14.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 380/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. listopadu 2015

o jmenování jedné členky a jednoho náhradníka řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Maďarsko

(2015/C 380/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů předložený Radě vládami členských států a organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů,

s ohledem na seznamy členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutími ze dne 2. prosince 2013 (2) a ze dne 12. června 2014 (3) jmenovala členy a náhradníky řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období končící dnem 7. listopadu 2016, až na některé členy a náhradníky.

(2)

Maďarská vláda předložila kandidaturu na dvě volná místa,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období do 7. listopadu 2016 jsou jmenováni členkou a náhradníkem řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

I.   ZÁSTUPCI VLÁD

Země

Členka

Náhradník

Maďarsko

Katalin BALOGHOVÁ

Gyula MADARÁSZ

Článek 2

Dosud nenavržené členy a náhradníky jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2013 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Litvu a Maltu (Úř. věst. C 182, 14.6.2014, s. 14); rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování členů a náhradníků řídící rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za Francii (Úř. věst. C 186, 18.6.2014, s. 5).