23.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/51


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/972

ze dne 22. června 2015

o zahájení vojenské operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED) (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/778.

(2)

Na doporučení velitele operace by operace EUNAVFOR MED měla být zahájena dne 22. června 2015.

(3)

V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné, a nepodílí se ani na financování uvedené operace,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se operační plán a pravidla účasti pro vojenskou operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED).

Článek 2

1.   Operace EUNAVFOR MED bude zahájena dne 22. června 2015.

2.   V souladu s čl. 2 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 Rada posoudí, zda byly splněny podmínky pro přechod od první fáze k dalším fázím, přičemž zohlední jakoukoli platnou rezoluci Rady bezpečnosti OSN a souhlas dotčených pobřežních států. S výhradou tohoto posouzení Radou a v souladu s čl. 6 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/778 má Politický a bezpečnostní výbor pravomoc rozhodnout o přechodu mezi jednotlivými fázemi operace.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 22. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31.