18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/24


ROZHODNUTÍ RADY 2014/800/SZBP

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se zahajuje poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mění rozhodnutí 2014/486/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst.4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/486/SZBP.

(2)

Dne 20. října 2014 Rada schválila operační plán pro misi EUAM Ukraine.

(3)

V návaznosti na doporučení civilního velitele operace a poté, co mise EUAM Ukraine dosáhla počáteční operační schopnosti, by tato mise měla být zahájena dne 1. prosince 2014.

(4)

Rozhodnutí 2014/486/SZBP stanovilo pro období do 30. listopadu 2014 finanční referenční částku ve výši 2 680 000 EUR. Je třeba stanovit novou finanční referenční částku na období v délce dvanácti měsíců, které začíná 1. prosince 2014. Rozhodnutí 2014/486/SZBP by proto mělo být změněno.

(5)

Mise EUAM Ukraine bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) se zahajuje dne 1. prosince 2014.

Článek 2

Civilní velitel operace pro misi EUAM Ukraine se zmocňuje zahájit provádění operace s okamžitým účinkem.

Článek 3

V článku 14 rozhodnutí 2014/486/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR. Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 činí 13 100 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.“

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42.