22.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/15


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/2429

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 291 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisy, které Komise zaevidovala dne 8. dubna 2015 a 30. července 2015, požádalo Lotyšsko o povolení nadále používat, a to s některými úpravami, opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES, aby mohlo omezovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) ve vztahu k výdajům spojeným s některými osobními automobily, které se nepoužívají výlučně pro obchodní účely.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise ostatní členské státy o žádosti Lotyšska dopisy ze dne 21. a 24. srpna 2015. Dopisem ze dne 24. srpna 2015 oznámila Komise Lotyšsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)

Články 168 a 168a směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani provést odpočet DPH vyměřené za dodané zboží a služby poskytnuté pro účely jejích zdaněných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice obsahuje povinnost osoby povinné k dani vyúčtovat DPH, pokud je obchodní majetek používán pro soukromou potřebu.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Rady 2013/191/EU (2) bylo Lotyšsku povoleno zavést odchylující se opatření podle čl. 395 odst. 1 směrnice 2006/112/ES s cílem omezit nárok na odpočet DPH na vstupu na 80 %, pokud jde o nákup, leasing, pořízení uvnitř Společenství a dovoz stanovených osobních automobilů a o související výdaje, včetně nákupu pohonných hmot, pokud tyto osobní automobily nejsou používány výhradně pro obchodní účely. Platnost uvedeného prováděcího rozhodnutí skončí dne 31. prosince 2015.

(5)

Podle článku 6 prováděcího rozhodnutí 2013/191/EU předložilo Lotyšsko rovněž zprávu, která obsahuje přezkum procentního podílu předpokládaného pro omezení nároku na odpočet. Tento přezkum naznačuje, že na základě na statistických údajů odvozených od zvláštní daně na lehká vozidla vlastněná nebo držená obchodními subjekty a používaná na soukromé a obchodní činnosti by 80 % míra odpočtu měla být snížena na 50 %.

(6)

Omezení nároku na odpočet daně vyplývající z opatření by se mělo uplatnit na DPH zaplacenou při nákupu, leasingu, pořízení uvnitř Společenství a dovozu stanovených osobních automobilů a na výdaje s tím související, včetně nákupu pohonných hmot.

(7)

Opatření by se mělo vztahovat pouze na osobní automobily s nejvyšší přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kilogramů a nejvýše osmi sedadly kromě sedadla řidiče. Jakékoli soukromé použití osobních automobilů převyšujících 3 500 kg nebo s více než osmi sedadly kromě sedadla řidiče je zanedbatelné vzhledem k jejich povaze nebo typu podnikání, k němuž jsou využívány. Rovněž by měl být stanoven podrobný seznam konkrétních osobních automobilů vyňatých z oblasti působnosti uvedeného povolení na základě jejich zvláštního použití.

(8)

Lotyšsku by proto mělo být povoleno uplatňovat odchylující se opatření po omezenou dobu, a to do 31. prosince 2018.

(9)

Pokud bude Lotyšsko považovat další prodloužení odchylujícího se opatření pro období po roce 2018 za nezbytné, mělo by do 31. března 2018 Komisi spolu s žádostí o prodloužení předložit zprávu, obsahující přezkum použitelného procentního podílu.

(10)

Odchylující se opatření bude mít pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daňových příjmů vybranou na stupni konečné spotřeby a nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES se Lotyšsku povoluje omezit na 50 % nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) u výdajů na osobní automobily, které se nepoužívají výhradně pro obchodní účely.

Článek 2

Odchylně od čl. 26 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112/ES nebude Lotyšsko považovat použití osobního automobilu tvořícího součást obchodního majetku osoby povinné k dani pro soukromé účely za poskytnutí služby za úplatu, pokud tento automobil podléhá omezení povolenému v článku 1 tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Výdaje uvedené v článku 1 se týkají nákupu, leasingu, pořízení uvnitř Společenství a dovozu takových automobilů, jakož i výdajů na jejich údržbu a opravy a na pohonné hmoty pro ně.

Článek 4

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na osobní automobily s nejvyšší přípustnou hmotností nepřesahující 3 500 kilogramů a s nejvýše osmi sedadly kromě sedadla řidiče.

Článek 5

Články 1 a 2 se nevztahují na tyto kategorie osobních automobilů:

a)

automobily zakoupené pro účely dalšího prodeje, pronájmu či leasingu;

b)

automobily používané pro přepravu osob za úplatu, včetně taxislužby;

c)

automobily používané pro přepravu zboží;

d)

automobily používané autoškolami;

e)

automobily používané pořádkovými službami;

f)

automobily používané záchrannými službami;

g)

automobily používané prodejci jako předváděcí vozy.

Článek 6

1.   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2016. Pozbývá platnosti dne 31. prosince 2018.

2.   Případná žádost o prodloužení doby platnosti povolení stanoveného tímto rozhodnutím se předloží Komisi do 31. března 2018. K této žádosti se přiloží zpráva obsahující přezkum procentního podílu stanoveného v článku 1.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno Lotyšské republice.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Radu

předseda

F. BAUSCH


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/191/EU ze dne 22. dubna 2013, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 113, 25.4.2013, s. 11).