28.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 93/81


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 320/2014

ze dne 27. března 2014,

kterým se mění příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 57a odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 57a odst. 9 nařízení (ES) č. 73/2009 oznámilo Chorvatsko Komisi do 31. ledna 2014 rozlohu půdy, která byla odminována a v roce 2013 vrácena k využívání pro zemědělskou činnost. Oznámení rovněž zahrnovalo odpovídající rozpočtové prostředky pro žádosti za rok 2014 a následující roky. Na základě plánu zvýšení podle článku 121 nařízení (ES) č. 73/2009 by příloha VIII uvedeného nařízení měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII nařízení (ES) č. 73/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Příloha VIII nařízení (ES) č. 73/2009 se mění takto:

1)

V tabulce 2 se údaj pro Chorvatsko ve sloupci za rok 2014 nahrazuje tímto:

(v tisících EUR)

 

2014

„Chorvatsko

114 180“

2)

V tabulce 3 se údaj pro Chorvatsko ve sloupci za rok 2014 nahrazuje tímto:

(v tisících EUR)

 

2014

„Chorvatsko

114 180“