19.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 365/70


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2014

ze dne 15. prosince 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/16/EU vyžaduje, aby došlo k výměně informací v oblasti daní za použití standardních formulářů a elektronických formátů.

(2)

Standardní formuláře, které se mají používat pro výměnu informací na žádost, výměnu informací z vlastního podnětu, doručování a informací o zpětné vazbě, musí být v souladu s ustanoveními příloh I až IV prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1156/2012 (2).

(3)

Elektronický formát, který se má používat pro povinnou automatickou výměnu informací týkajících se určitých konkrétních kategorií příjmu a majetku, vychází ze stávajícího elektronického formátu podle článku 9 směrnice Rady 2003/48/ES (3).

(4)

Nařízení (EU) č. 1156/2012 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Změny by měly platit ode dne 1. ledna 2015 podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o vstup v platnost právních a správních předpisů členských států nezbytných pro dosažení souladu s článkem 8 směrnice, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správní spolupráci při zdanění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1156/2012 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Elektronický formát, který se má používat k povinné automatické výměně informací podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, musí být v souladu s přílohou V tohoto nařízení.“

2)

V souladu s přílohou tohoto nařízení se doplňuje příloha V nařízení (EU) č. 1156/2012.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2012 ze dne 6. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (Úř. věst. L 335, 7.12.2012, s. 42).

(3)  Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Elektronický formát uvedený v článku 1a

Elektronické formáty k povinné automatické výměně informací podle článku 8 směrnice 2011/16/EU jsou v souladu s touto stromovou strukturou a obsahují níže uvedené položky (1):

a)

Pokud jde o celkové sdělení:

Image

b)

Pokud jde o obsah informací o příjmech ze zaměstnání nebo odměnách ředitelů:

Image

c)

Pokud jde o obsah informací o důchodech:

Image

d)

Pokud jde o obsah informací o produktech životního pojištění:

Image

e)

Pokud jde o obsah informací o vlastnictví nemovitostí a příjmu z nemovitostí:

Image

f)

Pokud jde o obsah v případě, že nesmí být sdělovány žádné informace týkající se konkrétní kategorie:

Image

g)

Pokud jde o obsah potvrzení přijetí informací u konkrétní kategorie:

Image

(1)  V elektronickém formátu použitém pro daný případ je třeba vyplnit pouze aktuálně přístupné a v daném případě použitelné kolonky.