14.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 44/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 141/2014

ze dne 13. února 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky rostlinné oleje/hřebíčkový olej

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 písm. c) a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka rostlinné oleje/hřebíčkový olej byla zařazena do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) směrnicí Komise 2008/127/ES (3) v souladu s postupem stanoveným v článku 24b nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 (4). Od nahrazení směrnice 91/414/EHS nařízením (ES) č. 1107/2009 se tato látka považuje za schválenou podle uvedeného nařízení a je uvedena v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5).

(2)

V souladu s článkem 25a nařízení (ES) č. 2229/2004 předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 16. prosince 2011 Komisi své stanovisko k návrhu zprávy o přezkoumání pro rostlinné oleje/hřebíčkový olej (6). Úřad sdělil své stanovisko k rostlinným olejům/hřebíčkovému oleji oznamovateli. Komise vyzvala oznamovatele k předložení připomínek k návrhu zprávy o přezkoumání pro rostlinné oleje/hřebíčkový olej. Návrh zprávy o přezkoumání a stanovisko úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a návrh zprávy o přezkoumání byl dokončen dne 13. prosince 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání pro rostlinné oleje/hřebíčkový olej.

(3)

Potvrzuje se, že účinná látka rostlinné oleje/hřebíčkový olej se považuje za schválenou podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(4)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je nezbytné změnit podmínky schválení. Zejména je vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(5)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Členským státům by na změnu či odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující rostlinné oleje/hřebíčkový olej měl být poskytnut určitý čas.

(7)

Pokud jde o přípravky na ochranu rostlin obsahujících rostlinné oleje/hřebíčkový olej, pro které členské státy poskytnou odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději osmnáct měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

Členské státy v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující rostlinné oleje/hřebíčkový olej jako účinnou látku do 6. září 2014.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději 6. září 2015.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Směrnice Komise 2008/127/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých účinných látek (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/clove oil. EFSA Journal 2012; 10(1):2506. [43 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. K dispozici na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PŘÍLOHA

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se položka 241 týkající se účinné látky rostlinné oleje/hřebíčkový olej nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„241

Rostlinné oleje/hřebíčkový olej

CAS 84961-50-2 (hřebíčkový olej)

97-53-0 (hlavní složka – eugenol)

CIPAC 906

Hřebíčkový olej je složitá směs chemických látek.

Hlavní složkou je eugenol.

≥ 800 g/kg

Relevantní nečistota: methyl-eugenol nejvýše 0,1 % technického materiálu

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a baktericid po sklizni ve vnitřních prostorách.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hřebíčkového oleje (SANCO/2622/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných pomůcek tam, kde je to vhodné.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a)

technickou specifikaci;

b)

údaje porovnávající přirozenou expozici prostředí rostlinných olejů/hřebíčkového oleje, eugenolu a methyl-eugenolu s expozicí při použití rostlinných olejů/hřebíčkového oleje, eugenolu a methyl-eugenolu jako přípravku na ochranu rostlin.

Tyto údaje musí zahrnovat expozici člověka. Žadatel předloží tyto informace Komisi, členským státům a úřadu do 30. dubna 2016.“