1.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 724/2014

ze dne 26. června 2014

o normě pro výměnu údajů pro předávání údajů požadovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 549/2013 vyplývá, že by členské státy měly Komisi údaje a metadata vyžadovaná uvedeným nařízením předávat v souladu se stanovenou normou pro výměnu údajů a jinými praktickými opatřeními, která určí Komise.

(2)

Používání jednotné normy pro výměnu a předávání údajů pro účely statistik, jichž se týká nařízení (EU) č. 549/2013, by významným způsobem přispělo ke sjednocení produkčních procesů v této statistické oblasti.

(3)

Banka pro mezinárodní platby, Evropská centrální banka, Komise (Eurostat), Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), OSN a Světová banka společně zahájily iniciativu pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX – Statistical Data and Metadata eXchange) týkající se statistických a technických norem pro výměnu a sdílení údajů a metadat. SDMX pro účely výměny úředních statistik stanoví statistické a technické normy, včetně značkovacího jazyka, který používá syntaxi XML („formát SDMX-ML“). Měl by být proto zaveden nový formát a nová struktura údajů navržené v souladu s touto normou. Aby bylo pro členské státy snazší přejít na nový formát, měla by jim Komise po první dva roky po vstupu nařízení v platnost poskytovat šablony, které lze použít jako vstup pro nástroje konverze na SDMX-ML.

(4)

Komise by měla dát k dispozici podrobnou dokumentaci týkající se definic datové struktury SDMX a poskytnout pokyny k jejich provádění.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Norma pro předávání údajů

Členské státy poskytují údaje požadované nařízením (EU) č. 549/2013 za použití definic datové struktury SDMX.

Článek 2

Technické specifikace datového formátu

Členské státy poskytují údaje a metadata ve formátu SDMX-ML.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1.