8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/109


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/558

ze dne 1. dubna 2015,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2015) 2160)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. V příloze uvedeného rozhodnutí je uvedeno vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států s rozlišením podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet obsahuje některé oblasti Estonska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska.

(2)

Článek 7 prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU, kterým se stanoví odchylka od zákazu odesílání zásilek vedlejších produktů živočišného původu z prasat z oblastí uvedených v částech III a IV přílohy uvedeného prováděcího rozhodnutí, by měla být přezkoumána s cílem umožnit bezpečné neškodné odstraňování vedlejších produktů živočišného původu z prasat jiných než volně žijících prasat, včetně nezpracovaných těl mrtvých zvířat z hospodářství nacházejících se v oblastech uvedených v části III přílohy, způsobem, který je v souladu s rizikem, které tyto vedlejší produkty živočišného původu představují.

(3)

V období od ledna do února 2015 bylo ohnisko afrického moru prasat u domácích prasat hlášeno v Polsku a několik případů u divokých prasat bylo hlášeno v Litvě a Polsku v oblasti s omezením uvedené v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. V únoru a březnu 2015 bylo nahlášeno několik případů v Lotyšsku v oblastech s omezením uvedených v části I a části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(4)

Při posuzování rizik vyplývajících z veterinární situace v Lotyšsku, Litvě a Polsku by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace. Aby bylo možné zaměřit veterinární opatření pro tlumení a předejít šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba pozměnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU tak, aby odrážel současnou veterinární situaci, pokud jde o situaci ohledně uvedené nákazy v Lotyšsku, Litvě a Polsku.

(5)

Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 2 písm. d) mohou dotčené členské státy povolit odesílání vedlejších produktů živočišného původu z jiných prasat, než jsou volně žijící prasata, včetně nezpracovaných těl mrtvých zvířat z hospodářství nebo jatečně upravených těl z jatek schválených v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, která se nacházejí v oblastech uvedených v části III přílohy, do zpracovatelských, spalovacích nebo spoluspalovacích zařízení, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, nacházejících se mimo oblasti uvedené v části III přílohy, pokud:“

.

2)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. dubna 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Põlva maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Vastseliina vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võru vald,

Võru linn,

Kunda linn,

Viljandi linn.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aizkraukles novads,

v Alūksnes novads: pagasti Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes a Liepnas,

v Krimuldas novads: Krimuldas pagasts,

Amatas novads,

v Apes novads: Virešu pagasts,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Kėdainių miesto seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija a Surviliškio seniūnija,

v Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Velžio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija a Smilgių seniūnija,

v Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių seniūnija a Sidabravo seniūnija,

v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kruonio seniūnija, Nemaitonių seniūnija, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se jižně od silnice N. A1,

Panevežys miesto savivaldybė,

Pasvalys miesto rajono,

Prienai miesto rajono,

Birštonas savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlu Ruda savivaldybė,

Marijampole savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

V regionu województwo podlaskie:

powiat M. Suwałki,

powiat M. Białystok,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,

gminy Krasnopol a Puńsk v územně-správní jednotce powiat sejneński,

gminy Augustów s městem Augustów, Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v územně-správní jednotce powiat augustowski,

powiat moniecki,

gminy Suchowola a Korycin v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v územně-správní jednotce powiat białostocki,

powiat bielski,

powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v územně-správní jednotce powiat siemiatycki,

gminy Rutki v územně-správní jednotce powiat zambrowski,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s městem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

IDA-Viru maakond,

Valga maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu vald,

Antsla vald,

Mõniste vald,

Varstu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Haanja vald,

Misso vald,

Urvaste vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aknīstes novads,

v Alūksnes novads: pagasti Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes a Pededzes,

v Apes novads: pagasti Gaujienas, Trapenes a Apes,

v Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts,

Alojas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Limbažu novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Salacgrīvas novads,

Varakļānu novads,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija, Viešintos seniūnija a část Svėdasai seniūnija nacházející se jižně od silnice č. 118,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija a Šėtos seniūnija,

v Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava seniūnija, Kupiškis seniūnija, Noriūnai seniūnija a Subačius seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos seniūnija, Vadoklių seniūnija a Raguvos seniūnija,

v Kaunas rajono savivaldybė Kaunas: Domeikavos seniūnija, Karmėlavos seniūnija, Kauno miesto seniūnija, Lapių seniūnija, Neveronių seniūnija, Samylų seniūnija, Užliedžių seniūnija a Vandžiogalos seniūnija,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Palomenės seniūnija, Paparčių seniūnija, Pravieniškių seniūnija, Žąslių seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se severně od silnice N. A1,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

V regionu województwo podlaskie:

gminy Giby a Sejny s městem Sejny v územně-správní jednotce powiat sejneński,

gminy Lipsk a Płaska v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v územně-správní jednotce powiat sokólski.

gminy Czarna Białostocka, Supraśl a Wasilków v územně-správní jednotce powiat białostocki.

ČÁST III

1.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Streņču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Ignalina rajono savivaldybe,

Moletai rajono savivaldybe,

Rokiškis rajono savivaldybe,

Švencionys rajono savivaldybe,

Utena rajono savivaldybe,

Zarasai rajono savivaldybe, Visaginas savivaldybe,

Visaginas savivaldybe,

v Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys seniūnija a Skapiškis seniūnija,

v Anykščiai rajono savivaldybė: část Svėdasai seniūnija nacházející se severně od silnice č. 118.

3.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

V regionu województwo podlaskie:

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gminy Gródek a Michałowo v územně-správní jednotce powiat białostocki.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

všechny oblasti Sardinie.“