2.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/14


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/547

ze dne 1. dubna 2015

o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro krby na líh bez odvodu spalin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předpokládá se, že výrobky, které splňují vnitrostátní normy, jimiž se provádí evropské normy vypracované v rámci směrnice 2001/95/ES a na něž odkazuje Úřední věstník Evropské unie, jsou bezpečné.

(2)

Evropské normy mají být vypracovány na základě požadavků, které mají zajistit, aby výrobky, které vyhovují těmto normám, splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle článku 3 směrnice 2001/95/ES.

(3)

Pro krby na líh bez odvodu spalin neexistují žádné evropské normy, přestože podle existujících studií jsou s nimi spojena různá rizika (2)  (3). Mnoho modelů je konstruováno s odnímatelnými nádržemi na palivo, které jsou umístěny v komoře uvnitř krbu, a palivo může tudíž unikat do této komory. Následně se může vypařit, zvýšit svou teplotu a prudce shořet, a tím způsobit náhlé hoření. Rychlé šíření ohně představuje riziko popálení pro uživatele a vznícení okolních materiálů. Doplňování paliva do ethanolového krbu, který je dosud horký, je velmi nebezpečné, protože ethanol se může rychle vypařit, vznítit a způsobit výbuch. Volně stojící podlahové modely mohou být umístěny příliš blízko hořlavých materiálů a v důsledku toho mohou způsobit požár. Nesprávná instalace nástěnných krbů může způsobit přehřátí, které pak může vést k oddělení krbu od stěny během provozu (4). Existuje také riziko, že volně stojící podlahové modely se mohou převrátit. Pokud k tomu dojde, hořící palivo se vylije z krbu, a oheň se tak rozšíří do místnosti.

(4)

Spalování paliv v krbech na líh bez odvodu spalin může ohrožovat lidské zdraví. Při nedokonalém spalování vzniká oxid uhelnatý, který je toxickou sloučeninou. Při dokonalém spalování vzniká oxid uhličitý, který je zdraví nebezpečný a může vést k hyperventilaci.

(5)

Instalace krbů na líh bez odvodu spalin navíc nevyžaduje kontrolu příslušných orgánů.

(6)

Proto je vhodné stanovit požadavky, jichž je třeba k zajištění toho, aby krby na líh bez odvodu spalin splňovaly obecný požadavek na bezpečnost podle článku 3 směrnice 2001/95/ES.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro obecnou bezpečnost výrobků,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

 

„Krbem na líh bez odvodu spalin“ se rozumí zařízení, které:

a)

je určeno k vytváření dekorativního plamene spalováním lihu, je však nevhodné pro primární účely vytápění, a

b)

není určeno k připojení na odvod spalin.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se použije na všechny krby na líh bez odvodu spalin určené pro domácnosti a na jejich doplňky, jsou-li určeny k použití ve vnitřních prostorách. Krby s palivovou komorou o obsahu nižším než 0,2 l, které jsou zvláště navrženy pro přípravu jídel nebo jejich ohřev, nespadají do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Požadavky na bezpečnost

Zvláštní požadavky na bezpečnost krbů na líh bez odvodu spalin vedených v článku 1, které mají být splněny v rámci evropských norem podle článku 4 směrnice 2001/95/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. dubna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Storesund A. K, Mai T. T. a Sesseng C, 2010, „Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation“, SINTEF. http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf.

(3)  http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf.

(4)  http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html.


PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST KRBŮ NA LÍH BEZ ODVODU SPALIN

1.1   Požadavky na konstrukci a provedení

Všeobecné požadavky

Krby na líh bez odvodu spalin pro použití v domácnostech musí mít maximální spotřebu paliva odpovídající tepelnému výkonu v hodnotě 4,5 kW.

Krby na líh bez odvodu spalin musí být vyrobeny z materiálů, které nejsou tvárné při maximálních povolených teplotách uvedených v části „Povrchové teploty“. Materiály musí vykazovat dostatečnou odolnost vůči běžným tepelným, mechanickým a chemickým podmínkám.

Pokud jsou použity ohnivzdorné clony, musí jejich konstrukce a upevnění ke krbu umožňovat, aby byly odolné vůči teplotám, jimž jsou vystaveny.

Použití dekorativních prvků, např. keramického dřeva nebo oblázků, není dovoleno v oblasti působení plamene.

Krby na líh bez odvodu spalin musí být navrženy tak, aby nedocházelo k náhodnému opakovanému zapálení a zpětnému zážehu.

Spalování paliv v krbech na líh bez odvodu spalin nesmí ohrožovat lidské zdraví.

Krby na líh bez odvodu spalin musí být navrženy tak, aby nedocházelo k hromadění uniklého paliva v uzavřených prostorech uvnitř zařízení, odkud by se palivo mohlo vypařovat a způsobit výbuch.

Zařízení musí být konstruováno tak, aby nedocházelo k jakémukoli úniku paliva.

Stabilita

Neúmyslné posunutí nebo naklonění krbů na líh bez odvodu spalin během provozu nesmí ohrozit bezpečnost.

Zařízení na kolech musí být vybavena snadno ovladatelnými brzdami, které lze zablokovat.

Volně stojící krby na líh bez odvodu spalin musí být vybaveny podpěrami, které brání jejich převrácení, a musí u nich být provedeny zkoušky jejich stability při nárazu. Jestliže krb této zkoušce nevyhoví, musí být zkonstruován tak, aby byla vždy zachována jeho bezpečnost.

Předmětem zkoušek stability při nárazu jsou i pevně uchycená zařízení. Závěsné háky na stěnách musí být instalovány tak, aby zabránily vysazení zařízení z háků při neúmyslném nadzdvihnutí zařízení.

Doplňky (např. kola či madla) usnadňující pohyb krbu

Krby na líh bez odvodu spalin s koly a/nebo madly, která mají umožnit jejich pohyb, musí být navrženy tak, aby před přesunem krbu musel být uhašen oheň.

Zapalování

Při zapalování krbu na líh bez odvodu spalin musí být uživatel schopen zůstat v bezpečné horizontální vzdálenosti od zařízení. Alternativně musí být krb na líh bez odvodu spalin vybaven bezpečným vestavěným zapalovacím zařízením.

Provoz při hořícím plameni

Krb na líh bez odvodu spalin musí hořet stabilním plamenem, který neprodukuje saze. Při hořícím plameni musí spotřeba paliva zůstat rovnoměrná a nesmí existovat riziko nekontrolovatelného vtékání paliva do hořáku.

Zhášení

Uživatel musí být schopen kdykoli krb na líh bez odvodu spalin bezpečně uhasit.

Opakované zapálení

Provedení krbu na líh bez odvodu spalin musí umožňovat bezpečné opakované zapálení zařízení i při ne zcela plné nádrži.

Prevence opakovaného zapálení, je-li nebezpečné

Opakované zapálení krbu na líh bez odvodu spalin nesmí být možné, dokud všechny součásti zařízení včetně hořáku nezchladnou na bezpečnou teplotu 60 °C nebo nižší. Návod k použití musí obsahovat informace o době potřebné k dostatečnému zchladnutí krbu před tím, než je bezpečné jej opakovaně zapálit, aby neměl uživatel sklon opakované zapálení urychlit neoprávněným manipulováním s bezpečnostním zařízením, jež brání opakovanému zapálení při nebezpečných teplotách.

Plnění a doplňování paliva

Provedení krbu na líh bez odvodu spalin musí zajišťovat bezpečné plnění a doplňování paliva a musí znemožňovat doplňování paliva do nádrže krbu, je-li krb zapálen.

Návod k použití dodávaný s krby na líh bez odvodu spalin musí uživatele informovat, že nádrž nesmí být plněna během provozu. Tato informace musí být uvedena jasně a uživatelé na ni musí být upozorněni. Kromě toho musí stejnou informaci obsahovat i příslušné varovné štítky, viditelně umístěné přímo na zařízení.

Přístupné povrchy

Pokud je krb instalován v souladu s pokyny výrobce k instalaci, nesmí dojít k náhodnému kontaktu uživatele s plamenem, hořákem nebo jakýmkoli jiným aktivním nebo horkým povrchem krbu.

Povrchové teploty

Přístupné povrchy s výjimkou aktivních povrchů se při provozu krbu na líh bez odvodu spalin nesmí zahřívat na nebezpečné teploty.

Nárůst teploty (měřený od výchozí teploty při zapálení) povrchů, které nejsou určeny k tomu, aby se jich uživatel během provozu krbu dotýkal, nesmí převýšit:

60 K u kovových nebo pokovených povrchů,

65 K u smaltovaných povrchů,

80 K u skleněných a keramických povrchů,

100 K u plastových povrchů a dále

70 K u povrchů z jiného materiálu.

Nárůst teploty (měřený od výchozí teploty při zapálení) povrchů určených k tomu, aby se jich uživatel během provozu krbu dotýkal, tedy povrchů, na které může být uživatel nucen sáhnout z důvodu obsluhy krbu, nesmí převýšit:

35 K u kovových nebo pokovených povrchů,

45 K u smaltovaných a keramických povrchů a dále

60 K u povrchů z plastu nebo jiného podobného materiálu.

Tyto limity platí i pro povrchy a volný prostor do vzdálenosti 50 mm od dosahu plamene.

Výše uvedené požadavky se nevztahují na skleněné povrchy (např. clony) a jejich montážní prvky, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou horké v důsledku své blízkosti otevřenému plameni.

V místě styku s podlahou nebo stolem nesmí teplota na povrchu podstavce krbu překročit pokojovou teplotu o více než 65 K.

Kromě požadavku na nepřekročení pokojové teploty o více než 65 K je maximální teplota, která nesmí být za žádných okolností převýšena, stanovena takto: v místě styku s podlahou nebo stolem nesmí teplota podstavce krbu překročit 85 °C bez ohledu na pokojovou teplotu.

Povrchová teplota přilehlých stěn nesmí překročit pokojovou teplotu o více než 65 K a nikdy nesmí být vyšší než 85 °C.

Teplotní limity pro madla a úchytky, které by měl uživatel používat při běžném provozu krbu, musí být stanoveny v souladu s vhodnými pokyny, například s pokyny Cenelec č. 29, podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Teplotní limity pro tyto součásti krbu jsou nižší než teploty uvedené výše.

Nádrž na palivo a palivová soustava

Maximální palivová kapacita zařízení musí být omezena s ohledem na riziko požáru a výbuchu.

Norma musí požadovat, aby všechny zkoušky byly prováděny s palivovou nádrží naplněnou na kapacitu, která je v konkrétní situaci potenciálně nejvíce nebezpečná.

Nádrž na palivo musí být konstruována tak, aby nedocházelo k jakémukoli úniku. Rozlití paliva mimo nádrž nebo přeplnění nádrže nesmí snížit bezpečnost zařízení.

Palivová soustava včetně veškerých těsnicích spojů musí mít dostatečnou mechanickou pevnost, aby odolala zátěži způsobené očekávaným běžným používáním. Soustava musí být dostatečně odolná vůči korozi, aby odolala dlouhodobým účinkům expozice palivu. Provedení hořáku musí bránit vzniku koroze.

Bezpečnost dětí

Krb na líh bez odvodu spalin musí být navržen tak, aby se do styku s palivem a/nebo plamenem nemohly dostat děti.

1.2   Zařízení a doplňky pro instalaci krbu

Montážní systémy

Montážní systémy dodávané s krbem na líh bez odvodu spalin musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám, aby poskytovaly bezpečnou oporu krbu po celou dobu jeho předpokládané životnosti.

Jestliže je zařízení určeno k upevnění na podlahu, stěnu nebo strop, musí být systém pro upevnění/montáž proveden tak, aby se zabránilo náhodnému uvolnění zařízení.

Hmoždinky a kování

Pokud jsou s krbem na líh bez odvodu spalin dodávány hmoždinky a kování, musí mít tyto odpovídající dlouhodobou mechanickou pevnost a tepelné vlastnosti.

Uživatelská příručka musí uživatele upozornit na to, aby používal pouze dodané hmoždinky a kování nebo hmoždinky a kování s odpovídající mechanickou pevností a tepelnými vlastnostmi.

1.3   Pomocné vybavení

Se zařízením musí být instalováno nebo dodáváno vybavení pro bezpečné zapálení a bezpečné uhašení krbu.

1.4   Emise

Krby na líh bez odvodu spalin musí být konstruovány tak, aby se předešlo jakémukoli riziku pro lidské zdraví, které by mohlo být způsobeno spalinami nebo jinými emisemi, a to buď inherentně bezpečným provedením a konstrukcí, nebo, není-li to možné, adekvátními ochrannými opatřeními včetně poplašných zařízení, anebo informováním uživatele.

Norma by měla upravovat zejména:

oxid uhelnatý a oxid uhličitý (CO, CO2),

oxidy dusíku, například NO, NO2 a NOX,

aldehydy, například formaldehyd,

těkavé organické sloučeniny,

aromatické uhlovodíky, například benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky,

saze a jiné emise částic,

emise z nespáleného paliva a

jakékoli jiné případně relevantní emise.

Ustanovení normy pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku musí zohledňovat poslední znění pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) „Pokyny WHO pro kvalitu vnitřního ovzduší: vybrané znečišťující látky“ (1) a environmentální zdravotní kritéria (Environmental Health Criteria, EHC) (2).

Ustanovení normy pro oxid uhličitý musí zohledňovat směrnici Komise 2006/15/ES (3).

1.5   Bezpečnostní informace, uživatelská příručka a identifikace výrobce a dovozce

Všeobecně

Na krbu na líh bez odvodu spalin nebo na jeho obalu či v jeho návodu k použití musí být uvedeny bezpečnostní informace spolu se jmény výrobce a dovozce.

Norma musí přesně specifikovat, které bezpečnostní pokyny musí být uvedeny přímo na výrobku a jaká varování a pokyny lze začlenit do návodu k použití nebo uvést na obalu.

Informace musí být uvedeny v jazyce či jazycích země, kde je krb nabízen k maloobchodnímu prodeji. Informace musí být uvedeny v jednom souvislém oddíle v každém jazyce a nesmí být přerušovány jiným textem. Další text v jiném jazyce nesmí odvádět pozornost od požadovaných informací.

Informace uvedené na krbu musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné, buď napsané na neodstranitelném štítku, nebo natištěné přímo na zařízení.

Informace o bezpečnosti výrobku

Bezpečnostní informace musí být nápadně uvedeny a jasně formulovány v návodu k použití nebo na obalu, a pokud tak stanoví norma, na krbu na líh bez odvodu spalin. Tyto informace musí obsahovat alespoň následující sdělení:

„Používejte pouze druhy a množství paliva uvedené v pokynech v uživatelské příručce.“

„Používejte pouze v dobře větrané místnosti.“

„Nikdy nenalévejte palivo do zařízení, dokud je v provozu nebo je stále horké.“

„Nikdy nepřeplňujte nádrž na palivo a před zapálením zařízení veškeré rozlité palivo pečlivě setřete.“

„Používejte jen na místě bez průvanu.“

„Nikdy nezapalujte horké zařízení.“

„Nikdy nepohybujte zařízením, dokud je v provozu.“

„Nikdy nenechávejte malé děti nebo domácí zvířata bez dozoru v blízkosti zapáleného krbu.“

„Montáž, používání a údržba musí probíhat pouze v souladu s pokyny výrobce.“

Zařízení opatřená koly musí uvádět i tento pokyn: „Před použitím krbu vždy zablokujte brzdy.“

Kromě toho musí být uvedena minimální bezpečná vzdálenost od hořlavých materiálů, v níž lze krb umístit.

Uživatelé musí být informováni o zavedeném značení paliv, zejména pak o údajích týkajících se vlastností různých paliv, které jejich značení vyjadřuje.

Písemné bezpečnostní informace mohou být doprovázeny vhodnými piktogramy, pokud to norma dovoluje.

Uživatelská příručka

Krb na líh bez odvodu spalin musí být dodáván s uživatelskou příručkou, která musí obsahovat tyto údaje:

požadovaná (minimální) vzdálenost od komory hořáku, v níž lze instalovat zapalovací zařízení krbu na líh bez odvodu spalin,

požadované vlastnosti stěny (nebo jiné konstrukce) pro nástěnnou montáž krbu na líh bez odvodu spalin, včetně pokynů týkajících se mezer pro odvětrávání horkého vzduchu,

požadavky týkající se příslušenství k montáži nástěnných krbů na líh bez odvodu spalin (a případně volně stojících krbů),

požadavky týkající se umístění a stavebního okolí volně stojícího krbu na líh bez odvodu spalin, zejména podlahy a případně stropu a

požadavky týkající se stěny, na kterou má být krb na líh bez odvodu spalin namontován, včetně specifického výčtu druhů stěn, které vyžadují zvláštní opatrnost, např. sádrokartonové nebo dřevěné stěny.

Kromě toho musí uživatelská příručka uvádět informace o:

druhu/druzích paliva, které lze používat, a o aditivech povolených pro toto palivo, aby bylo zajištěno, že krb na líh bez odvodu spalin bude hořet bezpečně a nebudou překročeny maximální povolené emise,

požadovaném odvětrání místnosti,

minimální bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v níž lze krb umístit, a

minimální velikosti místnosti nebo minimální podlahové ploše.

Dále uživatelská příručka musí:

vysvětlovat, jak plnit palivo do krbu na líh bez odvodu spalin (a varovat uživatele, aby nenalévali palivo do horkého krbu),

vysvětlovat, jak bezpečně skladovat palivo, a uvádět limity pro skladování ve vnitřních prostorech, které ukládají vnitrostátní a/nebo regionální právní předpisy v zemi, kde je zařízení uváděno na trh,

vysvětlovat, jak krb na líh bez odvodu spalin uhasit,

poskytovat informace o vhodném hasicím vybavení a doporučovat, aby bylo toto vybavení umístěno v blízkosti krbu,

varovat před používáním krbu na líh bez odvodu spalin v prostředí s průvanem,

uvádět pokyny pro bezpečné zapalování a opakované zapalování krbu,

varovat před zapalováním horkého krbu na líh bez odvodu spalin a

instruovat uživatele, aby nikdy nepohybovali krbem na líh bez odvodu spalin, je-li v provozu, a pokud je zařízení vybaveno koly, aby při používání zařízení zablokovali brzdy.

Identifikace výrobce a dovozce

Výrobci (4) musí uvést své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, a to přímo na krbu na líh bez odvodu spalin nebo na jeho obalu a v dokumentaci, která je ke krbu přiložena.

Rovněž musí přímo na výrobku uvést údaje umožňující identifikaci výrobku (sériové číslo nebo číslo šarže).

Dovozci (5) musí uvést své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, a to přímo na krbu na líh bez odvodu spalin nebo na jeho obalu a v dokumentaci, která je ke krbu přiložena. V případech, kdy by dovozce musel otevřít obal jen za účelem uvedení těchto požadovaných informací přímo na výrobku, stačí jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž lze dovozce kontaktovat, uvést na obalu nebo v dokumentaci, která je ke krbu přiložena.


(1)  Světová zdravotnická organizace, 2010: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants.

(2)  http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html.

(3)  Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (Úř. věst. L 38, 9.2.2006, s. 36).

(4)  Podle definice článku R1 kapitoly R1 přílohy I rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

(5)  Viz poznámka pod čarou 4.