19.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/72


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 673/2014

ze dne 2. června 2014

o zřízení mediační komise a o jejím jednacím řádu

(ECB/2014/26)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 25 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013 vytvoří Evropská centrální banka (ECB) mediační komisi, která odpovídá za řešení rozdílů v postojích příslušných orgánů dotčených zúčastněných členských států, pokud jde o námitku Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu vytvořené na základě uvedeného nařízení.

(2)

Podle 73. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 1024/2013 by zřízení mediační komise a zejména její složení měly zajišťovat, že při řešení rozdílných postojů bude postupovat nestranně a v zájmu Unie jako celku.

(3)

Jednacím řádem mediační komise není dotčeno řízení, v němž zúčastněný členský stát, jehož měnou není euro, oznámí ECB svůj odůvodněný nesouhlas s námitkou Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(4)

Jelikož místopředseda Rady dohledu je členem Rady guvernérů i členem Rady dohledu, má nejlepší předpoklady pro to, aby předsedal mediační komisi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ÚVODNÍ KAPITOLA

Článek 1

Doplňující charakter

Toto nařízení doplňuje jednací řád Evropské centrální banky (2). Výrazy použité v tomto nařízení mají stejný význam jako výrazy použité v jednacím řádu Evropské centrální banky.

KAPITOLA I

MEDIAČNÍ KOMISE

Článek 2

Zřízení mediační komise

V souladu s čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013 se tímto zřizuje mediační komise.

Článek 3

Složení

1.   Mediační komise je složena z jednoho člena za každý zúčastněný členský stát.

2.   Předsedá jí místopředseda Rady dohledu, jenž není členem mediační komise.

Článek 4

Jmenování členů

1.   Každý zúčastněný členský stát jmenuje jednoho člena mediační komise z řad členů Rady guvernérů a Rady dohledu. Předseda podporuje dosažení rovnováhy mezi členy z Rady guvernérů a Rady dohledu.

2.   Mandát členů mediační komise zaniká, pokud přestanou být členy orgánu, z něhož byli jmenováni.

3.   Při výkonu funkce člena mediační komise jedná každý člen v zájmu Unie jako celku.

Článek 5

Účast na zasedání mediační komise

1.   S výjimkou úpravy obsažené v odstavci 2 se zasedání mediační komise mohou účastnit jen její členové, předseda a tajemník.

2.   Jsou-li vyžadovány jejich odborné znalosti, mohou se na pozvání mediační komise určitých zasedání mediační komise účastnit odborníci.

Článek 6

Zasedání mediační komise

1.   Předseda může svolat zasedání mediační komise, kdykoli to považuje za nezbytné.

2.   Mediační komise zasedá v prostorách ECB.

3.   Na žádost předsedy může mediační komise zasedat prostřednictvím telekonference, nevznesou-li alespoň tři členové námitky.

4.   Zápis ze zasedání mediační komise se předkládá ke schválení členům na následujícím zasedání nebo dříve v písemném řízení a po schválení jej podepisuje předseda. Zápis se dá k dispozici Radě guvernérů a Radě dohledu.

5.   Tajemník Rady dohledu působí jako tajemník mediační komise. Ve funkci tajemníka mediační komise předsedovi mediační komise napomáhá při přípravě zasedání mediační komise a výboru pro projednání případu a odpovídá za pořízení zápisu z těchto jednání. Rovněž napomáhá tajemníkovi Rady guvernérů při přípravě zasedání Rady guvernérů, pokud se týká otázek, do nichž je zapojena mediační komise, a odpovídá za pořízení příslušné části zápisu z tohoto jednání.

Článek 7

Hlasování

1.   Mediační komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů. Není-li komise usnášeníschopná, může předseda svolat mimořádné zasedání, na němž mohou členové hlasovat bez ohledu na uvedené kvórum.

2.   Každý člen má jeden hlas. Mediační komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena mediační komise, který je ve funkci nejdéle; jsou-li dva nebo více členů ve funkci stejně dlouho, rozhoduje hlas toho, který je starší.

3.   Mediační komise přistoupí k hlasování na žádost předsedy. Předseda rovněž zahájí hlasování na žádost tří členů mediační komise.

4.   Na žádost předsedy mohou být rozhodnutí přijímána i v písemném řízení.

KAPITOLA II

MEDIACE

Článek 8

Žádost o mediaci

1.   Příslušné orgány zúčastněných členských států, které jsou dotčeny námitkou Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu a mají k této námitce rozdílný postoj, mohou Radu dohledu do pěti pracovních dnů od doručení této námitky spolu s jejím odůvodněním požádat, aby požádala o mediaci za účelem vyřešení těchto rozdílů s cílem zajistit oddělení měnové politiky a úkolů v oblasti dohledu. Dotčený příslušný orgán za tímto účelem podá Radě dohledu oznámení s žádostí o mediaci, v němž uvede námitku Rady guvernérů a důvody, proč požaduje mediaci. Sekretariát o těchto žádostech o mediaci vyrozumí členy Rady dohledu.

2.   Jakýkoli jiný příslušný orgán zúčastněného členského státu, který je dotčen toutéž námitkou a má k této námitce rozdílný postoj, může podat samostatné oznámení s žádostí o mediaci nebo se může připojit k podané žádosti o mediaci do pěti pracovních dnů od oznámení první žádosti o mediaci a vyjádřit své odlišné stanovisko.

3.   Námitka Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu může být předmětem mediace jen jednou.

4.   Příslušný orgán zúčastněného členského státu mimo eurozónu, který ECB oznámí svůj odůvodněný nesouhlas s námitkou Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013 a článku 13g.4 jednacího řádu Evropské centrální banky, nemůže žádat o mediaci podle odstavce 1, pokud se týká téže námitky Rady guvernérů.

5.   Pokud příslušný orgán zúčastněného členského státu Radu dohledu do pěti pracovních dnů od doručení námitky požádá, aby požádala o mediaci, předloží Rada dohledu sekretariátu Rady guvernérů oznámení s žádostí o mediaci do deseti pracovních dnů od doručení námitky Rady guvernérů. K oznámení s žádostí o mediaci se připojí příslušný návrh rozhodnutí Rady dohledu a příslušná námitka Rady guvernérů. Oznámení s žádostí o mediaci se zasílá Radě guvernérů a členům Rady dohledu.

6.   Pokud příslušný orgán zúčastněného členského státu mimo eurozónu, který požádal o mediaci, pokud se týká námitky Rady guvernérů k návrhu rozhodnutí Rady dohledu podle odstavce 1, ECB oznámí svůj odůvodněný nesouhlas s toutéž námitkou Rady guvernérů podle čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) č. 1024/2013, má se za to, že žádost o mediaci byla vzata zpět.

Článek 9

Výbor pro projednání případu

1.   Oznámení s žádostí o mediaci podané v souladu s čl. 8 odst. 5 předseda mediační komise okamžitě předá členům mediační komise.

2.   V případě každého oznámení s žádostí o mediaci, které bylo podáno v souladu s čl. 8 odst. 5, zřídí mediační komise do pěti pracovních dnů od podání oznámení s žádostí o mediaci výbor pro projednání případu a informuje členy mediační komise o složení tohoto výboru.

3.   Výbor pro projednání případu se skládá z předsedy mediační komise, který působí jako předseda výboru, a čtyř dalších členů, které mediační komise jmenuje z řad členů mediační komise. Mediační komise usiluje o dosažení rovnováhy mezi členy z Rady guvernérů a Rady dohledu. Členem výboru pro projednání případu nesmí být člen jmenovaný zúčastněným členským státem, jehož příslušný orgán vyjádřil rozdílný postoj ve smyslu čl. 8 odst. 1, ani člen jmenovaný zúčastněným členským státem, jehož příslušný orgán se připojil k podané žádosti o mediaci ve smyslu čl. 8 odst. 2.

4.   Do 15 pracovních dnů od dne, kdy byla mediační komisi doručeno oznámení s žádostí o mediaci, předloží výbor pro projednání případu předsedovi mediační komise návrh stanoviska, které bude obsahovat analýzu toho, zda je žádost o mediaci přípustná a právně odůvodněná. V naléhavých případech předloží výbor pro projednání případu návrh stanoviska v kratší lhůtě, kterou stanoví předseda.

5.   Návrh stanoviska předseda okamžitě předloží mediační komisi a svolá zasedání.

KAPITOLA III

ROZHODOVÁNÍ

Článek 10

Mediace

1.   Mediační komise zváží návrh stanoviska vypracovaný výborem pro projednání případu a předloží stanovisko Radě dohledu a Radě guvernérů do 20 pracovních dnů od doručení oznámení s žádostí o mediaci. V naléhavých případech předloží mediační komise stanovisko v kratší lhůtě, kterou stanoví předseda.

2.   Stanovisko je písemné a obsahuje odůvodnění.

3.   Stanovisko mediační komise není pro Radu dohledu ani pro Radu guvernérů závazné.

Článek 11

Vypracování nového návrhu rozhodnutí

1.   Po doručení stanoviska mediační komise může Rada dohledu poté, co vzala stanovisko v úvahu, předložit Radě guvernérů nový návrh rozhodnutí do 10 pracovních dnů od doručení stanoviska mediační komise.

2.   V naléhavých případech může Rada dohledu předložit nový návrh rozhodnutí v kratší lhůtě, kterou stanoví předseda Rady dohledu.

3.   Žádost o mediaci, pokud se týká námitky Rady guvernérů k novému návrhu rozhodnutí předloženému podle odstavce 2, není přípustná.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Důvěrnost a služební tajemství

1.   Jednání mediační komise je důvěrné. Rada guvernérů však může prezidenta ECB zmocnit, aby výsledky jednání zveřejnil.

2.   Dokumenty vypracované mediační komisí nebo dokumenty, které má mediační komise k dispozici, jsou dokumenty ECB, a označují se proto jako tajné a zachází se s nimi v souladu s článkem 23.3 jednacího řádu Evropské centrální banky.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. června 2014.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky 2004/257/ES ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (ECB/2004/2) (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).