20.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 181/74


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 641/2014

ze dne 16. června 2014,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 24 odst. 11, čl. 31 odst. 2, čl. 34 odst. 5, čl. 39 odst. 4, čl. 43 odst. 13, čl. 45 odst. 7, čl. 55 odst. 2, čl. 57 odst. 4 a čl. 67 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 a v článcích 20 a 21 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (2) se stanoví možnost, že zemědělci mohou podepsat smlouvy, jimiž v případě prodeje nebo pronájmu svého podniku převedou platební nároky, jež mají být přiznány, nebo právo na platební nároky. Pro tyto zvláštní okolnosti by měla být stanovena pravidla, zejména pokud jde o žádosti o přiznání platebních nároků v takových případech.

(2)

Pro účely čl. 25 odst. 2, článku 26 a čl. 40 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 je nutno stanovit pravidla pro výpočet hodnoty platebních nároků, které mají být přiznány v případech převodu zemědělského podniku jako dědictví jinému zemědělci, který hodlá v tomto podniku pokračovat v zemědělské činnosti a který má nárok na to, aby mu byly přiznány platební nároky v prvním roce uplatňování režimu základní platby.

(3)

Pro řádnou správu režimu základní platby je vhodné stanovit pravidla týkající se oznámení převodu platebních nároků, které zemědělci musí podat vnitrostátním orgánům.

(4)

Za účelem doplnění vnitrostátní nebo regionální rezervy nevyužitými platebními nároky v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1307/2013 je nutné stanovit datum, po kterém se nevyužité nároky vrátí do rezervy, a to včetně nároků, které nebyly aktivovány nebo jinak nevedou k platbám.

(5)

V článku 43 nařízení (EU) č. 1307/2013 se stanoví, že členské státy se mohou rozhodnout, že budou uplatňovat konkrétní závazky a systémy certifikace jako rovnocenné postupy, jež jsou příznivé pro klima a životní prostředí. V zájmu zajištění včasného a účinného hodnocení postupů, jež jsou součástí těchto závazků a systémů certifikace, by měla být stanovena pravidla pro oznamování a posuzování Komisí.

(6)

Podle čl. 45 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1307/2013 se na úrovni zemědělského podniku neuplatní individuální povinnost obnovit na půdě trvalé travní porosty, jestliže rozloha ploch s trvalými travními porosty vyjádřená v absolutních hodnotách je zachována v rámci určitých mezí. Uvedené meze je třeba stanovit.

(7)

Podle čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 podléhají rozhodnutí uvedená v čl. 53 odst. 4 a odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení schválení Komisí. Z tohoto důvodu by měla být stanovena pravidla pro postup posuzování a schvalování Komisí.

(8)

Ustanovení čl. 57 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 vyžaduje, aby Komise přijala pravidla pro schvalování půdy a povolování odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu. V souladu se zásadou subsidiarity by tato pravidla měla být omezena na stanovení konečného data pro dokončení tohoto postupu, zatímco stanovení prováděcích pravidel k tomuto postupu by mělo být na členských státech.

(9)

Měly by být stanoveny nezbytné informace, jež mají členské státy v souvislosti s uvedeným schvalováním a povolováním zasílat producentům. Aby se zajistilo, že producenti budou včas informováni, je třeba pro tato oznámení stanovit konečné datum.

(10)

Pro účely sledování řádného uplatňování pravidel stanovených v nařízení (EU) č. 1307/2013 v souvislosti s flexibilitou mezi pilíři je nutné upřesnit určité oznamovací povinnosti, pokud jde o informace, které mají členské státy oznámit ke svým rozhodnutím učiněným v souladu s článkem 14 uvedeného nařízení.

(11)

Pro účely stanovení finančních stropů podle nařízení (EU) č. 1307/2013 a pro kontrolu dodržování těchto stropů je nezbytné upřesnit některé oznamovací povinnosti, zejména pokud jde o informace, které mají být oznámeny členskými státy, k jejich rozhodnutím učiněným v souladu s čl. 22 odst. 2 a 3, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení.

(12)

Z důvodů účinnosti je vhodné stanovit, že oznámení podle nařízení (EU) č. 1307/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a podle tohoto nařízení budou podávána v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (3).

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o:

a)

obecná ustanovení o přímých platbách;

b)

režim základní platby;

c)

platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí;

d)

dobrovolnou podporu vázanou na produkci;

e)

zvláštní podporu pro bavlnu;

f)

oznámení, která mají podávat členské státy.

Článek 2

Obecné zásady

Členské státy toto nařízení provádějí v souladu s objektivními kritérii a takovým způsobem, aby bylo zajištěno rovné zacházení se zemědělci, zabránilo se narušení trhu a hospodářské soutěže a zároveň se podporovalo udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu.

KAPITOLA 2

REŽIM ZÁKLADNÍ PLATBY

ODDÍL 1

První přiznání platebních nároků

Článek 3

Žádost o přiznání platebních nároků v případě prodeje nebo pronájmu za použití smluvního ustanovení podle čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013

V případě prodeje nebo pronájmu za použití smluvního ustanovení podle čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 podává žádost o přiznání platebních nároků kupující nebo nájemce. Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)

podrobné údaje o smlouvě o prodeji či pronájmu, včetně příslušného smluvního ustanovení, a/nebo, požaduje-li to členský stát, kopii uvedené smlouvy;

b)

identifikační údaje zemědělce, který převedl právo na platební nároky na kupujícího nebo nájemce, včetně, je-li k dispozici, jedinečné identifikace příjemce uvedené v článku 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (4).

Členské státy si navíc od kupujícího nebo nájemce vyžádají veškeré informace nezbytné k tomu, aby se ověřilo uplatňování článku 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (5).

Článek 4

Žádost o přiznání platebních nároků v případě prodeje za použití smluvního ustanovení podle článku 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014

1.   V případě prodeje za použití smluvního ustanovení podle článku 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 podává žádost o přiznání platebních nároků, na něž se vztahuje uvedené smluvní ustanovení, prodávající. Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)

podrobné údaje o smlouvě o prodeji, včetně příslušného smluvního ustanovení, a/nebo, požaduje-li to členský stát, kopii uvedené smlouvy o prodeji;

b)

počet způsobilých hektarů, na něž se vztahuje uvedené smluvní ustanovení;

c)

identifikační údaje zemědělce, na něhož se v rámci uvedeného ustanovení realizuje převod, včetně, je-li k dispozici, jedinečné identifikace příjemce uvedené v článku 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

2.   Členský stát může kupujícímu povolit, aby žádost o přiznání platebních nároků podal jménem prodávajícího. V takovém případě členský stát ověří, že prodávající povolil kupujícímu danou žádost podat.

Článek 5

Žádost o přiznání platebních nároků v případě pronájmu za použití smluvního ustanovení podle článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014

1.   V případě pronájmu za použití smluvního ustanovení podle článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 podává žádost o přiznání platebních nároků, na které se vztahuje uvedené smluvní ustanovení, pronajímatel. Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)

podrobné údaje o smlouvě o pronájmu včetně příslušného smluvního ustanovení, a/nebo, požaduje-li to členský stát, kopii uvedené smlouvy o pronájmu;

b)

počet způsobilých hektarů, na něž se vztahuje uvedené smluvní ustanovení;

c)

identifikační údaje zemědělce, na něhož se v rámci uvedeného ustanovení realizuje převod, včetně, je-li k dispozici, jedinečné identifikace příjemce uvedené v článku 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

2.   Členský stát může nájemci povolit, aby žádost o přiznání platebních nároků podal jménem pronajímatele. V takovém případě členský stát ověří, že pronajímatel povolil nájemci danou žádost podat.

Článek 6

Hodnota platebních nároků v případě dědictví

1.   V členských státech uplatňujících čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 v případech, kdy má zemědělec nárok na přiznání nároků v souladu s článkem 24 uvedeného nařízení, se, kromě práva na platební nároky podle čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, hodnota jeho platebních nároků, které mají být stanoveny podle článku 26 nařízení (EU) č. 1307/2013, vypočítá po zohlednění součtu údajů za rok 2014 vztahujících se na jeho původní podnik a na zděděný podnik nebo část zděděného podniku.

2.   V členských státech uplatňujících čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 v případech, kdy má zemědělec nárok na přiznání nároků v souladu s článkem 39 uvedeného nařízení, je, kromě práva na platební nároky podle čl. 14 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, hodnota jeho platebních nároků, které mají být stanoveny podle čl. 40 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, založena na součtu údajů za dotyčný rok vztahujících se na jeho původní podnik a na zděděný podnik nebo část zděděného podniku.

ODDÍL 2

Aktivace a převod platebních nároků

Článek 7

Aktivace platebních nároků v případě prodeje nebo pronájmu za použití smluvního ustanovení podle čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo článků 20 a 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014

1.   V případě prodeje nebo pronájmu za použití smluvního ustanovení v souladu čl. 24 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 se první žádost kupujícího nebo nájemce o platbu v rámci režimu základní platby podává v tomtéž roce jako žádost o přiznání platebních nároků uvedená v článku 3 tohoto nařízení.

2.   V případě prodeje za použití smluvního ustanovení v souladu s článkem 20 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 uvede kupující do své první žádosti o platbu v rámci režimu základní platby podrobné údaje o smlouvě o prodeji a udá příslušné smluvní ustanovení, a/nebo, požaduje-li to členský stát, dodá kopii uvedené smlouvy o prodeji. Tato žádost musí být podána v tomtéž roce jako žádost o přiznání platebních nároků uvedená v článku 4 tohoto nařízení.

3.   V případě pronájmu za použití smluvního ustanovení v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 uvede nájemce do své první žádosti o platbu v rámci režimu základní platby podrobné údaje o smlouvě o pronájmu a udá příslušné smluvní ustanovení, a/nebo, požaduje-li to členský stát, dodá kopii uvedené smlouvy o pronájmu. Tato žádost musí být podána v tomtéž roce jako žádost o přiznání platebních nároků uvedená v článku 5 tohoto nařízení.

Článek 8

Oznámení o převodu

1.   V případě převodu v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámí převodce příslušnému orgánu převod ve lhůtě, kterou stanoví členský stát.

2.   Převod se uskuteční tak, jak je uvedeno v oznámení, pokud příslušný orgán nevznese proti převodu námitku. Příslušný orgán může proti převodu vznést námitku pouze tehdy, pokud převod není v souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013, nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a tímto nařízením. Příslušný orgán oznámí převodci svoji námitku co nejdříve.

ODDÍL 3

Vnitrostátní nebo regionální rezervy

Článek 9

Navracení do vnitrostátní nebo regionální rezervy

1.   Kromě případů vyšší moci nebo výjimečných okolností se pro účely čl. 31 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (EU) č. 1307/2013 nevyužité platební nároky považují za vrácené do vnitrostátní nebo regionální rezervy v den následující po uplynutí konečného data stanoveného Komisí na základě čl. 78 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 pro změny jednotné žádosti v režimu základní platby v kalendářním roce, ve kterém skončí lhůta uvedená v čl. 31 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (EU) č. 1307/2013.

2.   Členské státy, které používají regionální rezervy podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013, uplatňují pravidla pro navracení nevyužitých platebních nároků na regionální úrovni.

KAPITOLA 3

EKOLOGICKÉ POSTUPY

Článek 10

Postup pro oznamování a posuzování postupů obsažených v konkrétních závazcích a systémech certifikace

1.   Oznámení uvedená v čl. 43 odst. 8 nařízení (EU) č. 1307/2013 se podávají v případě uplatňování v roce 2015 k 1. srpnu 2014 nebo v případě uplatňování po roce 2015 k 1. červenci roku předcházejícího roku uplatňování.

Uvedená oznámení lze jednou ročně upravit za předpokladu, že Komise o tom bude vyrozuměna k 1. červenci roku předcházejícího roku použití úpravy.

2.   U závazků uvedených v čl. 43 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou v oznámeních Komisi jasně popsány postupy, na něž se závazek vztahuje, a je v nich uvedeno, jaké postupy podle čl. 43 odst. 2 uvedeného nařízení jsou vůči daným postupům rovnocenné a na které z těchto rovnocenných postupů ze seznamu v příloze IX uvedeného nařízení se podle všeho uvedené závazky vztahují. Tato oznámení musí obsahovat odkaz na příslušné závazky v rámci programu rozvoje venkova předloženého Komisi podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (6) nebo schváleného Komisí podle čl. 18 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (7).

3.   U závazků uvedených v čl. 43 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou v oznámeních Komisi jasně popsány postupy, na něž se závazek vztahuje, a je v nich uvedeno, jaké postupy podle čl. 43 odst. 2 uvedeného nařízení jsou vůči daným postupům rovnocenné a na které z těchto rovnocenných postupů ze seznamu v příloze IX uvedeného nařízení se podle všeho uvedené závazky vztahují.

4.   Pokud Komise dojde na základě svého posouzení k závěru, že oznámené postupy obsažené v konkrétních závazcích nebo systémech certifikace nejsou zahrnuty do seznamu v příloze IX nařízení (EU) č. 1307/2013, informuje o tom Komise daný členský stát do tří měsíců po obdržení oznámení. Členský stát může poskytnout dodatečné informace do jednoho měsíce po obdržení informací od Komise. Prováděcí akt stanovený v čl. 43 odst. 8 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 se přijme ve lhůtě sedmi měsíců po obdržení původního oznámení.

Článek 11

Meze pro zachování trvalých travních porostů vyjádřených v absolutních hodnotách

Meze, které mají být použity k tomu, aby se posoudilo zachování trvalých travních porostů vyjádřených v absolutních hodnotách podle čl. 45 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1307/2013, se rovnají poklesu v maximální úrovni 0,5 % ploch s trvalými travními porosty stanovených v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

KAPITOLA 4

PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI

ODDÍL 1

Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Článek 12

Postup pro posuzování a schvalování rozhodnutí uvedených v čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Komise posoudí rozhodnutí uvedená v čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 z hlediska jejich souladu s uvedeným nařízením, zejména pokud jde o prokázání jedné z potřeb stanovených v čl. 55 odst. 1 uvedeného nařízení, jakož i souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.

Pokud se Komise domnívá, že jí informace poskytnuté členským státem neumožňují dospět k závěru, že jsou podmínky uvedené v prvním pododstavci splněny, požádá členský stát, aby jí poskytl dodatečné informace nebo své rozhodnutí přezkoumal.

Komise přijme prováděcí akt, kterým rozhodnutí členského státu schválí nebo zamítne, ve lhůtě čtyř měsíců po obdržení všech požadovaných informací.

ODDÍL 2

Zvláštní podpora pro bavlnu

Článek 13

Postup schvalování půdy a povolování odrůd

Postup schvalování půdy a povolování odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu podle článku 57 nařízení (EU) č. 1307/2013 musí být dokončen k 31. lednu každého roku pro výsev daného roku.

Článek 14

Oznámení producentům

1.   Před 1. březnem každého roku oznámí členské státy pěstitelům bavlny k výsevu daného roku tyto informace:

a)

povolené odrůdy k výsevu;

b)

kritéria pro schválení půdy pro produkcí bavlny stanovená členskými státy v souladu s článkem 56 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014;

c)

minimální hustotu osazení rostlin podle článku 58 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014;

d)

vyžadované agronomické postupy.

2.   V případě, že je povolení odrůdy odňato, oznámí členské státy pěstitelům toto odnětí před 1. březnem pro výsev následujícího roku.

KAPITOLA 5

PRAVIDLA K OZNAMOVÁNÍ

Článek 15

Oznámení týkající se flexibility mezi pilíři

1.   Informace, které mají být Komisi oznámeny podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 136a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (8), musí být pro každý kalendářní rok do roku 2019 ve formě ročních procentních podílů ročních vnitrostátních stropů uvedených v čl. 14 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 136a odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 73/2009.

2.   Informace, které mají být Komisi oznámeny podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 136a odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009, musí být pro každý rozpočtový rok do roku 2020 ve formě ročních procentních podílů částek přidělených na podporu opatření v rámci programů rozvoje venkova uvedených v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1307/2013 a čl. 136a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 73/2009.

Článek 16

Oznámení o zvýšení stropu v režimu základní platby uvedeném v čl. 22 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1307/2013

Pokud členský stát oznámí Komisi svá rozhodnutí podle čl. 22 odst. 2 nebo 3 nařízení (EU) č. 1307/2013, obsahují informace, jež mají být předloženy Komisi, pro každý kalendářní rok do roku 2020 procentní podíly ročních vnitrostátních stropů stanovených v příloze II uvedeného nařízení po odečtení částky vyplývající z použití čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení.

Článek 17

Finanční příděly v rámci redistributivní platby, platby na oblasti s přírodními omezeními a platby pro mladé zemědělce

Pokud členský stát oznámí Komisi svá rozhodnutí podle čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, obsahují informace, jež mají být předloženy Komisi, pro každý kalendářní rok do roku 2020 procentní podíly ročních vnitrostátních stropů stanovených v příloze II uvedeného nařízení.

Článek 18

Použití nařízení (ES) č. 792/2009

Oznámení Komisi podle nařízení (EU) č. 1307/2013, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 a podle tohoto nařízení se podávají v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

KAPITOLA 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na žádosti o podporu, které se týkají kalendářních roků následujících po kalendářním roce 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (viz strana 48 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).