23.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/27


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/811

ze dne 27. března 2015

o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky, které se nacházejí v držení vnitrostátních příslušných orgánů (ECB/2015/16)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 34 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Rady dohledu a po konzultaci s vnitrostátními příslušnými orgány,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Režim přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (ECB) je upraven rozhodnutím ECB/2004/3 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že vnitrostátní příslušné orgány jsou na základě nařízení (EU) č. 1024/2013 povinny napomáhat ECB, v dobré víře s ní spolupracovat a vyměňovat si s ní informace, mohou se dokumenty ECB nacházet v držení těchto orgánů. Plnění úkolů v oblasti dohledu svěřených ECB a efektivní fungování jednotného mechanismu dohledu by mohlo být ohroženo, pokud by ECB nebyla konzultována ohledně rozsahu, v jakém lze zpřístupnit dokumenty ECB, které se nacházejí v držení vnitrostátních příslušných orgánů, nebo pokud by případně nebyly žádosti o přístup k těmto dokumentům postupovány ECB. Žádosti o přístup k těmto dokumentům by proto měly být buď postoupeny ECB, nebo by ECB měla být před přijetím rozhodnutí o jejich zpřístupnění konzultována,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí:

1)

„dokumentem“ a „dokumentem ECB“ se rozumí obsah na jakémkoli nosiči (napsaný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka), vypracovaný ECB nebo v držení ECB, který se týká jejích politik, činností nebo rozhodnutí podle nařízení (EU) č. 1024/2013;

2)

„vnitrostátní příslušný orgán“ má stejný význam jako v čl. 2 bodě 2 nařízení (EU) č. 1024/2013. Tímto významem nejsou dotčena ujednání podle vnitrostátních právních předpisů, jež svěřují určité úkoly v oblasti dohledu národní centrální bance, která není určena jako vnitrostátní příslušný orgán. S ohledem na tato ujednání se odkaz na vnitrostátní příslušný orgán v tomto rozhodnutí vztahuje též na národní centrální banku, pokud jde o úkoly v oblasti dohledu, které jsou jí svěřeny na základě vnitrostátních právních předpisů.

Článek 2

Dokumenty v držení vnitrostátních příslušných orgánů

Pokud vnitrostátní příslušný orgán obdrží žádost o poskytnutí dokumentu ECB, jejž má v držení, je tento orgán povinen před přijetím rozhodnutí o zpřístupnění konzultovat ECB ohledně rozsahu, v jakém lze dokument zpřístupnit, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zpřístupněn.

Vnitrostátní příslušný orgán může žádost případně postoupit ECB.

Článek 3

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno vnitrostátním příslušným orgánům.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. března 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí ECB/2004/3 ze dne 4. března 2004 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 42).