15.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1078/2014

ze dne 7. srpna 2014,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu („postupu PIC“) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Je třeba zohlednit regulační opatření pro určité chemické látky přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (5).

(3)

Schválení látky bitertanol bylo odňato v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití bitertanolu jako pesticidu zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Látky cyhexatin a azocyklotin nebyly schváleny jako účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Látky cinidon-ethyl, cyklanilid, ethoxysulfuron a oxadiargyl již nejsou schváleny jako účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Látka rotenon nebyla schválena jako účinná látka podle nařízení (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití rotenonu jako pesticidu přísně omezeno, jelikož prakticky všechna použití jsou zakázána navzdory skutečnosti, že rotenon byl identifikován a oznámen pro hodnocení podle nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 17, a může tedy být nadále povolen členskými státy, dokud nebude přijato rozhodnutí podle uvedeného nařízení. Rotenon by proto měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(7)

Schválení látky didecyldimethylamonium-chlorid bylo odňato v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití didecyldimethylamonium-chloridu jako pesticidu ve skupině přípravků na ochranu rostlin zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(8)

Látky warfarin a cyfluthrin již nejsou schváleny jako účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů ve skupině přípravků na ochranu rostlin zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(9)

Na šestém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo ve dnech 28. dubna až 10. května 2013, bylo rozhodnuto zahrnout azinfos-methyl, perfluoroktansulfonovou kyselinu, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy a perfluoroktansulfonyly do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tyto chemické látky nově vztahuje postup PIC podle uvedené úmluvy. Tyto chemické látky by tudíž měly být vyňaty ze seznamu chemických látek v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 a doplněny do seznamu chemických látek v části 3 uvedené přílohy.

(10)

Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy rovněž rozhodla zahrnout komerční pentabromdifenylether, včetně tetra- a pentabromdifenyletheru, jakož i komerční oktabromdifenylether, včetně hexa- a heptabromdifenyletheru, do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tyto chemické látky nově vztahuje postup PIC podle uvedené úmluvy. Vzhledem k tomu, že látky tetrabromdifenylether, pentabromdifenylether, hexabromdifenylether a heptabromdifenylether jsou již zařazeny do seznamu v příloze V nařízení (EU) č. 649/2012, a podléhají proto zákazu vývozu, nedoplňují se tyto chemické látky do seznamu chemických látek v části 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(11)

Položka pro chlorečnan v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012 by měla být změněna tak, aby bylo jasnější, na které látky se daný záznam vztahuje.

(12)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

S cílem poskytnout všem zúčastněným stranám dostatek času pro přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto nařízením a členským státům pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení by měla být použitelnost tohoto nařízení odložena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Část 1 se mění takto:

a)

položky týkající se azinfos-methylu a perfluoroktansulfonátů se nahrazují tímto:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Azinfos-methyl (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluoroktansulfonáty

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

a další

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr“

 

b)

položka týkající se chlorečnanu se nahrazuje tímto:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Chlorečnan (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a další

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

b“

 

c)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Azocyklotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanol (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon-ethyl (+)

142891-20-1

nepoužije se

2925 19 95

p(1)

b

 

Cyklanilid (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Cyfluthrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Cyhexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Ethoxysulfuron (+)

126801-58-9

nepoužije se

2933 59 95

p(1)

b

 

Didecyldimethylamonium-chlorid

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargyl (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenon (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarin

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

b“

 

2)

Část 2 se mění takto:

a)

položka týkající se perfluoroktansulfonátů se nahrazuje tímto:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Deriváty perfluoroktansulfonátů (včetně polymerů), jiné než

perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy, perfluoroktansulfonyly

57589-85-2

68081-83-4

a další

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr“

b)

položka týkající se chlorečnanu se nahrazuje tímto:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Chlorečnan

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

a další

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

b“

c)

položka týkající se azinfos-methylu se zrušuje;

d)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

č. CAS

č. Einecs

Kód KN

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Azocyklotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-ethyl

142891-20-1

nepoužije se

2925 19 95

p

 

Cyklanilid

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Ethoxysulfuron

126801-58-9

nepoužije se

2933 59 95

p

 

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenon

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p“

 

3)

V části 3 se doplňují tyto položky:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka

Kód HS

Směsi obsahující látku

Kategorie

„Azinfos-methyl

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticid

Perfluoroktansulfonová kyselina, perfluoroktansulfonáty, perfluoroktansulfonamidy, perfluoroktansulfonyly

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

a další

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Průmyslová chemická látka“