2.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/42


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1764

ze dne 1. října 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

(2)

Rada má za to, že by uvedená omezující opatření neměla mít dopad na evropský kosmický průmysl.

(3)

Proto by měly být povoleny některé operace týkající se určitých pyrotechnických složí uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (2), jež jsou nezbytné pro použití u nosných raket provozovaných poskytovateli služeb nosných raket z členských států nebo usazenými v některém členském státě, nebo pro použití u nosných raket v rámci vesmírných programů Unie, jejích členských států nebo Evropské kosmické agentury, nebo pro poskytování paliv družicím výrobci družic usazenými v některém členském státě,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/512/SZBP se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 se nepoužije na

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b)

dovoz, nákup nebo přepravu nesymetrického dimethylhydrazinu (CAS 57-14-7);

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu monomethylhydrazinu (CAS 60-34-4),

pro použití u nosných raket provozovaných evropskými poskytovateli služeb nosných raket nebo pro použití u nosných raket v rámci evropských vesmírných programů, nebo pro poskytování paliv družicím evropskými výrobci družic.

Objem veškerého vývozu hydrazinu se vypočte v souladu s nosnou raketou nebo nosnými raketami nebo s družicemi, pro které je vyroben, a nepřekročí celkové množství 800 kg pro každou jednotlivou nosnou raketu nebo družici. Objem veškerého vývozu monomethylhydrazinu se vypočte v souladu s nosnou raketou nebo nosnými raketami nebo s družicemi, pro které je vyroben.

6.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb ani na poskytování financování nebo pomoci při financování týkajících se operací uvedených v odst. 5 písm. a), b) a c).

7.   Operace uvedené v odst. 5 písm. a), b) a c) a odst. 6 podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů členských států. Členské státy náležitě informují Radu o všech případech, kdy takové povolení udělí. Tyto informace zahrnují údaje o převedených částkách a o konečném použití.“

2)

V čl. 9 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Ustanovení čl. 2 odst. 6 se použije ode dne 9. října 2015.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 1. října 2015.

Za Radu

předseda

E. SCHNEIDER


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Úř. věst. C 129, 21.4.2015, s. 1.