24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 693/2014

ze dne 23. června 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Informace týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 je třeba aktualizovat.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 zařazeno dalších dvanáct osob.

(4)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Údaje týkající se níže uvedené osoby, uvedené v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012, se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„152.

Dr. Qadri (

Image

) (také znám jako Kadri) Jamil (

Image

) (také znám jako Jameel)

 

Bývalý místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012“

2.

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze II oddílu A nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

180.

Ahmad al-Qadri

Datum narození: 1956

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Datum narození: 1959

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(také známa jako Shmat)

Datum narození: 1973

Ministryně sociálních věcí. Jako ministryně vlády je spoluodpovědná za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Datum narození: 1964

Ministr práce. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)

Datum narození: 1955

Ministr financí. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(také znám jako Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Datum narození: 1956

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Datum narození: 1966

Ministr pro vnitřní obchod a ochranu spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Datum narození: 1972

Ministr cestovního ruchu. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(také znám jako Malik)

Datum narození: 1956

Ministr pro vysokoškolské vzdělávání. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(také znám jako Arnus)

Datum narození: 1953

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(také znám jako Hasib)

Datum narození: 1957

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

24.6.2014