5.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1191/2014

ze dne 30. října 2014,

kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 (2) stanovilo formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (3). Nařízení (ES) č. 842/2006 bylo mezitím zrušeno nařízením (EU) č. 517/2014. Článek 19 nařízení (EU) č. 517/2014 stanoví nové povinnosti týkající se podávání zpráv o výrobě, dovozu, vývozu, používání vstupních surovin a zneškodňování látek uvedených v přílohách I a II nařízení (EU) č. 517/2014. Toto nařízení by proto mělo nařízení (ES) č. 1493/2007 nahradit.

(2)

S cílem zajistit jednotnost a soudržnost při shromažďování údajů a omezit administrativní zátěž by podniky měly údaje požadované podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 předkládat prostřednictvím elektronického nástroje pro podávání zpráv, který obsahuje příslušné formuláře pro jejich jednotlivé činnosti poskytované Evropskou agenturou pro životní prostředí a který je přístupný na internetových stránkách Evropské komise.

(3)

Dobrovolně poskytované údaje o množstvích částečně fluorovaných uhlovodíků vyvezených v zařízeních vyráběných za tímto účelem v EU nejsou relevantní pro výpočet referenční hodnoty a kvóty, mohou však být užitečné pro sledování hospodářských dopadů snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zprávy požadované v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 517/2014 se předkládají elektronicky za použití nástroje pro podávání zpráv na základě formátu uvedeného v příloze tohoto nařízení, který je pro tento účel zpřístupněn na internetových stránkách Komise.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1493/2007 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 7).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

OBECNÉ VYSVĚTLENÍ

Není-li v jednotlivých oddílech pro oznámení údajů v této příloze stanoveno jinak, týkají se oznamované údaje činností, které podnik vykonal v kalendářním roce, za nějž se zpráva podává.

V každém oddílu pro oznámení údajů jsou konkrétně uvedeny jednotky měření, příslušné plyny a míra podrobnosti, jakož i rok, v němž má být předložena první zpráva o činnostech.

Obecný formát nástroje pro podávání zpráv je stanoven v následujících oddílech pro oznámení údajů. Číslování oddílů uvedených níže nijak nesouvisí s číslováním uvedeným v nařízení (EU) č. 517/2014 ani v elektronickém nástroji pro podávání zpráv, používá se však ve vzorcích pro automatický výpočet některých hodnot.

Oddíly pro oznámení údajů

Oddíl 1:   Oddíl vyplní výrobci plynů – čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. a) a c)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014. Množství směsí obsahujících tyto látky uvedená na trh se oznamují, přičemž se rovněž uvedou množství použitá jako složky těchto směsí pocházející z jiných zdrojů než z vlastní produkce.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

1A

Celkový objem výroby v zařízeních v Unii

 

 

1B

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly v zařízeních zneškodněny před uvedením na trh

Výrobci, kteří provádějí zneškodnění, oznámí údaje o celkovém množství zneškodněné látky v oddílu pro oznámení údajů č. 8.

 

1C

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly předány jiným podnikům ke zneškodnění, aniž by předtím byly uvedeny na trh

Musí být uveden podnik, který provádí zneškodnění.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

1D

Celkový objem vlastní produkce, jež byla zneškodněna, aniž by předtím byla uvedena na trh.

1D = 1B + 1C

1E

Produkce dostupná k prodeji

1E = 1A – 1D

Oddíl 2:   Oddíl vyplní dovozci plynů – čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 2 písm. a)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014, u směsí obsahujících alespoň jeden z těchto plynů nebo u každého plynu či směsi obsažené v dovezených předem smíšených polyolech.

V tomto oddílu se předkládají pouze údaje o dovozu velkých objemů, včetně množství zaslaných spolu se zařízením pro účely jeho naplnění po dovozu, nikoli však množství obsažená v tomto zařízení. Údaje o dovozu plynů obsažených ve výrobcích či zařízeních se předkládají v oddílu pro oznámení údajů č. 11. Musí být oznámen veškerý dovoz s výjimkou dovozu pro účely tranzitu přes celní území Unie nebo dovozu, na nějž se vztahují jiné postupy, které povolují dočasný pohyb zboží na celním území, za předpokladu, že zboží v tomto případě na celním území nezůstane déle než 45 dní.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

2A

Objem dovezený do Unie

 

Oddíl 3:   Oddíl vyplní vývozci plynů – čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 3 písm. a) a b)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014, u směsí obsahujících alespoň jeden z těchto plynů nebo u každého plynu či směsi obsažené ve vyvezených předem smíšených polyolech.

V tomto oddílu se předkládají pouze údaje o vývozu velkého objemu plynů, včetně každého množství zaslaného spolu se zařízením pro účely jeho naplnění po vývozu.

Množství pocházející z vlastní produkce či vlastního dovozu, která byla dodána jiným podnikům v Unii za účelem přímého vývozu, se oznamují v oddílu pro oznámení údajů č. 5.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

3A

Celkový objem vyvezený z Unie

 

 

3B

Vyvezený objem pocházející z vlastní produkce či dovozu

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

3C

Vyvezený objem zakoupený od jiných podniků v Unii

3C = 3A – 3B

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

3D

Objem vyvezený za účelem recyklace

 

 

3E

Objem vyvezený za účelem regenerace

 

 

3F

Objem vyvezený za účelem zneškodnění

 

Oddíl 4:   Oddíl vyplní výrobci a dovozci plynů – čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. d) a bod 2 písm. b) a d)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 nebo u směsí obsahujících alespoň jeden z těchto plynů nebo u každého plynu či směsi obsažené v předem smíšených polyolech.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

4A

Celkové zásoby držené k 1. lednu

 

 

4B

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu nebo produkce držené k 1. lednu

 

 

 

4C

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu či produkce, které předtím nebylo uvedeno na trh, držené k 1. lednu

Zejména neprodaná vlastní produkce a vlastní dovoz, které nebyly propuštěny do volného oběhu.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

 

4D

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu či produkce, které předtím bylo uvedeno na trh, držené k 1. lednu

Zejména vlastní dovoz propuštěný do volného oběhu

4D = 4B – 4C

 

4E

Jiné zásoby držené k 1. lednu

Pocházející zejména z nákupu v Unii

4E = 4A – 4B

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

4F

Celkové zásoby držené k 31. prosinci

 

 

4G

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu nebo produkce držené k 31. prosinci

 

 

 

4H

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu či produkce, které předtím nebylo uvedeno na trh, držené k 31. prosinci

Zejména neprodaná vlastní produkce a vlastní dovoz, které nebyly propuštěny do volného oběhu.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

 

4I

z toho: zásoby množství pocházejícího z vlastního dovozu či produkce, které předtím bylo uvedeno na trh, držené k 31. prosinci

Zejména vlastní dovoz propuštěný do volného oběhu

4I = 4G – 4H

 

4J

z toho: jiné zásoby držené k 31. prosinci

Pocházející zejména z nákupu v Unii

4J = 4F – 4G

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

4K

Objem regenerovaný samotným podnikem

 

4L

Objem recyklovaný samotným podnikem

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

4M

Celkový objem fyzicky uvedený na trh

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Oddíl 5:   Množství určená k použití, na nějž se vztahuje výjimka podle čl. 15 odst. 2, Oddíl vyplní výrobci a dovozci částečně fluorovaných uhlovodíků – čl. 19 odst. 1, 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. b) a bod 2 písm. a)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého částečně fluorovaného uhlovodíku (u plynů uvedených v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014, u směsí nebo předem smíšených polyolů obsahujících alespoň jeden z těchto plynů).

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

5A

Množství dovezené do Unie za účelem zneškodnění

Musí být uveden(y) podnik(y), který (které) provádí zneškodnění.

Dovozci, kteří také sami provádějí zneškodnění, oznámí údaje o celkovém množství zneškodněné látky v oddílu pro oznámení údajů č. 8.

5B

Množství použité výrobcem nebo dovozcem jako vstupní suroviny nebo dodané přímo výrobcem nebo dovozcem podnikům k použití jako vstupní suroviny

Musí být uveden(y) podnik(y), který (které) používá (používají) vstupní suroviny.

Výrobci či dovozci, kteří také sami používají vstupní suroviny, oznámí údaje o použitých vstupních surovinách v oddílu pro oznámení údajů č. 7.

5C

Množství, které bylo dodáno přímo podnikům a určeno k vývozu z Unie, pokud toto množství nebylo následně poskytnuto před vývozem jiné straně v Unii

Dobrovolné údaje o množstvích, která byla dodána přímo podnikům ke zpracování zařízení v Unii, jestliže tato zařízení byla následně přímo vyvezena z Unie

Musí být uveden(y) podnik(y), který (které) realizuje (realizují) vývoz. Je třeba předložit ověřovací dokumenty.

Předkládají se pouze údaje o velkém objemu částečně fluorovaných uhlovodíků, nikoli množství obsažená ve výrobcích či zařízení.

Údaje o dodávkách určených k výrobě zařízení, která byla přímo vyvezena, lze předkládat pro informační účely a měly by uvádět výrobce vyvážených zařízení a vyvezená množství.

5D

Množství, které bylo dodáno přímo pro použití ve vojenském zařízení

Musí být uveden podnik, jenž je příjemcem množství určeného pro použití ve vojenském zařízení.

5E

Množství, které bylo dodáno přímo podniku, který jej používá k leptání polovodičového materiálu nebo čištění komor pro chemické pokovování srážením kovových par v odvětví výroby polovodičů

Musí být uveden výrobce polovodičů, jenž je příjemcem tohoto množství.

5F

Množství, které bylo dodáno přímo podniku vyrábějícímu inhalátory odměřených dávek pro podávání složek léčivých přípravků

Musí být uveden výrobce inhalátorů odměřených dávek pro podávání složek léčivých přípravků, jenž je příjemcem tohoto množství.

Oddíl 6:   Kategorie použití plynů na trhu EU, Oddíl vyplní výrobci a dovozci plynů – čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. a) a bod 2 písm. a)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

6A

Vývoz

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6A] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5, které bylo dodáno přímo podnikům a určeno k vývozu z Unie, pokud toto množství nebylo následně poskytnuto před vývozem jiné straně v Unii [5C].

6B

Zneškodnění

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6B] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5 dovezené do Unie za účelem zneškodnění [5A].

6C

Vojenské zařízení

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6C] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5, které bylo dodáno přímo pro použití ve vojenském zařízení [5D].

6D

Chlazení, klimatizace a vytápění

 

6E

Jiné teplonosné kapaliny

 

6F

Výroba pěny

 

6G

Výroba předem smíšených polyolů

 

6H

Požární ochrana

 

6I

Aerosoly – inhalátory léčivých dávek

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6I] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5, které bylo dodáno přímo podniku vyrábějícímu inhalátory odměřených dávek pro podávání složek léčivých přípravků [5F].

6J

Aerosoly – jiná použití

 

6K

Rozpouštědla

 

6L

Vstupní surovina

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6L] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5 použité výrobcem jako vstupní suroviny nebo dodané přímo výrobcem nebo dovozcem podnikům k použití jako vstupní suroviny [5B].

6M

Výroba polovodičů

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků uvedené na tomto místě [6M] musí být stejné nebo vyšší než množství uvedené v oddílu pro oznámení údajů č. 5, které bylo dodáno přímo podniku, který jej používá k leptání polovodičového materiálu nebo čištění komor pro chemické pokovování srážením kovových par v odvětví výroby polovodičů [5E].

6N

Výroba fotovoltaiky

 

6O

Výroba jiné elektroniky

 

6P

Elektrická spínací zařízení

 

6Q

Urychlovače částic

 

6R

Tlakové odlévání hořčíku

 

6S

Anesteziologie

 

6T

Jiné či neznámé použití

Musí být uvedeno (uvedena) jiné (jiná) použití, neznámé použití musí předkladatel zprávy objasnit.

6U

Únik během skladování, přepravy a převodu

 

6V

Úprava účetnictví

Jsou-li taková množství oznámena, je třeba předložit vysvětlení.

AUTOMATICKY GENEROVANÉ VÝPOČTY MNOŽSTVÍ

6W

Celkové množství u kategorií použití

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Jsou-li údaje oznámeny správně, bude celkové množství u kategorií použití [6W] odpovídat výpočtu celkového množství dodaného na trh Unie [6X].

6X

Celkové množství dodané na trh Unie

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Oddíl 7:   Oddíl vyplní subjekty používající plyny jako vstupní suroviny – čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 5

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů.

V tomto oddílu se oznamují pouze množství plynů, které byly skutečně použity jako vstupní suroviny.

V případě, že částečně fluorované uhlovodíky (plyny uvedené na seznamu v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 či směs obsahující alespoň jeden z těchto plynů) vyrobil či dovezl podnik používající vstupní suroviny, musí být použitá množství oznámena i v oddílu č. 5. Pokud podnik tyto plyny vyrobil nebo dovezl a následně prodal jiným podnikům, které je použijí jako vstupní suroviny, oznamují se dodaná množství pouze v oddílu pro oznámení údajů č. 5, přičemž musí být uveden podnik používající tyto vstupní suroviny.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

7A

Objem použití samotným podnikem jako vstupní surovina

 

Oddíl 8:   Oddíl vyplní podniky, které zneškodnily plyny – čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 4

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého fluorovaného skleníkového plynu uvedeného na seznamu v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů.

Je nezbytné oznámit údaje o celkových množstvích, které podniky předkládající zprávu samy zneškodnily. Podniky, které jsou výrobci, oznámí v oddílu pro oznámení údajů č. 1 také údaje o množství vlastní produkce, jež byla zneškodněna.

Podniky, které jsou dovozci částečně fluorovaných uhlovodíků (plynů uvedených na seznamu v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů), oznámí množství svého dovozu, jež byla zneškodněna, v oddílu pro oznámení údajů č. 5.

V tomto oddílu se neoznamují množství zaslaná jiným podnikům v EU ke zneškodnění. Množství vyvezená za účelem zneškodnění mimo EU se oznamují v části 3F.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

8A

Objem zneškodněný společností předkládající zprávu pomocí vysokoteplotního spalování

 

8B

Objem zneškodněný společností předkládající zprávu pomocí termální desorpce

 

8C

Objem zneškodněný společností předkládající zprávu pomocí jiných technologií

Musí být uvedeny technologie použité ke zneškodnění.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

8D

Celkový objem zneškodněný samotným podnikem

8D = 8A + 8B + 8C

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

8E

Zásoby držené k 1. lednu čekající na zneškodnění

 

8F

Zásoby držené k 31. prosinci určené ke zneškodnění a čekající na zneškodnění

 

Oddíl 9:   Oddíl vyplní výrobci nebo dovozci, kteří povolili podnikům uvádějícím chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla plněná částečně fluorovanými uhlovodíky na trh využívat kvótu na částečně fluorované uhlovodíky – čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. e) a bod 2 písm. c)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech v roce 2015 (nejpozději do 31. března 2016).

Množství se oznamují v tunách ekvivalentů CO2 s přesností na 1 tunu ekvivalentu CO2, jednotlivé částečně fluorované uhlovodíky se nerozlišují.

Oznamují se pouze povolení vydaná během kalendářního roku, za nějž se předkládá zpráva.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

9A

Množství, jež jsou předmětem povolení k využívání kvóty přidělené výrobcům nebo dovozcům na předem naplněné zařízení podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014.

Musí být uveden podnik, jemuž bylo povolení vydáno.

Oddíl 10:   Oddíl vyplní podniky, které získaly kvótu výhradně na základě prohlášení podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 a které povolily podnikům uvádějícím chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla plněná částečně fluorovanými uhlovodíky na trh využívat kvótu na částečně fluorované uhlovodíky podle čl. 18 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 517/2014 – čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 1 písm. e) a bod 2 písm. c)

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech v roce 2015 (nejpozději do 31. března 2016).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého částečně fluorovaného uhlovodíku (plynů uvedených v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů).

V tomto oddílu pro oznámení údajů se oznamují všechny dodávky částečně fluorovaných uhlovodíků vázané na povolení vydaná během kalendářního roku, za nějž se předkládá zpráva, oznámené v oddílu č. 9. Tato informace je nezbytná, aby bylo možné ověřit soulad s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

10A

Objem plynu dodaný podnikům, jimž byla vydána povolení k uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh.

Musí být uveden(y) podnik(y), jemuž (jimž) byl plyn dodán.

Spolu se zprávou by podniky měly u všech fyzických dodávek oznámených v této části předložit další doklady (např. faktury).

Oddíl 11:   Oddíl vyplní podniky, které uvedly na trh plyny obsažené ve výrobcích nebo zařízení podle čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 – čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 6

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2014 (nejpozději do 31. března 2015).

Množství fluorovaných skleníkových plynů uvedených v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 či směsí obsahujících alespoň jeden z těchto plynů obsažených ve výrobcích a zařízení se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa v členění podle kategorií. Kromě celkového množství plynů se oznamuje i počet jednotek v každé kategorii, není-li uvedeno jinak.

Výrobci výrobků nebo zařízení vyrobeného v Unii neoznamují výrobky ani zařízení, jestliže obsažené plyny byly předtím dovezeny do Unie nebo v ní byly vyrobeny. Jestliže samotný výrobce produkuje v Unii plyn ve velkém množství, jež v Unii použije k výrobě svých výrobků či zařízení, oznamované údaje o produkci (v oddílu pro oznámení údajů č. 1) by stejně zahrnovaly i příslušná množství plynu, a proto v tomto oddílu nemusí tato množství oznamovat.

Dovozci výrobků či zařízení obsahujících fluorovaný skleníkový plyn uvedený v příloze I či II nařízení (EU) č. 517/2014 oznámí veškerý dovoz obsahující tento plyn, jenž byl celními orgány propuštěn do volného oběhu v Unii. Dovoz předem smíšených polyolů se neoznamuje v tomto oddílu, nýbrž v oddílu č. 2. Pokud byly částečně fluorované uhlovodíky (plyny uvedené v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 nebo směs obsahující alespoň jeden z těchto plynů) obsažené v dovezených chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech předem vyvezeny z Unie a podléhaly omezení kvóty na částečně fluorované uhlovodíky týkající se uvádění na trh, oznamují se v oddílu pro oznámení údajů č. 12, aby byl doložen soulad s článkem 14 nařízení (EU) č. 517/2014.

Kategorie výrobků a zařízení uvedené níže zahrnují složky určené pro uvedené kategorie výrobků a zařízení.

Pojem „přímá konstrukce“ odkazuje zejména na systémy vzduch-vzduch, voda-vzduch a mořská voda-vzduch; pojem „nepřímá konstrukce“ odkazuje zejména na systémy vzduch-voda, voda-voda a mořská voda-voda, včetně teplovodních čerpadel.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

POZNÁMKY

11A

 

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení nebo vytápění

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11A1

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky přenosného typu

 

 

11A2

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky střešního typu

 

 

11A3

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky jiného typu

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení.

 

11A4

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: dělené jednotky s jednou vnitřní jednotkou naplněné 3 a více kilogramy chladiva

 

 

11A5

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: dělené jednotky s jednou vnitřní jednotkou naplněné méně než 3 kilogramy chladiva

 

 

11A6

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá konstrukce: dělené jednotky s více vnitřními jednotkami

 

 

11A7

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro obytné účely

 

 

11A8

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11A9

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11A10

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: dělené jednotky pro obytné účely

 

 

11A11

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: dělené jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11A12

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, nepřímá konstrukce: dělené jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11A13

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá i nepřímá: samostatné/monoblokové jednotky

 

 

11A14

Stacionární zařízení pro komfortní chlazení/vytápění, přímá i nepřímá: dělené jednotky

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

11B

 

Stacionární chladicí zařízení

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11B1

Stacionární chladicí zařízení, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro obytné účely

 

 

11B2

Stacionární chladicí zařízení, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11B3

Stacionární chladicí zařízení, přímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11B4

Stacionární chladicí zařízení, přímá konstrukce: dělené jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11B5

Stacionární chladicí zařízení, přímá konstrukce: dělené jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11B6

Stacionární chladicí zařízení, nepřímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11B7

Stacionární chladicí zařízení, nepřímá konstrukce: samostatné/monoblokové jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11B8

Stacionární chladicí zařízení, nepřímá konstrukce: dělené jednotky pro obchodní či průmyslové účely

 

 

11B9

Stacionární chladicí zařízení v nepřímé konstrukci: dělené jednotky pro jiné účely

Musí být uvedeno (uvedena) zamýšlené (zamýšlená) použití.

 

11B10

Stacionární chladicí zařízení, přímá i nepřímá: samostatné/monoblokové jednotky

 

 

11B11

Stacionární chladicí zařízení, přímá i nepřímá: dělené jednotky

 

 

11B12

Stacionární zařízení pro proces chlazení nebo vytápění v přímé konstrukci

 

 

11B13

Stacionární zařízení pro proces chlazení nebo vytápění v nepřímé konstrukci

 

 

11B14

Stacionární zařízení pro proces chlazení nebo vytápění v přímé i nepřímé konstrukci

 

11C

 

Bubnové sušičky prádla s tepelným čerpadlem

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

11D

 

Stacionární topná/klimatizační zařízení včetně tepelných čerpadel a chladicí zařízení pro jiné účely

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11D1

Stacionární topná/klimatizační zařízení včetně tepelných čerpadel a chladicí zařízení pro jiné účely, přímá konstrukce

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení a účel(y).

 

11D2

Stacionární topná/klimatizační zařízení včetně tepelných čerpadel a chladicí zařízení pro jiné účely, nepřímá konstrukce

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení a účel(y).

 

11D3

Stacionární topná/klimatizační zařízení včetně tepelných čerpadel a chladicí zařízení pro jiné účely, přímá i nepřímá konstrukce

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení a účel(y).

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

11E

 

Mobilní chladicí zařízení

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11E1

Mobilní chladicí zařízení pro chladírenská lehká užitková vozidla (např. dodávky)

 

 

11E2

Mobilní chladicí zařízení pro chladírenská těžká nákladní vozidla (včetně nákladních vozidel a přívěsů)

 

 

11E3

Mobilní chladicí zařízení pro chladírenská plavidla

 

 

11E4

Jiná mobilní chladicí zařízení

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

11F

 

Mobilní klimatizační zařízení

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11F1

Mobilní klimatizační zařízení pro osobní vozidla

 

 

11F2

Mobilní klimatizační zařízení pro autobusy

 

 

11F3

Mobilní klimatizační zařízení pro dodávky (lehká užitková vozidla)

 

 

11F4

Mobilní klimatizační zařízení pro nákladní vozidla a přívěsy (těžká nákladní vozidla)

 

 

11F5

Mobilní klimatizační zařízení pro zemědělská, lesnická a stavební vozidla a stroje

 

 

11F6

Mobilní klimatizační zařízení pro kolejová vozidla

 

 

11F7

Mobilní klimatizační zařízení pro plavidla

 

 

11F8

Mobilní klimatizační zařízení pro letadla a vrtulníky

 

 

11F9

Jiná mobilní klimatizační zařízení

Musí být uveden(y) typ(y) zařízení.

AUTOMATICKÝ VÝPOČET HODNOTY

11G

 

Chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla celkem

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Pěnové výrobky

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

11H1

Izolační desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

Množství desek z extrudovaného polystyrenu se oznamují v krychlových metrech (spolu s množstvím obsažených fluorovaných plynů v metrických tunách).

 

11H2

Polyuretanové (PU) izolační desky

Množství polyuretanových desek se oznamují v krychlových metrech (spolu s množstvím obsažených fluorovaných plynů v metrických tunách).

 

11H3

Jednosložková pěna (OCF)

Měrnou jednotkou může být počet kusů nádob s OCF (spolu s množstvím obsažených fluorovaných plynů v metrických tunách).

 

11H4

Jiné pěnové výrobky

Musí být uvedena(y) kategorie výrobku.

Dovoz předem smíšených polyolů (např. v systémech/nádobách s pěnou) se neoznamuje v tomto oddílu, nýbrž v oddílu č. 2.

Množství pěnových výrobků se oznamují buď v krychlových metrech, metrických tunách nebo počtu kusů výrobku/zařízení (spolu s množstvím obsažených fluorovaných plynů v metrických tunách).

11I

 

Protipožární zařízení (včetně systémů zabudovaných ve vozidlech)

 

11J

 

Aerosoly používané v lékařství a farmacii

 

11K

 

Aerosoly používané v jiné oblasti než lékařství

 

11L

 

Zdravotnické vybavení (bez aerosolů)

 

11M

 

Spínací přístroje pro přenos a distribuci elektřiny

 

11N

 

Jiné zařízení pro přenos a distribuci elektřiny

 

11O

 

Urychlovače částic

 

11P

 

Jiné výrobky a zařízení obsahující plyny uvedené v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014

Musí být uvedena(y) kategorie výrobku nebo zařízení.

Měrnou jednotkou může být objem, hmotnost nebo počet kusů výrobku /zařízení.

(spolu s množstvím obsažených fluorovaných plynů v metrických tunách)

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

11Q

Výrobky a zařízení obsahující fluorované plyny uvedené v příloze I nebo příloze II nařízení (EU) č. 517/2014 celkem

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Oddíl 12:   Oddíl vyplní dovozci chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel naplněných částečně fluorovanými uhlovodíky, pokud částečně fluorované uhlovodíky obsažené v dovezeném zařízení byly předtím vyvezeny z Unie a získány výrobci zařízení přímo od vyvážející společnosti a pokud podléhaly omezení kvóty na částečně fluorované uhlovodíky týkající se uvádění na trh Unie – čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 6

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2017 (nejpozději do 31. března 2018).

Množství se oznamují v metrických tunách s přesností na tři desetinná místa, a to u každého jednotlivého částečně fluorovaného uhlovodíku (plynů uvedených v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 či směsi obsahující alespoň jeden z těchto plynů).

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

12A

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků, jimiž bylo naplněno dovezené zařízení, pro něž byly částečně fluorované uhlovodíky předtím vyvezeny z Unie, a které podléhaly omezení kvóty na částečně fluorované uhlovodíky týkající se uvádění na trh Unie.

Musí být uveden(y) podnik(y) realizující vývoz částečně fluorovaných uhlovodíků a rok(y) vývozu.

Oddíl 13:   Oddíl vyplní dovozci chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel naplněných částečně fluorovanými uhlovodíky, pokud jsou částečně fluorované uhlovodíky obsažené v zařízení či čerpadlech započítány do systému kvót prostřednictvím povolení – čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014 a příloha VII nařízení (EU) č. 517/2014 bod 6

Poprvé se použije pro podání zprávy o činnostech v roce 2017 (nejpozději do 31. března 2018).

Množství se oznamují v tunách ekvivalentů CO2 s přesností na 1 tunu ekvivalentu CO2, přičemž jednotlivé částečně fluorované uhlovodíky (plyny uvedené v oddílu 1 přílohy I nařízení (EU) č. 517/2014 či směs obsahující alespoň jeden z těchto plynů) se nerozlišují.

Podniky oznámí všechna získaná povolení k využívání kvóty na částečně fluorované uhlovodíky, která se týkají uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků obsažených v chladicích a klimatizačních zařízeních nebo tepelných čerpadlech na trh během kalendářního roku, za nějž je zpráva podávána.

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

13A

Množství, jež jsou předmětem povolení k využívání kvót na částečně fluorované uhlovodíky získaných podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014.

Musí být uveden(y) podnik(y) vydávající povolení a rok, kdy bylo povolení vydáno.