19.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/451

ze dne 6. března 2015

o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“), jejímiž smluvními stranami je 178 zemí, včetně všech členských států, je důležitým mezinárodním nástrojem v oblasti životního prostředí zaměřeným na ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin prostřednictvím regulace mezinárodního obchodu s exempláři těchto druhů.

(2)

Gaboronským dodatkem k úmluvě přijatým zvláštní konferencí stran v Gaborone v Botswaně v roce 1983 se mění článek XXI úmluvy a přístup k úmluvě, dříve vyhrazený státům, se otevírá organizacím regionální hospodářské integrace, které sestávají ze suverénních států a které mají pravomoc vyjednávat, uzavírat a plnit mezinárodní dohody v záležitostech, které na ně převedly jejich členské státy a na něž se vztahuje úmluva. Gaboronský dodatek k úmluvě vstoupil v platnost dne 29. listopadu 2013.

(3)

Věcná působnost úmluvy se týká v zásadě ochrany životního prostředí. Úmluva byla ode dne 1. ledna 1984 prováděna jednotně ve všech členských státech. Navíc byla přijata pravidla Unie formou nařízení Rady (ES) č. 338/97 (2) a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (3).

(4)

Přistoupení k úmluvě Unii umožní, aby se zapojila do práce v rámci úmluvy, a právně zaváže Unii k provádění a prosazování úmluvy ve věcech spadajících do její působnosti. Unie se tak jako smluvní strana úmluvy stane formálně odpovědnou za provádění úmluvy vůči ostatním stranám.

(5)

Přistoupením Unie k úmluvě nebude ovlivněn způsob, jakým se mezi Unií a jejími členskými státy v souladu se Smlouvami dojednávají postoje pro konferenci stran úmluvy v oblastech jejich příslušných pravomocí.

(6)

Postoje Unie a jejích členských států pro konferenci stran úmluvy CITES budou v souladu se Smlouvami vyjadřovány podle příslušných postupů v oblasti mnohostranných dohod o životním prostředí v rámci jejich příslušných pravomocí.

(7)

Evropská unie by proto měla přistoupit k úmluvě,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) se schvaluje jménem Unie.

Znění úmluvy je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Unie listinu o přistoupení, jak je stanoveno v článku XXI odst. 1 úmluvy, vyjadřující souhlas Unie být úmluvou vázána. Jmenovaná osoba spolu s listinou o přistoupení uloží prohlášení uvedené v příloze tohoto rozhodnutí v souladu s čl. XXI odst. 3 úmluvy.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí (4).

V Bruselu dne 6. března 2015.

Za Radu

předseda

K. GERHARDS


(1)  Souhlas ze dne 16. prosince 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(4)  Den vstupu úmluvy v platnost pro Unii zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE V SOULADU S ČL. XXI ODST. 3 ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN

Evropská unie prohlašuje, že má v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, a zejména s čl. 192 odst. 1 uvedené smlouvy, pravomoc uzavírat mezinárodní dohody a plnit závazky z nich vyplývající, které přispívají k dosažení těchto cílů:

zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

ochrana lidského zdraví,

uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,

podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, včetně změny klimatu.

Evropská unie prohlašuje, že již přijala právní nástroje, které jsou pro její členské státy právně závazné a týkají se otázek upravovaných touto úmluvou, a to zejména nařízení (ES) č. 338/97 a prováděcí nařízení (ES) č. 865/2006.

Kromě toho Evropská unie prohlašuje, že je odpovědná za plnění těch závazků plynoucích z úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou předmětem platných právních předpisů Evropské unie.

Výkon pravomocí Evropské unie se vzhledem k jejich povaze neustále vyvíjí.