4.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 207/15


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1340

ze dne 13. července 2015

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Kjótský protokol“), který obsahuje právně závazné závazky ke snižování emisí pro první kontrolní období od roku 2008 do roku 2012 pro strany uvedené v příloze B, vstoupil v platnost dne 16. února 2005. Unie schválila Kjótský protokol rozhodnutím Rady 2002/358/ES (2). Unie a členské státy ratifikovaly Kjótský protokol a dohodly se, že své závazky v prvním kontrolním období budou plnit společně. Island ratifikoval výše uvedený protokol dne 23. května 2002.

(2)

Rada na svém zasedání dne 15. prosince 2009 uvítala žádost Islandu o plnění jeho závazků ve druhém kontrolním období společně s Unií a jejími členskými státy a vyzvala Komisi, aby předložila doporučení k zahájení nezbytných jednání o dohodě s Islandem, která bude v souladu se zásadami a kritérii stanovenými v klimaticko-energetickém balíčku Unie.

(3)

Na konferenci o klimatu v Dohá v prosinci 2012 se všechny smluvní strany Kjótského protokolu dohodly na změně dohodnuté v Dohá, která zavádí druhé kontrolní období Kjótského protokolu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020. Změna dohodnutá v Dohá mění přílohu B Kjótského protokolu, stanoví další právně závazné závazky v oblasti zmírňování změny klimatu na druhé kontrolní období pro smluvní strany uvedené ve zmíněné příloze a mění a dále rozvádí ustanovení o provádění závazků smluvních stran během druhého kontrolního období.

(4)

Cíle Unie, jejích členských států a Islandu jsou uvedeny ve změně dohodnuté v Dohá s poznámkou pod čarou, v níž je uvedeno, že tyto cíle vycházejí z předpokladu, že budou plněny společně v souladu s článkem 4 Kjótského protokolu. Unie, její členské státy a Island při přijetí změny dohodnuté v Dohá dne 8. prosince 2012 rovněž vydaly společné prohlášení, v němž vyjádřily záměr plnit své závazky ve druhém kontrolním období společně. Prohlášení bylo dohodnuto během setkání ministrů EU, jež se při této příležitosti konalo v Dohá, a schváleno Radou dne 17. prosince 2012.

(5)

V uvedeném prohlášení Unie, její členské státy a Island v souladu s čl. 4 odst. 1 Kjótského protokolu, který smluvním stranám umožňuje, aby splnily své závazky podle článku 3 Kjótského protokolu společně, rovněž uvedly, že čl. 3 odst. 7b Kjótského protokolu bude podle dohody o společném plnění Unií, jejími členskými státy, Chorvatskem a Islandem uplatňován na společné přidělené množství a nebude uplatňován v případě členských států, Chorvatska nebo Islandu jednotlivě.

(6)

Podle čl. 4 odst. 1 Kjótského protokolu musí smluvní strany, které se dohodly, že splní své závazky podle článku 3 Kjótského protokolu společně, v uvedené dohodě stanovit příslušnou úroveň emisí přidělenou každé ze smluvních stran dohody. Kjótský protokol v čl. 4 odst. 2 dále vyžaduje, aby smluvní strany dohody o společném plnění v den uložení svých listin o ratifikaci nebo schválení uvědomily sekretariát Kjótského protokolu o podmínkách této dohody.

(7)

Podmínky dohody o společném plnění závazků Unie, jejích členských států a Islandu podle článku 3 Kjótského protokolu jsou stanoveny v příloze rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 (3). Tyto podmínky jsou rovněž uvedeny v příloze 2 Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (dále jen „dohoda“).

(8)

Aby bylo zajištěno, že závazky Islandu při společném plnění budou stanoveny a uplatňovány nediskriminačně, stejně vůči Islandu i členským státům, úroveň emisí pro Island byla určena způsobem, který je v souladu jak se stávajícím kvantifikovaným závazkem na snížení emisí uvedeným ve třetím sloupci přílohy B Kjótského protokolu (ve znění změny dohodnuté v Dohá), tak s právními předpisy Unie, včetně klimaticko-energetického balíčku z roku 2009 a zásadami a kritérii, na nichž jsou založeny cíle v dotyčných právních předpisech.

(9)

Dohoda byla podepsána dne 1. dubna 2015 v souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/146 (4).

(10)

Ve snaze podpořit rychlý vstup změny dohodnuté v Dohá v platnost, ještě před konferencí OSN o změně klimatu v Paříži na konci roku 2015, která má přijmout nový právně závazný nástroj pro období po roce 2020, a potvrdit závazek Unie, členských států a Islandu umožnit včas právní platnost druhého kontrolního období Unie, by se členské státy a Island měly snažit ratifikovat změnu dohodnutou v Dohá a dohodu nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2015.

(11)

Dohoda by měla být schválena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje podle článku 10 dohody osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie u generálního tajemníka Rady Evropské unie ratifikační listinu vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 13. července 2015.

Za Radu

předseda

F. ETGEN


(1)  Souhlas ze dne 10. června 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (Úř. věst. L 130, 15.5.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1339 ze dne 13. července 2015 o uzavření Změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících (Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/146 ze dne 26. ledna 2015 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 26, 31.1.2015, s. 1).