25.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 281/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1001/2014

ze dne 18. července 2014,

kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 46 odst. 9 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 3 hlavy III nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví podmínky pro poskytnutí platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Tyto podmínky zahrnují pravidla pro plochy využívané v ekologickém zájmu za účelem splnění cílů biologické rozmanitosti.

(2)

Za účelem zjednodušení správy těchto ploch využívaných v ekologickém zájmu a za účelem zohlednění vlastností různých druhů ploch stanoví čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 použití přepočítacích a váhových koeficientů.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (2) změnilo přílohu X nařízení (EU) č. 1307/2013 s cílem stanovit příslušné přepočítací a váhové koeficienty uvedené v čl. 46 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Na základě výsledku jednání s Evropským parlamentem a Radou týkajících se nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 se Komise zavázala zvýšit váhový koeficient pro plochy s plodinami, které vážou dusík, jak je uvedeno v čl. 46 odst. 2 prvním pododstavci písm. j) nařízení (EU) č. 1307/2013, aby byly splněny výše uvedené cíle.

(5)

Příloha X nařízení (EU) č. 1307/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto nařízení se použije v souvislosti se žádostmi o podporu, které se týkají kalendářních roků následujících po kalendářním roce 2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) č. 1307/2013

V příloze X nařízení (EU) č. 1307/2013 se váhový koeficient „0,3“ pro plochy s plodinami, které vážou dusík, nahrazuje váhovým koeficientem „0,7“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se v souvislosti se žádostmi o podporu, které se týkají kalendářních roků následujících po kalendářním roce 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).