7.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/2


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014

ze dne 1. srpna 2014,

kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1, čl. 5a odst. 1, čl. 5b odst. 2 a 3 a čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bylo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 (2) změněno nařízení (ES) č. 1217/2009 s cílem uvést jej do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. Za účelem zajištění fungování nového právního rámce vyplývajícího z tohoto přizpůsobení by měla být prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijata některá pravidla. Nová pravidla by měla nahradit stávající pravidla stanovená Komisí za účelem provádění nařízení (ES) č. 1217/2009. Je proto vhodné zrušit nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 (3), (EU) č. 1291/2009 (4) a prováděcí nařízení (EU) č. 385/2012 (5).

(2)

Nařízení (ES) č. 1217/2009 zmocňuje Komisi k přijetí nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví pravidla týkající se údajů pro stanovení příjmu a analýzu hospodářské činnosti zemědělských podniků. Akt v přenesené pravomoci by měl zejména stanovit pravidla pro určení prahových hodnot vymezujících oblast zjišťování, vytváření plánů pro výběr podniků, stanovení referenčního období pro standardní produkci, stanovení obecných a hlavních typů výrobního zaměření a určení hlavních kategorií údajů týkajících se podnikových výkazů, které se mají shromažďovat, jakož i obecná pravidla, jež je třeba v tomto ohledu dodržovat.

(3)

Prahové hodnoty vymezující oblast zjišťování by měly umožnit získání reprezentativních výsledků pro oblast zjišťování. Prahové hodnoty by měly maximalizovat poměr přínosů a nákladů a měly by být stanoveny s cílem zahrnout do oblasti zjišťování podniky, které představují co největší podíl zemědělské produkce, zemědělské půdy a pracovních sil v zemědělství z podniků, které jsou tržně orientované.

(4)

Plán výběru by měl obsahovat minimální počet prvků, které prokazují, jak byl reprezentativní vzorek vybrán, čímž se umožní, aby zjišťování splnilo cíle zemědělské účetní datové sítě.

(5)

Standardní produkce je založena na průměrných údajích v určitém referenčním období. Jejich hodnoty by se měly pravidelně aktualizovat s ohledem na hospodářský vývoj, aby bylo možné pokračovat ve smysluplném uplatňování klasifikačního systému. Četnost aktualizací by měla souviset s roky, v nichž se provádějí statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Unii.

(6)

Obecné a hlavní typy výrobního zaměření musí být uspořádány tak, aby bylo možné sestavit více nebo méně roztříděné stejnorodé skupiny podniků a srovnávat situaci skupin podniků.

(7)

Údaje uváděné v podnikových výkazech by měly umožnit získat přehled o vykazujících podnicích, pokud jde o produkční faktory, posoudit úroveň příjmů zemědělců a měly by odrážet technické, hospodářské a sociální podmínky dotčených podniků. Za tímto účelem by měly být stanoveny hlavní kategorie účetních údajů, které mají být shromažďovány, a obecná pravidla pro shromažďování údajů.

(8)

Pravidla stanovená tímto nařízením by se měla použít pro zjišťování zemědělské účetní datové sítě od účetního období 2015 a pro statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků od statistického zjišťování za rok 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, která doplňují některé jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1217/2009 za účelem každoročního stanovení příjmů a analýzy hospodářské činnosti zemědělských podniků prostřednictvím zemědělské účetní datové sítě Unie. Tato pravidla se týkají:

a)

prahu uvedeného v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009;

b)

plánu uvedeného v čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009;

c)

„referenčního období“ uvedeného v čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009;

d)

typů výrobního zaměření uvedených v čl. 5b odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009;

e)

sběru účetních údajů uvedeného v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009.

Článek 2

Práh

Práh uvedený v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009 zajistí, aby oblast zjišťování představovala co největší podíl zemědělské produkce, zemědělské půdy a pracovní síly v zemědělství v podnicích, které jsou tržně orientované.

Článek 3

Plán výběru

Plán pro výběr vykazujících podniků, který vypracovává každý členský stát podle čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009, obsahuje prvky, které zajistí, aby se získal reprezentativní účetní výběrový soubor z oblasti zjišťování. Plán musí zejména:

a)

vycházet z nejnovějších statistických referenčních zdrojů;

b)

vysvětlovat postupy stratifikace pole zjišťování v souladu s rozdělením uvedeným v příloze I nařízení (ES) č. 1217/2009, jakož i v souladu s typy výrobního zaměření a třídami ekonomické velikosti vymezenými v čl.5b odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009;

c)

uvádět členění podniků v oblasti zjišťování podle typu výrobního zaměření a tříd ekonomické velikosti uvedených v čl. 5b odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009, které odpovídá alespoň hlavním typům;

d)

uvádět statistické metody pro určení kvóty výběru zvolené pro každou vrstvu pole zjišťování, postupy pro výběr vykazujících podniků a počet vykazujících podniků vybíraných za každou přijatou oblast zjišťování.

Článek 4

Referenční období pro standardní produkci

Pro účely výpočtu hodnot standardní produkce pro statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Unii pro rok N podle čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009 se referenční období vztahuje na pět po sobě jdoucích let od roku N–5 do roku N–1.

Hodnoty standardní produkce se určují pomocí průměrných základních údajů vypočtených za referenční období uvedené v prvním pododstavci a obvykle se označují jako standardní produkce N-3. Tyto hodnoty standardní produkce N-3 se aktualizují, aby se do nich promítl hospodářský vývoj přinejmenším pokaždé, kdy se provádí statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Unii.

Článek 5

Obecné a hlavní typy výrobního zaměření

Obecné a hlavní typy výrobního zaměření a vztah mezi nimi, jak je uvedeno v čl. 5b odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009, jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 6

Podnikový výkaz

Hlavní kategorie účetních údajů, které mají být shromažďovány, a obecná pravidla pro sběr údajů uvedená v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009 jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 7

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1242/2008, nařízení (EU) č. 1291/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 385/2012 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Avšak pro zemědělskou účetní datovou síť se nařízení uvedená v prvním odstavci použijí i nadále pro účetní období, která předcházejí účetnímu roku 2015.

Nařízení (ES) č. 1242/2008 se nadále uplatňuje na statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Unii až do zjišťování v roce 2013.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro zemědělskou účetní datovou síť od účetního období 2015 a pro statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků v Unii od statistického zjišťování za rok 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (Úř. věst. L 340, 17.12.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků (Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 14).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků (Úř. věst. L 127, 15.5.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecné a hlavní typy výrobního zaměření a vztah mezi nimi

Obecný typ výrobního zaměření

Popis

Hlavní typ výrobního zaměření

Popis

1.

Polní výroba

15.

Obiloviny, olejniny a bílkovinné produkty

16.

Všeobecná polní výroba

2.

Zahradnictví

21.

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

22.

Zahradnictví – polní

23.

Ostatní zahradnictví

3.

Trvalé kultury

35.

Vinice

36.

Ovocnářství včetně citrusových plodů

37.

Olivy

38.

Různé trvalé kultury

4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

45.

Produkce mléka

46.

Odchov a výkrm skotu

47.

Kombinovaný chov skotu

48.

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

51.

Chov prasat

52.

Chov drůbeže

53.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

6.

Smíšená rostlinná výroba

61.

Smíšená rostlinná výroba

7.

Smíšená živočišná výroba

73.

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

74.

Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným krmivem

8.

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

83.

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

84.

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

9.

Neklasifikované podniky

90.

Neklasifikované podniky


PŘÍLOHA II

Podnikový výkaz – hlavní kategorie účetních údajů, které mají být shromažďovány

Obecné informace o podniku, jako například údaje týkající se jeho zeměpisné polohy, statusu, typu a klasifikace.

Forma držby: souhrnné údaje týkající se typu držby zemědělské půdy využívané podnikem.

Pracovní síla: údaje charakterizující pracovní síly v podniku, jako je počet osob pracujících v zemědělském podniku, odpracovaná doba a forma zaměstnání.

Aktiva: údaje popisující aktiva podniku, rozdělená do kategorií, používaná při jeho provozu během účetního období.

Kvóty a jiná práva: údaje týkající se kvót a jiných práv souvisejících s činnostmi podniku v účetním období.

Dluhy: údaje týkající se zadluženosti podniku v účetním období.

Daň z přidané hodnoty: údaje týkající se použití systémů úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) na podnik.

Vstupy: údaje týkající se vstupů používaných při činnostech podniku, jako jsou zvláštní a režijní náklady, pro tvorbu produkce v účetním období.

Plodiny: podrobné údaje o produkci a využití plodin v podniku.

Živočišná výroba: podrobné údaje o produkci a využití hospodářských zvířat v podniku.

Produkty a služby v oblasti živočišné výroby: podrobné údaje o výrobě a využívání produktů a služeb v oblasti živočišné výroby v podniku.

Ostatní výdělečné činnosti přímo související s podnikem: údaje týkající se všech činností kromě zemědělských prací, přímo související s podnikem a mající na něj ekonomický dopad, při kterých se využívají buď zdroje zemědělského podniku (pozemky, stavební objekty, stroje, zemědělské produkty atd.), nebo jeho produkty.

Subvence: subvence získané podnikem během účetního období.

Podnikový výkaz – obecná pravidla pro sběr údajů

a)

Účetní období dvanácti po sobě jdoucích měsíců podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009 končí v době od 31. prosince do 30. června včetně.

b)

Údaje uváděné v podnikovém výkazu se získávají z účtů skládajících se ze zápisů systematicky a pravidelně prováděných po celé účetní období.

c)

Údaje v podnikovém výkazu by měly být uváděny ve finančních hodnotách, v eurech nebo v národních měnových jednotkách, ve fyzikálních veličinách hmotnosti, objemu, plochy, počtu, jakož i v jiných odpovídajících jednotkách nebo označeních.

d)

Účetní údaje se uvádějí v peněžním vyjádření bez DPH.

e)

Účetní údaje v peněžním vyjádření nezohledňují podpory a subvence, které jsou vykazovány samostatně. Podporami a subvencemi se rozumí všechny formy přímé podpory z veřejných prostředků, jejichž výsledkem byl nějaký konkrétní příjem.