22.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/46


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2433

ze dne 18. prosince 2015,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2015) 9168)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v členských státech či jejich oblastech uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí (dále jen „dotčené členské státy“). Uvedená opatření zahrnují zákaz odesílání živých prasat, spermatu, vajíček a embryí z prasat, vepřového masa, polotovarů z vepřového masa, výrobků z vepřového masa a veškerých dalších výrobků obsahujících vepřové maso, jakož i zásilek vedlejších produktů živočišného původu z prasat z některých oblastí dotčených členských států (dále jen „komodity“). Uvedená příloha tyto oblasti vymezuje a vyjmenovává za účelem zohlednění úrovně rizika na základě epizootologické situace v dotčených členských státech.

(2)

Pro přizpůsobení veterinárních opatření pro tlumení stanovených v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU vývoji epizootologické situace v různých oblastech dotčených členských států a pro zohlednění různé úrovně rizika v závislosti na druhu komodit je vhodné stanovit určité odchylky pro některé druhy komodit pocházejících z oblastí uvedených v jednotlivých částech přílohy zmíněného prováděcího rozhodnutí. Tyto odchylky by také měly být v souladu s opatřeními ke zmírnění rizika platnými pro dovoz s ohledem na africký mor prasat, uvedenými v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (5). V uvedeném prováděcím rozhodnutí by měly být také popsány další bezpečnostní opatření a veterinární požadavky platné v případě, že tyto odchylky jsou přiznány.

(3)

Zákaz odesílání živých prasat z oblastí uvedených v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU je obzvláště přísný, a může proto vést k logistickým problémům a problémům týkajícím se dobrých životních podmínek zvířat, není-li porážka prasat v příslušných oblastech možná, zejména kvůli neexistenci vhodných jatek nebo omezení kapacity jatek v příslušných oblastech uvedených v části III zmíněné přílohy buď v rámci téhož členského státu, nebo na území jiného členského státu uvedeného v příloze.

(4)

Přemísťování živých prasat určených na okamžitou porážku představuje menší riziko než jiné typy přemísťování živých prasat, pokud jsou zavedena opatření ke zmírnění rizika. Proto je vhodné, aby v případě, že nastanou okolnosti popsané ve 3. bodě odůvodnění, mohly dotčené členské státy ve výjimečných případech přiznat odchylky pro odesílání živých prasat z oblastí uvedených v části III přílohy na okamžitou porážku na jatka, která se nacházejí mimo danou oblast v tomtéž členském státě nebo na území jiného členského státu uvedeného v příloze, pokud jsou splněna opatření ke zmírnění rizika, aby nebylo ohroženo tlumení nákazy.

(5)

Co se týče rizika šíření afrického moru prasat, úroveň rizika vyplývající z přemísťování různých komodit z prasat se různí. Obecně platí, že přemísťování spermatu prasat z oblastí, jichž se týkají omezení, představuje významná rizika z hlediska expozice a následků. Avšak použití dalších opatření ke zmírnění rizika, jako jsou vyšetření a zvýšená biologická bezpečnost, může umožnit odchylky týkající se spermatu odebraného v oblastech uvedených v částech II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Článek 9 zmíněného prováděcího rozhodnutí by proto měl být změněn.

(6)

Odchylky týkající se odesílání určitých živých prasat z oblastí uvedených v částech II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU do jiných oblastí uvedených v částech II nebo III zmíněné přílohy, které se nacházejí v jiném členském státě s podobným nákazovým statusem, jsou odůvodněné, pokud jsou uplatněna zvláštní opatření ke zmírnění rizika. Flexibilita, již tato nová opatření poskytují, je důležitá k zajištění řádného provádění opatření v střednědobém a dlouhodobém výhledu. To vyžaduje zavedení bezpečného postupu přemísťování pod dozorem podléhajícího přísnému dohledu příslušných orgánů členských států tranzitu a určení. Články 3 a 4 zmíněného prováděcího rozhodnutí by proto měly být změněny.

(7)

Jako další opatření ke zmírnění rizika by měl být zaveden postup přemísťování pod dozorem za účelem izolování zvířat pocházejících z oblastí s vyšším rizikem afrického moru prasat. Proto je nezbytné vyjasnit a upřesnit postupy pro odesílání, tranzit a dodávky živých prasat.

(8)

Odchylky stanovené v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU týkající se odesílání živých prasat a spermatu mezi oblastmi se srovnatelným rizikem afrického moru prasat by se měly uplatnit, pouze pokud je před takovým přemísťováním schválí příslušné orgány členských států tranzitu a určení.

(9)

Směrnice Rady 64/432/EHS (6) stanoví, že živá zvířata mají být při přemísťování doprovázena veterinárními osvědčeními. Aby se zajistilo, že veterinární informace uvedené na příslušných osvědčeních budou odpovídající a správné, měla by tato veterinární osvědčení v případech, kdy se odchylky od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU uplatňují na živá prasata určená k obchodování uvnitř Unie, obsahovat odkaz na zmíněné prováděcí rozhodnutí.

(10)

Období použitelnosti veterinárních opatření pro tlumení stanovených v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU by mělo zohledňovat epizootologii afrického moru prasat a podmínky vyžadované v případě afrického moru prasat pro opětovné získání statusu území prostého nákazy podle Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat. Období použitelnosti prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto mělo být prodlouženo do 31. prosince 2019.

(11)

Několik případů afrického moru prasat u prasat divokých v Estonsku a Lotyšsku se nachází v oblastech uvedených v částech II a III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Tyto případy se nacházejí v těsné blízkosti oblastí uvedených v části I zmíněné přílohy.

(12)

Africký mor prasat dosud nebyl hlášen v nejsevernějších oblastech Polska v současnosti uvedených v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(13)

Při posuzování rizik vyplývajících z veterinární situace v případě afrického moru prasat v Estonsku, Lotyšsku a Polsku by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace v Unii, pokud jde o uvedenou nákazu. Aby bylo možné zaměřit veterinární opatření pro tlumení a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie uvádějící oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v částech I a II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU tak, aby odrážel současnou veterinární situaci, pokud jde o zmíněnou nákazu v uvedených třech členských státech.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

Úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých prasat z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části II přílohy, do jiných oblastí na území téhož členského státu nebo do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy, pokud:“

b)

Doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4)

se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující požadavky:

a)

prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat požadované příslušným orgánem členského státu původu a schválené příslušným orgánem členského státu tranzitu a příslušným orgánem členského státu určení před přemísťováním takových zvířat;

b)

členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a souhlasu příslušných orgánů uvedených v písmenu a);

c)

je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu, tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a) jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do jiného členského státu;

d)

v případě živých prasat, která splňují doplňující požadavky bodu 4 tohoto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvědčení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede tato doplňující poznámka:

‚Prasata splňující požadavky článku 3 prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.‘“

2)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Odchylka od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených v části III přílohy

Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. a) mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých prasat z oblastí uvedených v části III přílohy do jiných oblastí na území téhož členského státu uvedených v části II nebo do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy, pokud:

1)

jsou prasata z hospodářství s odpovídající úrovní biologické bezpečnosti schválenou příslušným orgánem, dané hospodářství je pod dozorem příslušného orgánu a prasata splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 nebo 3;

2)

se prasata nacházejí ve středu oblasti s poloměrem alespoň tři kilometry, v níž všechna zvířata v hospodářstvích splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 nebo 3;

3)

orgán příslušný pro hospodářství odeslání musí o záměru odeslat prasata včas informovat orgán příslušný pro hospodářství určení a orgán příslušný pro hospodářství určení musí příjezd prasat oznámit orgánu příslušnému pro hospodářství odeslání;

4)

se přeprava prasat v oblastech nebo přes oblasti ležící mimo oblasti uvedené v části III přílohy musí provádět po předem určených dopravních trasách a vozidla, která byla pro přepravu prasat použita, musí být vyčištěna, v případě nutnosti odhmyzena a vydezinfikována co nejdříve po vykládce;

5)

se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující požadavky:

a)

prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat požadované příslušným orgánem členského státu původu a schválené příslušným orgánem členského státu tranzitu a příslušným orgánem členského státu určení před přemísťováním takových zvířat;

b)

členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a souhlasu příslušných orgánů uvedených v písmenu a) a schválí seznam hospodářství, která splňují veterinární záruky;

c)

je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu, tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a) jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do jiného členského státu;

d)

v případě živých prasat, která splňují všechny podmínky stanovené v tomto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvědčení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede tato doplňující poznámka:

‚Prasata splňující požadavky článku 3a prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.‘“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

Úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Odchylně od zákazů stanovených v čl. 2 písm. a) a c) mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých prasat určených na okamžitou porážku z oblastí uvedených v části III přílohy do jiných oblastí na území téhož členského státu nebo do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy v případě, že existují logistická omezení kapacity porážky v jatkách schválených příslušným orgánem podle článku 12 nacházejících se v oblastech uvedených v části III přílohy, pokud:“

b)

Doplňuje se nový bod 10, který zní:

„10)

se pro živá prasata odesílaná do oblastí jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy uplatní tyto doplňující požadavky:

a)

prasata splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat požadované příslušným orgánem členského státu původu a schválené příslušným orgánem členského státu tranzitu a příslušným orgánem členského státu určení před přemísťováním takových zvířat;

b)

členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách a souhlasu příslušných orgánů uvedených v písmenu a) a schválí seznam hospodářství, která splňují veterinární záruky;

c)

je zaveden postup přemísťování pod dozorem podle článku 16a podléhající dohledu příslušných orgánů členských států původu, tranzitu a určení, aby bylo zajištěno, že zvířata přemísťovaná v souladu s doplňujícími požadavky stanovenými v písmenu a) jsou převážena bezpečně a nejsou následně přemísťována do jiného členského státu;

d)

v případě živých prasat, která splňují všechny podmínky stanovené v tomto článku, se do odpovídajícího veterinárního osvědčení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice 64/432/EHS uvede tato doplňující poznámka:

‚Prasata splňující požadavky článku 4 prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU.‘“

4)

V čl. 8 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1.   Aniž jsou dotčeny články 3, 3a a 4, dotčené členské státy zajistí, aby z jejich území nebyla do jiných členských států a třetích zemí odesílána živá prasata, s výjimkou případů, kdy uvedená živá prasata pocházejí:“

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Zákaz odesílání zásilek spermatu, vajíček a embryí prasat odebraných od prasat z oblastí uvedených v příloze do jiných členských států a třetích zemí

1.   Dotčené členské státy zajistí, aby z jejich území nebyly do jiných členských států a třetích zemí odesílány zásilky těchto komodit:

a)

sperma prasat, pokud sperma nebylo odebráno od dárcovských kanců chovaných v inseminační stanici schválené podle čl. 3 písm. a) směrnice Rady 90/429/EHS (7), která se nachází mimo oblasti uvedené v částech II, III a IV přílohy tohoto rozhodnutí;

b)

vajíčka a embrya prasat, pokud vajíčka a embrya nepocházejí od dárcovských prasnic chovaných v hospodářstvích, která splňují požadavky čl. 8 odst. 2 a nacházejí se mimo oblasti uvedené v částech II, III a IV přílohy, a embryi nejsou embrya získaná in vivo počatá jako výsledek umělého oplodnění nebo embrya vyprodukovaná in vitro počatá jako výsledek oplodnění spermatem, které je v souladu s podmínkami stanovenými v písmenu a) tohoto odstavce.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v odst. 1 písm. a) tohoto článku a čl. 2 písm. b) mohou dotčené členské státy povolit odesílání zásilek spermatu prasat, pokud bylo sperma odebráno od dárcovských kanců chovaných v inseminační stanici schválené podle čl. 3 písm. a) směrnice 90/429/EHS, která uplatňuje všechna pravidla pro biologickou bezpečnost, jež se týkají afrického moru prasat, a nachází se v oblastech uvedených v částech II a III přílohy tohoto rozhodnutí, do oblastí téhož členského státu nebo jiného členského státu uvedených v částech II nebo III přílohy, pokud:

a)

zásilky spermatu prasat splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat požadované příslušným orgánem členského státu původu a schválené příslušným orgánem členského státu určení před odesláním zásilky spermatu;

b)

členský stát původu neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o veterinárních zárukách uvedených v písmenu a);

c)

dárcovští kanci splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 nebo 3;

d)

dárcovští kanci byli s negativními výsledky jednotlivě podrobeni vyšetření na určení původce provedenému během pěti dnů před datem odběru spermatu k odeslání a kopie výsledků vyšetření je připojena k veterinárnímu osvědčení provázejícímu zásilku spermatu;

e)

se k příslušným veterinárním osvědčením podle čl. 6 odst. 1 směrnice 90/429/EHS připojí toto doplňkové potvrzení:

‚Sperma prasat splňující požadavky článku 9 prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU.‘

(7)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).“"

6)

Vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

Postup přemísťování pod dozorem

Příslušný orgán zajistí, aby postup přemísťování pod dozorem splňoval tyto požadavky:

1)

každý nákladní automobil a jiná vozidla používané pro přepravu živých prasat byly:

a)

jednotlivě zaregistrovány příslušným orgánem členského státu odeslání za účelem přepravy živých prasat za použití postupu přemísťování pod dozorem;

b)

po nakládce zaplombovány úředním veterinárním lékařem; porušit plombu a nahradit ji novou plombou může pouze úředník příslušného orgánu; každá nakládka nebo nahrazení plomb musí být oznámeny příslušnému orgánu;

2)

přeprava se uskuteční:

a)

přímo a bez zastavení;

b)

po trase, která byla povolena příslušným orgánem;

3)

úřední veterinární lékař odpovědný za hospodářství určení musí potvrdit každý příjezd příslušnému orgánu původu;

4)

po vykládce živých prasat se nákladní automobil nebo vozidlo a veškeré další vybavení, které byly použity při přepravě těchto prasat, vyčistí a vydezinfikují v celém rozsahu v uzavřené oblasti místa určení pod dozorem úředního veterinárního lékaře. Použije se ustanovení čl. 12 písm. a) směrnice 2002/60/ES;

5)

příslušný orgán původu před prvním odesláním z oblastí uvedených v části III přílohy zajistí, aby byla zavedena nezbytná ujednání s náležitými orgány ve smyslu písmene c) přílohy VI směrnice 2002/60/ES k zajištění pohotovostního plánu, řídící struktury a plné spolupráce orgánů v případě nehody během přepravy, významné poruchy nákladního automobilu nebo jiného vozidla nebo jakéhokoli podvodného jednání provozovatele. Provozovatelé nákladních automobilů musí neprodleně oznámit příslušnému orgánu jakoukoli nehodu či významnou poruchu nákladního automobilu nebo vozidla.“

7)

V článku 21 se datum „31. prosince 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2019“.

8)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63–78).

(5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat ( http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Keila linn,

Kunda linn,

Loksa linn,

Maardu linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Saue linn,

Tallinn linn,

Lääne maakond,

část Kuusalu vald nacházející se severně od silnice č. 1 (E20),

Are vald,

Audru vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Harku vald,

Jõelähtme vald,

Keila vald,

Kernu vald,

Kiili vald,

Koonga vald,

Lavassaare vald,

Nissi vald,

Padise vald,

Paikuse vald,

Raasiku vald,

Rae vald,

Rägavere vald,

Saku vald,

Saue vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Varbla vald,

Vasalemma vald,

Vihula vald,

Viimsi vald,

Viru-Nigula vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Ogres novads: pagasti Suntažu a Ogresgala,

Ādažu novads,

Amatas novads,

Carnikavas novads,

Garkalnes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės seniūnija, Veliuonos seniūnija, Seredžiaus seniūnija a Juodaičių seniūnija,

v Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Rozalimo seniūnija a Pakruojo seniūnija,

v Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Naujamiesčio seniūnija a Smilgių seniūnija,

v Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos seniūnija, Pagojukų seniūnija a Šiluvos seniūnija,

v Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Barzdų seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija, Sintautų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Slavikų seniūnija a Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Augustów s městem Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a část gminy Zabłudów (jihozápadní část gminy vymezená silnicí č. 19 a následně silnicí č. 685) v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka s městem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v územně-správní jednotce powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s městem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki,

powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki a Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,

gmina Rutki v územně-správní jednotce powiat zambrowski,

gminy Suchowola a Korycin v územně-správní jednotce powiat sokólski,

powiat bielski,

powiat miasta Białystok,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Vändra linn,

Viljandi linn,

IDA-Viru maakond,

Põlva maakond,

Rapla maakond,

část Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20),

část Palamuse vald nacházející se východně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Pärsti vald nacházející se západně od silnice č. 24126,

část Suure-Jaani vald nacházející se západně od silnice č. 49,

část Tabivere vald nacházející se východně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tamsalu vald nacházející se severovýchodně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tartu vald nacházející se východně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Viiratsi vald nacházející se západně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

Abja vald,

Aegviidu vald,

Alatskivi vald,

Anija vald,

Häädemeeste vald,

Haaslava vald,

Halliste vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kasepää vald,

Kõpu vald,

Kose vald,

Kõue vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Pala vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rakvere vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Surju vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Vändra vald,

Vara vald,

Vinni vald,

Võnnu vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Krimuldas novads,

v Limbažu novads: pagasti Skultes, Vidridžu, Limbažu a Umurgas,

v Ogres novads: pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles a Taurupes,

Priekuļu novads,

v Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija a část Svėdasai seniūnija nacházející se jižně od silnice č. 118,

v Jonava rajono savivaldybė: Šilų seniūnija, Bukonių seniūnija a v Žeimių seniūnija kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka a Naujokai,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kruonio seniūnija, Nemaitonių seniūnija, Paparčių seniūnija, Žąslių seniūnija, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se jižně od silnice č. A1,

v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Domeikavos seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Samylų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Užliedžių seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija, Surviliškio seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija, Šėtos seniūnija a Kėdainių miesto seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija, Ramygalos seniūnija, Raguvos seniūnija, Vadoklių seniūnija a Velžio seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų seniūnija, Turgelių seniūnija, Akmenynės seniūnija, Šalčininkų seniūnija, Gerviškių seniūnija, Butrimonių seniūnija, Eišiškių seniūnija, Poškonių seniūnija a Dieveniškių seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos seniūnija, Marcinkonių seniūnija a Merkinės seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Alytus rajono savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a část gminy Zabłudów (severovýchodní část gminy vymezená silnicí č. 19 a následně silnicí č. 685) v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gminy Lipsk v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Narew, Narewka a Białowieża v územně-správní jednotce powiat hajnowski.

ČÁST III

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järva maakond,

Valga maakond,

Võru maakond,

část Palamuse vald nacházející se západně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Pärsti vald nacházející se východně od silnice č. 24126,

část Suure-Jaani vald nacházející se východně od silnice č. 49,

část Tabivere vald nacházející se západně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tamsalu vald nacházející se jihozápadně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tartu vald nacházející se západně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Viiratsi vald nacházející se východně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Limbažu novads: pagasti Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v Salacgrīvas novads: pagasti Ainažu a Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija a část Svėdasai seniūnija nacházející se severně od silnice č. 118,

v Jonava rajono savivaldybė: Upninkų seniūnija, Ruklos seniūnija, Dumsių seniūnija, Užusalių seniūnija, Kulvos seniūnija a v Žeimiai seniūnija kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės seniūnija, Pravieniškių seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se severně od silnice č. A1,

v Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos seniūnija, Lapių seniūnija, Karmėlavos seniūnija a Neveronių seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės seniūnija, Pabarės seniūnija, Dainavos seniūnija a Kalesninkų seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų seniūnija, Jakėnų seniūnija, Matuizų seniūnija, Varėnos seniūnija a Vydenių seniūnija,

Jonava miesto savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Gródek a Michałowo v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v územně-správní jednotce powiat sokólski.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

všechny oblasti Sardinie.“