6.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 452/2014

ze dne 29. dubna 2014,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 216/2008 musí provozovatelé ze třetích zemí zapojení do provozu letadel v obchodní letecké dopravě splňovat příslušné normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

(2)

Nařízení (ES) č. 216/2008 se nevztahuje na provozovatele ze třetích zemí, kteří přelétávají území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy.

(3)

Nařízení (ES) č. 216/2008 požaduje, že pokud neexistují příslušné normy ICAO, musí provozovatelé ze třetích zemí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v přílohách I, III, IV a případně v příloze Vb nařízení (ES) č. 216/2008, pokud tyto požadavky neporušují práva třetích zemí vyplývající z mezinárodních úmluv.

(4)

Nařízení (ES) č. 216/2008 požaduje, aby Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydávala oprávnění a trvale sledovala oprávnění, jež vydala. Oprávnění je jedním z předpokladů v procesu získání provozního povolení nebo rovnocenného dokladu vydávaného příslušným členským státem EU na základě stávajících dohod o leteckých službách mezi členskými státy EU a třetími zeměmi.

(5)

Za účelem prvotního oprávnění a trvalého sledování agentura provádí posuzování a přijímá veškerá opatření s cílem zabránit dalšímu protiprávnímu jednání.

(6)

Postup udělování oprávnění provozovatelům ze třetích zemí by měl být snadný, přiměřený, nákladově efektivní a účinný a měl by zohlednit výsledky všeobecného programu ICAO pro audit dohledu nad bezpečností provozu, výsledky prohlídek na odbavovací ploše a jiné ověřené informace o bezpečnostních aspektech týkající se provozovatelů ze třetích zemí.

(7)

Součástí posuzování provozovatelů ze třetích zemí podléhajících zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005 (2) může být audit na místě v prostorách provozovatele. Agentura může zvážit provedení auditu u provozovatele ze třetí země i za účelem zrušení pozastavení oprávnění.

(8)

Aby byl zajištěn hladký přechod a vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropské unii, měla by být v prováděcích pravidlech zohledněny doporučené postupy a pokyny dohodnuté pod záštitou ICAO.

(9)

Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správě agentury dostatek času na to, aby se přizpůsobily novému regulačnímu rámci a aby za určitých podmínek uznaly platnost provozních povolení nebo rovnocenných dokladů vydaných některým z členských států k provozování letů ve směru na jeho území, v rámci jeho území nebo ve směru z jeho území.

(10)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví vypracovala návrh prováděcích pravidel a předložila ho ve formě stanoviska Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou slučitelná se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro provozovatele letadel ze třetích zemí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, zahrnující podmínky pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení jejich oprávnění, práva a povinnosti držitelů oprávnění, jakož i podmínky, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„alternativními způsoby průkazu“ ty způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu (AMC) nebo nové způsoby prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala žádné související přijatelné způsoby průkazu;

2)

„provozem v obchodní letecké dopravě (CAT)“ provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;

3)

„letem“ odlet z určitého letiště směrem ke stanovenému letišti určení;

4)

„provozovatelem ze třetí země“ provozovatel, který je držitelem osvědčení leteckého provozovatele vydaného třetí zemí.

Článek 3

Oprávnění

Provozovatelé ze třetích zemí jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, pouze pokud splňují požadavky přílohy 1 a jsou držiteli oprávnění vydaného agenturou v souladu s přílohou 2 tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od dvacátého dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce členské státy, které k datu vstupu tohoto nařízení v platnost vydávají v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy provozní povolení nebo rovnocenné doklady provozovatelům ze třetích zemí, v této činnosti pokračují. Provozovatelé ze třetích zemí jednají v mezích oblasti působnosti a v souladu s právy, které jsou v povolení nebo rovnocenném dokladu uděleném členským státem vymezeny, dokud agentura nepřijme rozhodnutí v souladu s přílohou 2 tohoto nařízení. O vydání těchto provozních povolení nebo rovnocenných dokladů členské státy informují agenturu.

Po datu, k němuž agentura přijme rozhodnutí ohledně příslušného provozovatele ze třetí země, nebo nejvýše 30 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost podle toho, která okolnost nastane dříve, již členský stát při vydávání provozních povolení neprovádí posouzení bezpečnosti daného provozovatele ze třetí země v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

3.   Provozovatelé ze třetích zemí, kteří jsou k datu vstupu v platnost držiteli provozního povolení nebo rovnocenného dokladu, předloží agentuře žádost o oprávnění do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Žádost obsahuje informace o všech provozních povoleních udělených některým z členských států.

4.   Po obdržení žádosti agentura posoudí soulad provozovatele ze třetí země s platnými požadavky. Posouzení musí být dokončeno do 30 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005. s. 15).


PŘÍLOHA 1

ČÁST TCO

PROVOZOVATELÉ ZE TŘETÍCH ZEMÍ

ODDÍL I

Obecné požadavky

TCO.100   Oblast působnosti

V této příloze (dále jen „část TCO“) jsou stanoveny požadavky, které musí splňovat provozovatel ze třetí země zapojený do provozu v obchodní letecké dopravě ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy.

TCO.105   Způsoby průkazu

a)

Provozovatel ze třetí země může k prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 (1) a částí TCO použít kromě přijatelných způsobů průkazu schválených agenturou alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si provozovatel ze třetí země, na kterého se vztahuje povinnost získat oprávnění, přeje používat za účelem prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a částí TCO alternativní způsoby průkazu, které se liší od agenturou schválených přijatelných způsobů průkazu, oznámí agentuře dříve, než uvedené alternativní způsoby průkazu zavede, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek prokazující splnění prováděcích pravidel.

Provozovatel ze třetí země může tyto alternativní způsoby průkazu zavést s výhradou předchozího souhlasu agentury a poté, co obdrží oznámení v souladu s článkem ART.105 v příloze 2 (dále jen „část ART“).

TCO.110   Zmírňující opatření

a)

Pokud stát provozovatele nebo stát zápisu do rejstříku oznámí rozdíly oproti normám ICAO, které byly určeny agenturou v souladu s čl. ART.200 písm. d) v části ART, může provozovatel ze třetí země navrhnout k prokázání souladu s touto částí zmírňující opatření.

b)

Provozovatel ze třetí země prokáže agentuře, že tato opatření zajišťují úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni dosažené uplatňováním normy, vůči které byly rozdíly oznámeny.

TCO.115   Přístup

a)

Provozovatel ze třetí země zajistí, že každé osobě zmocněné agenturou nebo členským státem, na jehož území přistálo některé z jeho letadel, bude umožněno kdykoli s předchozím oznámením nebo bez předchozího oznámení vstoupit na palubu takového letadla za účelem:

1)

kontroly dokumentů a příruček, které mají být na palubě, a provedení kontrol pro zajištění souladu s částí TCO nebo

2)

provedení prohlídky na odbavovací ploše uvedené v příloze II nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2).

b)

Provozovatel ze třetí země zajistí, aby byl každé osobě zmocněné agenturou udělen přístup do všech jeho prostor nebo ke všem dokumentům týkajícím se jeho činností včetně všech subdodavatelských činností, s cílem určit, zda jedná v souladu s částí TCO.

ODDÍL II

Letový provoz

TCO.200   Obecné požadavky

a)

Provozovatel ze třetí země musí splňovat:

1)

příslušné normy obsažené v přílohách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, zejména v přílohách 1 (udělování průkazů způsobilosti leteckého personálu), 2 (pravidla létání), 6 (provoz letadel, část I (mezinárodní obchodní letecká doprava – letouny) nebo část III (mezinárodní provoz – vrtulníky), případně v přílohách 8 (letová způsobilost letadel), 18 (nebezpečné zboží) a 19 (řízení bezpečnosti);

2)

zmírňující opatření přijatá agenturou v souladu s čl. ART.200 písm. d);

3)

příslušné požadavky části TCO a

4)

použitelná pravidla létání Unie.

b)

Provozovatel ze třetí země zajistí, aby letadla provozovaná ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, byla provozovaná v souladu s:

1)

jeho osvědčením leteckého provozovatele (AOC) a souvisejícími provozními specifikacemi a

2)

oprávněním vydaným v souladu s tímto nařízením a v mezích oblasti působnosti a v souladu s právy vymezenými ve specifikacích, které jsou k oprávnění připojeny.

c)

Provozovatel ze třetí země zajistí, aby letadlo provozované ve směru do Unie, v rámci Unie nebo ve směru z Unie mělo osvědčení letové způsobilosti letadla vydané nebo ověřené:

1)

státem zápisu do rejstříku nebo

2)

státem provozovatele za předpokladu, že stát provozovatele a stát zápisu do rejstříku uzavřely dohodu podle článku 83a Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, kterou se na dotčený stát přenáší odpovědnost za vydávání osvědčení letové způsobilosti letadla.

d)

Provozovatel ze třetí země na požádání poskytne agentuře veškeré příslušné informace pro ověření souladu s částí TCO.

e)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (3), provozovatel ze třetí země neprodleně oznámí agentuře každou nehodu definovanou v příloze 13 dohody ICAO, která se týká letadel používaných v souladu s jeho osvědčením leteckého provozovatele.

TCO.205   Navigační, komunikační a přehledové vybavení

Při uskutečňování provozu v rámci vzdušného prostoru nad územím, na něž se vztahuje Smlouva, musí provozovatel ze třetí země vybavit své letadlo takovým navigačním, komunikačním a přehledovým vybavením, které je v tomto vzdušném prostoru předepsáno, a provozovat je.

TCO.210   Dokumenty, příručky a záznamy na palubě

Provozovatel ze třetí země zajistí, aby všechny dokumenty, příručky a záznamy, které je předepsáno mít na palubě, byly platné a aktuální.

TCO.215   Předkládání dokumentace, příruček a záznamů

Velitel letadla předloží dokumenty, příručky a záznamy, které je předepsáno mít na palubě, osobě zmocněné agenturou nebo příslušným úřadem členského státu, v němž letadlo přistálo, v přiměřené době od okamžiku, kdy byl k tomu touto osobou vyzván.

ODDÍL III

Udělování oprávnění provozovatelům ze třetích zemí

TCO.300   Žádost o oprávnění

a)

Před zapojením do provozu v obchodní letecké dopravě podle části TCO musí provozovatel ze třetí země požádat o oprávnění vydávané agenturou a získat je.

b)

Žádost o oprávnění se:

1)

předkládá nejméně 30 dnů před zamýšleným datem zahájení provozu a

2)

podává formou a způsobem, které stanoví agentura.

c)

Aniž jsou dotčeny platné dvoustranné dohody, žadatel poskytne agentuře veškeré informace potřebné pro posouzení toho, zda zamýšlený provoz bude prováděn v souladu s platnými požadavky čl. TCO.200 písm. a). Tyto informace zahrnují:

1)

náležitě vyplněnou žádost;

2)

oficiální název, obchodní název, adresu a doručovací adresu žadatele;

3)

kopii osvědčení leteckého provozovatele žadatele a související provozní specifikace nebo rovnocenný doklad vydaný státem provozovatele, který osvědčuje schopnost držitele uskutečňovat zamýšlený provoz;

4)

platnou zakládací listinu žadatele nebo osvědčení o registraci firmy nebo obdobný doklad vydaný obchodním rejstříkem v zemi, kde má žadatel hlavní místo obchodní činnosti;

5)

navrhované datum zahájení, druh provozu a zeměpisné oblasti provozu.

d)

Bude-li to nezbytné, může agentura požadovat jakékoli jiné relevantní doklady, příručky nebo zvláštní schválení/oprávnění vydané nebo schválené státem provozovatele nebo státem zápisu do rejstříku.

e)

U letadel, jež nejsou zapsána do rejstříku ve státě provozovatele, může agentura požadovat:

1)

podrobné údaje o dohodě o nájmu/pronájmu každého takto provozovaného letadla a

2)

případně kopii dohody mezi státem provozovatele a státem zápisu do rejstříku podle článku 83a Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která se na toto letadlo vztahuje.

TCO.305   Nepravidelné lety – jednorázové oznámení

a)

Odchylně od čl. TCO.300 písm. a) může provozovatel ze třetí země uskutečňovat lety letecké záchranné služby či nepravidelné lety nebo série nepravidelných letů pro překonání nepředvídatelných, bezprostředních a naléhavých provozních potřeb i bez předchozího získání oprávnění za předpokladu, že tento provozovatel:

1)

před zamýšleným datem prvního letu uvědomí agenturu formou a způsobem, který agentura stanoví;

2)

nepodléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (4) a

3)

do deseti pracovních dnů po datu oznámení agentuře požádá o oprávnění podle článku TCO.300.

b)

Let či lety uvedené v oznámení stanoveném v odst. 1 písm. a) lze uskutečňovat nejvýše po dobu šesti po sobě následujících týdnů po datu oznámení, nebo dokud agentura nepřijme rozhodnutí o žádosti v souladu s částí ART, podle toho, která okolnost nastane dříve.

c)

Provozovatel může oznámení podat pouze jednou za 24 měsíců.

TCO.310   Práva držitele oprávnění

Práva držitele oprávnění jsou uvedena ve specifikacích k oprávnění a nejsou větší než práva udělená státem provozovatele.

TCO.315   Změny

a)

Jiné změny než změny dohodnuté podle čl. ART.210 písm. c), které se týkají podmínek oprávnění nebo souvisejících specifikací, vyžadují předchozí schválení agenturou.

b)

Žádost o předchozí schválení musí provozovatel ze třetí země předložit agentuře alespoň 30 dnů před datem provedení zamýšlené změny.

Provozovatel ze třetí země poskytne agentuře informace uvedené v článku TCO.300 v rozsahu omezeném povahou změny.

Po podání žádosti o změnu provozovatel ze třetí země uskutečňuje provoz v souladu s podmínkami stanovenými agenturou podle čl. ART.225 písm. b).

c)

Veškeré změny, které předchozí schválení nevyžadují a které byly dohodnuty v souladu s čl. ART.210 písm. c), musí být agentuře oznámeny dříve, než k nim dojde.

TCO.320   Zachování platnosti

a)

Oprávnění zůstává platné, pokud:

1)

provozovatel ze třetí země i nadále splňuje příslušné požadavky části TCO. Zohledněna musí být rovněž ustanovení týkající se zpracování nálezů, jak je stanoveno v článku TCO.325;

2)

osvědčení leteckého provozovatele nebo jiný rovnocenný doklad vydaný státem provozovatele, případně související provozní specifikace jsou rovněž platné;

3)

je agentuře poskytován přístup k provozovateli ze třetí země, jak je stanoveno v článku TCO.115;

4)

provozovatel ze třetí země nepodléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005;

5)

se tohoto oprávnění jeho držitel nevzdá a pokud mu toto oprávnění není pozastaveno nebo zrušeno;

6)

provozovatel ze třetí země uskutečnil podle tohoto oprávnění alespoň jeden let ve směru na území, v rámci území a ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, jednou za 24 kalendářních měsíců.

b)

V případě, že se držitel svého oprávnění vzdá nebo že mu je toto oprávnění zrušeno, musí být vráceno agentuře.

TCO.325   Nálezy

Po obdržení oznámení o nálezech agentury podle článku ART.230 je provozovatel ze třetí země povinen:

a)

zjistit hlavní příčinu nesouladu;

b)

v přijatelné lhůtě vypracovat plán nápravných opatření, který povede k odstranění hlavní příčiny nesouladu, a předložit jej agentuře;

c)

uspokojivě agentuře prokázat provedení nápravných opatření ve lhůtě dohodnuté s agenturou podle čl. ART.230 písm. e) bodu 1.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 2013 (Úř. věst. L 4, 9.1.2013, s. 34).

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15).


PŘÍLOHA 2

ČÁST ART

POŽADAVKY NA ÚŘADY, POKUD JDE O UDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVATELŮM ZE TŘETÍCH ZEMÍ

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ART.100   Oblast působnosti

V této příloze (dále jen „část ART“) jsou stanoveny správní požadavky, kterými se řídí členské státy a agentura zejména při:

a)

vydávání, zachování, změně, omezení, pozastavení nebo zrušení oprávnění provozovatelů ze třetích zemí zapojených do provozu v obchodní letecké dopravě a

b)

sledování těchto provozovatelů.

ART.105   Alternativní způsoby průkazu

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které provozovatelé ze třetích zemí navrhli v souladu s čl. TCO.105 písm. b), provádí agentura formou analýzy předložené dokumentace, a považuje-li to za nutné, na základě kontroly provozovatele ze třetí země.

Pokud agentura zjistí, že alternativní způsoby průkazu jsou v souladu s částí TCO, oznámí neprodleně žadateli, že alternativní způsoby průkazu mohou být uplatněny, a případně provede odpovídající změnu v oprávnění žadatele.

ART.110   Výměna informací

a)

Agentura uvědomí Komisi a členské státy, pokud:

1)

některou žádost o oprávnění zamítne;

2)

z bezpečnostních důvodů omezí, pozastaví nebo zruší oprávnění.

b)

Agentura informuje členské státy o oznámeních, která obdržela v souladu s článkem TCO.305, do jednoho pracovního dne od jejich přijetí.

c)

Agentura pravidelně dává členským státům k dispozici aktualizovaný seznam oprávnění, jež vydala, omezila, změnila, pozastavila nebo zrušila.

d)

Členské státy uvědomí agenturu, pokud hodlají přijmout opatření podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 2111/2005.

ART.115   Vedení záznamů

a)

Agentura zřídí systém vedení záznamů, který umožňuje odpovídající ukládání, zpřístupnění a spolehlivé zpětné sledování:

1)

výcviku personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

2)

vydaných oprávnění provozovatele ze třetí země nebo přijatých oznámení;

3)

postupů schvalování a průběžného sledování provozovatelů ze třetích zemí, kterým bylo uděleno oprávnění;

4)

nálezů, nápravných opatření a dat uzávěrky těchto opatření;

5)

přijatých donucovacích opatření, včetně pokut uložených agenturou v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008;

6)

údajů o provádění nápravných opatření z pověření agentury v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 a

7)

údajů o uplatňování opatření o pružnosti v souladu s čl. 18 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Všechny záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu pěti let s výhradou platných právních předpisů o ochraně údajů.

ODDÍL II

Schvalování, sledování a prosazování

ART.200   Postup počátečního hodnocení – obecná ustanovení

a)

Po obdržení žádosti o oprávnění v souladu s článkem TCO.300 agentura posoudí, zda provozovatel ze třetí země splňuje příslušné požadavky části TCO.

b)

Počáteční posouzení se provede do 30 dnů po obdržení žádosti nebo 30 dní před zamýšleným datem zahájení provozu podle toho, která okolnost nastane později.

Pokud si počáteční posouzení vyžádá další posouzení nebo audit, doba posuzování se prodlouží o dobu trvání dalšího posouzení nebo případně auditu.

c)

Počáteční posouzení vychází z:

1)

dokumentace a údajů poskytnutých provozovatelem ze třetí země;

2)

důležitých informací týkajících se bezpečnostní výkonnosti provozovatele ze třetí země, včetně zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše, informací ohlášených v souladu s čl. ARO.RAMP.145 písm. c), uznávaných norem v leteckém odvětví, záznamů o nehodách a donucovacích opatření přijatých danou třetí zemí;

3)

důležitých informací týkajících se schopnosti státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku vykonávat dozor včetně výsledku auditů provedených podle mezinárodních úmluv nebo na základě státních programů posuzování bezpečnosti a

4)

rozhodnutí, šetření podle nařízení (ES) č. 2111/2005 nebo společných konzultací podle nařízení (ES) č. 473/2006 (1).

d)

Agentura určí po konzultaci s členskými státy ty normy ICAO, u kterých může akceptovat zmírňující opatření v případě, že stát provozovatele nebo stát zápisu do rejstříku oznámil rozdíl oproti normě ICAO. Agentura zmírňující opatření akceptuje, dojde-li k závěru, že tato opatření zajišťují úroveň bezpečnosti rovnocennou úrovni dosažené uplatňováním normy, vůči které byl oznámen rozdíl.

e)

Jestliže během počátečního posouzení agentura nezíská dostatečnou míru důvěry v provozovatele ze třetí země nebo stát provozovatele:

1)

žádost zamítne, pokud výsledek posouzení naznačuje, že další posouzení nepovede k vydání oprávnění nebo

2)

provede další posouzení v míře nutné ke stanovení toho, zda bude zamýšlený provoz uskutečňován v souladu s příslušnými požadavky části TCO.

ART.205   Postup počátečního hodnocení – provozovatelé ze třetích zemí, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy

a)

Po obdržení žádosti o oprávnění od provozovatele, který podléhá zákazu provozování letecké dopravy nebo provoznímu omezení podle nařízení (ES) č. 2111/2005, uplatní agentura příslušný postup posouzení popsaný v článku ART.200.

b)

Pokud provozovatel podléhá zákazu provozování letecké dopravy z důvodu, že stát provozovatele nevykonává náležitý dozor, agentura informuje Komisi o dalším posouzení provozovatele a státu provozovatele podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

c)

Agentura provede audit, pokud:

1)

provozovatel ze třetí země s provedením auditu souhlasí;

2)

výsledek posouzení uvedeného v písmenech a) a b) naznačuje, že existuje možnost, že audit povede ke kladnému výsledku, a

3)

audit může být proveden v provozních prostorách provozovatele ze třetí země bez rizika ohrožení bezpečnosti pracovníků agentury.

d)

Audit provozovatele ze třetí země může zahrnovat posouzení dozoru vykonávaného státem provozovatele, pokud existují důkazy o závažných nedostatcích v dozoru nad žadatelem.

e)

O výsledcích auditu agentura informuje Komisi.

ART.210   Vydávání oprávnění

a)

Agentura vydá oprávnění včetně souvisejících specifikací stanovených v dodatcích I a II, pokud:

1)

se ujistí, že provozovatel ze třetí země je držitelem platného AOC nebo rovnocenného dokladu a souvisejících provozních specifikací vydaných státem provozovatele;

2)

se ujistí, že provozovatel ze třetí země získal od státu provozovatele oprávnění uskutečňovat provoz do EU;

3)

se ujistí, že provozovatel ze třetí země prokázal:

i)

soulad s příslušnými požadavky části TCO,

ii)

transparentní, přiměřenou a včasnou reakci na další posouzení nebo případný audit ze strany agentury a

iii)

včasná a úspěšná nápravná opatření předložená v reakci na případně zjištěný nesoulad;

4)

neexistují důkazy o závažných nedostatcích ve schopnosti státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku osvědčovat provozovatele nebo letadlo a vykonávat nad nimi dozor v souladu s příslušnými normami ICAO a

5)

žadatel nepodléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

b)

Oprávnění se vydává s neomezenou dobou platnosti.

Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je provozovatel ze třetí země oprávněn, jsou stanoveny ve specifikacích připojených k oprávnění.

c)

Agentura dohodne s provozovatelem ze třetí země rozsah změn u provozovatele ze třetí země, které nevyžadují předchozí schválení.

ART.215   Sledování

a)

Agentura posuzuje:

1)

trvající soulad provozovatelů ze třetích zemí, jimž vydala oprávnění, s příslušnými požadavky části TCO;

2)

případně provádění nápravných opatření z pověření agentury v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

V rámci tohoto posuzování:

1)

se zohlední dokumentace a údaje související s bezpečností, jež provozovatel ze třetí země poskytl;

2)

se zohlední důležité informace týkající se bezpečnostní výkonnosti provozovatele ze třetí země, včetně zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše, informací ohlášených v souladu s čl. ARO.RAMP.145 písm. c), uznávaných norem v leteckém odvětví, záznamů o nehodách a donucovacích opatření přijatých danou třetí zemí;

3)

se zohlední důležité informace týkající se schopností státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku vykonávat dozor, včetně výsledku auditů provedených podle mezinárodních úmluv nebo na základě státních programů posuzování bezpečnosti;

4)

se zohlední rozhodnutí a šetření podle nařízení (ES) č. 2111/2005 nebo společné konzultace podle nařízení (ES) č. 473/2006;

5)

se zohlední předchozí posouzení nebo audity, pokud byly provedeny, a

6)

si agentura opatří doklady pro případ, že bude nutno přijmout další opatření, včetně opatření stanovených v článku ART.235.

c)

Rozsah sledování stanoveného v písmenech a) a b) se stanoví na základě výsledků předchozích činností v oblasti udělování oprávnění nebo sledování.

d)

Existuje-li na základě dostupných informací podezření, že bezpečnostní výkonnost provozovatele ze třetí země nebo schopnost státu provozovatele vykonávat dozor se snížily pod úroveň požadovanou příslušnými normami uvedenými v přílohách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, provede agentura další posouzení v rozsahu nezbytném pro učinění závěru, že zamýšlený provoz bude prováděn v souladu s příslušnými požadavky části TCO.

e)

Agentura shromažďuje a zpracovává všechny informace v oblasti bezpečnosti, které považuje pro účely sledování za důležité.

ART.220   Program sledování

a)

Agentura vypracuje a provádí program sledování zahrnující činnosti požadované v článku ART.215 a případně v hlavě ARO.RAMP.

b)

Program sledování je vytvořen tak, aby zohledňoval výsledky předchozích činností v oblasti udělování oprávnění nebo sledování.

c)

Agentura provádí přezkum provozovatelů ze třetích zemí v intervalech, které nejsou delší než 24 měsíců.

Existují-li známky toho, že bezpečnostní výkonnost provozovatele ze třetí země nebo schopnost státu provozovatele vykonávat dozor se snížily pod úroveň požadovanou příslušnými normami uvedenými v přílohách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, může se interval zkrátit.

Agentura může interval prodloužit nejvýše na dobu 48 měsíců, pokud dojde k závěru, že během předchozího období sledování:

1)

se neobjevily známky toho, že dohlížející úřad státu provozovatele neprovádí účinný dozor nad provozovateli, nad kterými je povinen dozor vykonávat;

2)

provozovatel ze třetí země průběžně a včas hlásil změny uvedené v článku TCO.315;

3)

nebyly vydány žádné nálezy úrovně 1 uvedené v čl. ART.230. písm. b) a

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou agentura přijala či prodloužila v souladu s čl. ART.230 písm. e) bodem 1.

d)

Program sledování obsahuje záznamy o datech činností v oblasti sledování včetně dat schůzek.

ART.225   Změny

a)

Poté, co agentura obdrží žádost o změnu, která vyžaduje předchozí schválení, uplatní příslušný postup popsaný v článku ART.200 v rozsahu omezeném povahou změny.

b)

Agentura stanoví podmínky, za kterých provozovatel ze třetí země může po dobu provádění změny provádět provoz v rozsahu svého oprávnění, pokud nevydala rozhodnutí o tom, že platnost tohoto oprávnění je nutno pozastavit.

c)

V případě změn, které předchozí schválení nevyžadují, posoudí agentura informace předložené v rámci oznámení, které jí provozovatel ze třetí země zaslal v souladu s článkem TCO.315, a ověří, zda tento provozovatel jedná v souladu s příslušnými požadavky. Je-li zjištěn nesoulad, agentura:

1)

uvědomí o tomto nesouladu provozovatele ze třetí země a požádá jej o revizi návrhu tak, aby souladu dosáhl, a

2)

v případě nálezů úrovně 1 nebo úrovně 2 postupuje v souladu s článkem ART.230 a případně článkem ART.235.

ART.230   Nálezy a nápravná opatření

a)

Agentura má zaveden systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich bezpečnostního významu.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí agentura v případě, že zjistí významný nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a části TCO nebo podmínkami oprávnění, který snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Mezi nálezy úrovně 1 patří mimo jiné případy, kdy:

1)

provozovatel ze třetí země neumožnil agentuře během běžných provozních hodin a na písemnou žádost přístup do svých provozních prostor podle čl. TCO.115 písm. b);

2)

provozovatel ze třetí země provedl změny vyžadující předchozí schválení, aniž obdržel schválení stanovené v článku ART.210;

3)

provozovatel ze třetí země získal oprávnění nebo docílil prodloužení jeho platnosti paděláním podpůrných dokladů;

4)

provozovatel ze třetí země postupoval prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své oprávnění používal podvodným způsobem.

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí agentura v případě, že zjistí nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a části TCO nebo podmínkami oprávnění, který by mohl snížit bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost letu.

d)

Dojde-li ke zjištění nálezu při sledování, agentura tento nález písemně sdělí provozovateli ze třetí země a uloží mu provedení nápravných opatření, která povedou k odstranění nebo zmírnění hlavní příčiny zjištěného nesouladu tak, aby se zabránilo jeho opakování, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech.

e)

V případě nálezu úrovně 2 agentura:

1)

poskytne provozovateli ze třetí země lhůtu k provedení nápravných opatření odpovídající povaze nálezu. Po uplynutí této lhůty a se zřetelem k povaze nálezu může agentura na základě druhého uspokojivého a agenturou schváleného plánu nápravných opatření tuto lhůtu prodloužit a

2)

posoudí nápravná opatření a plán jejich provádění, jež provozovatel ze třetí země navrhl. Dojde-li agentura při tomto posouzení k závěru, že obsahují analýzu hlavní příčiny či příčin a postup či postupy, které povedou k účinnému odstranění nebo zmírnění této hlavní příčiny či příčin tak, aby se zabránilo opakování nesouladu, schválí je.

Pokud provozovatel ze třetí země nepředloží přijatelný plán nápravných opatření uvedený v čl. 230 písm. e) bodě 1) nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě schválené nebo prodloužené agenturou, zvýší agentura úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření stanovená v čl. ART.235 písm. a).

f)

Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, k nimž dospěl, a oznámí tyto nálezy státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku.

ART.235   Omezení, pozastavení a zrušení oprávnění

a)

Aniž jsou dotčena jakákoli další donucovací opatření, agentura přistoupí k omezení nebo pozastavení oprávnění v případě:

1)

nálezu úrovně 1;

2)

ověřitelných důkazů, že stát provozovatele nebo případně stát zápisu do rejstříku není schopen osvědčit provozovatele nebo letadlo a vykonávat nad nimi dozor v souladu s příslušnou normou ICAO, nebo

3)

že se na provozovatele ze třetí země vztahuje opatření podle čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2111/2005.

b)

Oprávnění se pozastavuje nejdéle na dobu šesti měsíců. Po uplynutí šestiměsíční lhůty může agentura dobu, na kterou je oprávnění pozastaveno, prodloužit o další tři měsíce.

c)

Omezení nebo pozastavení oprávnění se zruší, pokud agentura dojde k závěru, že provozovatel ze třetí země nebo stát provozovatele přijali účinná nápravná opatření.

d)

Při zvažování, zda pozastavení oprávnění zrušit, provede agentura audit provozovatele ze třetí země, pokud jsou splněny podmínky čl. ART.205 písm. c). V případě, že důvodem pozastavení oprávnění byly závažné nedostatky v dozoru nad žadatelem ze strany státu provozovatele nebo případně státu zápisu do rejstříku, může audit zahrnovat posouzení s cílem ověřit, zda byly tyto nedostatky v oblasti dozoru napraveny.

e)

Agentura oprávnění zruší, pokud:

1)

vypršela lhůta uvedená v písmeni b) nebo

2)

je na provozovatele ze třetí země uvalen zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

f)

Je-li po omezení oprávnění uvedeném v písmeni a) provozovateli ze třetí země uloženo provozní omezení v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005, agentura toto omezení oprávnění ponechá v platnosti, dokud provozní omezení nebude zrušeno.


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).

Dodatek I

Image

Dodatek II

Image