Vzhledem k počtu případů zachycení škodlivých organismů na celé řadě rostlin a rostlinných produktů indického původu dospěla Komise k závěru, že je potřebné další zlepšení indického systému rostlinolékařských osvědčení. Je proto vhodné prodloužit platnost prováděcího rozhodnutí 2014/237/EU do 31. prosince 2016.

(3)

Prováděcí rozhodnutí 2014/237/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 prováděcího rozhodnutí 2014/237/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. prosince 2016.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/237/EU ze dne 24. dubna 2014 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (Úř. věst. L 125, 26.4.2014, s. 93).