4.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/28


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) č. 1142/2014

ze dne 22. října 2014,

kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, pokud jde o financování evropských politických stran

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 322 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politické strany na evropské úrovni jsou významným faktorem integrace uvnitř Unie.

(2)

Smlouva o Evropské unii v článku 10 a Listina základních práv Evropské unie v čl. 12 odst. 2 stanoví, že politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.

(3)

Dne 4. listopadu 2003 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (3).

(4)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (4) navrhl na základě získaných zkušeností řadu zlepšení týkající se financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

(5)

Evropský parlament a Rada přijaly dne 22. října 2014 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (5), kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2004/2003 a stanoví nová pravidla pro mimo jiné financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni; zejména s ohledem na podmínky financování, přiznání a rozdělení finančních prostředků, dary a příspěvky, financování kampaní při volbách do Evropského parlamentu, nárokovatelné výdaje, zákaz financování, účetnictví, předkládání zpráv a audit, provádění a kontroly, sankce, spolupráci mezi Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace, schvalující osobou Evropského parlamentu a členskými státy a transparentnost.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) (dále jen „finanční nařízení“) by mělo obsahovat pravidla upravující příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie poskytované evropským politickým stranám, jak jsou upraveny v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Tato pravidla by měla politickým stranám na evropské úrovni poskytnout v souladu s povahou jejich činnosti větší míru flexibility, pokud jde o dobu pro využívání těchto příspěvků.

(7)

Systém finanční podpory poskytované evropským politickým stranám formou grantu na provozní náklady, jak je stanoven v čl. 125 odst. 6 finančního nařízení, nevyhovuje potřebám těchto stran, a to zejména povinnost předkládat roční pracovní program, což je požadavek, který se v právních předpisech členských států nevyskytuje. Finanční podpora poskytovaná evropským politickým stranám by proto měla mít formu specifických příspěvků, aby tak reagovala na specifické potřeby evropských politických stran. Nicméně, vzhledem k tomu, že se na evropské politické nadace použijí i nadále ustanovení finančního nařízení o grantech, mělo by být možné na ně uplatnit omezení přenosu prostředků na tři měsíce, které v současnosti stanoví čl. 125 odst. 6 finančního nařízení.

(8)

I když je finanční podpora poskytována bez nutnosti předkládat roční pracovní program, měly by evropské politické strany následně odůvodnit řádné využívání finančních prostředků Unie. Příslušná schvalující osoba by měla především ověřit, zda byly finanční prostředky využity k zaplacení nárokovatelných výdajů podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky a ve lhůtách stanovených v tomto nařízení. Příspěvky evropským politickým stranám by měly být využity do konce rozpočtového roku následujícího po roce jejich poskytnutí, přičemž po jeho uplynutí by měly být nevyčerpané prostředky převedeny zpět příslušnou schvalující osobou.

(9)

Prostředky Unie poskytované na financování provozních nákladů evropských politických stran by neměly být využívány k jiným účelům, než jsou stanoveny v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, nikoli tedy k přímému nebo nepřímému financování jiných subjektů, například vnitrostátních politických stran. Evropské politické strany by měly využívat tyto příspěvky na úhradu procentní části stávajících a budoucích výdajů, a nikoli výdajů nebo dluhů, jež vznikly před podáním žádosti o příspěvky.

(10)

Přiznávání příspěvků by rovněž mělo být zjednodušeno a přizpůsobeno specifickým rysům evropských politických stran, a to zejména zrušením kritérií pro výběr, zavedením jediné platby předběžného financování v plné výši jakožto obecného pravidla a možností využívat jednorázových částek, paušálního financování a jednotkových nákladů.

(11)

Vyplácení příspěvků ze souhrnného rozpočtu Unie by mělo být pozastaveno, sníženo nebo ukončeno, pokud evropské politické strany poruší povinnosti vyplývající z nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(12)

Sankce vyplývající jak z finančního nařízení, tak z nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 by měly být ukládány jednotným způsobem a měly by být ukládány v souladu se zásadou non bis in idem. V souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014 nesmí být správní nebo finanční sankce podle finančního nařízení uloženy v některém z případů, za něž již byly uloženy sankce na základě nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

(13)

Finanční nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 se mění takto:

1)

V čl. 121 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„j)

příspěvky evropským politickým stranám podle části druhé hlavy VIII.“

2)

Článek 125 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se druhý pododstavec zrušuje;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Dosáhne-li evropská politická nadace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 (7) na konci rozpočtového roku, na který obdržela grant na provozní náklady, přebytku příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkových příjmů za daný rok přenesena odchylně od zásady neziskovosti stanovené v odstavci 4 tohoto článku do následujícího roku, pokud se použije před koncem prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

3)

V části druhé se doplňuje hlava, která zní:

„HLAVA VIII

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÝM POLITICKÝM STRANÁM

Článek 204a

Obecná ustanovení

1.   Pro účely tohoto nařízení se evropskými politickými stranami rozumí subjekty, které jsou zaregistrovány v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014.

2.   Přímé finanční příspěvky z rozpočtu mohou být přiznány evropským politickým stranám s ohledem na to, že přispívají k utváření evropského politického povědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, a to v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Článek 204b

Zásady

1.   Příspěvky lze využít pouze na úhradu procentní části provozních nákladů evropských politických stran uvedené v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, které jsou přímo spojeny s cíli těchto stran, v souladu s čl. 17 odst. 5 a článkem 21 tohoto nařízení.

2.   Příspěvky mohou být využity na úhradu výdajů spojených se smlouvami uzavřenými evropskými politickými stranami za předpokladu, že při jejich uzavření nedošlo ke střetu zájmů.

3.   Příspěvky nesmí být využívány k tomu, aby poskytovaly jakoukoli přímou nebo nepřímou osobní výhodu, peněžního či věcného charakteru, jednotlivému členu nebo zaměstnanci evropské politické strany. Příspěvky nesmí být využívány k přímému nebo nepřímému financování činností třetích osob, zejména vnitrostátních politických stran nebo politických nadací na evropské nebo vnitrostátní úrovni, a to ani formou grantů, darů, půjček nebo jiných podobných dohod. Příspěvky nelze využít pro žádný z cílů, které jsou vyloučeny článkem 22 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

4.   Na příspěvky se použijí zásady transparentnosti a rovného zacházení v souladu s kritérii stanovenými v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

5.   Příspěvky přiznává Evropský parlament jednou za rok a zveřejňuje je v souladu s čl. 35 odst. 2 tohoto nařízení a s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

6.   Evropské politické strany, jež získaly příspěvek, nesmí obdržet přímo ani nepřímo žádné další rozpočtové prostředky. Zakazují se především dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu. Výdajová položka nesmí být za žádných okolností financována z rozpočtu dvakrát.

Článek 204c

Rozpočtová hlediska

Příspěvky se platí z oddílu rozpočtu: Evropský parlament. Prostředky vyčleněné na nezávislé externí subjekty nebo znalce pověřené provedením auditu uvedené v článku 23 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 jsou uvolňovány přímo z rozpočtu Evropského parlamentu.

Článek 204d

Výzva k podávání žádostí o příspěvky

1.   Příspěvky se přiznávají na základě výzvy k podávání žádostí o příspěvky, která se uveřejňuje jednou ročně alespoň na internetových stránkách Evropského parlamentu.

2.   Každé evropské politické straně může být přiznán pouze jeden příspěvek ročně.

3.   Evropská politická strana může obdržet příspěvek, pouze pokud o financování požádá za podmínek vyplývajících z výzvy k podávání žádostí o příspěvky.

4.   Výzva k podávání žádostí o příspěvky stanoví kritéria způsobilosti, která musí žadatel splňovat, jakož i kritéria pro vyloučení.

5.   Výzva k podávání žádostí o příspěvky stanoví alespoň povahu výdajů, které mohou být z příspěvku uhrazeny.

6.   Výzva k podávání žádostí o příspěvky požaduje odhad rozpočtu.

Článek 204e

Řízení o přiznání příspěvku

1.   Žádosti o příspěvky se podávají včas v písemné podobě, případně v zabezpečeném elektronickém formátu.

2.   Příspěvky nesmí být přiznány žadatelům, kteří se v době řízení o přiznání příspěvku nacházejí v jedné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1, článku 107 nebo čl. 109 odst. 1 písm. a), a žadatelům, kteří jsou evidováni v ústřední databázi vyloučených zájemců a uchazečů podle článku 108.

3.   Žadatelé musí prokázat, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v odstavci 2.

4.   Příspěvky se přiznávají prostřednictvím dohody nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku, a to podle výzvy k podávání žádostí o příspěvky.

5.   Příslušné schvalující osobě může napomáhat výbor, který vyhodnocuje a vypracovává dohody nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku. Příslušná schvalující osoba upřesní s náležitým ohledem na zásady transparentnosti a rovného zacházení pravidla týkající se složení, jmenování a fungování tohoto výboru a pravidla zamezující střetu zájmů.

Článek 204f

Hodnocení

1.   Žádosti se vybírají na základě kritérií pro přiznání příspěvku stanovených v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, a to z žádostí splňujících kritéria způsobilosti a kritéria pro vyloučení.

2.   Kritéria způsobilosti stanoví podmínky, jež musí žadatel splňovat, aby mohl získat příspěvek podle pravidel stanovených v nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

3.   V rozhodnutí příslušné schvalující osoby ohledně žádosti se uvede alespoň:

a)

předmět a celková výše příspěvku;

b)

jméno vybraných žadatelů a výše přiznaných příspěvků;

c)

jména odmítnutých žadatelů a důvody jejich odmítnutí.

4.   Příslušná schvalující osoba písemně vyrozumí žadatele o tom, jak bylo o jejich žádostech rozhodnuto. Je-li žádost o finanční prostředky zamítnuta nebo není-li příspěvek přiznán v požadované výši, příslušná schvalující osoba uvede důvody zamítnutí žádosti nebo neposkytnutí požadované výše, zejména s odkazem na kritéria způsobilosti a kritéria pro přiznání příspěvku uvedená v odstavcích 1 a 2. Je-li žádost zamítnuta, příslušná schvalující osoba informuje žadatele o veškerých dostupných správních či soudních opravných prostředcích podle článku 97 tohoto nařízení.

Článek 204g

Forma příspěvků

1.   Příspěvky mohou mít některou z těchto forem:

a)

úhrada procentní části skutečně vynaložených nárokovatelných výdajů;

b)

proplacení na základě jednotkových nákladů;

c)

jednorázové částky;

d)

paušální financování;

e)

kombinace forem uvedených v písmenech a) až d).

2.   Uhrazeny mohou být pouze výdaje, které splňují kritéria uvedená ve výzvě k podávání žádostí o příspěvky a které nevznikly přede dnem podání žádosti o příspěvek.

Článek 204h

Pravidla pro poskytování příspěvků

1.   Jednotkové náklady pokrývají všechny nebo některé specifické kategorie výdajů, které jsou předem jasně stanoveny jako určitá částka na jednotku.

2.   Jednorázové částky obecně pokrývají některé výdaje, které jsou zapotřebí k provádění specifických činností evropské politické strany. Jednorázové částky se využívají pouze v kombinaci s jinými formami příspěvků.

3.   Paušální financování pokrývá specifické kategorie nárokovatelných výdajů, které jsou předem jasně stanoveny procentní částkou.

4.   Jednorázové částky, paušální financování nebo jednotkové náklady a případně i jejich výše a stropy jsou, pro případ jejich použití, vymezeny ve výzvě k podávání žádostí o příspěvky. Ve výzvě k podávání žádostí o příspěvky musí být rovněž uveden popis metod pro určení jednorázových částek, paušálního financování nebo jednotkových nákladů, přičemž tyto metody musí být založeny na objektivních ukazatelích, jako jsou statistické údaje, ověřené nebo auditem ověřitelné historické údaje evropských politických stran nebo jejich obvyklé postupy účtování nákladů. Dohoda nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku musí obsahovat ustanovení, na jejichž základě je možné ověřit, že jsou v souladu s podmínkami pro poskytnutí jednorázových částek, paušálního financování nebo jednotkových nákladů.

Článek 204i

Předběžné financování

Příspěvky se vyplácejí v plné výši ve formě jediné platby předběžného financování, pokud v řádně odůvodněných případech nerozhodne příslušná schvalující osoba jinak.

Článek 204j

Jistoty

Příslušná schvalující osoba může, považuje-li to za vhodné a přiměřené, v jednotlivých případech a na základě analýzy rizik požadovat od evropské politické strany složení jistoty předem, aby se omezila finanční rizika spojená s poskytnutím předběžného financování, pouze tehdy, pokud evropské politické straně s ohledem na analýzu rizik bezprostředně hrozí, že se bude nacházet v jedné ze situací uvedených v čl. 106 odst. 1 písm. a) a d) tohoto nařízení, nebo pokud bylo Evropskému parlamentu a Radě formálně předáno rozhodnutí Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace zřízeného podle článku 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 (dále jen „úřad“) v souladu s čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

Na jistoty, které mohou být požadovány v případech uvedených v prvním odstavci tohoto článku na platby předběžného financování poskytované evropským politickým stranám, se pravidla uvedená v článku 134 tohoto nařízení o jistotě pro účely předběžného financování grantů použijí obdobně.

Článek 204k

Čerpání příspěvků

1.   Příspěvky se čerpají v souladu s článkem 204b.

2.   Jakákoli část příspěvku, jež nebyla vyčerpána v rozpočtovém roce, na nějž byl tento příspěvek poskytnut, (rok n) se použije na jakékoli nárokovatelné výdaje vzniklé do 31. prosince roku n 1. Zbývající část příspěvku, jež nebyla vyčerpána do uplynutí uvedené lhůty, musí být vrácena zpět v souladu s oddílem IV částí první kapitolou 5.

3.   Evropské politické strany zachovávají stropy pro spolufinancování stanovené v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Zbývající částky z příspěvků za předcházející rok nesmí být využity k financování té části, jež musí být financována z vlastních zdrojů evropské politické strany. Příspěvky třetích osob na společné akce se nepovažují za součást vlastních prostředků evropské politické strany.

4.   Evropské politické strany nejprve použijí část příspěvku, která nebyla vyčerpána v rozpočtovém roce, na nějž byl příspěvek poskytnut, a teprve poté příspěvky poskytnuté po tomto roce.

5.   Úroky z plateb předběžného financování se považují za součást příspěvku.

Článek 204l

Zpráva o čerpání příspěvků

1.   Evropská politická strana předloží příslušné schvalující osobě ke schválení v souladu s článkem 23 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 svou výroční zprávu o čerpání příspěvku a výroční finanční výkazy.

2.   Příslušná schvalující osoba vypracuje svou výroční zprávu o činnosti podle čl. 66 odst. 9 tohoto nařízení na základě výroční zprávy a výročních finančních výkazů podle odstavce 1 tohoto článku. Pro účely vypracování této zprávy lze použít i jiné podklady.

Článek 204m

Vyplacení zůstatku

1.   Konečná výše příspěvku se stanoví až poté, co příslušná schvalující osoba schválí výroční zprávu a výroční finanční výkazy podle čl. 204l odst. 1. Schválením výroční zprávy a výročních finančních výkazů nejsou dotčeny následné kontroly prováděné Úřadem.

2.   Nevyčerpaná částka předběžného financování je stanovena s konečnou platností, až ji evropská politická strana využije na úhradu nárokovatelných výdajů, které splňují kritéria stanovená ve výzvě pro podávání žádostí o příspěvky.

3.   Nesplní-li evropská politická strana své povinností týkající se čerpání příspěvků, bude vyplácení příspěvku pozastaveno, sníženo nebo ukončeno poté, co byla evropské politické straně dána možnost předložit své připomínky.

4.   Před vyplacením zůstatku příslušná schvalující osoba ověří, že je evropská politická strana stále registrována v rejstříku podle článku 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014a že jí ode dne podání žádosti do konce rozpočtového roku, na nějž byl poskytnut příspěvek, nebyly uloženy žádné sankce podle článku 27 uvedeného nařízení.

5.   Pokud již není politická strana registrována v rejstříku uvedeném v článku 7 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 nebo jí byly uloženy sankce podle článku 27 uvedeného nařízení, příslušná schvalující osoba může pozastavit, snížit nebo ukončit vyplácení příspěvku a získat zpět částky, které byly na základě smlouvy nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku vyplaceny neoprávněně, a to v poměrné výši s přihlédnutím k závažnosti pochybení, nesrovnalostí, podvodů nebo jiných porušení povinností týkajících se čerpání příspěvku poté, co byla evropské politické straně dána možnost předložit své připomínky.

Článek 204n

Kontrola a sankce

1.   Každá dohoda nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku musí výslovně zmocňovat Evropský parlament, Evropský úřad pro boj proti podvodům a Účetní dvůr k výkonu jejich kontrolních pravomocí ve vztahu k dokumentům a prostorám všech evropských politických stran, jejich dodavatelů a subdodavatelů, kteří získali finanční prostředky Unie.

2.   Příslušná schvalující osoba může ukládat žadatelům správní a finanční sankce podle článku 109 tohoto nařízení a podle článku 27 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, které musí být účinné, přiměřené a odrazující.

3.   Sankce uvedené v odstavci 2 lze ukládat rovněž evropským politickým stranám, které v okamžiku podání žádosti o příspěvek nebo po získání příspěvku poskytly nepravdivé informace příslušné schvalující osobě na základě její výzvy k jejich podání nebo tyto informace neposkytly vůbec.

Článek 204o

Uchovávání záznamů

1.   Evropské politické strany uchovávají všechny záznamy a podklady související s příspěvkem po dobu pěti let, jež následují po předložení výroční zprávy a výročních finančních výkazů podle čl. 204l odst. 1.

2.   Záznamy, které se týkají auditů, odvolání, sporů nebo vypořádání nároků vyplývajících z čerpání příspěvku, se uchovávají až do okamžiku ukončení auditu, odvolání, sporu nebo vypořádání nároků.

Článek 204p

Výběr externích subjektů nebo odborníků pověřených prováděním auditu

Nezávislé externí subjekty nebo odborníci pověření prováděním auditu podle článku 23 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 budou vybráni na základě veřejného zadávacího řízení. Doba platnosti jejich smlouvy nepřekročí pět let. Po uplynutí doby platnosti dvou po sobě následujících smluv budou považováni za osoby ve střetu zájmů, který by mohl negativně ovlivnit provádění auditu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017. Čl. 125 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 125 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 ve znění před změnami provedenými článkem 1 tohoto nařízení se použijí nadále ve vztahu k přijatým aktům a závazkům týkajícím se financování politických stran na evropské úrovni až do 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 22. října 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Úř. věst. C 4, 8.1.2014, s. 1.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2014.

(3)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 46.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1).“