16.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 359/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1329/2014

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (1) a zejména na čl. 46 odst. 3 písm. b), čl. 59 odst. 1, čl. 60 odst. 2, čl. 61 odst. 2, čl. 65 odst. 2 a čl. 67 odst. 1,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu řádného používání nařízení (EU) č. 650/2012 by se mělo stanovit několik formulářů.

(2)

V souladu s Protokolem č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeném ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se uvedené členské státy nepodílely na přijímání nařízení (EU) č. 650/2012. Spojené království a Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro něj není závazné ani použitelné.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dědictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Formulář, který má být použit pro potvrzení týkající se rozhodnutí v dědických věcech podle čl. 46 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 650/2012, je formulář I stanovený v příloze 1.

2.   Formulář, který má být použit pro potvrzení týkající se veřejné listiny v dědických věcech podle čl. 59 odst. 1 a čl. 60 odst. 2 nařízení (EU) č. 650/2012, je formulář II stanovený v příloze 2.

3.   Formulář, který má být použit pro potvrzení týkající se soudního smíru v dědických věcech podle čl. 61 odst. 2 nařízení (EU) č. 650/2012, je formulář III stanovený v příloze 3.

4.   Formulář, který má být použit pro žádost o evropské dědické osvědčení podle čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 650/2012, je formulář IV stanovený v příloze 4.

5.   Formulář, který má být použit pro evropské dědické osvědčení podle čl. 67 odst. 1 nařízení (EU) č. 650/2012, je formulář V stanovený v příloze 5.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. srpna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 9. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 107.


PŘÍLOHA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA 3

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA 5

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image