7.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 38/32


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/20/EU

ze dne 6. února 2014

o vymezení tříd Unie pro základní a certifikovanou sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 93/17/EHS (2) byla zavedena pravidla týkající se tříd Unie pro základní sadbu brambor.

(2)

Z důvodu rychlého technického a vědeckého pokroku v oblasti systémů pro produkci sadby brambor a rostoucího obchodu se sadbou brambor na vnitřním trhu je žádoucí změna těchto pravidel. Vzhledem k vývoji odvětví by se tato pravidla měla vztahovat také na certifikovanou sadbu brambor.

(3)

Tato pravidla by se měla týkat označování jednotných názvů tříd Unie. Jejich součástí by měly být rovněž podmínky pro uvádění sadby brambor a partií sadby brambor na trh jako kterékoli z příslušných tříd Unie. Tato pravidla by se měla podle potřeby týkat také výskytu škodlivých organismů, brambor jiných odrůd a brambor s vadami, scvrklým povrchem, přichycenou zeminou nebo cizorodými látkami.

(4)

Protože tato směrnice stanoví přísnější požadavky na třídy Unie, není již nutný požadavek, aby pěstovaná rostlina rostla na pozemku, kde od poslední sklizně brambor uplynuly nejméně tři roky, a aby byla podrobena nejméně dvěma úředním prohlídkám.

(5)

Od přijetí směrnice 2002/56/ES došlo k vývoji vědeckých poznatků ohledně souvislosti mezi počtem generací a úrovní výskytu škodlivých organismů na sadbě brambor. Nezbytným opatřením ke snížení fytosanitárního rizika, jež představují škodlivé organismy v latentním stavu, je omezení počtu generací. Toto omezení je nezbytné pro snížení uvedeného rizika, přičemž jiná méně přísná opatření, která by je mohla nahradit, neexistují. Ze zkušeností plyne, že u tříd Unie S, SE a E je třeba povolit maximální počet generací pro každou z těchto tříd Unie. Z důvodu zajištění splnění věcných požadavků by měly uvedené požadavky být považovány za splněné pouze na základě úřední prohlídky.

(6)

Směrnice 93/17/EHS by proto měla být zrušena.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Třídy Unie pro základní sadbu brambor

1.   Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor mohla být uváděna na trh jako „třída Unie S“, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy I, a

b)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy.

2.   Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor mohla být uváděna na trh jako „třída Unie SE“, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. a) přílohy I, a

b)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. b) uvedené přílohy.

3.   Členské státy zajistí, aby základní sadba brambor mohla být uváděna na trh jako „třída Unie E“, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. a) přílohy I, a

b)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie splňují podmínky uvedené v bodě 3 písm. b) uvedené přílohy.

Článek 2

Třídy Unie pro certifikovanou sadbu brambor

1.   Členské státy zajistí, aby certifikovaná sadba brambor mohla být uváděna na trh jako „třída Unie A“, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy II, a

b)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie splňují podmínky uvedené v bodě 1 písm. b) uvedené přílohy.

2.   Členské státy zajistí, aby certifikovaná sadba brambor mohla být uváděna na trh jako „třída Unie B“, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že brambory splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. a) přílohy II, a

b)

úřední prohlídkou bylo shledáno, že jejich partie splňují podmínky uvedené v bodě 2 písm. b) uvedené přílohy.

Článek 3

Informace Komisi

Členské státy sdělí Komisi, v jakém rozsahu používají označení příslušných tříd Unie při certifikaci vlastní produkce.

Článek 4

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Zrušení

Směrnice 93/17/EHS se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2016.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. února 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd (Úř. věst. L 106, 30.4.1993, s. 7).


PŘÍLOHA I

Podmínky pro základní sadbu brambor

1.

Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie S“ jsou následující:

a)

podmínky týkající se sadby brambor:

i)

podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,1 %,

ii)

podíl pěstovaných rostlin napadených černáním nepřesahuje 0,1 %,

iii)

u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 1,0 %,

iv)

podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti a podíl rostlin s příznaky virové svinutky nepřesahuje dohromady 0,2 %,

v)

počet generací, včetně generací předcházejících základní sadbě setých na poli a základních generací, je omezen na pět,

vi)

není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se za to, že brambory náleží k páté generaci;

b)

tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy:

i)

sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti,

ii)

sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iii)

sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iv)

sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

v)

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

vi)

sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

vii)

přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

viii)

celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % hmotnosti.

2.

Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie SE“ jsou následující:

a)

podmínky týkající se sadby brambor:

i)

podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,1 %,

ii)

podíl pěstovaných rostlin napadených černáním nepřesahuje 0,5 %,

iii)

u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 2,0 %,

iv)

podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 0,5 %,

v)

počet generací, včetně generací předcházejících základní sadbě setých na poli a základních generací, je omezen na šest,

vi)

není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se za to, že brambory náleží k šesté generaci;

b)

tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy:

i)

sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti,

ii)

sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iii)

sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iv)

sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

v)

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

vi)

sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

vii)

přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

viii)

celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % hmotnosti.

3.

Podmínky pro základní sadbu brambor „třídy Unie E“ jsou následující:

a)

podmínky týkající se sadby brambor:

i)

podíl pěstovaných rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,1 %,

ii)

podíl pěstovaných rostlin napadených černáním nepřesahuje 1,0 %,

iii)

u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 4,0 %,

iv)

podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 0,8 %,

v)

počet generací, včetně generací předcházejících základní sadbě setých na poli a základních generací, je omezen na sedm,

vi)

není-li generace uvedena na úřední návěsce, má se za to, že brambory náleží k sedmé generaci;

b)

tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy:

i)

sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti,

ii)

sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iii)

sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iv)

sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

v)

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

vi)

sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

vii)

přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

viii)

celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 6,0 % hmotnosti.


PŘÍLOHA II

Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor

1.

Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy Unie A“ jsou následující:

a)

podmínky týkající se sadby brambor:

i)

podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,2 %,

ii)

podíl pěstovaných rostlin napadených černáním nepřesahuje 2,0 %,

iii)

u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 8,0 %,

iv)

podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 2,0 %;

b)

tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy:

i)

sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti,

ii)

sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iii)

sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iv)

sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

v)

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

vi)

sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

vii)

přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 2,0 % hmotnosti,

viii)

celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % hmotnosti.

2.

Podmínky pro certifikovanou sadbu brambor „třídy Unie B“ jsou následující:

a)

podmínky týkající se sadby brambor:

i)

podíl rostlin neodpovídajících odrůdě a podíl rostlin cizích odrůd nepřesahuje dohromady 0,5 %,

ii)

podíl pěstovaných rostlin napadených černáním nepřesahuje 4,0 %,

iii)

u přímého potomstva nepřesahuje podíl rostlin s příznaky virové nákazy 10,0 %,

iv)

podíl pěstovaných rostlin s příznaky mozaikovitosti nebo s příznaky virové svinutky nepřesahuje 6,0 %;

b)

tolerance týkající se partií, pokud jde o následující nečistoty, vady a nákazy:

i)

sadba brambor napadená jinými hnilobami než bakteriální kroužkovitostí bramboru nebo bakteriální hnědou hnilobou nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, z nichž sadba brambor napadená mokrou hnilobou nepřesahuje 0,2 % hmotnosti,

ii)

sadba brambor napadená kořenomorkou bramborovou na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iii)

sadba brambor napadená obecnou strupovitostí brambor na více než jedné třetině povrchu brambor nepřesahuje 5,0 % hmotnosti,

iv)

sadba brambor napadená prašnou strupovitostí brambor na více než 10 % povrchu brambor nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

v)

scvrklé hlízy v důsledku nadměrné dehydratace nebo dehydratace způsobené stříbřitostí slupky nepřesahují 1,0 % hmotnosti,

vi)

sadba brambor s vnějšími vadami, včetně deformovaných nebo poškozených hlíz, nepřesahuje 3,0 % hmotnosti,

vii)

přichycená zemina a cizorodé látky nepřesahují 2,0 % hmotnosti,

viii)

celkový podíl sadby brambor, na který se vztahují tolerance podle bodů i) až vi), nepřesahuje 8,0 % hmotnosti.