14.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 44/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 139/2014

ze dne 12. února 2014,

kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 (2), a zejména na čl. 8a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 216/2008 je stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě.

(2)

Provádění nařízení (ES) č. 216/2008 vyžaduje zavedení podrobných prováděcích pravidel, zejména pokud jde o regulaci bezpečnosti letišť, s cílem udržovat vysokou jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii při splnění cíle celkově zlepšit bezpečnost letišť.

(3)

Vyžaduje, aby Komise do 31. prosince 2013 přijala nezbytná prováděcí pravidla, kterými se stanoví podmínky pro infrastrukturu a bezpečný provoz letišť uvedené v čl. 8a odst. 5.

(4)

Prováděcí pravidla by s ohledem na zajištění hladkého přechodu a vysokého stupně bezpečnosti civilního letectví v Evropské unii měla odrážet současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti letišť, brát v úvahu použitelné standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“), čímž se zohlední příslušné klasifikace ICAO v rámci celého systému pravidel, celosvětové zkušenosti s provozem letišť a vědecko-technický pokrok v oblasti letišť, být přiměřená velikosti, kategorii a složitosti letiště a povaze a objemu provozu na něm, zajišťovat nutnou flexibilitu pro přizpůsobené plnění požadavků a zohledňovat případy infrastruktury letišť, která byla vytvořena před datem vstupu v platnost tohoto nařízení v souladu s různými požadavky vnitrostátních právních předpisů členských států.

(5)

Je nezbytné poskytnout odvětví letišť a správním úřadům členských států dostatek času, aby se mohly přizpůsobit novému regulačnímu rámci, a ověřit, že nadále platí osvědčení vydaná před datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

(6)

S cílem zajistit jednotné uplatňování společných požadavků je nezbytné, aby příslušné úřady, popřípadě agentura, při posuzování dodržování těchto požadavků uplatňovaly jednotné standardy; agentura by na podporu nezbytné jednotnosti předpisů měla vypracovat přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál. Společné požadavky by se měly vztahovat na shodné postupy příslušných úřadů v různých oblastech letecké dopravy. Neměly by však bránit použití mírně odlišných postupů, je-li to nezbytné nebo přínosné, například v případě samostatných subjektů dozoru nad letišti a leteckým provozem. Bezpečnostní cíl těchto požadavků by měl být i nadále nedotčen různými způsoby plnění technických požadavků.

(7)

Pokud jde o správu překážek v okolí letiště a další činnosti mimo hranice letiště, každý členský stát může jmenovat různé úřady a jiné subjekty odpovědné za sledování, posuzování a zmírňování rizik. Cílem tohoto nařízení není změnit stávající rozdělení úkolů v rámci členského státu. Avšak v každém členském státu by měla být zaručena plynulá návaznost kompetencí při zabezpečení okolí letišť a při sledování a zmírňování rizik vyplývajících z lidské činnosti. Proto by se mělo zajistit, aby úřady odpovědné za zabezpečení okolí letišť měly pro plnění svých povinností odpovídající pravomoci.

(8)

Na letištích by měly být poskytovány zvláštní služby uvedené v hlavě B přílohy IV (část ADR.OPS). V některých případech tyto služby neposkytuje přímo provozovatel letiště, ale jiná organizace nebo státní subjekt, nebo kombinace obou. V těchto případech by měl mít provozovatel letiště, jako subjekt odpovědný za provoz letiště, uzavřeny dohody a definovány způsoby kontaktu s těmito organizacemi nebo subjekty, aby bylo zajištěno poskytování služeb v souladu s požadavky uvedenými v příloze IV. Jsou-li takové dohody uzavřeny a způsoby kontaktu definovány, má se za to, že provozovatel letiště splnil svou povinnost a neměl by být považován za zodpovědného či právně odpovědného za nesplnění povinností ze strany jiného subjektu, který je součástí dohody, za předpokladu, že splnil veškeré použitelné požadavky a povinnosti stanovené v tomto nařízení týkající se jeho odpovědnosti podle dané dohody.

(9)

Nařízení (ES) č. 216/2008 se týká pouze osvědčení pro letiště, která mají vydat příslušné úřady s ohledem na bezpečnost. Proto aspekty stávajících vnitrostátních osvědčení pro letiště, které se netýkají bezpečnosti, zůstávají nedotčeny.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla, která se týkají:

a)

podmínek pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště a pro její oznámení žadateli, jak je stanoveno v příloze II a v příloze III;

b)

podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení pro letiště a osvědčení pro organizace odpovědné za provoz letišť, včetně provozních omezení týkajících se určitých rysů návrhu letiště, jak je stanoveno v příloze II a v příloze III;

c)

podmínek pro provoz letiště v souladu s hlavními požadavky stanovenými v příloze Va a případně v příloze Vb nařízení (ES) č. 216/2008, jak je stanoveno v příloze IV;

d)

povinností držitelů osvědčení, jak je stanoveno v příloze III;

e)

podmínek pro schválení a změnu stávajících osvědčení pro letiště vydaných členskými státy;

f)

podmínek pro rozhodnutí o nepovolení výjimek podle čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008, včetně kritérií pro nákladní letiště, oznamování vyňatých letišť a přezkum udělených výjimek;

g)

podmínky, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti, jak je stanoveno v příloze III;

h)

určitých podmínek a postupů pro prohlášení poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše uvedená v čl. 8a odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 216/2008 a pro dozor nad těmito poskytovateli, jak je stanoveno v příloze II a v příloze III.

2.   Příslušné úřady zapojené do certifikace a dozoru nad letišti, provozovatelé letišť a poskytovatelé služeb řízení provozu na odbavovací ploše musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze II.

3.   Provozovatelé letišť a poskytovatelé služeb řízení provozu na odbavovací ploše musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze III.

4.   Provozovatelé letišť musí splňovat požadavky stanovené v příloze IV.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„letištěm“ se rozumí jakákoli vymezená plocha (včetně všech budov, instalací a vybavení) na zemi nebo na vodě nebo na pevné konstrukci, pevné konstrukci na moři nebo na plovoucí konstrukci, která je zcela nebo zčásti určena pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel;

2)

„letounem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynamických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé;

3)

„letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;

4)

„odbavovací plochou“ se rozumí vymezená plocha určená k umístění letadel pro účely nástupu a výstupu cestujících, nakládky nebo vykládky pošty nebo nákladu, doplňování paliva, parkování nebo údržby;

5)

„službami řízení provozu na odbavovací ploše“ služby poskytované k řízení činností a pohybu letadel a vozidel po odbavovací ploše;

6)

„auditem“ se rozumí systematický, nezávislý a zdokumentovaný postup získávání důkazních informací a jejich objektivního hodnocení s cílem určit rozsah, v jakém jsou splněny požadavky;

7)

„certifikačními specifikacemi“ se rozumějí technické normy přijaté agenturou, které uvádějí způsoby průkazu souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly a které může organizace použít pro účely certifikace;

8)

„příslušným úřadem“ se rozumí úřad určený v každém členském státě, kterému jsou uděleny nezbytné pravomoci a přidělena odpovědnost v oblasti certifikace letišť, jakož i personálu a organizací, které se na provozu letiště podílejí, a v oblasti dozoru nad nimi;

9)

„průběžným dozorem“ se rozumějí úkoly, které příslušný úřad vykonává kdykoli při provádění programu dozoru k ověření, že podmínky, za kterých bylo osvědčení uděleno, jsou nadále plněny v celém průběhu jeho období platnosti;

10)

„dokumentem o schválení odchylky a opatřeních (Deviation Acceptance and Action Document, DAAD)“ se rozumí dokument vyhotovený příslušným úřadem za účelem sestavení důkazů, které odůvodňují schválení odchylky od certifikačních specifikací vydaných agenturou;

11)

„prohlídkou“ se rozumí nezávislé hodnocení pomocí pozorování a posuzování, které je spojeno, je-li to vhodné, s měřením, zkoušením nebo porovnáváním za účelem ověření souladu s platnými požadavky;

12)

„pohybem“ se rozumí vzlet nebo přistání;

13)

„překážkou“ se rozumí všechny pevné (trvalé nebo dočasné) a mobilní objekty nebo jejich části, které:

se nacházejí na ploše určené pro pozemní pohyby letadel, nebo

zasahují nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu, nebo

se nacházejí vně těchto stanovených ploch a byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro letecký provoz;

14)

„překážkovou plochou“ se rozumí plocha, která vymezuje horní hranici, k níž mohou dosáhnout předměty zasahující do vzdušného prostoru;

15)

„ochranou plochou“ se rozumí plocha stanovená pro světelnou sestupovou soustavu pro vizuální přiblížení, nad kterou nesmí zasahovat objekty nebo rozšíření stávajících objektů, s výjimkou případů, kdy by podle názoru příslušného úřadu nový objekt nebo rozšíření byly zastíněny stávajícím neodstranitelným objektem.

Článek 3

Dozor nad letišti

1.   Členské státy určí jeden nebo více subjektů jakožto příslušné úřady, jimž jsou v členském státě uděleny nezbytné pravomoci a přidělena odpovědnost v oblasti certifikace letišť, jakož i personálu a organizací, které se na provozu letiště podílejí, a v oblasti dozoru nad nimi.

2.   Příslušný úřad musí být nezávislý na provozovatelích letišť a na poskytovatelích služeb řízení provozu na odbavovací ploše. Této nezávislosti se dosáhne oddělením, alespoň na funkční úrovni, příslušného úřadu od těchto provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše. Členské státy zajistí, aby příslušné úřady vykonávaly své pravomoci nestranně a transparentně.

3.   Pokud členský stát určí jako příslušný úřad více než jeden subjekt, musí být splněny tyto podmínky:

a)

každý příslušný úřad odpovídá za zvlášť vymezené úkoly a zeměpisné oblasti a

b)

mezi těmito subjekty musí být stanovena koordinace pro zajištění účinného dozoru nad všemi letišti a provozovateli letišť, jakož i nad poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše.

4.   Členské státy zajistí, aby příslušné úřady měly způsobilost a zdroje nezbytné pro plnění požadavků stanovených v tomto nařízení.

5.   Členské státy zajistí, aby personál příslušného úřadu nevykonával činnosti spojené s dozorem, pokud existují důkazy o tom, že by tak mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.

6.   Personál, jejž příslušný úřad pověří plněním úkolů spojených s certifikací a/nebo dozorem, je zmocněn k provádění alespoň těchto úkolů:

a)

zkoumání záznamů, údajů, postupů a jakéhokoli jiného materiálu, který je pro plnění úkolů spojených s certifikací a/nebo dozorem relevantní;

b)

pořizování kopií těchto záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisů z nich;

c)

požadování ústního vysvětlení na místě;

d)

vstup na letiště, do příslušných prostor, provozních míst nebo jiných příslušných prostor a dopravních prostředků;

e)

provádění auditů, šetření, zkoušek, cvičení, hodnocení, prohlídek;

f)

případně přijímání nebo iniciování vynucovacích opatření.

7.   Úkoly uvedené v odstavci 6 se plní v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu.

Článek 4

Informace poskytované Evropské agentuře pro bezpečnost letectví

Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost sdělí členské státy Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) názvy, polohy a letištní kódy ICAO letišť a názvy provozovatelů letišť, jakož i údaje o počtu cestujících a přepravách nákladu na těchto letištích, na něž se vztahují ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 a tohoto nařízení.

Článek 5

Výjimky

1.   Členský stát informuje agenturu o svém rozhodnutí udělit výjimku v souladu s čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008 do jednoho měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí. Informace předané agentuře dále zahrnují seznam příslušných letišť, název provozovatele letiště a údaje o počtu cestujících a přepravě nákladu na daném letišti za příslušný rok.

2.   Členský stát každoročně přezkoumá provozní údaje letiště, jemuž byla udělena výjimka. Pokud příslušné provozní údaje tohoto letiště za poslední tři po sobě následující roky překročily údaje uvedené v čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008, informuje o tom agenturu a výjimku zruší.

3.   Komise může kdykoli rozhodnout, že výjimku nepovolí, pokud:

a)

nejsou splněny obecné bezpečnostní cíle nařízení (ES) č. 216/2008;

b)

za poslední tři po sobě následující roky byly překročeny příslušné provozní údaje o cestujících a nákladu;

c)

výjimka není v souladu s jinými příslušnými právními předpisy EU.

4.   Pokud Komise rozhodla, že výjimka není povolena, dotčený členský stát výjimku zruší.

Článek 6

Převod osvědčení

1.   Osvědčení vydaná příslušným úřadem před 31. prosincem 2014 na základě vnitrostátních právních předpisů zůstávají v platnosti, dokud nebudou vydána v souladu s tímto článkem, nebo pokud taková osvědčení vydána nebudou, tak do 31. prosince 2017.

2.   Před uplynutím doby stanovené v odstavci 1 vydá příslušný úřad osvědčení pro dotčená letiště a provozovatele letišť, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

certifikační předpisová základna uvedená v příloze II byla stanovena s použitím certifikačních specifikací vydaných agenturou, včetně všech případů rovnocenné úrovně bezpečnosti a zvláštních podmínek, jež byly zjištěny a zdokumentovány;

b)

držitel osvědčení prokázal soulad s certifikačními specifikacemi, které se liší od vnitrostátních požadavků, na jejichž základě bylo vydáno stávající osvědčení;

c)

držitel osvědčení prokázal splnění těch požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, které jsou použitelné pro jeho organizaci a které se liší od vnitrostátních požadavků, na jejichž základě bylo vydáno stávající osvědčení.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. b) může příslušný úřad rozhodnout, že upustí od prokázání souladu, pokud se domnívá, že tento důkaz představuje nadměrné nebo nepřiměřené úsilí.

4.   Příslušný úřad uchovává nejméně po dobu pěti let záznamy o dokumentech týkajících se postupů převodu osvědčení.

Článek 7

Odchylky od certifikačních specifikací

1.   Příslušný úřad může do 31. prosince 2024 přijímat žádosti o osvědčení zahrnující odchylky od certifikačních specifikací vydaných agenturou, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

tyto odchylky nepředstavují případ rovnocenné úrovně bezpečnosti podle bodu ADR.AR.C.020 a nepředstavují ani případ zvláštních podmínek podle bodu ADR.AR.C.025 přílohy II tohoto nařízení;

b)

tyto odchylky existovaly před vstupem tohoto nařízení v platnost;

c)

těmito odchylkami, které, je-li to vhodné, jsou doprovázeny zmírňovacími a nápravnými opatřeními, nejsou porušeny hlavní požadavky přílohy Va nařízení (ES) č. 216/2008;

d)

je dokončeno průvodní posouzení bezpečnosti každé takové odchylky.

2.   Příslušný úřad sestaví důkazy o splnění podmínek uvedených v odstavci 1 v dokumentu o schválení odchylky a opatřeních (DAAD). Dokument DAAD se připojí k osvědčení. Příslušný úřad uvede dobu platnosti dokumentu DAAD.

3.   Provozovatel letiště a příslušný úřad ověří, že podmínky uvedené v odstavci 1 jsou i nadále splněny. V opačném případě musí být dokument DAAD změněn, pozastaven nebo zrušen.

Článek 8

Zabezpečení okolí letišť

1.   Členské státy zajistí pořádání konzultací s ohledem na bezpečnostní dopady staveb, které by měly být vybudovány v mezích překážkových ploch, ochranných ploch a dalších ploch souvisejících s letištěm.

2.   Členské státy zajistí pořádání konzultací s ohledem na bezpečnostní dopady staveb, které by měly být vybudovány mimo meze překážkových ploch, ochranných ploch a dalších ploch souvisejících s letištěm, jež přesahují výšku stanovenou daným členským státem.

3.   Členské státy zajistí koordinaci zabezpečení letišť nacházejících se v blízkosti státních hranic s jinými členskými státy.

Článek 9

Sledování okolí letišť

Členské státy zajistí pořádání konzultací v souvislosti s lidskými činnostmi a využitím pozemků, jako jsou tyto:

a)

jakákoli výstavba nebo změna ve využívání půdy v oblasti letiště;

b)

jakákoli výstavba, která může vyvolat překážkami způsobené turbulence, jež by mohly představovat nebezpečí pro provoz letadel;

c)

používání nebezpečných, matoucích či zavádějících světel;

d)

používání vysoce reflexních povrchů, jež mohou způsobit oslňování;

e)

vytvoření ploch, které by mohly podporovat pohyb divoce žijících zvířat, jenž by mohl ohrozit provoz letadel;

f)

zdroje neviditelného záření nebo přítomnost pohyblivých nebo pevných objektů, které by mohly narušovat nebo nepříznivě ovlivňovat výkonnost leteckých komunikačních, navigačních a přehledových systémů.

Článek 10

Řízení nebezpečí střetu s divoce žijícími zvířaty

1.   Členské státy zajistí, aby nebezpečí střetu s divoce žijícími zvířaty byla posuzována prostřednictvím:

a)

stanovení vnitrostátního postupu pro zaznamenání a hlášení střetů letadel s divoce žijícími zvířaty;

b)

shromažďování informací od provozovatelů letadel, letištního personálu a z jiných zdrojů o přítomnosti divoce žijících zvířat, jež představují potenciální nebezpečí pro provoz letadel, a

c)

průběžného hodnocení nebezpečí plynoucího z přítomnosti divoce žijících zvířat prováděného způsobilými pracovníky.

2.   Členské státy zajistí, aby hlášení střetů s divoce žijícími zvířaty byla shromažďována a zasílána ICAO za účelem zahrnutí do databáze informačního systému ICAO pro střety s ptáky (IBIS).

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Příslušné úřady zapojené do certifikace letišť, provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše a dozoru nad nimi musí splňovat požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení před 31. prosincem 2017.

3.   Přílohy III a IV se pro letiště, jimž bylo vydáno osvědčení v souladu s článkem 6, použijí ode dne vydání osvědčení.

4.   Letištím, u kterých byl postup certifikace zahájen před 31. prosincem 2014, avšak do uvedeného data k vydání osvědčení nedošlo, se osvědčení vydá teprve tehdy, až splní ustanovení tohoto nařízení.

5.   Body ADR.AR.C.050 a ADR.OR.B.060 v přílohách II a III tohoto nařízení se použijí ode dne, k němuž vstoupí v platnost prováděcí pravidla pro poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše. Bod ADR.AR.A.015 v příloze II a bod ADR.OR.A.015 přílohy III se použijí pro poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše ode dne, kdy vstoupí v platnost prováděcí pravidla pro poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše.

6. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 51.


PŘÍLOHA I

Definice pojmů použitých v přílohách II až IV

Pro účely tohoto nařízení:

1)

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

2)

„použitelnou délkou přerušeného vzletu (ASDA)“ se rozumí použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, je-li zřízena;

3)

„letištní službou řízení“ se rozumí služba řízení letového provozu (ATC) pro letištní provoz;

4)

„vybavením letiště“ se rozumí jakékoli vybavení, aparatura, příslušenství, software nebo doplněk, který je používán nebo určen k tomu, aby napomáhal provozu letadel na letišti;

5)

„leteckými daty“ se rozumí vyjádření leteckých skutečností, koncepcí nebo pokynů formalizovaným způsobem vhodným pro komunikaci, interpretaci nebo zpracování;

6)

„leteckou informační službou“ se rozumí služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování leteckých informací a leteckých dat potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu;

7)

„letovými navigačními službami“ se rozumějí letové provozní služby, komunikační, navigační a přehledové služby, meteorologické služby pro letovou navigaci a letecké informační služby;

8)

„letovými provozními službami“ se rozumějí různé letové informační služby, pohotovostní služby, letové poradní služby a služby řízení letového provozu (oblastní, přibližovací a letištní služby řízení);

9)

„službou řízení letového provozu (ATC)“ se rozumí služba poskytovaná za účelem:

1.

zabránění srážkám:

mezi letadly a

mezi letadly a překážkami na provozní ploše, a

2.

urychlení a udržování spořádaného toku letového provozu;

10)

„stáním letadel“ se rozumí vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadel;

11)

„pojezdovým pruhem“ se rozumí část odbavovací plochy určená jako pojezdová dráha a umožňující přístup letadel pouze k stáním;

12)

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumí takové způsoby prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcím pravidlům k němu, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu nebo nové způsoby prokazování souladu, které agentura dosud nezařadila mezi přijatelné způsoby průkazu;

13)

„pohotovostní službou“ se rozumí služba poskytovaná s cílem informovat příslušné organizace o letadle, kterému se má poskytnout pátrací a záchranná služba, a podle potřeby těmto organizacím asistovat;

14)

„pojezdovou dráhou na odbavovací ploše“ se rozumí část systému pojezdových drah umístěná na odbavovací ploše, umožňující průjezd odbavovací plochou;

15)

„předpolím“ se rozumí pravoúhlá plocha vymezená na zemi nebo na vodě pod kontrolou příslušného subjektu a vybraná nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky;

16)

„nebezpečným zbožím“ se rozumějí předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny v seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto podle těchto instrukcí klasifikovány;

17)

„jakostí dat“ se rozumí stupeň nebo úroveň důvěry, že poskytnutá data splňují požadavky uživatele dat, pokud jde o přesnost, rozlišení a integritu;

18)

„vyhlášenými délkami“ se rozumějí:

„použitelná délka rozjezdu (take-off run available, TORA)“,

„použitelná délka vzletu (take-off distance available, TODA)“,

„použitelná délka přerušeného vzletu (accelerate-stop distance available, ASDA)“,

„použitelná délka přistání (landing distance available, LDA)“;

19)

„letovou informační službou“ se rozumí služba poskytovaná za účelem podávání rad a informací k bezpečnému a účinnému provádění letů;

20)

„zásadami lidských činitelů“ se rozumějí zásady, které platí pro projektování a konstrukci letadel, certifikaci, výcvik, provoz a údržbu a které se snaží nalézt bezpečné rozhraní mezi člověkem a ostatními systémovými složkami správným zvážením lidské výkonnosti;

21)

„lidskou výkonností“ se rozumějí lidské schopnosti a lidská omezení, které mohou mít dopad na bezpečnost a efektivitu leteckého provozu;

22)

„přístrojovou dráhou“ se rozumí jeden z těchto typů vzletové a přistávací dráhy určených pro provoz letadel používajících postupy pro přístrojové přiblížení:

1.   „dráha pro nepřesné přístrojové přiblížení“: přístrojová vzletová a přistávací dráha vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení,

2.   „dráha pro přesné přístrojové přiblížení I. kategorie“: přístrojová vzletová a přistávací dráha vybavená nevizuálními a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a s dohledností ne menší než 800 m nebo dráhovou dohledností (RVR) ne menší než 550 m,

3.   „dráha pro přesné přístrojové přiblížení II. kategorie“: přístrojová vzletová a přistávací dráha vybavená nevizuálními a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou rozhodnutí (DH) menší než 60 m (200 ft), ale ne menší než 30 m (100 ft), a s dráhovou dohledností (RVR) ne menší než 300 m,

4.   „dráha pro přesné přístrojové přiblížení III. kategorie“: přístrojová vzletová a přistávací dráha vybavená nevizuálními a vizuálními prostředky v celém rozsahu dráhy a určená:

A.pro provoz s výškou rozhodnutí (DH) menší než 30 m (100 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností (RVR) ne menší než 175 m, neboB.pro provoz s výškou rozhodnutí menší (DH) než 15 m (50 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností (RVR) menší než 175 m, ale ne menší než 50 m, neboC.pro provoz bez omezení výšky rozhodnutí (DH) a bez omezení dráhové dohlednosti (RVR);

23)

„integritou“ se rozumí stupeň zajištění, že se letecká data a jejich hodnoty neztratí ani nezmění od svého vzniku nebo schválené změny;

24)

„použitelnou délkou přistání (LDA)“ se rozumí délka vzletové a přistávací dráhy, která je vyhlášena za použitelnou a je vhodná pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu;

25)

„postupy za podmínek nízké dohlednosti“ se rozumějí postupy používané na letišti k zajištění bezpečného provozu při přiblížení za provozních podmínek horších než standardní I. kategorie, jiných než standardní II. kategorie, II. a III. kategorie a při vzletech za podmínek nízké dohlednosti;

26)

„vzletem za podmínek nízké dohlednosti (LVTO)“ se rozumí vzlet s dráhovou dohledností (RVR) nižší než 400 m, ale nejméně 75 m;

27)

„provozem za provozních podmínek horších než standardní I. kategorie“ se rozumí přiblížení podle přístrojů a přistání I. kategorie využívající výšky rozhodnutí (DH) I. kategorie s dráhovou dohledností (RVR) nižší, než by obvykle byla spojena s příslušnou výškou rozhodnutí (DH), ale ne nižší než 400 m;

28)

„provozní plochou“ se rozumí část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, s výjimkou odbavovacích ploch;

29)

„meteorologickými službami“ se rozumějí zařízení a služby, které poskytují letadlům meteorologické předpovědi, hlášení a pozorování, stejně jako jakékoliv jiné meteorologické informace a data, které státy poskytují pro využití v letectví;

30)

„značkou“ se rozumí předmět umístěný nad úrovní země pro vyznačení překážky nebo vymezení hranice;

31)

„značením“ se rozumí symbol nebo skupina symbolů vyznačené na povrchu pohybové plochy za účelem poskytování leteckých informací;

32)

„pohybovou plochou“ se rozumí část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch);

33)

„navigačními službami“ se rozumějí zařízení a služby, které poskytují letadlům informace k určování polohy a času;

34)

„nepřístrojovou dráhou“ se rozumí vzletová a přistávací dráha určená pro provoz letadel s použitím postupů pro vizuální přiblížení;

35)

„provozem za provozních podmínek jiných než standardní II. kategorie“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení a přistání s použitím ILS nebo MLS, při nichž nejsou dostupné některé nebo žádné prvky světelné soustavy přesného přiblížení II. kategorie a kde je:

výška rozhodnutí (DH) menší než 200 ft, avšak nejméně 100 ft, a

dráhová dohlednost nejméně 350 m;

36)

„plánovacím cyklem dozoru“ se rozumí časové období, ve kterém je ověřováno trvalé dodržování předpisů;

37)

„pojezdovou dráhou pro rychlé odbočení“ se rozumí pojezdová dráha připojená k vzletové a přistávací dráze v ostrém úhlu a projektovaná tak, aby umožnila přistávajícím letounům odbočit při vyšších rychlostech, než jaké dosahují na jiných výjezdech na pojezdové dráhy, a tím snížit na minimum dobu obsazení vzletové a přistávací dráhy;

38)

„vzletovou a přistávací dráhou“ se rozumí vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety letadel;

39)

„typem vzletové a přistávací dráhy“ se rozumí přístrojová nebo nepřístrojová dráha;

40)

„dráhovou dohledností (RVR)“ se rozumí vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose vzletové a přistávací dráhy vidět denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující vzletovou a přistávací dráhu nebo vyznačující její osu;

41)

„systémem řízení bezpečnosti“ se rozumí systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, politik a postupů;

42)

„dojezdovou dráhou“ se rozumí vymezená pravoúhlá plocha na zemi navazující na konec použitelné délky rozjezdu upravená tak, aby na ní mohlo letadlo zastavit při přerušeném vzletu;

43)

„použitelnou délkou vzletu (TODA)“ se rozumí použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, je-li zřízeno;

44)

„použitelnou délkou rozjezdu (TORA)“ se rozumí délka vzletové a přistávací dráhy vyhlášená za použitelnou a vhodná pro rozjezd letounu při vzletu;

45)

„pojezdovou dráhou“ se rozumí vymezený pás na pozemním letišti zřízený pro pojíždění letadel a určený ke spojení jedné části letiště s druhou, zahrnující:

pojezdový pruh,

pojezdovou dráhu na odbavovací ploše,

pojezdovou dráhu pro rychlé odbočení;

46)

„technickými instrukcemi (TI)“ se rozumí poslední platné vydání Technických instrukcí pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží (Doc 9284-AN/905), včetně doplňků a dodatků schválených a vydaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví;

47)

„podmínkami osvědčení“ se rozumějí:

identifikační kód letiště dle ICAO,

podmínky pro provoz (lety VFR/IFR, den/noc),

vzletová a přistávací dráha — vyhlášené délky,

typ vzletové a přistávací dráhy a stanovená přiblížení,

referenční kód letiště,

rozsah provozu letadel v případě vyššího referenčního kódového písmene letiště,

poskytování služeb řízení provozu na odbavovací ploše (ano/ne),

úroveň ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami;

48)

„vizuálními prostředky“ se rozumějí ukazatele a signalizační zařízení, značení, návěstidla, znaky a značky nebo jejich kombinace.


PŘÍLOHA II

Část: Požadavky na úřady – letiště (část ADR.AR)

HLAVA A – OBECNÉ POŽADAVKY (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky na příslušné úřady, které se podílejí na certifikaci letišť, provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše a vykonávání dozoru nad nimi.

ADR.AR.A.005 Příslušný úřad

Příslušný úřad určený členským státem, v němž se letiště nachází, zodpovídá za

a)

osvědčení letišť a provozovatelů těchto letišť a dozor nad nimi;

b)

dozor nad poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše.

ADR.AR.A.010 Dokumentace dozoru

a)

Příslušný úřad poskytne svému příslušnému personálu veškeré příslušné legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, které příslušný personál potřebuje k výkonu svých úkolů a plnění povinností.

b)

Příslušný úřad zpřístupní legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty provozovatelům letišť a ostatním zainteresovaným stranám, aby jim usnadnil dodržování příslušných požadavků.

ADR.AR.A.015 Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu (AMC), které lze využívat k prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Je-li souladu s AMC dosaženo, jsou tím splněny i odpovídající požadavky prováděcích pravidel.

b)

K prokazování shody s prováděcími pravidly lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušný úřad vytvoří systém, který umožní konzistentně hodnotit, zda alternativní způsoby průkazu používané tímto úřadem nebo provozovateli letišť či poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše, nad nimiž tento úřad vykonává dozor, umožňují prokazovat shodu s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu.

d)

Hodnocení alternativních způsobů průkazu, které provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše navrhl v souladu s bodem ADR.OR.A.015, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a považuje-li to za nezbytné, také na základě kontroly, kterou u provozovatele letiště, na letišti nebo u poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše vykoná.

Shledá-li příslušný úřad, že alternativní způsoby průkazu, které provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše navrhl, jsou v souladu s prováděcími pravidly, neprodleně:

1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a případně též odpovídajícím způsobem upraví oprávnění či osvědčení žadatele;

2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace;

3)

informuje ostatní členské státy o alternativních způsobech průkazu, které byly přijaty; a

4)

případně informuje ostatní certifikovaná letiště nacházející se v členském státě příslušného úřadu.

e)

Používá-li alternativní způsoby průkazu za účelem prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly samotný příslušný úřad:

1)

zpřístupní je provozovatelům letišť a poskytovatelům služeb řízení provozu na odbavovací ploše, nad nimiž vykonává dozor, a

2)

neprodleně o tom vyrozumí agenturu.

Příslušný úřad agentuře předloží úplný popis alternativních způsobů průkazu, včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který bude prokazovat dodržování prováděcích pravidel.

ADR.AR.A.025 Informace poskytované agentuře

a)

Pokud nastanou závažné problémy při uplatňování nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, příslušný úřad o tom agenturu neprodleně vyrozumí.

b)

Příslušný úřad agentuře poskytne informace významné z hlediska bezpečnosti, které získal z obdržených hlášení událostí.

ADR.AR.A.030 Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

a)

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (1), zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytnout veškeré informace, včetně doporučení a nápravných opatření, která je nutno přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém související s bezpečností týkající se letišť, provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného problému souvisejícího s bezpečností, včetně vydání příkazu k zajištění bezpečnosti v souladu s bodem ADR.AR.A.040.

d)

O opatřeních přijatých podle písmene c) neprodleně vyrozumí provozovatele letišť nebo poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše, kteří se podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel musí těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad o těchto opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.

ADR.AR.A.040 Příkazy k zajištění bezpečnosti

a)

Zjistí-li příslušný úřad nebezpečný stav, jenž vyžaduje okamžité přijetí opatření, vydá příkaz k zajištění bezpečnosti, včetně prokázání shody s jakoukoli upravenou nebo doplňující certifikační specifikací stanovenou agenturou, kterou příslušný úřad považuje za nutnou.

b)

Příkaz k zajištění bezpečnosti je předán dotčeným provozovatelům letišť nebo případně i poskytovatelům služeb řízení provozu na odbavovací ploše a obsahuje přinejmenším tyto informace:

1)

identifikaci nebezpečného stavu;

2)

identifikaci dotčené konstrukce, vybavení nebo provozu;

3)

požadovaná opatření a jejich zdůvodnění, včetně upravených nebo doplňujících certifikačních specifikací, jež musí být dodrženy;

4)

termín, dokdy má být dosažen soulad s požadovanými opatřeními, a

5)

datum jeho vstupu v platnost.

c)

Kopii příkazu k zajištění bezpečnosti předá příslušný úřad agentuře.

d)

Příslušný úřad ověří, zda provozovatelé letišť a poskytovatelé služeb řízení provozu na odbavovací ploše plní použitelné příkazy k zajištění bezpečnosti.

HLAVA B — ŘÍZENÍ (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a spravuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1)

zdokumentované politiky a postupy popisující jeho organizaci, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci dotčeného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu, včetně inspektorů letišť, k výkonu úkolů a k plnění povinností. Tento personál má kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a má nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, opakovací výcvik a výcvik na pracovišti, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Rovněž je vytvořen systém plánování personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech souvisejících úkolů;

3)

odpovídající zařízení a kancelářské prostory umožňující vykonávání zadaných úkolů;

4)

formální postup pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a postupu řízení bezpečnostních rizik.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a vzájemná pomoc s dalšími dotčenými příslušnými úřady.

ADR.AR.B.010 Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Úkoly související se získáním prvního osvědčení nebo s vykonáváním průběžného dozoru nad osobami či organizacemi, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, zadávají členské státy pouze kvalifikovaným subjektům. Při zadávání úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1)

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, že kvalifikovaný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu zdokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny:

i)

úkoly, jež mají být vykonány,

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy,

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny,

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných v souvislosti s prováděním těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby postup vnitřního auditu a postup řízení bezpečnostních rizik požadovaný podle bodu ADR.AR.B.005 písm. a) bodu 4 zahrnovaly veškeré úkoly v oblasti certifikace či průběžného dozoru prováděné jeho jménem.

ADR.AR.B.015 Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zavedený systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost provádět své úkoly a plnit své povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech. Tento systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a bylo tak zajištěno jejich efektivní uplatňování.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech.

ADR.AR.B.020 Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2)

odborné přípravy personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

3)

zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům, které musí zahrnovat požadavky vyplývající z bodu ADR.AR.B.010 a podrobné údaje o zadaných úkolech;

4)

postupu certifikace a průběžného dozoru nad letišti a provozovateli letišť;

5)

postupu podávání prohlášení a vyhodnocení průběžného dozoru nad poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše;

6)

dokumentace týkající se případů rovnocenné úrovně bezpečnosti a zvláštních podmínek, které jsou obsaženy v certifikační předpisové základně, a veškerých dokumentů o schválení odchylky a opatřeních (DAAD);

7)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených provozovateli letišť a poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše a jejich oznámení agentuře a posouzení alternativních způsobů průkazu shody používaných samotným příslušným úřadem;

8)

nálezů, nápravných opatření a dat uzavření těchto opatření;

9)

přijatých vynucovacích opatření;

10)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření;

11)

uplatňování ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení, která vydal, a prohlášení, která obdržel.

c)

Záznamy týkající se certifikace letišť a provozovatelů letišť nebo prohlášení poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše jsou náležitě uchovávány po celou dobu platnosti těchto osvědčení nebo prohlášení.

d)

Záznamy uvedené v písm. a) bodě 1 až 3 a v písm. a) bodě 7 až 11 se uchovávají nejméně po dobu pěti let v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů.

HLAVA C — DOZOR, CERTIFIKACE A VYNUCOVÁNÍ (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Dozor

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

dodržování certifikační předpisové základny a všech požadavků vztahujících se na letiště a provozovatele letišť před vydáním oprávnění nebo osvědčení;

2)

průběžné dodržování certifikační předpisové základny a příslušných požadavků vztahujících se na letiště a provozovatele letišť nebo na poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše, na které se vztahuje povinnost podávat prohlášení, a

3)

provádění náležitých bezpečnostních opatření v souladu s bodem ADR.AR.A.030 písm. c) a d).

b)

Toto ověřování:

1)

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za dozor nad bezpečností, pokyny pro výkon jeho funkcí;

2)

poskytuje provozovatelům letišť a poskytovatelům služeb řízení provozu na odbavovací ploše výsledky dozoru nad bezpečností;

3)

je založeno na auditech a kontrolách, které podle potřeby zahrnují také neohlášené kontroly; a

4)

zajišťuje příslušným úřadům doklady pro případ, že bude nutno přijmout další opatření, včetně opatření stanovených v bodě ADR.AR.C.055.

c)

V rozsahu dozoru jsou zohledněny výsledky předchozí dozorové činnosti a stanovené priority v oblasti bezpečnosti.

d)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za prospěšné pro účely dozoru, včetně případných neohlášených kontrol.

e)

V rámci svých pravomocí v oblasti dozoru může příslušný úřad rozhodnout, že bude vyžadovat předchozí souhlas povolující jakékoli překážky, výstavbu a jiné činnosti v oblastech sledovaných provozovatelem letiště v souladu s bodem ADR.OPS.B.075, které mohou ohrozit bezpečnost a nepříznivě ovlivnit provoz letiště.

ADR.AR.C.010 Program dozoru

a)

Příslušný úřad v případě každého provozovatele letiště a poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše, který předkládá příslušnému úřadu prohlášení o činnosti:

1)

vypracuje a udržuje program dozoru, který zahrnuje dozorové činnosti požadované v bodě ADR.AR.C.005;

2)

uplatňuje vhodný plánovací cyklus dozoru, který nesmí být delší než 48 měsíců.

b)

Program dozoru v rámci každého plánovacího cyklu dozoru zahrnuje audity a kontroly, které popřípadě zahrnují také neohlášené kontroly.

c)

Program dozoru a plánovací cyklus dozoru odráží výkonnost provozovatele letiště v oblasti bezpečnosti a rizika, kterým je dané letiště vystaveno.

d)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o termínech auditů a kontrol a o datech jejich konání.

ADR.AR.C.015 Zahájení procesu certifikace

a)

Po obdržení žádosti o vydání prvního osvědčení příslušný úřad žádost posoudí a ověří shodu s příslušnými požadavky.

b)

Pokud v případě stávajícího letiště příslušný úřad nevydá rozhodnutí o pozastavení provozu letiště, stanoví podmínky, za jakých tento provozovatel letiště smí po dobu certifikace provádět provoz. Příslušný úřad informuje provozovatele letiště o předpokládaném harmonogramu procesu certifikace a dokončí jej v co možná nejkratší době.

c)

Příslušný úřad stanoví certifikační předpisovou základnu a oznámí ji žadateli v souladu s bodem ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Certifikační předpisová základna

Příslušný úřad stanoví a oznámí žadateli certifikační předpisovou základnu, která sestává z:

a)

agenturou vydaných certifikačních specifikací, které příslušný úřad považuje za použitelné pro daný návrh letiště a typ provozu na daném letišti a které jsou účinné k datu žádosti o dotyčné osvědčení, pokud:

1)

si žadatel nezvolí prokázání shody se změnami, které nabyly účinnosti později, nebo

2)

příslušný úřad nedojde k závěru, že je nezbytné prokázání shody s takovými změnami, jež nabyly účinnosti později;

b)

veškerých ustanovení, pro která příslušný úřad přijal rovnocennou úroveň bezpečnosti, jež má žadatel prokázat, a

c)

veškerých zvláštních podmínek stanovených v souladu s bodem ADR.AR.C.025, které příslušný úřad považuje za nutné začlenit do certifikační předpisové základny.

ADR.AR.C.025 Zvláštní podmínky

a)

Příslušný úřad stanoví pro letiště zvláštní podrobné technické specifikace označované jako zvláštní podmínky, pokud jsou související certifikační specifikace vydané agenturou a uvedené v bodě ADR.AR.C.020 písm. a) nepřiměřené nebo nevhodné k tomu, aby zajistily shodu s hlavními požadavky přílohy Va nařízení (ES) č. 216/2008, protože:

1)

certifikační specifikace není možné splnit vzhledem k fyzickým, topografickým nebo obdobným omezením, jež souvisejí s polohou letiště;

2)

letiště má nové nebo neobvyklé rysy návrhu nebo

3)

zkušenosti z provozu tohoto letiště nebo jiných letišť s podobnými rysy návrhu ukázaly, že může být ohrožena bezpečnost.

b)

Zvláštní podmínky zahrnují takové technické specifikace, včetně omezení nebo postupů, jež mají být dodrženy, protože je příslušný úřad považuje za nezbytné pro zajištění shody s hlavními požadavky stanovenými v příloze Va nařízení (ES) č. 216/2008.

ADR.AR.C.035 Vydávání osvědčení

a)

Před vydáním osvědčení může příslušný úřad požadovat jakoukoli kontrolu, zkoušku, posouzení bezpečnosti nebo cvičení, jež považuje za nezbytné.

b)

Příslušný úřad vydá:

1)

jediné osvědčení pro letiště nebo

2)

dvě různá osvědčení, jedno pro letiště a jedno pro provozovatele letiště.

c)

Příslušný úřad vydá osvědčení předepsaná v písm. b), pokud provozovatel letiště prokázal ke spokojenosti příslušného úřadu soulad s body ADR.OR.B.025 a ADR.OR.E.005.

d)

Osvědčení má obsahovat certifikační předpisovou základnu letiště, letištní příručku a podle potřeby veškeré další provozní podmínky nebo omezení stanovené příslušným úřadem a veškeré dokumenty o schválení odchylky a opatřeních (DAAD).

e)

Osvědčení se vydává s časově neomezenou platností. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je provozovatel letiště oprávněn, jsou upřesněny v rámci podmínek osvědčení, které jsou připojeny k udělenému osvědčení.

f)

Pokud jsou uloženy povinnosti dalším příslušným organizacím, měly by být jasně určeny a zaneseny do seznamu.

g)

Nálezy, které nejsou klasifikovány v úrovni 1 a které před datem osvědčení nebyly uzavřeny, je třeba posoudit z bezpečnostního hlediska a v případě potřeby zmírnit jejich závažnost; příslušný úřad přijme plán nápravných opatření, jež povedou k uzavření nálezu.

h)

Aby dotyčný provozovatel letiště mohl provádět změny bez předchozího souhlasu příslušného úřadu v souladu s bodem ADR.OR.B.040 písm. d), schválí příslušný úřad postup, ve kterém je vymezen rozsah těchto změn a popsán způsob jejich řízení a oznamování.

ADR.AR.C.040 Změny

a)

Po obdržení žádosti o provedení změny v souladu s bodem ADR.OR.B.040, která vyžaduje předchozí souhlas, příslušný úřad žádost posoudí a popřípadě oznámí provozovateli letiště:

1)

platné certifikační specifikace vydané agenturou, které se vztahují k navrhované změně a které jsou účinné k datu žádosti, pokud:

a)

si žadatel nezvolí prokázání shody se změnami, které nabyly účinnosti později, nebo

b)

příslušný úřad nedojde k závěru, že je nezbytné prokázání shody s takovými změnami, jež nabyly účinnosti později;

2)

veškeré další certifikační specifikace vydané agenturou, u kterých příslušný úřad shledá přímou souvislost s navrhovanou změnou;

3)

veškeré zvláštní podmínky a změny zvláštních podmínek stanovené příslušným úřadem v souladu s bodem ADR.AR.C.025, které příslušný úřad považuje za nutné;

4)

změny v certifikační předpisové základně, je-li navrhovanou změnou ovlivněna.

b)

Dojde-li k závěru, že provozovatel letiště prokázal shodu s požadavky bodu ADR.OR.B.040 a případně s požadavky bodu ADR.OR.E.005, příslušný úřad změnu schválí.

c)

Má-li schválená změna vliv na podmínky osvědčení, příslušný úřad v nich provede změnu.

d)

Příslušný úřad schválí veškeré podmínky, za jakých provozovatel letiště smí po dobu provádění změny provozovat svou činnost.

e)

Pokud provozovatel letiště provádí změny vyžadující předchozí souhlas příslušného úřadu, a tento souhlas úřadu podle ustanovení písmene a) nezískal, příslušný úřad zváží, zda je nutné pozastavit, omezit či zrušit platnost osvědčení, aniž jsou tím dotčena jakákoli další donucovací opatření.

f)

V případě změn, které nevyžadují předchozí souhlas, posoudí příslušný úřad informace předložené v rámci oznámení, které mu dotyčný provozovatel letiště zaslal v souladu s bodem ADR.OR.B.040 písm. d), a ověří, zda jsou tyto změny náležitě řízeny a zda splňují certifikační specifikace a ostatní příslušné požadavky, které se na ně vztahují. V případě, že některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:

1)

oznámí provozovateli letiště, že daný požadavek nesplňuje, a požádá jej o provedení dalších změn a dále

2)

v případě nálezů úrovně 1 nebo 2 postupuje v souladu s bodem ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Prohlášení poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše

a)

Po obdržení prohlášení poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše, který má v úmyslu poskytovat takové služby na letišti, příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace požadované v části ADR.OR, a potvrdí této organizaci příjem prohlášení.

b)

Pokud prohlášení požadované informace neobsahuje nebo obsahuje informace, z nichž je patrné, že nejsou splněny příslušné požadavky, oznámí příslušný úřad poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše a provozovateli letiště, že daný požadavek není splněn, a požádá je o další informace. V případě potřeby příslušný úřad provede kontrolu u poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše a u provozovatele letiště. Potvrdí-li se nesplnění požadavků, přijme příslušný úřad opatření stanovená v bodě ADR.AR.C.055.

c)

Příslušný úřad vede evidenci prohlášení poskytovatelů služeb řízení provozu na odbavovací ploše, nad nimiž vykonává dozor.

ADR.AR.C.055 Nálezy, pozorování, nápravná opatření a vynucovací prostředky

a)

Příslušný úřad vykonávající dozor v souladu s bodem ADR.AR.C.005 písm. a) má k dispozici systém umožňující analyzovat nálezy z hlediska jejich bezpečnostního významu.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí významný případ nedodržení certifikační předpisové základny daného letiště, nesplnění příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, nedodržení postupů a příruček provozovatele letiště nebo poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše nebo nedodržení podmínek osvědčení či osvědčení nebo obsahu prohlášení, jež má za následek snížení bezpečnosti nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost.

Nález úrovně 1 zahrnuje případy, kdy:

1)

provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše neumožnil příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup na letiště a do svých zařízení podle bodu ADR.OR.C.015;

2)

platnosti osvědčení nebo jeho prodloužení bylo dosaženo paděláním předložených podpůrných dokladů;

3)

bylo postupováno prokazatelně neoprávněným způsobem nebo bylo osvědčení používáno podvodným způsobem a

4)

není určen odpovědný vedoucí pracovník.

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakékoli nedodržení certifikační předpisové základny daného letiště, nesplnění příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, nedodržení postupů a příruček provozovatele letiště nebo poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše nebo nedodržení podmínek osvědčení či osvědčení nebo obsahu prohlášení, jež by mohlo mít za následek snížení bezpečnosti nebo případně ohrožení bezpečnosti.

d)

Dojde-li ke zjištění nálezu při výkonu dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem, příslušný úřad tento nález písemně oznámí dotyčnému provozovateli letiště nebo poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše a uloží mu provést nápravné opatření, které povede k odstranění zjištěné neshody, aniž jsou dotčena jakákoli další opatření vyplývající z nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

1)

V případě nálezů úrovně 1 přijme příslušný úřad neprodleně náležitá opatření vedoucí k zákazu či omezení činnosti a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost osvědčení či registraci prohlášení nebo úplně nebo částečně omezí či pozastaví platnost osvědčení či prohlášení v závislosti na stupni závažnosti nálezu, dokud provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše úspěšně neprovede nápravné opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

a)

poskytne dotyčnému provozovateli letiště nebo poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše lhůtu k provedení nápravného opatření, která bude zahrnuta do plánu opatření a bude odpovídat povaze nálezu a

b)

vyhodnotí nápravná opatření a plán jejich provádění navržené provozovatelem letiště nebo poskytovatelem služeb řízení provozu na odbavovací ploše, a dojde-li v tomto hodnocení k závěru, že postačují k odstranění neshody, přijme je.

3)

V případě, že provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. d) bodě 1.

4)

Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, k nimž dospěl, o případných jím uplatněných vynucovacích prostředcích, a rovněž i o všech nápravných opatřeních přijatých v souvislosti s těmito nálezy a o datech, k nimž byla tato opatření ukončena.

e)

V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2, může příslušný úřad vydávat připomínky.


(1)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.


PŘÍLOHA III

Část: Požadavky na organizace – Provozovatelé letišť (část ADR.OR)

HLAVA A – OBECNÉ POŽADAVKY (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky, jimiž se musí řídit:

a)

provozovatelé letišť, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008, pokud jde o jejich osvědčení, řízení, příručky a další povinnosti;

b)

poskytovatelé služeb řízení provozu na odbavovací ploše.

ADR.OR.A.010 Příslušný úřad

Pro účely této části je příslušným úřadem úřad určený členským státem, ve kterém se nachází dané letiště.

ADR.AR.A.015 Způsoby průkazu

a)

K prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu může provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše kromě způsobů průkazu, které schválila agentura, používat alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše přeje používat za účelem prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu alternativní způsoby průkazu, které se liší od agenturou schválených přijatelných způsobů průkazu (AMC), poskytne příslušnému úřadu ještě předtím, než začne tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, jejich úplnou charakteristiku. Tato charakteristika musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který bude prokazovat splnění prováděcích pravidel.

Provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat poté, co je schválí příslušný úřad a co obdrží oznámení uvedené v bodě ADR.AR.A.015 písm. d).

c)

V případě, že služby řízení provozu na odbavovací ploše neposkytuje sám provozovatel letiště, vyžaduje se pro použití alternativních způsobů průkazu poskytovateli takových služeb v souladu s ustanoveními písmen a) a b) také předchozí souhlas provozovatele letiště, na kterém jsou tyto služby poskytovány.

HLAVA B – CERTIFIKACE (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Povinnosti související s certifikací letišť a provozovatelů letišť

Před zahájením provozu letiště, nebo byla-li zrušena výjimka v souladu s článkem 5, musí provozovatel letiště získat příslušné (příslušná) osvědčení, jež vydává příslušný úřad.

ADR.OR.B.015 Žádost o osvědčení

a)

Žádost o osvědčení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

b)

Žadatel předloží příslušnému úřadu:

1)

svůj oficiální název a obchodní název, adresu a doručovací adresu;

2)

informace a údaje týkající se:

i)

polohy letiště,

ii)

druhů provozu prováděných na letišti a

iii)

návrhu letiště a zařízení na letišti v souladu s příslušnými certifikačními specifikacemi stanovenými agenturou;

3)

případné návrhy odchylek od příslušných platných certifikačních specifikací stanovených agenturou;

4)

dokumentaci, ve které prokáže, jakým způsobem splní příslušné požadavky stanovené nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu. Součástí této dokumentace je postup uvedený v letištní příručce, ve kterém bude popsáno, jakým způsobem budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány následné změny, které nevyžadují předchozí souhlas; následné změny tohoto postupu musí být předem schváleny příslušným úřadem;

5)

doklady o dostatečných zdrojích k provozování letiště v souladu s platnými požadavky;

6)

doklady prokazující vztah žadatele k vlastníku letiště a/nebo vlastníku pozemku;

7)

jména a příslušné informace o odpovědném vedoucím pracovníkovi a ostatních určených osobách stanovené v bodě ADR.OR.D.015 a

8)

kopii letištní příručky stanovené v bodě ADR.OR.E.005.

c)

Pokud s tím příslušný úřad vysloví souhlas, informace uvedené v bodech 7 a 8 mohou být poskytnuty v pozdější lhůtě stanovené příslušným úřadem, avšak před vydáním osvědčení.

ADR.OR.B.025 Prokázání shody

a)

Provozovatel letiště:

1)

provádí a dokumentuje veškerá nezbytná opatření, kontroly, zkoušky, posouzení bezpečnosti nebo cvičení a prokáže příslušnému úřadu:

i)

dodržení oznámené certifikační předpisové základny, certifikačních specifikací, které se vztahují na změnu, popřípadě splnění veškerých příkazů k zajištění bezpečnosti, jakož i splnění požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel,

ii)

skutečnost, že letiště, jakož i jeho překážkové a ochranné plochy a další prostory související s letištěm nemají žádné rysy nebo vlastnosti, které by je činily nebezpečnými z hlediska provozu, a

iii)

skutečnost, že letové postupy používané na letišti byly schváleny;

2)

informuje příslušný úřad o způsobech, jimiž byla prokázána shoda, a

3)

oznámí příslušnému úřadu splnění ustanovení písm. a) bodu 1.

b)

Příslušné informace týkající se návrhu, včetně výkresů, zpráv o kontrolách, zkouškách a ostatních důležitých zpráv, uchovává provozovatel letiště tak, aby byly k dispozici příslušnému úřadu v souladu s ustanoveními bodu ADR.OR.D.035, a na žádost je příslušnému úřadu předloží.

ADR.OR.B.030 Podmínky osvědčení a práva držitele osvědčení

Provozovatel letiště postupuje v mezích oblasti působnosti a práv vymezených v podmínkách osvědčení, které jsou k osvědčení připojeny.

ADR.OR.B.035 Zachování platnosti osvědčení

a)

Osvědčení zůstává platné za podmínky, že:

1)

provozovatel letiště stále splňuje příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a letiště nadále splňuje požadavky certifikační předpisové základny, přičemž se zohlední ustanovení týkající se řešení nálezů uvedená v bodě ADR.OR.C.020;

2)

příslušný úřad má do organizace provozovatele letiště umožněn přístup v souladu s bodem ADR.OR.C.015, aby mohl určit, zda jsou nadále splněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

3)

provozovatel letiště se osvědčení nevzdá nebo není zrušeno.

b)

Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel letiště vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

ADR.OR.B.037 Zachování platnosti prohlášení poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše

Prohlášení učiněné poskytovatelem služeb řízení provozu na odbavovací ploše v souladu s bodem ADR.OR.B.060 zůstává platné za podmínky, že:

a)

poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše a související zařízení trvale splňují příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, přičemž se zohlední ustanovení týkající se řešení nálezů uvedená v bodě ADR.OR.C.020;

b)

příslušný úřad má do organizace poskytovatele služeb řízení provozu umožněn přístup v souladu s bodem ADR.OR.C.015, aby mohl určit, zda jsou trvale splňovány příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

c)

poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše prohlášení neodvolá nebo příslušný úřad nezruší jeho registraci.

ADR.OR.B.040 Změny

a)

Veškeré změny, které:

1)

mají vliv na podmínky osvědčení, jeho certifikační předpisovou základnu a vybavení letiště kritické z pohledu bezpečnosti nebo

2)

významně ovlivňují prvky systému řízení provozovatele letiště v souladu s požadavky uvedenými v bodě ADR.OR.D.005 písm. b),

vyžadují předchozí souhlas příslušného úřadu.

b)

V případě jiných změn, které vyžadují předchozí souhlas v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu, si provozovatel letiště musí vyžádat a získat souhlas příslušného úřadu.

c)

Žádost o provedení změny v souladu s písm. a) nebo b) musí být podána předtím, než k jakýmkoli takovým změnám dojde, aby příslušný úřad mohl určit, zda budou i nadále dodrženy požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a aby v případě potřeby mohl změnit osvědčení a s ním spojené podmínky osvědčení.

K provádění změny přikročí teprve po obdržení formálního souhlasu příslušného úřadu v souladu s bodem ADR.AR.C.040.

Během těchto změn bude provozovatel letiště svou činnost provozovat v souladu s platnými podmínkami schválenými příslušným úřadem.

d)

Změny, které nevyžadují předchozí souhlas, budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány na základě postupu, který tento příslušný úřad schválí v souladu s bodem ADR.AR.C.035 písm. h).

e)

Provozovatel letiště předloží příslušnému úřadu příslušnou dokumentaci v souladu s písm. f) a bodem ADR.OR.E.005.

f)

V rámci svého systému řízení definovaného v bodě ADR.OR.D.005 provozovatel letiště, který navrhuje změnu na letišti, v jeho provozu, ve své organizaci nebo svém systému řízení:

1)

určí vzájemnou provázanost s veškerými stranami, jež budou touto změnou dotčeny, a v koordinaci s těmito organizacemi naplánuje a provede posouzení bezpečnosti;

2)

sladí se všemi dotčenými stranami systematicky předpoklady a opatření ke zmírňování rizik;

3)

zajistí komplexní posouzení změny včetně jakýchkoli nezbytných interakcí a

4)

zajistí, aby byly určeny a zdokumentovány úplné a věcné argumenty, důkazy a kritéria z pohledu bezpečnosti, z nichž vychází posouzení bezpečnosti, a aby změna v nejvyšší rozumné míře přispěla ke zlepšení bezpečnosti.

ADR.OR.B.050 Zachování shody s certifikačními specifikacemi agentury

Po každé změně certifikačních specifikací stanovených agenturou provozovatel letiště:

a)

provede přezkum, aby zjistil, které certifikační specifikace se na toto letiště vztahují, a

b)

v případě potřeby zahájí postup změny v souladu s bodem ADR.OR.B.040 a provede na letišti nezbytné změny.

ADR.OR.B.060 Prohlášení poskytovatele služeb řízení provozu na odbavovací ploše

a)

Poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše, kterému bylo umožněno prohlásit způsobilost a prostředky pro plnění povinností souvisejících s poskytováním služeb řízení provozu na odbavovací ploše, po dohodě s provozovatelem letiště o poskytování těchto služeb na letišti:

1)

předloží příslušnému úřadu veškeré důležité informace a formou stanovenou příslušným úřadem prohlásí, že splňuje všechny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel;

2)

předloží příslušnému úřadu seznam použitých alternativních způsobů průkazu v souladu s bodem ADR.OR.A.015 písm. b);

3)

zachová shodu s platnými požadavky a s informacemi, jež jsou uvedeny v prohlášení;

4)

veškeré změny ve svém prohlášení nebo ve způsobech průkazu, jež používá, oznámí příslušnému úřadu předložením upraveného prohlášení, a

5)

své služby poskytuje v souladu s letištní příručkou a dodržuje veškerá příslušná ustanovení v ní obsažená.

b)

Předtím, než přestane tyto služby poskytovat, oznámí to poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše příslušnému úřadu a provozovateli letiště.

ADR.OR.B.065 Ukončení provozu

Provozovatel, který chce provozování letiště ukončit:

a)

oznámí to co nejdříve příslušnému úřadu;

b)

předá tuto informaci příslušnému poskytovateli letecké informační služby;

c)

k datu ukončení provozu odevzdá osvědčení příslušnému úřadu a

d)

zajistí přijetí vhodných opatření, jež zamezí letadlům v nezamýšleném využívání letiště, pokud příslušný úřad neschválí využití letiště pro jiné účely.

HLAVA C — DALŠÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELE LETIŠTĚ (ADR.OR.C)

ADR.OR.C.005 Povinnosti provozovatele letiště

a)

Provozovatel letiště odpovídá za jeho bezpečný provoz a údržbu v souladu s:

1)

nařízením (ES) č. 216/2008 a prováděcími pravidly k němu;

2)

podmínkami osvědčení, které mu bylo uděleno;

3)

obsahem letištní příručky a

4)

případnými dalšími příručkami týkajícími se vybavení letiště, které je na letišti k dispozici.

b)

Provozovatel letiště přímo zajistí nebo podle potřeby prostřednictvím dohody s odpovědnými subjekty koordinuje poskytování těchto služeb:

1)

poskytování letových navigačních služeb odpovídajících úrovni provozu a provozním podmínkám na letišti a

2)

vytvoření a udržování letových postupů v souladu s příslušnými požadavky.

c)

Provozovatel letiště postupuje v koordinaci s příslušným úřadem s cílem zajistit, aby v letištní příručce byly uvedeny a podle potřeby zveřejňovány důležité informace týkající se bezpečnosti letadel. Tyto informace zahrnují:

1)

udělené výjimky nebo schválené odchylky z platných požadavků;

2)

ustanovení, v jejichž případě příslušný úřad v rámci certifikační předpisové základny schválil rovnocennou úroveň bezpečnosti;

3)

zvláštní podmínky a omezení týkající se využívání letiště.

d)

Vznikne-li na letišti nebezpečný stav, provozovatel letiště neprodleně učiní všechna nezbytná opatření, jež zajistí, aby ty části letiště, u nichž bylo zjištěno, že ohrožují bezpečnost, nebyly letadly využívány.

ADR.OR.C.015 Přístup

Za účelem určení shody s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel umožní provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše všem osobám, které k tomu oprávní příslušný úřad:

a)

přístup do veškerých zařízení a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se jeho činností, na které se vztahuje osvědčení nebo prohlášení, též pokud jsou tyto činnosti zajišťovány smluvně, a

b)

provedení nebo dosvědčení jakéhokoli opatření, kontroly, zkoušky, posouzení nebo cvičení, jež příslušný úřad považuje za nutné.

ADR.OR.C.020 Nálezy a nápravná opatření

Jestliže provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše obdrží oznámení o nálezech:

a)

zjistí hlavní příčinu neshody;

b)

vytvoří plán nápravných opatření a

c)

ve lhůtě dohodnuté s příslušným úřadem v souladu s bodem ADR.AR.C.055 písm. d) prokáže tomuto příslušnému úřadu, že tento plán nápravných opatření uspokojivě plní.

ADR.OR.C.025 Okamžitá reakce na problém související s bezpečností – plnění příkazů k zajištění bezpečnosti

Provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše provádí veškerá bezpečnostní opatření, včetně příkazů k zajištění bezpečnosti, která mu uložil příslušný úřad v souladu s bodem ADR.AR.A.030 písm. c) a bodem ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Hlášení událostí

a)

Provozovatel letiště a poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše příslušnému úřadu i všem dalším organizacím, které musí být podle požadavků státu, ve kterém se letiště nachází, informovány, hlásí veškeré nehody, vážné incidenty a události, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (1) a směrnici 2003/42/ES.

b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), hlásí provozovatel příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh vybavení letiště veškerá selhání, technické závady, překročení technických omezení, události nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost a které nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 996/2010, směrnice 2003/42/ES, nařízení (ES) č. 1321/2007 (2) a nařízení (ES) č. 1330/2007 (3), hlášení uvedená v písmenech a) a b) jsou podávána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o okolnostech, které jsou provozovateli letiště nebo poskytovateli služeb řízení provozu na odbavovací ploše známy.

d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě během 72 hodin poté, co provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše zjistí okolnosti, ke kterým se hlášení vztahuje, pokud tomu nebrání mimořádné okolnosti.

e)

V relevantních případech vyhotoví provozovatel letiště nebo poskytovatel služeb řízení provozu na odbavovací ploše následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu učinit pro to, aby podobným událostem do budoucna zabránil, a to hned poté, co tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

ADR.OR.C.040 Požární prevence

Provozovatel letiště stanoví postupy zakazující:

a)

kouření na pohybové ploše, v jiných provozních prostorách letiště nebo v prostorách letiště, kde je skladováno palivo nebo jiné hořlavé materiály;

b)

manipulaci s otevřeným ohněm nebo výkon činností, které by vedly ke vzniku nebezpečí požáru:

1)

v prostorách letiště, kde je skladováno palivo nebo jiné hořlavé materiály;

2)

na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách letiště, pokud to nepovolí provozovatel letiště.

ADR.OR.C.045 Užívání alkoholu, psychoaktivních látek a léků

a)

Provozovatel letiště stanoví postupy týkající se požívání alkoholu a užívání psychoaktivních látek a léků:

1)

pro personál zapojený do provozu, záchranné a hasičské služby a údržby letiště;

2)

pro osoby, které se pohybují na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách letiště bez doprovodu.

b)

Tyto postupy zahrnují požadavky, aby tyto osoby:

1)

nepožívaly alkohol v době služby;

2)

neprováděly žádné úkoly pod vlivem:

i)

alkoholu nebo jakékoli psychoaktivní látky nebo

ii)

jakýchkoli léků, které mohou mít takový účinek na jejich schopnosti, který je v rozporu s bezpečností.

HLAVA D – ŘÍZENÍ (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Systém řízení

a)

Provozovatel letiště zavede a udržuje systém řízení, jehož součástí je systém řízení bezpečnosti.

b)

Systém řízení zahrnuje:

1)

jednoznačně stanovené povinnosti a oblasti odpovědnosti v organizaci provozovatele letiště, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou ponese vrcholové vedení organizace;

2)

popis celkových přístupů a zásad provozovatele letiště v oblasti bezpečnosti představujících jeho bezpečnostní politiku, kterou podepíše odpovědný vedoucí pracovník;

3)

formální postup zajišťující identifikaci provozních nebezpečí;

4)

formální postup zajišťující analýzu, posuzování a zmírňování bezpečnostních rizik v provozu letiště;

5)

způsoby ověřování výkonnosti organizace provozovatele letiště v oblasti bezpečnosti s ohledem na ukazatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti a cíle systému řízení bezpečnosti v oblasti bezpečnosti a ověřování efektivnosti kontrolních opatření v oblasti bezpečnostních rizik;

6)

formální postup umožňující:

i)

určit změny v organizaci provozovatele letiště, v systému řízení, na letišti nebo v provozu letiště, jež mohou ovlivnit zavedené procesy a postupy a poskytované služby,

ii)

popsat opatření k zajištění výkonnosti v oblasti bezpečnosti před prováděním změn, a

iii)

rušit nebo upravovat kontrolní opatření v oblasti bezpečnostních rizik, která v důsledku změn v provozních podmínkách již nejsou potřebná nebo nejsou efektivní;

7)

formální postupy umožňující přezkum systému řízení uvedeného v písmenu a), zjišťování příčin nedostatečné výkonnosti systému řízení bezpečnosti, určení důsledků takové nedostatečné výkonnosti pro provoz a odstranění nebo zmírnění těchto příčin;

8)

program bezpečnostních školení, který zajistí, aby personál zapojený do provozu, záchranné a hasičské služby, údržby a řízení letiště byl vyškolen a způsobilý plnit úkoly související se systémem řízení bezpečnosti;

9)

formální způsoby bezpečnostní komunikace, jež zajistí plné seznámení zaměstnanců se systémem řízení bezpečnosti, umožní předávání informací kritických z pohledu bezpečnosti a objasní, proč jsou přijímána konkrétní bezpečnostní opatření a proč jsou zaváděny nebo měněny bezpečnostní postupy;

10)

koordinaci systému řízení bezpečnosti s letištním pohotovostním plánem nouzové reakce a koordinaci letištního pohotovostního plánu nouzové reakce s pohotovostními plány nouzové reakce těch organizací, s nimiž musí být provozovatel letiště v součinnosti při poskytování služeb na letišti, a

11)

formální postup umožňující sledovat, jak organizace plní příslušné požadavky.

c)

Všechny klíčové postupy v rámci systému řízení provozovatel letiště zdokumentuje.

d)

Systém řízení odpovídá velikosti organizace a jejím činnostem a zohledňuje nebezpečí a s nimi spojená rizika, které s sebou tyto činnosti nesou.

e)

V případě, že provozovatel letiště je rovněž držitelem osvědčení pro poskytování letových navigačních služeb, zajistí, aby systém řízení pokrýval všechny činnosti v rozsahu jeho osvědčení.

ADR.OR.D.007 Správa leteckých dat a leteckých informací

a)

V rámci svého systému řízení provozovatel letiště zavede a spravuje systém řízení jakosti, který pokrývá:

1)

jeho činnosti související s leteckými daty a

2)

jeho činnosti poskytování leteckých informací.

b)

Provozovatel letiště stanoví postupy pro splnění cílů v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany, jež souvisí s:

1)

činnostmi souvisejícími s leteckými daty a

2)

činnostmi poskytování leteckých informací.

ADR.OR.D.010 Smluvní činnosti

a)

Smluvní činnosti zahrnují veškeré aktivity v působnosti provozovatele letiště uvedené v podmínkách osvědčení, které ale vykonávají jiné organizace, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo pokud toto osvědčení nemají, na základě oprávnění provozovatele letiště. Provozovatel letiště zajistí, aby při sjednávání či nákupu jakéhokoli úseku činnosti odpovídaly dodávané nebo zakoupené služby, vybavení či systémy příslušným požadavkům.

b)

Uzavře-li provozovatel letiště smlouvu o zajištění některého úseku své činnosti s organizací, která sama není držitelem osvědčení k provádění této činnosti v souladu s touto částí, provádí smluvní organizace práci na základě oprávnění provozovatele a pod jeho dozorem. Provozovatel letiště zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn do smluvní organizace přístup s cílem ověřit trvalý soulad s příslušnými požadavky.

ADR.OR.D.015 Požadavky na personál

a)

Provozovatel letiště jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s příslušnými požadavky. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a správu účinného systému řízení.

b)

Provozovatel letiště jmenuje osoby odpovědné za řízení a dozor v těchto oblastech:

1)

provozní služby letiště a

2)

údržba letiště.

c)

Provozovatel letiště jmenuje osobu nebo skupinu osob odpovědných za zavedení, údržbu a každodenní správu systému řízení bezpečnosti.

Tyto osoby působí nezávisle na jiných vedoucích pracovnících v rámci organizace, mají přímý přístup k odpovědnému vedoucímu pracovníkovi a k příslušným vedoucím pracovníkům v oblasti záležitostí týkajících se bezpečnosti a jsou odpovědny odpovědnému vedoucímu pracovníkovi.

d)

Provozovatel letiště má dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, aby byl schopen plnit naplánované úkoly a činnosti v souladu s příslušnými požadavky.

e)

Provozovatel letiště jmenuje dostatečný počet pracovníků dohledu nad personálem při plnění stanovených úkolů a povinností s ohledem na strukturu organizace a na počet zaměstnanců.

f)

Provozovatel letiště zajistí, aby byl personál zapojený do provozu, údržby a řízení letiště náležitě vyškolen v souladu s programem výcviku.

ADR.OR.D.017 Programy výcviku a přezkoušení odborné způsobilosti

a)

Provozovatel letiště vytvoří a zavede program výcviku pro personál zapojený do provozu, údržby a řízení letiště.

b)

Provozovatel letiště zajistí, aby osoby, které se pohybují na pohybové ploše nebo v jiných provozních prostorách letiště bez doprovodu, byly náležitě vyškoleny.

c)

Provozovatel letiště zajistí, aby osoby uvedené v písmenech a) a b) prokázaly způsobilost plnit uložené úkoly prostřednictvím přezkoušení odborné způsobilosti, k němuž dochází v přiměřených intervalech, aby byla trvale zajištěna jejich odborná způsobilost.

d)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

pro provádění programu výcviku byli využiti instruktoři a hodnotící osoby s odpovídající kvalifikací a praxí a

2)

pro realizaci výcviku byla používána vhodná zařízení a prostředky.

e)

Provozovatel letiště:

1)

k prokázání dodržování tohoto požadavku uchovává příslušné záznamy o kvalifikaci, výcviku a přezkoušeních odborné způsobilosti;

2)

na vyžádání zpřístupní tyto záznamy svým dotčeným zaměstnancům a

3)

pokud je daná osoba zaměstnána jiným zaměstnavatelem, na žádost zpřístupní tyto záznamy o této osobě tomuto novému zaměstnavateli.

ADR.OR.D.020 Požadavky na zařízení

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby jeho personál nebo personál zaměstnaný stranami, s nimiž provozovatel letiště uzavřel smlouvu o poskytování provozních služeb a služeb údržby letiště, měl k dispozici odpovídající a vhodné zařízení.

b)

Provozovatel letiště určí v souladu s Technickými instrukcemi na letišti vhodné prostory, které mají být používány ke skladování nebezpečného zboží, které je přepravováno přes letiště.

ADR.OR.D.025 Koordinace s jinými organizacemi

Provozovatel letiště:

a)

zajistí, aby systém řízení letiště řešil koordinaci a návaznost na bezpečnostní postupy jiných organizací, které provozují činnost na letišti nebo poskytují služby na letišti;

b)

zajistí, aby takové organizace měly zavedeny bezpečnostní postupy k dosažení souladu s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a s požadavky stanovenými v letištní příručce.

ADR.OR.D.027 Bezpečnostní programy

Provozovatel letiště:

a)

vytvoří, řídí a zavede programy na podporu bezpečnosti a výměny informací souvisejících s bezpečností a

b)

podporuje, aby do takových programů byly zapojeny organizace provozující činnosti na letišti nebo poskytující služby na letišti.

ADR.OR.D.030 Systém bezpečnostních hlášení

a)

Provozovatel letiště vytvoří a zavede systém bezpečnostních hlášení pro veškerý personál a všechny organizace provozující činnosti na letišti nebo poskytující služby na letišti, s cílem podporovat bezpečnost na letišti a bezpečné využívání letiště.

b)

Provozovatel letiště v souladu s bodem ADR.OR.D.005 písm. b) bodem 3:

1)

vyžaduje, aby personál a organizace uvedené v písmenu a) používaly systém bezpečnostních hlášení pro povinné hlášení veškerých nehod, vážných incidentů a událostí a

2)

zajistí, aby systém bezpečnostních hlášení mohl být používán pro dobrovolné hlášení veškerých závad, selhání a nebezpečí, které by mohly ovlivnit bezpečnost.

c)

Systém bezpečnostních hlášení chrání totožnost osoby podávající hlášení, podněcuje k dobrovolnému hlášení a zahrnuje možnost anonymního podání hlášení.

d)

Provozovatel letiště:

1)

pořídí záznam o všech podaných hlášeních;

2)

hlášení v případě potřeby analyzuje a vyhodnocuje s cílem řešit nedostatky v oblasti bezpečnosti a určit trendy;

3)

zajistí, aby do analýzy takových zpráv byly zapojeny všechny organizace provozující činnosti na letišti nebo poskytující služby na letišti, kterých se bezpečnostní otázky týkají, a aby byla prováděna veškerá stanovená nápravná a/nebo preventivní opatření;

4)

v případě potřeby provádí šetření týkající se hlášení a

5)

v souladu se zásadami konceptu „just culture“ se zdrží určení viny.

ADR.OR.D.035 Vedení záznamů

a)

Provozovatel letiště zavede odpovídající systém vedení záznamů, který zahrnuje všechny činnosti vyvíjené v rámci nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

b)

Formát těchto záznamů je upřesněn v letištní příručce.

c)

Záznamy jsou ukládány způsobem zajišťujícím jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením.

d)

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let, kromě níže uvedených případů, kdy se záznamy uchovávají takto:

1)

certifikační předpisová základna letiště, používané alternativní způsoby průkazu a platné (platná) osvědčení pro letiště nebo osvědčení provozovatele letiště po celou dobu platnosti osvědčení;

2)

dohody s jinými organizacemi po dobu účinnosti takových dohod;

3)

příručky týkající se vybavení letiště nebo systémů používaných na letišti po dobu jejich používání na letišti;

4)

zprávy o posouzení bezpečnosti po celou dobu životnosti daného systému, trvání postupu nebo činnosti;

5)

záznamy o výcviku personálu, kvalifikacích a lékařské záznamy, případně záznamy o přezkoušení odborné způsobilosti nejméně po dobu čtyř let po ukončení zaměstnání, nebo dokud příslušný úřad neprovede audit v oblasti jejich zaměstnání, a

6)

platná verze seznamu nebezpečí.

e)

Veškeré záznamy podléhají příslušným právním předpisům o ochraně údajů.

HLAVA E – LETIŠTNÍ PŘÍRUČKA A DOKUMENTACE (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Letištní příručka

a)

Provozovatel letiště vytvoří a udržuje letištní příručku.

b)

Obsah letištní příručky odráží certifikační předpisovou základnu a požadavky stanovené v této části a případně části ADR.OPS a nesmí být v rozporu s podmínkami osvědčení. Letištní příručka obsahuje nebo odkazuje na všechny nezbytné informace pro bezpečné využívání, bezpečný provoz a údržbu letiště, jeho vybavení, jakož i překážkové plochy a ochranné plochy a další prostory související s letištěm.

c)

Letištní příručka může být vydána v samostatných dílech.

d)

Provozovatel letiště zajistí, aby veškerý personál letiště a personál všech ostatních příslušných organizací měl snadný přístup k částem letištní příručky, které mají význam pro plnění jeho úkolů a povinností.

e)

Provozovatel letiště:

1)

v případě položek, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného úřadu v souladu s bodem ADR.OR.B.040, předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem účinnosti a zajistí, že nenabudou účinnosti před získáním souhlasu příslušného úřadu, nebo

2)

v případě, že se pro navrhovanou změnu nebo revizi letištní příručky vyžaduje pouze oznámení příslušnému úřadu v souladu s bodem ADR.OR.B.040 písm. d) a bodem ADR.OR.B.015 písm. b), předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny a revize letištní příručky před datem účinnosti.

f)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene e), jsou-li nezbytné změny nebo revize v zájmu bezpečnosti, mohou být zveřejněny a používány okamžitě, pokud bylo požádáno o schválení, je-li zapotřebí.

g)

Provozovatel letiště:

1)

reviduje obsah letištní příručky, a je-li to nutné, zajistí její aktualizaci a změny;

2)

začlení všechny změny a revize požadované příslušným úřadem a

3)

seznámí veškerý personál letiště a jiné příslušné organizace se změnami, které mají význam pro splnění jejich úkolů a odpovědností.

h)

Provozovatel letiště zajistí, aby se všechny informace převzaté z jiných schválených dokumentů a veškerých jejich změn řádně projevily v letištní příručce. Tento požadavek však provozovateli letiště nebrání zveřejnit v letištní příručce konzervativnější údaje a postupy.

i)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

letištní příručka byla sepsána v jazyce, který je přijatelný pro příslušný úřad, a

2)

veškerý personál rozuměl jazyku, v němž jsou sepsány ty části letištní příručky a jiných provozních dokumentů, které se týkají jeho povinností a odpovědnosti.

j)

Provozovatel letiště zajistí, aby letištní příručka:

1)

byla podepsána odpovědným vedoucím pracovníkem letiště;

2)

byla v tištěné nebo elektronické podobě a bylo možné ji snadno revidovat;

3)

používala systém pro správu verzí, který je v letištní příručce viditelně vyznačen, a

4)

využívala zásady lidských činitelů a byla uspořádána způsobem, který usnadní její přípravu, používání a přezkum.

k)

Provozovatel letiště uchovává nejméně jednu úplnou a platnou kopii letištní příručky na letišti a zpřístupní ji příslušnému úřadu ke kontrole.

l)

Letištní příručka obsahuje tyto části:

1)

obecná část;

2)

systém řízení letiště, požadavky na kvalifikaci a výcvik;

3)

podrobné informace o místě letiště;

4)

podrobné informace o letišti, které je nutno hlásit letecké informační službě, a

5)

podrobné informace o provozních postupech letiště, jeho vybavení a bezpečnostních opatřeních.

ADR.OR.E.010 Požadavky na dokumentaci

a)

Provozovatel letiště zajistí dostupnost veškeré další požadované dokumentace a souvisejících změn.

b)

Provozovatel je schopen neprodleně distribuovat provozní pokyny a jiné informace.


(1)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 7.


PŘÍLOHA IV

Část: Požadavky na provoz – Letiště (část ADR.OPS)

HLAVA A – DATA O LETIŠTI (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Data o letišti

Provozovatel letiště podle potřeby:

a)

určí, dokumentuje a spravuje data týkající se letiště a dostupných služeb;

b)

poskytuje data týkající se letiště a dostupných služeb uživatelům a příslušným poskytovatelům letových provozních služeb a poskytovatelům leteckých informačních služeb.

ADR.OPS.A.010 Požadavky na jakost dat

Provozovatel letiště má uzavřeny formální dohody s organizacemi, s nimiž si vyměňuje letecká data a/nebo letecké informace.

a)

Všechna data týkající se letiště a dostupných služeb poskytuje provozovatel letiště v požadované jakosti a integritě.

b)

Při zveřejňování dat týkajících se letiště a dostupných služeb provozovatel letiště:

1)

sleduje data týkající se letiště a dostupných služeb, jež pocházejí od provozovatele letiště a jsou vyhlašována příslušnými poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli leteckých informačních služeb;

2)

oznámí příslušným poskytovatelům leteckých informačních služeb jakékoli změny, které jsou nezbytné pro zajištění správných a úplných dat týkajících se letiště a dostupných služeb, jež pocházejí od provozovatele letiště;

3)

pokud jsou zveřejněná data pocházející od provozovatele letiště nesprávná nebo neúplná, oznámí to příslušným poskytovatelům letových provozních služeb a poskytovatelům leteckých informačních služeb.

ADR.OPS.A.015 Koordinace mezi provozovateli letišť a poskytovateli leteckých informačních služeb

a)

Aby se zajistilo, že poskytovatelé leteckých informačních služeb obdrží informace, které jim umožní poskytovat aktuální předletové informace a uspokojovat potřeby, pokud jde o informace poskytované během letu, provozovatel letiště zajistí, aby příslušným poskytovatelům leteckých informačních služeb byly v co nejkratší době hlášeny:

1)

informace o podmínkách na letišti, odstraňování porouchaných letadel, záchranných a hasičských službách a o světelných sestupových soustavách pro vizuální přiblížení;

2)

provozní stav souvisejících zařízení, služeb a navigačních prostředků na letišti;

3)

jakékoli další informace, které považuje za důležité z hlediska provozu.

b)

Před provedením změn v leteckém navigačním systému provozovatel letiště vezme v úvahu čas, který příslušné letecké informační služby potřebují na přípravu, výrobu a vydání příslušných materiálů, které se mají zveřejnit.

HLAVA B – LETIŠTNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY, VYBAVENÍ A INSTALACE (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Poskytování služeb

Služby podle hlavy B této přílohy jsou poskytovány na letišti provozovatelem letiště, přímo či nepřímo.

ADR.OPS.B.005 Letištní pohotovostní plánování

Provozovatel letiště má zaveden a provádí letištní pohotovostní plán, který:

a)

odpovídá provozu letiště a jiným činnostem prováděným na letišti;

b)

zajišťuje koordinaci příslušných organizací v reakci na nouzové situace vznikající na letišti a v jeho okolí a

c)

zahrnuje postupy zajišťující pravidelné prověrky přiměřenosti plánu a přezkum výsledků s cílem zlepšit jeho účinnost.

ADR.OPS.B.010 Záchranné a hasičské služby

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

byla zajištěna záchranná a hasičská zařízení, vybavení a služby na letišti;

2)

bylo k dispozici přiměřené vybavení a látky k hašení požárů a dostatečný počet personálu k včasnému nasazení;

3)

personál záchranných a hasičských služeb byl řádně vyškolen, vybaven a kvalifikován pro plnění úkolů v podmínkách letiště a

4)

personál záchranných a hasičských služeb, o němž se předpokládá, že v případě potřeby bude zasahovat při nouzových situacích na letišti, prokázal svou zdravotní způsobilost k uspokojivému výkonu svých funkcí s ohledem na druh činnosti.

b)

Provozovatel letiště vytvoří a zavede program výcviku pro personál zapojený do záchranných a hasičských služeb na letišti.

c)

Provozovatel letiště provádí přezkoušení odborné způsobilosti v přiměřených intervalech, aby byla odborná způsobilost trvale zajištěna.

d)

Provozovatel letiště zajistí, aby:

1)

pro provádění programu výcviku byli využiti instruktoři a hodnotící osoby s odpovídající kvalifikací a praxí a

2)

pro realizaci výcviku byla používána vhodná provozní zařízení a prostředky.

e)

Provozovatel letiště:

1)

k prokázání dodržování tohoto požadavku uchovává příslušné záznamy o kvalifikaci, výcviku a přezkoušeních odborné způsobilosti;

2)

na vyžádání zpřístupní tyto záznamy svým dotčeným zaměstnancům a

3)

pokud je daná osoba zaměstnána jiným zaměstnavatelem, na žádost zpřístupní tyto záznamy o této osobě tomuto novému zaměstnavateli.

f)

Dočasné snížení úrovně ochrany poskytované záchrannými a hasičskými službami na letišti v důsledku nepředvídaných okolností nevyžaduje předchozí souhlas příslušného úřadu.

ADR.OPS.B.015 Sledování a kontrola pohybové plochy a souvisejících zařízení

a)

Provozovatel letiště sleduje situaci na pohybové ploše a provozní stav souvisejících zařízení a příslušným poskytovatelům leteckých provozních služeb a provozovatelům leteckých informačních služeb hlásí záležitosti provozního významu jak dočasné, tak trvalé povahy.

b)

Provozovatel letiště provádí pravidelné kontroly pohybové plochy a s ní souvisejících zařízení.

ADR.OPS.B.020 Snížení nebezpečí střetu s divoce žijícími zvířaty

Provozovatel letiště:

a)

vyhodnocuje nebezpečí plynoucí z přítomnosti divoce žijících zvířat na letišti a v okolí letiště;

b)

stanoví prostředky a zavede postupy minimalizující riziko srážek mezi divoce žijícími zvířaty a letadly na letišti;

c)

ukáže-li posouzení otázky divoce žijících zvířat, že podmínky v okolí letiště mohou vést k ohrožení plynoucímu z přítomnosti divoce žijících zvířat, oznámí to příslušnému úřadu.

ADR.OPS.B.025 Provoz vozidel

Provozovatel letiště stanoví a provádí postupy, jimiž se řídí výcvik, hodnocení a udělování oprávnění řidičům všech vozidel pohybujících se na pohybové ploše.

ADR.OPS.B.030 Systém sledování a řízení pohybu na ploše

Provozovatel letiště zajistí, aby byl na letišti poskytován systém sledování a řízení pohybu na ploše.

ADR.OPS.B.035 Provoz v zimních podmínkách

Provozovatel letiště zajistí, aby byly určeny a zavedeny prostředky a postupy zajišťující bezpečné podmínky pro provoz na letišti v zimních podmínkách.

ADR.OPS.B.040 Noční provoz

Provozovatel letiště zajistí, aby byly určeny a zavedeny prostředky a postupy zajišťující bezpečné podmínky pro noční provoz na letišti.

ADR.OPS.B.045 Provoz za podmínek nízké dohlednosti

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby byly určeny a zavedeny prostředky a postupy zajišťující bezpečné podmínky pro provoz na letišti za podmínek nízké dohlednosti.

b)

Postupy za podmínek nízké dohlednosti vyžadují předchozí souhlas příslušného úřadu.

ADR.OPS.B.050 Provoz za nepříznivých povětrnostních podmínek

Provozovatel letiště zajistí, aby byly určeny a zavedeny prostředky a postupy zajišťující bezpečnost provozu na letišti za nepříznivých povětrnostních podmínek.

ADR.OPS.B.055 Kvalita paliva

Provozovatel letiště ověří, že organizace zapojené do skladování a výdeje paliva pro letadla mají zavedeny postupy zajišťující, že palivo, jež letadla čerpají, není kontaminováno a vyhovuje příslušné specifikaci.

ADR.OPS.B.065 Vizuální prostředky a elektrické systémy letiště

Provozovatel letiště má zavedeny postupy, které zajišťují, že vizuální prostředky a elektrické systémy letiště fungují tak, jak mají.

ADR.OPS.B.070 Bezpečnost při pracích na letišti

a)

Provozovatel letiště stanoví a provádí postupy, které zajišťují, aby:

1)

práce na letišti neovlivnily bezpečnost letadel a

2)

provozní činnost letiště neovlivnila bezpečnost prací na letišti.

ADR.OPS.B.075 Ochrana letišť

a)

Provozovatel letiště sleduje na letišti a v jeho okolí:

1)

překážkové a ochranné plochy zřízené v souladu s certifikační předpisovou základnou a další plochy a prostory související s letištěm, aby mohl v rámci svých pravomocí přijímat příslušná opatření ke zmírnění rizik spojených s narušením těchto ploch a prostor;

2)

značení a osvětlení překážek, aby byl v případě potřeby schopen přijímat opatření v rámci svých kompetencí, a

3)

nebezpečí spojená s lidskými činnostmi a využitím pozemků, aby mohl v případě potřeby přijímat opatření v rámci svých kompetencí.

b)

Provozovatel letiště má zavedeny postupy ke zmírňování rizik spojených s překážkami, výstavbou a jinými činnostmi ve sledovaných oblastech, které by mohly mít vliv na bezpečný provoz letadel pohybujících se na letišti, přilétajících na letiště nebo odlétajících z letiště.

ADR.OPS.B.080 Značení a osvětlení vozidel a jiných mobilních objektů

Provozovatel letiště zajistí, aby vozidla a jiné mobilní objekty na pohybové ploše letiště, kromě letadel, byly označeny a v případě vozidel používaných v noci nebo za podmínek nízké dohlednosti rovněž osvětleny. Výjimka může být udělena vybavení určenému k obsluze letadel a vozidlům používaným výhradně na odbavovacích plochách.

ADR.OPS.B.090 Využívání letiště letadly s vyšším kódovým písmenem

a)

S výjimkou nouzových situací letadel může provozovatel letiště po předchozím souhlasu příslušného úřadu povolit využívání letiště nebo jeho částí letadly s vyšším kódovým písmenem, než jsou charakteristiky návrhu letiště stanovené v podmínkách osvědčení.

b)

K prokázání shody s písm. a) se použijí ustanovení bodu ADR.OR.B.040.

HLAVA C — ÚDRŽBA LETIŠTĚ (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Obecná ustanovení

Provozovatel letiště vytvoří a provádí program údržby zahrnující podle potřeby i preventivní údržbu, za účelem údržby zařízení na letišti v takovém stavu, aby splňovaly hlavní požadavky stanovené v příloze Va nařízení (ES) č. 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Vozovky, jiné povrchy a odvod vody

a)

V rámci programu preventivní a nápravné údržby letiště provozovatel letiště kontroluje povrch všech pohybových ploch včetně vozovek (vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah a odbavovacích ploch), přilehlých ploch a systémů pro odvod vody a pravidelně posuzuje jejich stav.

b)

Provozovatel letiště:

1)

udržuje povrch všech pohybových ploch tak, aby zabránil výskytu volných předmětů/úlomků, které by mohly způsobit poškození letadel nebo zhoršit provoz jejich systémů, a odstranil je;

2)

udržuje povrch vzletových a přistávacích drah, pojezdových drah a odbavovacích ploch tak, aby zabránil vytváření škodlivých nerovností;

3)

jestliže charakteristiky tření celé vzletové a přistávací dráhy nebo její části v nekontaminovaném stavu jsou nižší než stanovená minimální úroveň tření, provádí nápravu údržbou. Frekvence těchto měření musí být dostačující pro určení trendu charakteristik tření povrchu vzletové a přistávací dráhy.

ADR.OPS.C.015 Vizuální prostředky a elektrické systémy

Provozovatel letiště vytvoří a zajistí provádění systému nápravné a preventivní údržby vizuálních prostředků a elektrických systémů, aby zajistil dostupnost a spolehlivost světelných soustav a značení a jejich shodu s příslušnými požadavky.