29.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/129


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/46/EU

ze dne 3. dubna 2014,

kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Technické prohlídky jsou součástí komplexnějšího systému, který zajišťuje, aby vozidla byla při používání udržována v bezpečném stavu, přijatelném z hlediska ochrany životního prostředí. Tento systém by měl zahrnovat provádění pravidelných technických prohlídek vozidel a silničních technických kontrol u vozidel používaných v komerční silniční dopravě, jakož i stanovení postupu registrace vozidel, který by umožňoval pozastavit platnost povolení k provozu vozidla na pozemních komunikacích, pokud vozidlo představuje bezprostřední riziko pro bezpečnost silničního provozu.

(2)

Registrace vozidla představuje správní povolení pro jeho uvedení do provozu na pozemních komunikacích. Směrnice Rady 1999/37/ES (3) se vztahuje pouze na udělování registrace vozidel. Přesto by však zejména v případech, kdy by z důvodu technického stavu vozidla představovalo jeho použití na veřejných pozemních komunikacích riziko, mělo být možné platnost oprávnění k používání tohoto vozidla na určitou dobu pozastavit. Pro snížení administrativní zátěže spojené s pozastavením platnosti tohoto oprávnění by poté, co bylo toto pozastavení platnosti opět zrušeno, nemělo být nutné znovu absolvovat celý proces registrace.

(3)

Měla by se zavést povinnost zrušit trvale registraci vozidla, které bylo nahlášeno jako vozidlo s ukončenou životností v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (4). Členské státy mají možnost stanovit ve svých právních předpisech další důvody pro zrušení registrace vozidla.

(4)

I v případě zrušení registrace vozidla by mělo být možné uchovávat záznam o této registraci i nadále.

(5)

Pro snížení administrativní zátěže a usnadnění výměny informací mezi členskými státy by měly být informace týkající se vozidel zaznamenávány elektronicky.

(6)

Tato směrnice by neměla členským státům bránit v tom, aby považovaly elektronický soubor údajů uchovávaný příslušnými orgány za hlavní zdroj informací o vozidle registrovaném na jejich území. Členské státy by měly mít možnost používat elektronickou síť obsahující údaje ze státních elektronických databází k usnadnění výměny informací.

(7)

V případech, kdy jsou při technické prohlídce zjištěny nebezpečné nedostatky a kdy byla pozastavena platnost oprávnění k používání vozidla na veřejných komunikacích, by toto pozastavení platnosti mělo být do doby, než vozidlo projde novou technickou prohlídkou, zaznamenáno.

(8)

Za účelem aktualizace bodu II.4 druhé odrážky a bodu III.1.A.b jak přílohy I, tak přílohy II směrnice 1999/37/ES v případě rozšíření Unie, jakož i za účelem aktualizace bodu II.6 přílohy I, který se týká nepovinných prvků v případě změny definic nebo obsahu prohlášení o shodě v příslušných právních předpisech Unie týkajících se schvalování typů vozidel, by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(9)

Směrnice 1999/37/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 1999/37/ES

Směrnice 1999/37/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Tato směrnice se vztahuje na registrační doklady vozidel vydávané členskými státy.“

2)

V článku 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„e)

„pozastavením platnosti povolení“ se rozumí omezená doba, kdy vozidlo není členským státem schváleno k provozu na pozemních komunikacích, přičemž po jejím uplynutí – pokud důvody pro pozastavení platnosti povolení pominuly – může být vozidlo schváleno k opětovnému používání, aniž by se prováděla nová registrace;

f)

„zrušením registrace“ se rozumí zrušení schválení členského státu k provozu vozidla na pozemních komunikacích.“

3)

V článku 3 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„4.   Členské státy elektronicky zaznamenávají údaje o všech vozidlech registrovaných na jejich území. Tyto údaje zahrnují:

a)

všechny povinné prvky podle bodu II.5 přílohy I, jakož i prvky uvedené v bodech II.6 (J) a II.6 (V.7) a (V.9) této přílohy, jsou-li tyto údaje k dispozici;

b)

pokud možno další nepovinné údaje uvedené v příloze I nebo údaje z prohlášení o shodě podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (*);

c)

výsledek povinných pravidelných technických prohlídek podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (**) a dobu platnosti osvědčení o technické způsobilosti.

Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s touto směrnicí se provádí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (***) a 2002/58/ES (****).

5.   Technické údaje o vozidlech se poskytnou příslušným orgánům nebo stanicím technické kontroly za účelem provádění pravidelných technických prohlídek. Aby nedocházelo ke zneužívání těchto údajů, mohou členské státy jejich používání a šíření ze strany stanic technické kontroly omezit.

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1)."

(**)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterou se zrušuje směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51)."

(***)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31)."

(****)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).“"

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

1.   V případě, že příslušný orgán členského státu obdrží oznámení o pravidelné technické prohlídce, z něhož vyplývá, že v souladu s článkem 9 směrnice 2014/45/EU byla pozastavena platnost povolení k používání určitého vozidla na pozemních komunikacích, toto pozastavení platnosti povolení se elektronicky zaznamená a provede se dodatečná technická prohlídka.

Pozastavení platnosti povolení trvá, dokud vozidlo neprojde novou technickou prohlídkou. Po úspěšném výsledku technické prohlídky příslušný orgán neprodleně znovu schválí vozidlo k provozu na pozemních komunikacích. Není nutné provádět novou registraci.

Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou přijmout opatření k usnadnění opětovné prohlídky vozidla, v jehož případě byla pozastavena platnost schválení k provozu na pozemních komunikacích. Tato opatření mohou zahrnovat udělení povolení cestovat na veřejných pozemních komunikacích mezi místem opravy a stanicí technické kontroly za účelem provedení technické prohlídky.

2.   Členský stát může povolit, aby držitel osvědčení o registraci předložil příslušnému orgánu žádost o převod registrace na nového majitele vozidla.

3.   V případě, že příslušný orgán členského státu obdrží oznámení, že vozidlo bylo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (*****) zpracováno jako vozidlo s ukončenou životností, registrace se trvale zruší a tato informace se zaznamená v elektronickém rejstříku daného orgánu.

(*****)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).“"

5)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Aniž by byl dotčen čl. 5 odst. 4 a čl. 8 odst. 3 směrnice 2014/45/EU, členské státy v případě změny majitele vozidla, které má platný doklad o provedení pravidelné technické prohlídky, ze zásady uznávají platnost osvědčení o technické způsobilosti.“

6)

Články 6 a 7 se nahrazují tímto:

„Článek 6

Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7, pokud jde o přizpůsobení:

bodu II.4 druhé odrážky a bodu III.1.A.b jak přílohy I, tak přílohy II, v případě rozšíření Unie,

bodu II.6 přílohy I týkajícího se nepovinných prvků v případě změny definic nebo obsahu prohlášení o shodě v příslušných právních předpisech Unie týkajících se schvalování typu vozidel.

Článek 7

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 19. května 2014. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

7)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Členské státy si jsou při provádění této směrnice vzájemně nápomocny. Mohou si vyměňovat zejména informace na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, aby před každou registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat právní status vozidla v členském státě, ve kterém bylo předtím registrováno. Členské státy mohou při těchto kontrolách používat zejména elektronickou síť obsahující údaje ze státních elektronických databází k usnadnění výměny informací.“

8)

V bodě II.6 přílohy I se doplňuje nový bod, který zní:

„(X)

doklad o tom, že vozidlo prošlo technickou prohlídkou, datum další technické prohlídky nebo ukončení platnosti stávajícího osvědčení.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy do 20. května 2017 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 20. května 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. dubna 2014.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 128.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. března 2014.

(3)  Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).