6.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/365

ze dne 4. března 2015,

kterým se některým členským státům povolují odchylky ohledně předávání statistických údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče

(oznámeno pod číslem C(2015) 1377)

(Pouze anglické, nizozemské, rumunské a španělské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1338/2008 zřizuje společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2)

Nařízení (ES) č. 1338/2008 od členských států vyžaduje, aby poskytovaly statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče podle přílohy II uvedeného nařízení.

(3)

Podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1338/2008 lze v případě potřeby pro členské státy přijmout odchylky a přechodná období, musí však být založeny na objektivních důvodech.

(4)

Španělské království, Nizozemské království, Rumunsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska požádaly o odchylky, jelikož k tomu, aby mohly plnit nařízení (ES) č. 1338/2008, musí provést rozsáhlé úpravy svých národních statistických systémů.

(5)

Odchylky, o něž tyto členské státy požádaly, by tudíž měly být uděleny.

(6)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Španělskému království, Nizozemskému království, Rumunsku a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska se udělují odchylky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království, Nizozemskému království, Rumunsku a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 4. března 2015.

Za Komisi

Marianne THYSSEN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.


PŘÍLOHA

ODCHYLKY OD NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1338/2008, POKUD JDE O STATISTICKÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI A FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Španělské království, Nizozemské království, Rumunsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska nedodávají hodnoty proměnných uvedených v následující tabulce:

Členský stát

Proměnné a členění

Konec platnosti odchylky

Španělsko

1)

Údaje a metadata za referenční rok 2014 je třeba dodat nejpozději 31. srpna 2016.

srpen 2016

2)

Údaje a metadata za referenční rok 2015 je třeba dodat nejpozději 31. srpna 2017.

srpen 2017

3)

Údaje a metadata za referenční rok 2016 je třeba dodat nejpozději 31. srpna 2018.

srpen 2018

Nizozemsko

1)

Číselné údaje týkající se všech zdrojů financování zdravotní péče (HF.1.1–HF.4) a běžných výdajů na zdravotní péči (součet HF.1.1 až HF.4) rozčleněné následovně:

a.

Lůžková léčebná a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1) bude zahrnovat rovněž denní léčebnou a rehabilitační péči (HC.1.2, HC.2.2)

b.

Údaje o denní léčebné a rehabilitační péči (HC.1.2, HC.2.2) nebudou poskytovány

c.

Lůžková dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.1) bude zahrnovat rovněž denní dlouhodobou (zdravotní) péči (HC.3.2) a ambulantní dlouhodobou (zdravotní) péči (HC.3.3)

d.

Údaje o denní dlouhodobé (zdravotní) péči (HC.3.2) nebudou poskytovány

e.

Údaje o ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péči (HC.3.3) nebudou poskytovány

2)

Číselné údaje týkající se všech typů poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9) a běžných výdajů na zdravotní péči (součet HP.1 až HP.9) rozčleněné následovně:

a.

Lůžková léčebná a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1) bude zahrnovat rovněž denní léčebnou a rehabilitační péči (HC.1.2, HC.2.2)

b.

Údaje o denní léčebné a rehabilitační péči (HC.1.2, HC.2.2) nebudou poskytovány

c.

Lůžková dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.1) bude zahrnovat rovněž denní dlouhodobou (zdravotní) péči (HC.3.2) a ambulantní dlouhodobou (zdravotní) péči (HC.3.3)

d.

Údaje o denní dlouhodobé (zdravotní) péči (HC.3.2) nebudou poskytovány

e.

Údaje o ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péči (HC.3.3) nebudou poskytovány

3)

Číselné údaje týkající se všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) rozčleněné následovně:

a.

Povinné příspěvkové systémy zdravotního pojištění a povinné systémy zdravotního spoření (HF.1.2, HF.1.3) budou částečně zahrnovat rovněž přímé výdaje domácností (HF.3)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1) budou částečně zahrnovat rovněž přímé výdaje domácností (HF.3)

c.

Údaje o přímých výdajích domácností (HF.3) nebudou poskytovány

4)

Číselné údaje týkající se všech typů poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9) rozčleněné následovně:

a.

Povinné příspěvkové systémy zdravotního pojištění a povinné systémy zdravotního spoření (HF.1.2, HF.1.3) budou částečně zahrnovat rovněž přímé výdaje domácností (HF.3)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1) budou částečně zahrnovat rovněž přímé výdaje domácností (HF.3)

c.

Údaje o přímých výdajích domácností (HF.3) nebudou poskytovány

březen 2018

Rumunsko

1)

Pro tabulku druhů zdravotní péče podle typu poskytovatelů zdravotní péče:

a.

Veškeré číselné údaje týkající se nemocnic (HP.1) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou lůžkové léčebné a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1) a preventivní péče (HC.6)

b.

Veškeré číselné údaje týkající se zařízení ústavní dlouhodobé péče (HP.2) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou lůžkové léčebné a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1) a lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1)

c.

Veškeré číselné údaje týkající se poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (HP.3) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou ambulantní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.3, HC.2.3) a domácí dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.4)

d.

Veškeré číselné údaje týkající se poskytovatelů doplňkových zdravotnických služeb (HP.4) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou ambulantní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.3, HC.2.3), doplňkových zdravotnických služeb (nespecifikovaných podle druhu) (HC.4) a preventivní péče (HC.6)

e.

Veškeré číselné údaje týkající se výdejen a jiných poskytovatelů zdravotnického zboží (HP.5) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou léčiv a jiného zdravotnického zboží krátkodobé spotřeby (HC.5.1) a terapeutických pomůcek a jiného zdravotnického zboží (HC.5.2)

f.

Veškeré číselné údaje týkající se poskytovatelů preventivní péče (HP.6) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou preventivní péče (HC.6)

g.

Veškeré číselné údaje týkající se poskytovatelů správy a financování zdravotní péče (HP.7) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou provádění (HC.7)

h.

Veškeré číselné údaje týkající se ostatních odvětví (zbytku ekonomiky) (HP.8) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou domácí dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.4) a preventivní péče (HC.6)

i.

Veškeré číselné údaje týkající se ostatního světa (HP.9) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9) s výjimkou lůžkové léčebné a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1), ambulantní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.3, HC.2.3) a doplňkových zdravotnických služeb (nespecifikovaných podle druhu) (HC.4)

březen 2017

2)

Pro tabulku druhů zdravotní péče podle způsobů financování zdravotní péče:

a.

Číselné údaje týkající se veřejných systémů (HF.1.1) rozčleněné podle denní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.2.2), domácí léčebné a rehabilitační péče (HC.1.4, HC.2.4), denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2), ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.3), terapeutických pomůcek a jiného zdravotnického zboží (HC.5.2) a ostatních zdravotnických služeb, které nejsou klasifikovány v jiné kategorii (HC.9)

b.

Číselné údaje týkající se povinných příspěvkových systémů zdravotního pojištění a povinných systémů zdravotního spoření (HF.1.2, HF.1.3) rozčleněné podle denní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.1.2), domácí léčebné a rehabilitační péče, (HC.1.4, HC.2.4), lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1), denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2), ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.3) a preventivní péče (HC.6)

c.

Číselné údaje týkající se dobrovolných systémů zdravotního pojištění (HF.2.1) rozčleněné podle denní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.2.2), domácí léčebné a rehabilitační péče (HC.1.4, HC.2.4), lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1), denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2), ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.3), domácí dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.4), léčiv a jiného zdravotnického zboží krátkodobé spotřeby (HC.5.1), terapeutických pomůcek a jiného zdravotnického zboží (HC.5.2) a preventivní péče (HC.6)

d.

Číselné údaje týkající se neziskových institucí poskytujících zdroje financování (HF.2.2) rozčleněné podle lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1), denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2), ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC 3.3), doplňkových zdravotnických služeb (nespecifikovaných podle druhu) (HC.4), léčiv a jiného zdravotnického zboží krátkodobé spotřeby (HC.5.1), terapeutických pomůcek a jiného zdravotnického zboží (HC.5.2) a státní správy a systémů správy a financování zdravotní péče (HC.7)

e.

Číselné údaje týkající se podnikových systémů financování (HF.2.3) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9)

f.

Číselné údaje týkající se přímých výdajů domácností (HF.3) rozčleněné podle denní léčebné a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.2.2), domácí léčebné a rehabilitační péče (HC.1.4, HC.2.4), lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1), denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2), ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.3), domácí dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.4), preventivní péče (HC.6), provádění a finanční správy zdravotnických programů (HC.7) a ostatních zdravotnických služeb, které nejsou klasifikovány v jiné kategorii (HC.9)

g.

Číselné údaje týkající se systémů financování (neústavní zdravotní péče), jehož zdrojem je ostatní svět (HF.4), rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče (HC.1.1, HC.2.1–HC.9)

3)

Pro tabulku typů poskytovatelů zdravotní péče podle typů financování zdravotní péče:

a.

Číselné údaje týkající se vládních institucí (HF.1.1) podle ostatního světa (HP.9)

b.

Číselné údaje týkající se povinných příspěvkových systémů zdravotního pojištění a povinných systémů zdravotního spoření (HF.1.2, HF.1.3) rozčleněné podle zařízení ústavní dlouhodobé péče (HP.2) a poskytovatelů preventivní péče (HP.6)

c.

Číselné údaje týkající se dobrovolných systémů zdravotního pojištění (HF.2.1) rozčleněné podle zařízení ústavní dlouhodobé péče (HP.2), výdejen a jiných poskytovatelů zdravotnického zboží (HP.5), poskytovatelů preventivní péče (HP.6) a ostatních odvětví (zbytku ekonomiky) (HP.8)

d.

Číselné údaje týkající se neziskových institucí poskytujících zdroje financování (HF.2.2) rozčleněné podle poskytovatelů doplňkových zdravotnických služeb (HP.4), výdejen a jiných poskytovatelů zdravotnického zboží (HP.5), poskytovatelů preventivní péče (HP.6), poskytovatelů správy a financování zdravotní péče (HP.7), ostatních odvětví (zbytku ekonomiky) (HP.8) a ostatního světa (HP.9)

e.

Číselné údaje týkající se podnikových systémů financování (HF.2.3) rozčleněné podle všech typů poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9)

f.

Číselné údaje týkající se přímých výdajů domácností (HF.3) rozčleněné podle zařízení ústavní dlouhodobé péče (HP.2), poskytovatelů preventivní péče (HP.6), poskytovatelů správy a financování zdravotní péče (HP.7), ostatních odvětví (zbytku ekonomiky) (HP.8) a ostatního světa (HP.9)

g.

Číselné údaje týkající se systémů financování (neústavní zdravotní péče), jehož zdrojem je ostatní svět (HF.4) podle všech typů poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9)

březen 2017

Spojené království

1)

Číselné údaje týkající se lůžkové dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.1) rozčleněné následovně:

a.

Vládní instituce (HF.1.1)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1)

c.

Neziskové instituce poskytující zdroje financování (HF.2.2)

d.

Přímé výdaje domácností (HF.3)

březen 2018

2)

Číselné údaje týkající se denní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.2) rozčleněné následovně:

a.

Vládní instituce (HF.1.1)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1)

c.

Neziskové instituce poskytující zdroje financování (HF.2.2)

d.

Přímé výdaje domácností (HF.3)

březen 2018

3)

Číselné údaje týkající se ambulantní dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.3) rozčleněné následovně:

a.

Vládní instituce (HF.1.1)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1)

c.

Neziskové instituce poskytující zdroje financování (HF.2.2)

d.

Přímé výdaje domácností (HF.3)

březen 2018

4)

Číselné údaje týkající se domácí dlouhodobé (zdravotní) péče (HC.3.4) rozčleněné následovně:

a.

Vládní instituce (HF.1.1)

b.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1)

c.

Neziskové instituce poskytující zdroje financování (HF.2.2)

d.

Přímé výdaje domácností (HF.3)

březen 2018

5)

Číselné údaje týkající se financování zdravotní péče, jehož zdrojem je ostatní svět (HF.4), a běžných výdajů na zdravotní péči (součet HF.1.1 až HF.4) rozčleněné následovně:

a.

Lůžková léčebná a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1)

b.

Denní léčebná a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.2.2)

c.

Ambulantní léčebná a rehabilitační péče (HC.1.3, HC.2.3)

d.

Domácí léčebná a rehabilitační péče (HC.1.4, HC.2.4)

e.

Lůžková dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.1)

f.

Denní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.2)

g.

Ambulantní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.3)

h.

Domácí dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.4)

i.

Doplňkové služby (nespecifikované podle druhu) (HC.4)

j.

Léčiva a jiné zdravotnické zboží krátkodobé spotřeby (HC.5.1)

k.

Terapeutické pomůcky a jiné zdravotnické zboží (HC.5.2)

l.

Preventivní péče (HC.6)

m.

Provádění a finanční správa zdravotnických programů (HC.7)

n.

Ostatní zdravotnické služby, které nejsou klasifikovány v jiné kategorii (HC.9)

březen 2018

6)

Číselné údaje týkající se všech typů poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9) rozčleněné následovně:

a.

Lůžková dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.1)

b.

Denní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.2)

c.

Ambulantní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.3)

d.

Domácí dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.4)

e.

Dobrovolné systémy zdravotního pojištění (HF.2.1)

f.

Neziskové instituce poskytující zdroje financování (HF.2.2)

g.

Přímé výdaje domácností (HF.3)

h.

Systémy financování (neústavní zdravotní péče), jehož zdrojem je ostatní svět (HF.4)

i.

Běžné výdaje na zdravotní péči (součet HF.1.1 až HF.4)

březen 2019

7)

Číselné údaje týkající se ostatních odvětví (zbytku ekonomiky) (HP.8), ostatního světa (HP.9) a běžných výdajů na zdravotní péči (součet HP.1 až HP.9) rozčleněné následovně:

a.

Lůžková léčebná a rehabilitační péče (HC.1.1, HC.2.1)

b.

Denní léčebná a rehabilitační péče (HC.1.2, HC.2.2)

c.

Ambulantní léčebná a rehabilitační péče (HC.1.3, HC.2.3)

d.

Domácí léčebná a rehabilitační péče (HC.1.4, HC.2.4)

e.

Lůžková dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.1)

f.

Denní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.2)

g.

Ambulantní dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.3)

h.

Domácí dlouhodobá (zdravotní) péče (HC.3.4)

i.

Doplňkové služby (nespecifikované podle druhu) (HC.4)

j.

Léčiva a jiné zdravotnické zboží krátkodobé spotřeby (HC.5.1)

k.

Terapeutické pomůcky a jiné zdravotnické zboží (HC.5.2)

l.

Preventivní péče (HC.6)

m.

Provádění a finanční správa zdravotnických programů (HC.7)

n.

Ostatní zdravotnické služby, které nejsou klasifikovány v jiné kategorii (HC.9)

březen 2019

8)

Číselné údaje pro veškeré typy poskytovatelů zdravotní péče (HP.1–HP.9) rozčleněné podle všech druhů zdravotní péče budou sestávat z finančních zdrojů zaznamenaných v rámci vládních institucí (HF.1.1)

březen 2019