3.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 263/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 939/2014

ze dne 2. září 2014,

kterým se stanoví osvědčení podle článků 5 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zajištění řádného používání nařízení (EU) č. 606/2013 je třeba stanovit dva formuláře osvědčení.

(2)

Pro Spojené království a Irsko je nařízení (EU) č. 606/2013 závazné, a proto je pro ně závazné i toto nařízení.

(3)

Dánsko není vázáno nařízením (EU) č. 606/2013 ani tímto nařízením.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech zřízeného nařízením (EU) č. 606/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Formulář, který je třeba použít při žádosti o osvědčení podle článku 5 nařízení (EU) č. 606/2013, je uveden v příloze I jako formulář I.

2.   Formulář, který je třeba použít při žádosti o osvědčení podle článku 14 nařízení (EU) č. 606/2013, je uveden v příloze II jako formulář II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 2. září 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 4.


PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image

Image