10.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 362/2014

ze dne 9. dubna 2014,

kterým se opravuje španělské znění nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách (2), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve španělském znění nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (3) a jeho změně nařízením (EU) č. 1258/2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách, se vyskytla chyba. Z toho důvodu je nutná oprava textu tabulky v příloze španělského znění nařízení (ES) č. 1881/2006. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.

(2)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(Týká se pouze španělského znění).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 15.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).