17.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 115/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 390/2014

ze dne 14. dubna 2014,

kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii má každý občan právo podílet se na demokratickém životě Unie a orgány Unie by měly občanům a reprezentativním sdružením dávat možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie a měly by udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a občanskou společností.

(2)

Prostřednictvím sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaným „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ se Unie a členské státy snaží zajistit růst, zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost pro nadcházející desetiletí.

(3)

Ačkoli být občanem Unie s pevně stanovenými právy objektivně představuje přidanou hodnotu, Unie ne vždy účinně poukazuje na souvislost mezi řešením celé řady hospodářských a sociálních problémů a svými politikami. Působivé úspěchy, pokud jde o mír a stabilitu v Evropě, dlouhodobě udržitelný růst, stabilní ceny, účinnou ochranu spotřebitelů a životního prostředí a prosazování základních práv, tudíž ne vždy vedly k silnému pocitu sounáležitosti občanů s Unií.

(4)

Je zapotřebí nejrůznějších opatření a koordinovaného úsilí prostřednictvím činností na nadnárodní úrovni a na úrovni Unie, aby se Evropa přiblížila jejím občanům a umožnilo se jim plně se podílet na budování stále semknutější Unie. Evropská občanská iniciativa je jedinečnou příležitostí, jak občanům umožnit podílet se přímo na vytváření právních předpisů EU (3).

(5)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES (4), vytyčilo akční program, jenž potvrdil potřebu prosazovat trvalý dialog s organizacemi občanské společnosti a městy či obcemi a potřebu podporovat aktivní účast občanů ve veřejném životě.

(6)

Průběžná hodnotící zpráva programu Evropa pro občany (2017–2013), spolu s veřejnou internetovou konzultací a dvěmi po sobě jdoucími konzultačními setkáními zúčastněných stran potvrdily, že je nový program „Evropa pro pro občany“ považován za důležitý jak organizacemi občanské společnosti, tak zúčastněnými jednotlivci. Bylo také potvrzeno, že by měl být stanoven tak, aby měl dopad na organizační úrovni, pokud jde o budování kapacit, i na osobní úrovni, pokud jde o zvyšování zájmu o problematiku Unie. Toto nařízení by tedy mělo zřídit program „Evropa pro občany“ na období 2014 až 2020 (dále jen „program“).

(7)

S ohledem na témata projektů, jejich začlenění do místních a regionálních souvislostí a na složení zúčastněných stran by měly existovat důležité synergie s dalšími programy Unie, zejména v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, sportu, kultury a audiovizuálního odvětví, základních práv a svobod, sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů, boje proti diskriminaci, výzkumu a inovací, informační společnosti, rozšíření Unie a vnější činnosti Unie.

(8)

Program by měl pokrývat široké spektrum nejrůznějších akcí, mimo jiné setkání občanů, kontakty a debaty o otázkách občanství, akce na úrovni Unie, iniciativy určené ke zvyšování povědomí o významných okamžicích v evropských dějinách a k podpoře reflexe těchto okamžiků, iniciativy zaměřené na informování evropských občanů, zejména mladých lidí, o dějinách Unie a o fungování jejích orgánů, a rozpravy o otázkách evropské politiky s cílem oživit všechny aspekty veřejného života.

(9)

V usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě a v závěrech Rady ze zasedání ve dnech 9. a 10. června 2011 o povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě se zdůrazňuje význam uchování vzpomínek v živé paměti jako prostředku k překonání minulostí a vytváření budoucnosti a je vyzdvižen význam úlohy Unie při zprostředkovávání, sdílení a uchovávání kolektivní paměti týkající se těchto zločinů. Je proto zapotřebí vzít v úvahu rovněž význam historických, kulturních a mezikulturních aspektů, jakož i stávající vazby mezi historickým povědomím a evropskou identitou.

(10)

Horizontální rozměr programu by měl zajistit zhodnocení a přenositelnost výsledků umožňující lepší dopad a dlouhodobou udržitelnost. Pořádané činnosti by proto měly mít vazbu na politický program Unie a občané by o nich měli být vhodným způsobem informováni.

(11)

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vyváženému začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech členských států do nadnárodních projektů a činností a jejich účasti na těchto projektech a činnostech při zohlednění mnohojazyčné povahy Unie a potřeby začlenit nedostatečně zastoupené skupiny.

(12)

Za možné účastníky programů Unie jsou považovány na jedné straně přistupující země, kandidátské a potenciální kandidátské země, jež využívají předvstupní strategie, a na straně druhé země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, a to v souladu s dohodami, jež s nimi byly uzavřeny. Podle článku rozhodnutí Rady 2001/822/ES (5) se programu mohou účastnit i zámořské země a území.

(13)

Vytvoření pevné a udržitelné demokracie a rozvoj prosperující občanské společnosti by měly být společnými cíli programu i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 (6). Unie nabízí zemím, kterým je evropský nástroj sousedství určen, privilegovaný vztah založený na oboustranném odhodlání prosazovat společné hodnoty a zásady.

(14)

Prostředky určené na komunikační akce podle tohoto nařízení by mohly rovněž přispět k institucionální komunikaci o politických prioritách Unie, pokud souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení.

(15)

Program by měl být pravidelně sledován a nezávisle hodnocen ve spolupráci s Komisí a členskými státy tak, aby bylo možné provádět úpravy nezbytné pro řádné plnění opatření.

(16)

Finanční zájmy Unie by měly být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případných správních a finančních sankcí, a to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (7) (dále „finanční nařízení“) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (8).

(17)

Přednost by měly mít granty na projekty, u nichž nebude rozhodující jejich rozsah, které však budou mít vysoký dopad, zejména ty, které přímo souvisejí s politikami Unie a jejichž cílem je podílet se na formování politického programu Unie. V souladu se zásadou řádného finančního řízení by se kromě toho mělo provádění programu dále zjednodušit používáním paušálních částek, paušálním financováním a uplatňováním sazeb jednotkových nákladů.

(18)

V zájmu zajištění kontinuity finanční podpory poskytované v rámci programu by toto nařízení mělo být použitelné ode dne 1. ledna 2014. Vzhledem k naléhavosti situace by toto nařízení tudíž mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení.

(19)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž přispívat k tomu, aby občané chápali Unii, její dějiny a rozmanitost, podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu nadnárodní a vícestranné povahy programu lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(20)

Finanční referenční částka programu ve smyslu bodu 18 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (9) je zahrnuta v tomto nařízení po celou dobu trvání programu, aniž jsou tím dotčeny rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu a Rady vymezené Smlouvou o fungování Evropské unie.

(21)

Toto nařízení stanoví přechodná opatření pro sledování akcí zahájených před 31. prosincem 2013 podle rozhodnutí č. 1904/2006/ES.

(22)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci v rámci oblasti působnosti a cílů programu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (10),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 zavádí program „Evropa pro občany“ (dále jen „program“).

2.   V rámci celkového cíle přiblížit Unii občanům jsou obecné cíle programu tyto:

a)

přispívat k tomu, aby občané chápali Unii, její dějiny a rozmanitost;

b)

podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti na úrovni Unie.

Článek 2

Konkrétní cíle programu

Program má tyto konkrétní cíle, uskutečňované prostřednictvím akcí, které jsou pořádány na nadnárodní úrovni nebo mají evropský rozměr:

a)

prostřednictvím podněcování diskusí, úvah a vytváření sítí zvyšovat historické povědomí, povědomí o společných dějinách a hodnotách Unie a o cíli Unie, jímž je podpora míru, prosazování hodnot Unie a blahobyt jejích obyvatel;

b)

podporovat demokratickou angažovanost občanů a aktivní občanství na úrovni Unie, a to zvyšováním míry, v jaké občané chápou proces tvorby politik Unie, a podporou příležitostí ke společenské a mezikulturní angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Článek 3

Struktura programu a podporované akce

1.   Program, podporující evropské občanství v souladu s obecnými cíli uvedenými v čl. 1 odst. 2, je rozdělen do těchto dvou oddílů:

a)

„Evropské historické povědomí“;

b)

„Demokratická angažovanost a aktivní občanství“.

Tyto dva oddíly jsou doplněny horizontálními akcemi určenými k analýze, šíření a využívání výsledků projektů (akce „Zhodnocování“).

2.   Za účelem dosažení svých cílů program financuje mimo jiné tyto druhy akcí, které jsou pořádány na nadnárodní úrovni nebo mají evropský rozměr:

a)

činnosti zaměřené na vzájemné učení a spolupráci, jako jsou:

setkávání občanů, partnerství měst, sítě partnerských měst,

projekty prováděné v rámci nadnárodních partnerství, včetně různých kategorií zúčastněných stran uvedených v článku 6,

projekty zaměřené na historické povědomí s evropským rozměrem,

výměny založené mimo jiné na využívání informačních a komunikačních technologií nebo sociálních médií;

b)

strukturální podpora organizací, jako jsou:

subjekty, jež sledují cíl v obecném zájmu Unie, jak jsou vymezeny v článku 177 nařízení (EU) č. 1268/2012,

kontaktní místa pro program Evropa pro občany;

c)

analytické činnosti na úrovni Unie, jako jsou:

studie zaměřené na otázky týkající se cílů programu;

d)

činnosti zaměřené na zvyšování informovanosti a šíření informací a určené k využívání a dalšímu zhodnocení výsledků podporovaných iniciativ a k upozorňování na osvědčené postupy, jako jsou:

akce na úrovni Unie, včetně konferencí, vzpomínkových akcí a slavnostního předávání cen,

vzájemná hodnocení, jednání odborníků a semináře.

3.   Iniciativy související s akcemi uvedenými v odstavci 2 jsou popsány v příloze tohoto nařízení.

Článek 4

Opatření Unie

1.   Opatření Unie mohou mít podobu grantů nebo veřejných zakázek.

2.   Granty Unie mohou být poskytovány formou provozních grantů nebo grantů na akce.

3.   Zadávání veřejných zakázek se týká pořizování služeb, například za účelem pořádání akcí, studií a výzkumu, nástrojů pro poskytování a šíření informací, sledování a hodnocení.

Článek 5

Účast v programu

Programu se mohou účastnit tyto země:

a)

členské státy EU;

b)

přistupující, kandidátské a potenciální kandidátské země v souladu s obecnými zásadami a podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách, rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách;

c)

země ESVO, které jsou stranami Dohody o EHP, v souladu s uvedenou dohodou.

Článek 6

Přístup k programu

Program je otevřen všem zúčastněným subjektům podporujícím evropské občanství a integraci, zejména místním a regionálním orgánům a organizacím, partnerským výborům, organizacím zabývajícím se výzkumem v oblasti evropské veřejné politiky (nezávislým skupinám odborníků), organizacím občanské společnosti (včetně sdružení přeživších) a kulturním, mládežnickým, vzdělávacím a výzkumným organizacím.

Článek 7

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Program může podporovat společné činnosti v oblasti své působnosti s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy a UNESCO, na základě společných příspěvků a v souladu s finančním nařízením.

Článek 8

Provádění programu

1.   Komise provádí program v souladu s finančním nařízením.

2.   Za účelem provádění programu přijme Komise roční pracovní programy prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2. Roční pracovní programy stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku finančního plánu. Obsahují rovněž popis akcí, které mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění. V případě grantů zahrnují roční pracovní programy také priority, základní kritéria hodnocení a nejvyšší možnou míru spolufinancování.

Článek 9

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 10

Konzultace se zúčastněnými stranami

Komise udržuje pravidelný dialog s příjemci prostředků z programu a příslušnými partnery a odborníky.

Článek 11

Soudržnost s jinými nástroji Unie

Komise zajistí soudržnost a doplňkovost programu s nástroji v jiných oblastech činnosti Unie, zejména v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, sportu, kultury a audiovizuálního odvětví, základních práv a svobod, sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů, boje proti diskriminaci, výzkumu a inovací, informační společnosti, rozšíření Unie a vnější činnosti Unie.

Článek 12

Rozpočet

1.   Finanční referenční částka pro provádění programu na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se stanoví na 185 468 000 EUR.

2.   Roční prostředky schvalují Evropský parlament a Rada v mezích finančního rámce.

3.   Prostředky určené na komunikační akce podle tohoto nařízení mohou rovněž přiměřeně přispět ke krytí nákladů na institucionální komunikaci o politických prioritách Unie, pokud se týkají obecných cílů tohoto nařízení.

Článek 13

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Komise zajistí, aby byly při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení finanční zájmy Unie chráněny uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakémukoli jinému protiprávnímu jednání, účinnými kontrolami a v případě zjištění nesrovnalostí zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek, případně účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními a finančními sankcemi.

2.   Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr mají pravomoc provádět na základě dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří podle tohoto programu obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, u hospodářských subjektů, jichž se toto financování přímo nebo nepřímo týká, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 (11) a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (12), s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou, rozhodnutím o grantu nebo smlouvou, které jsou financovány v rámci programu, nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu, jež vyplývají z provádění tohoto nařízení, obsahují ustanovení, která výslovně zmocňují Komisi, Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto kontrol a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

Článek 14

Sdělování

Informace o projektech, jež získaly finanční prostředky Unie, poskytne Komise členským státům tak, že jim svá rozhodnutí o výběru sdělí do dvou týdnů po jejich přijetí.

Článek 15

Sledování a hodnocení

1.   Komise zajistí pravidelné sledování programu z hlediska plnění jeho cílů za použití výkonnostních ukazatelů. Výsledky sledování a hodnocení se využijí při provádění programu. Sledování zahrnuje zejména vypracování zpráv uvedených v odst. 4 písm. a) a c).

V případě potřeby se ukazatele rozčlení podle pohlaví a věku.

2.   Pokud jde o konkrétní cíle uvedené v článku 2, pokrok je měřen pomocí ukazatelů stanovených v příloze tohoto nařízení.

3.   Komise zajistí pravidelné vnější a nezávislé hodnocení programu a pravidelně předkládá zprávy Evropskému parlamentu.

4.   Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a)

do 31. prosince 2017 průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

b)

do 31. prosince 2018 sdělení o pokračování programu;

c)

do 1. července 2023 zprávu o následném hodnocení.

Článek 16

Přechodné ustanovení

Rozhodnutí č. 1904/2006/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Akce zahájené podle rozhodnutí č. 1904/2006/ES před 31. prosincem 2013 se i nadále až do svého dokončení řídí uvedeným rozhodnutím.

Podle článku 21 finančního nařízení mohou být rozpočtové položky odpovídající účelově vázaným příjmům ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně podle rozhodnutí č. 1904/2006/ES, poskytnuty pro účely programu.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Úř. věst. C 299, 4.10.2012, s. 122.

(2)  Úř. věst. C 277, 13.9.2012, s. 43.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32).

(5)  Rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství (rozhodnutí o přidružení zámoří) (Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (Úř. věst. L 77, 15.3.2014. s. 27).

(7)  Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).


PŘÍLOHA

I.   POPIS INICIATIV

Doplňující informace o přístupu k programu

ODDÍL 1: Evropské historické povědomí

V rámci tohoto oddílu budou podporovány činnosti, které podněcují k úvahám o evropské kulturní rozmanitosti a společných hodnotách v nejširším slova smyslu, s přihlédnutím k rovnosti žen a mužů. Finanční prostředky mohou být uvolněny pro iniciativy, které se zamýšlejí nad příčinami totalitních režimů v moderních dějinách Evropy (jako byly zejména, byť nikoli výhradně, nacismus, který vedl k holocaustu, fašismus, stalinismus a totalitní komunistické režimy) a připomínají oběti jejich zločinů. Tento oddíl bude rovněž zahrnovat činnosti týkající se dalších významných okamžiků a událostí v nedávných evropských dějinách. Zejména bude upřednostňovat akce, které podporují toleranci, vzájemné porozumění, mezikulturní dialog a usmíření jakožto prostředky k překonání minulosti a vytváření budoucnosti, zejména s cílem oslovit mladší generaci.

Orientačně bude na činnost v rámci tohoto oddílu přiděleno přibližně 20 % z celkového rozpočtu programu.

ODDÍL 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství

Tento oddíl bude umožňovat činnosti, které jsou zaměřeny na aktivní občanství v nejširším slova smysl a se zvláštním důrazem na strukturování metod k zajištění trvalého účinku financovaných činností.

Bude upřednostňovat iniciativy a projekty s vazbou na politický program Unie.

Může také financovat projekty a iniciativy, které na úrovni Unie vytvářejí příležitosti ke vzájemnému porozumění, mezikulturnímu dialogu, solidaritě, společenské angažovanosti a dobrovolnictví.

Je zapotřebí vykonat ještě mnoho práce, aby se do demokratického života zapojilo více mladých lidí a do politického a hospodářského rozhodování více žen. Jejich názorům by osoby zodpovědné za přijímání politických rozhodnutí, jež mají dopad na život lidí, měly věnovat větší pozornost a reagovat na ně.

Orientačně bude na činnost v rámci tohoto oddílu přiděleno přibližně 60 % z celkového rozpočtu programu.

HORIZONTÁLNÍ AKCE: Zhodnocování

Tato akce se vymezuje pro celý program a vztahuje se na oddíl 1 i oddíl 2.

Bude podporovat iniciativy, které zvyšují přenositelnost výsledků, zajišťují lepší návratnost investic a vedou k lepšímu využívání získaných zkušeností. Smyslem tohoto opatření je další „zhodnocování“ a využívání výsledků iniciativ realizovaných za účelem zajištění jejich trvalého účinku.

Bude zahrnovat „budování kapacit“ – vypracovávání podpůrných opatření za účelem výměny osvědčených postupů, shromažďování a vzájemné výměny zkušeností mezi zúčastněnými stranami na místní i regionální úrovni včetně orgánů veřejné správy a za účelem rozvoje nových dovedností, například prostřednictvím odborné přípravy. Poslední z uvedených oblastí by mohla zahrnovat přímé výměny mezi partnery na téže úrovni, školení pro školitele, jakož i například vytvoření nástrojů informačních a komunikačních technologií poskytujících informace o organizacích nebo projektech financovaných z tohoto programu.

Orientačně bude na činnost v rámci této akce přiděleno přibližně 10 % z celkového rozpočtu programu.

II.   ŘÍZENÍ PROGRAMU

Program rozvíjí zásadu víceletých partnerství, přičemž vychází ze schválených cílů a z analýzy dosažených výsledků, aby byly zajištěny vzájemné výhody plynoucí jak pro občanskou společnost, tak pro Unii.

Obecně budou mít přednost granty na projekty, u nichž nebude rozhodující jejich rozsah, které však budou mít vysoký dopad, zejména ty, které přímo souvisejí s politikami Unie a jejichž cílem je podporovat účast na formování politického programu Unie. V rámci možností bude brána v úvahu zeměpisná rovnováha.

Celý program i většina akcí mohou být centrálně řízeny výkonnou agenturou.

Všechny akce se budou provádět na nadnárodní bázi nebo by měly mít evropský rozměr. Akce budou podporovat mobilitu občanů a výměnu myšlenek v rámci Unie.

Důležité budou prvky související s vytvářením sítí a důrazem na multiplikační účinky, včetně využívání nejmodernějších informačních a komunikačních technologií a sociálních médií, zejména s cílem oslovit mladší generaci, přičemž tyto prvky se budou odrážet jak v druhu činností, tak i v rozmanitosti organizací, které do nich budou zapojeny. Významnou podporu budou mít vzájemné vztahy a součinnost mezi různými druhy zúčastněných subjektů zapojených do programu.

Rozpočet programu může rovněž zahrnovat výdaje spojené s přípravou, sledováním, kontrolou, auditem a hodnocením, jež jsou přímo nezbytné pro řízení programu a pro splnění jeho cílů, zejména studie, setkávání, informační a publikační činnost, výdaje spojené s počítačovými sítěmi pro výměnu informací a veškeré jiné výdaje na administrativní nebo technickou pomoc, o nichž může Komise rozhodnout k zajištění řízení programu.

Celkové administrativní výdaje na program budou přiměřené úkolům stanoveným v programu.

Komise může případně uskutečňovat informační, publikační a propagační činnosti, a tím zajistit širokou informovanost o činnostech podporovaných prostřednictvím programu a jejich značný dopad.

Přidělený rozpočet může rovněž zahrnovat institucionální komunikaci o politických prioritách Unie.

Na řízení programu bude přiděleno přibližně 10 % z celkového rozpočtu programu.

III.   SLEDOVÁNÍ

Konkrétní cíle uvedené v článku 2 popisují výsledky, kterých má být prostřednictvím programu dosaženo. Pokrok se bude měřit za použití výkonnostních ukazatelů, jako jsou:

Konkrétní cíl č. 1: zvyšovat historické povědomí, povědomí o společných dějinách a hodnotách a o cíli Unie, jímž je podpora míru, prosazování hodnot Unie a blahobyt jejích občanů, prostřednictvím podněcování diskusí, úvah a vytváření sítí.

Výkonnostní ukazatele:

počet přímo zapojených účastníků,

počet osob, jež jsou programem nepřímo dotčeny,

počet projektů,

kvalita projektových žádostí a míra, v jaké lze výsledky vybraných projektů dále využít/předat,

procentuální podíl subjektů, které podávají žádost poprvé.

Konkrétní cíl č. 2: podporovat demokratickou angažovanost a aktivní občanství na úrovni Unie, a to zvyšováním míry, v jaké občané chápou proces tvorby politik Unie, a podporou příležitostí ke společenské a mezikulturní angažovanosti a dobrovolnictví na úrovni Unie.

Výkonnostní ukazatele:

počet přímo zapojených účastníků,

počet osob, jež jsou programem nepřímo dotčeny,

počet zúčastněných organizací,

vnímání Unie a jejích orgánů ze strany příjemců programu,

kvalita projektových žádostí,

procentuální podíl subjektů, které podávají žádost poprvé,

počet nadnárodních partnerství, včetně zúčastněných stran různých typů,

počet sítí partnerských měst,

počet a kvalita politických iniciativ navazujících na činnosti podporované v rámci programu na místní nebo evropské úrovni,

zeměpisné pokrytí činností:

i)

srovnání mezi procentuálním podílem projektů předložených jedním členským státem jako hlavním partnerem a procentuálním podílem jeho obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel Unie,

ii)

srovnání mezi procentuálním podílem vybraných projektů z každého členského státu jako hlavního partnera a procentuálním podílem jeho obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel Unie,

iii)

srovnání mezi procentuálním podílem projektů předložených jedním členským státem jako hlavním partnerem nebo jako jedním z partnerů a procentuálním podílem jeho obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel Unie,

iv)

srovnání mezi procentuálním podílem vybraných projektů z každého členského státu jako hlavního partnera nebo jako jednoho z partnerů a procentuálním podílem jeho obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel Unie.

IV.   KONTROLY A AUDITY

U projektů vybraných v souladu s tímto nařízením bude zaveden systém namátkového auditu.

Příjemce grantu poskytuje Komisi po dobu pěti let následujících po poslední platbě všechny podklady týkající se výdajů. Příjemce grantu zajistí, aby byly Komisi případně zpřístupněny podklady, jež jsou v držení partnerů nebo členů dotyčného subjektu.