18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. listopadu 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie

(oznámeno pod číslem C(2014) 8339)

(Text s významem pro EHP)

(2014/802/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 třetí odrážku, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 18 odst. 1 první odrážku, na úvodní větu článku 19 a na čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy IV rozhodnutí Komise 2010/470/EU (2) je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných po 31. srpnu 2010.

(2)

V části 2 přílohy IV rozhodnutí Komise 2010/472/EU (3) je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (4) stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení jsou stanoveny podmínky pro obchodování se živými zvířaty, spermatem a embryi uvnitř Unie. Příloha IX uvedeného nařízení navíc stanoví podmínky pro dovoz živých zvířat, embryí, vajíček a produktů živočišného původu ze třetích zemí do Unie.

(4)

Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo na základě nových vědeckých poznatků pozměněno nařízením Komise (EU) č. 630/2013 (5). Uvedené změny týkající se klusavky byly ve vzorovém veterinárním osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU a ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU na přechodné období do 31. prosince 2014 zohledněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/470/EU (6).

(5)

V souladu s vědeckým stanoviskem týkajícím se rizika přenosu klasické klusavky u ovcí prostřednictvím přenosu embryí získaných in vivo, které Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal dne 24. ledna 2013 a v němž dospěl k závěru, že riziko přenosu klasické klusavky implantací ARR homozygotních nebo heterozygotních ovčích embryí lze považovat za zanedbatelné za předpokladu, že jsou dodržována doporučení a postupy OIE pro přenos embryí, byla příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 999/2001 pozměněna nařízením (EU) č. 1148/2014 (7).

(6)

Vzorové veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz stanovené v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie stanovené v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1148/2014.

(7)

Aby se odstranily nejasnosti, je kromě toho třeba ve vzorovém veterinárním osvědčení pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz stanoveném v části A přílohy IV rozhodnutí 2010/470/EU změnit některé odkazy na nařízení (ES) č. 999/2001.

(8)

Rovněž je třeba ve vzorovém veterinárním osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz do Unie stanoveném v části 2 přílohy IV rozhodnutí 2010/472/EU použít přesnější formulaci, aby bylo zřejmé, že se vyšetření týkající se epizootického hemoragického onemocnění (EHD) vztahují na dárcovské ovce a kozy.

(9)

Rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IV rozhodnutí 2010/470/EU se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha IV rozhodnutí 2010/472/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2015.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2014.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(3)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 31.5.2001, s. 60).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/470/EU ze dne 20. září 2013, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (Úř. věst. L 252, 24.9.2013, s. 32).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 1148/2014 ze dne 28. října 2014, kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 308, 29.10.2014, s. 66).


PŘÍLOHA I

Část A v příloze IV rozhodnutí 2010/470/EU se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Vzorové veterinární osvědčení IVA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami vajíček a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, ze kterého vajíčka nebo embrya pocházejí

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Část 2 v příloze IV rozhodnutí 2010/472/EU se nahrazuje tímto:

„ČÁST 2

Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek vajíček a embryí ovcí a koz

Image

Image

Image

Image

Image