18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1225/2014

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v nařízení (EU) č. 269/2014 by měly být změněny.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Narozen 25.4.1946 v Almaty (dříve známá jako Alma-Ata), Kazachstán.

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. Doněckou lidovou republikou.

12.9.2014