28.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 343/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. listopadu 2014

o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

(2014/839/EU, Euratom)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 249 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) musí orgány dávat vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie. Musí rovněž udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností. Dále podle článku 2 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a podle čl. 11 odst. 3 SEU musí Komise před navržením legislativního aktu vést rozsáhlé konzultace.

(2)

Za tímto účelem členové Komise a členové jejich kabinetů pravidelně jednají s organizacemi či s osobami samostatně výdělečně činnými, aby zjistili, s jakými obtížemi se tyto osoby a organizace potýkají, a získali přehled o jejich názorech na politiky a právní předpisy Unie.

(3)

Aby se v souladu s čl. 10 odst. 3 SEU evropským občanům usnadnila účast na demokratickém životě Unie a aby bylo zajištěno, že jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji, je důležité dát občanům možnost zjistit, jaké styky mají členové Komise a členové jejich kabinetů s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými.

(4)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (1) již občané mají právo na přístup k dokumentům orgánů. Toto rozhodnutí se netýká přístupu k dokumentům ani uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.

(5)

V souladu s Politickými směry ze dne 15. července 2014, které představil předseda Komise, se Komise zavázala ke zdokonalené transparentnosti, pokud jde o kontakt se zúčastněnými stranami a lobbisty.

(6)

Ačkoli není zapotřebí dalších opatření, pokud jde o účast členů Komise a členů jejich kabinetů na veřejných akcích, neboť tyto informace jsou již veřejně dostupné, zveřejnění informací o jednáních s organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými by mělo dále zdokonalit transparentnost činností Komise.

(7)

Členové Komise by tedy měli zveřejňovat informace o jednáních, která vedli oni sami nebo členové jejich kabinetů s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými o otázkách týkajících se přijímání rozhodnutí a provádění politik v Unii.

(8)

Toto rozhodnutí se netýká jednání se zástupci jiných orgánů či institucí Unie, která jsou součástí běžných interinstitucionálních styků. Netýká se ani jednání se zástupci orgánů veřejné moci jednotlivých členských států, neboť tyto orgány sledují veřejný zájem a přispívají k práci Komise podle zásady loajální spolupráce. V zájmu ochrany mezinárodních vztahů Unie se toto rozhodnutí netýká ani jednání se zástupci orgánů veřejné moci třetích zemí a mezinárodních organizací. Toto rozhodnutí se dále nevztahuje na vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/místopředsedkyni Komise, pokud jde o jednání, která vede v rámci svých pravomocí vysoké představitelky Unie.

(9)

V zájmu respektování specifické povahy dialogu se sociálními partnery, jak je uvedeno v článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakož i specifické povahy dialogu s církvemi a filozofickými a nekonfesními organizacemi, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 3 SFEU, by se toto rozhodnutí nemělo vztahovat ani na jednání vedená v tomto kontextu.

(10)

Vzhledem ke specifické úloze politických stran, uznané v čl. 10 odst. 4 SEU, a vzhledem k tomu, že interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí ze dne 16. dubna 2014 o rejstříku transparentnosti pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění politik EU (2), stanoví, že rejstřík se nevztahuje na politické strany, by se toto rozhodnutí nemělo vztahovat ani na jednání se zástupci politických stran.

(11)

Jelikož v některých zvláštních případech může zveřejnění informací o jednáních porušit ochranu života, osobnosti nebo soukromí jednotlivce, finanční, měnové nebo hospodářské politiky Unie, stability trhu nebo citlivých obchodních údajů, řádného vedení soudního řízení nebo inspekcí, vyšetřování, auditů či jiných správních řízení anebo ochranu jakýchkoli jiných důležitých veřejných zájmů uznaných na úrovni Unie, nemělo by dojít ke zveřejnění takových informací ani v těchto případech.

(12)

V souladu s čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3) je možné zveřejnit jména členů Komise i členů jejich kabinetů, kteří se jednání s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými zúčastní; ostatní osoby k tomu musí jednoznačně udělit souhlas.

(13)

Toto rozhodnutí se nedotýká požadavků na zdokonalenou transparentnost nebo závazků v tomto smyslu, které vyplývají z právních předpisů Unie nebo mezinárodních dohod uzavřených Unií,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členové Komise v souladu s ustanoveními tohoto rozhodnutí zveřejní informace o všech jednáních, která vedli oni sami a členové jejich kabinetů s organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými o otázkách týkajících se tvorby a provádění politik v Unii.

2.   Mezi informace, které je třeba zveřejnit, patří datum jednání, místo, jméno člena Komise a/nebo člena kabinetu, název organizace nebo jméno osoby samostatně výdělečně činné a téma jednání.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„jednáním“ dvoustranné setkání uspořádané z podnětu organizace či osoby samostatně výdělečně činné nebo člena (členky) Komise a/nebo člena jeho (jejího) kabinetu za účelem projednání otázky týkající se tvorby a provádění politik v Unii. Setkání, která se uskuteční v souvislosti se správním řízením podle Smluv nebo aktů Unie, jež spadá do přímé pravomoci člena Komise, jakož i setkání čistě soukromé či společenské povahy nebo neplánovaná setkání jsou z tohoto pojmu vyloučena;

b)

„organizací nebo osobou samostatně výdělečně činnou“ každá organizace či osoba, bez ohledu na její právní status, zapojená do činností prováděných s cílem přímo nebo nepřímo ovlivňovat tvorbu a provádění politik a rozhodovací proces orgánů Unie, a to bez ohledu na to, kde k těmto činnostem dochází, a na použitý komunikační kanál či prostředek.

Tento pojem nezahrnuje zástupce jiných orgánů a institucí Unie, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů členských států a třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Zahrnuje však každé sdružení nebo síť, která zastupuje regiony nebo jiné orgány veřejné moci na nižší než národní úrovni společně.

Článek 3

1.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na jednání vedená se sociálními partnery na úrovni Unie v kontextu sociálního dialogu ani na jednání vedená v kontextu dialogu s církvemi, náboženskými sdruženími či společenstvími, jakož ani s filozofickými a nekonfesními organizacemi.

2.   Toto rozhodnutí se nevztahuje na jednání vedená se zástupci politických stran.

Článek 4

1.   Informace uvedené v čl. 1 odst. 2 se zveřejní ve standardizovaném formátu na internetových stránkách členů Komise do dvou týdnů po dotčeném jednání.

2.   Ke zveřejnění uvedených informací nemusí dojít, pokud by toto zveřejnění mohlo porušit ochranu jakéhokoli zájmu uvedeného v čl. 4 odst. 1, 2 a 3 nařízení (ES) č. 1049/2001, a zejména života, osobnosti nebo soukromí jednotlivce, finanční, měnové nebo hospodářské politiky Unie, stability trhu nebo citlivých obchodních údajů, řádného vedení soudního řízení nebo inspekcí, vyšetřování, auditů či jiných správních řízení nebo ochranu jakýchkoli jiných důležitých veřejných zájmů uznaných na úrovni Unie.

Článek 5

Jména osob (jednajících jménem organizací nebo osob samostatně výdělečně činných) ani úředníků Komise (jiných než členů kabinetu), kteří se účastní jednání, se nezveřejní, pokud k tomu dotčené osoby jednoznačně neudělí souhlas.

Článek 6

Organizace a osoby samostatně výdělečně činné musí být informovány o tom, že informace uvedené v čl. 1 odst. 2 budou zveřejněny.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2014.

Ve Štrasburku dne 25. listopadu 2014

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(2)  Úř. věst. L 277, 19.9.2014, s. 11.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).