4.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2014

ze dne 3. března 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1, čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (2) stanoví seznam Unie obsahující látky, které mohou být použity při výrobě materiálů a předmětů z plastů (dále jen „seznam povolených látek Unie“).

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal dne 24. července 2012 příznivá vědecká hodnocení pro dvě další látky, a to 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidin (3) a 1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen (4). Tyto látky by nyní měly být doplněny na seznam povolených látek Unie jako materiál pro styk s potravinami č. 872 a 988.

(3)

Z vědeckého hodnocení materiálu pro styk s potravinami č. 988 vyplývá, že by měla být kontrolována migrace produktu jeho hydrolýzy, 1,3-bis(aminomethyl)benzenu. 1,3-bis(aminomethyl)benzen je již povolen jako materiál pro styk s potravinami č. 421. Protože je migrace materiálů pro styk s potravinami č. 421 a 988 kontrolována na základě migrace materiálu pro styk s potravinami č. 421, mělo by být zavedeno skupinové omezení zahrnující obě látky. Proto by mělo být povolení materiálu pro styk s potravinami č. 421 změněno a v tabulce 2 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011 by mělo být zavedeno skupinové omezení.

(4)

Materiál pro styk s potravinami č. 340 (dikyandiamid) je povolen jako přísada v plastech v tabulce 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011 bez specifického migračního limitu. Stanoviskem uvedeným v 33. řadě Vědeckého výboru pro potraviny (5) byl stanoven tolerovatelný denní přívod (TDI) na 1 mg/kg tělesné hmotnosti, z něhož vyplývá specifický migrační limit (SML) ve výši 60 mg/kg potraviny. Tento limit se shoduje s obecným specifickým migračním limitem podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 10/2011. Protože je však SML ve výši 60 mg/kg odvozen od toxikologického limitu jako TDI, měl by být SML výslovně uveden v příloze I nařízení (EU) č. 10/2011.

(5)

Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele podniků, mělo by se v případě materiálů a předmětů z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na základě požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 10/2011 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení, umožnit jejich uvádění na trh do 24. března 2015. Mělo by být možné je ponechat na trhu až do vyčerpání zásob.

(6)

Nařízení (EU) č. 10/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Materiály a předměty z plastů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 24. březnem 2014 a které nesplňují požadavky tohoto nařízení mohou být uváděny na trh do 24. března 2015. Tyto materiály a předměty z plastů mohou po tomto datu zůstat na trhu až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2825.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(7):2824.

(5)  Zprávy vědeckého výboru pro potraviny, 33. řada, s. 31, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění takto:

(1)

Tabulka 1 se mění takto:

a)

položka týkající se materiálu pro styk s potravinami č. 340 (dikyandiamid) se nahrazuje tímto:

„340

47440

0000461-58-5

dikyandiamid

Ano

Ne

Ne

60“

 

 

 

b)

položka týkající se materiálu pro styk s potravinami č. 421 (1,3-bis(aminomethyl)benzen) se nahrazuje tímto:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-bis(aminomethyl)benzen

Ne

Ano

Ne

 

(34)“

 

 

c)

následující položka se vkládá podle číselného pořadí:

„872

 

0006607-41-6

2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidin

Ne

Ano

Ne

0,05

 

Pro použití pouze jako komonomer v kopolymerech polykarbonátů.

(20)“

d)

doplňuje se nová položka, která zní:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen

Ne

Ano

Ne

 

(34)

SML(T) se vztahuje na migraci produktu jeho hydrolýzy, 1,3-bis(aminomethyl)benzenu

Pro použití pouze jako komonomer při výrobě povlaku střední vrstvy na poly(ethylentereftalát)ový polymerní film ve vícevrstvém filmu“

 

(2)

V tabulce 2 se doplňuje tato položka, která zní:

„34

421

988

0,05

Vyjádřeno jako 1,3-bis(aminomethyl)benzen“

(3)

V tabulce 3 se doplňuje tato položka, která zní:

„(20)

Tato látka obsahuje anilin jako nečistotu; je nutné ověření shody s omezeními stanovenými pro primární aromatické aminy v bodě 2 přílohy II.“