1.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/44


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2014

o identifikaci univerzálního obchodního jazyka verze 2.1 za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

(2014/771/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropskou mnohostrannou platformou pro normalizaci v oblasti IKT a s odvětvovými odborníky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Normalizace sehrává důležitou úlohu v podpoře strategie Evropa 2020, jak je uvedeno ve sdělení Komise s názvem „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začleněníf“ (2). Několik stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 zdůrazňuje význam dobrovolné normalizace na trzích výrobků nebo služeb, aby byla zajištěna slučitelnost a interoperabilita výrobků a služeb, podpořen technologický rozvoj a inovace.

(2)

Produkty normalizace se v digitální společnosti stávají nepostradatelné pro zajištění interoperability mezi zařízeními, aplikacemi, úložišti dat, službami a sítěmi. Sdělení Komise s názvem „Strategická vize pro evropské normy – další kroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“ (3) uznává zvláštní povahu normalizace informačních a komunikačních technologií v situaci, kdy řešení, aplikace a služby IKT často vytvářejí fóra a konsorcia na celosvětové úrovni, která působí jako vedoucí organizace v oblasti tvorby norem IKT.

(3)

Nařízení (EU) č. 1025/2012 se zaměřuje na modernizaci a zlepšení evropského normalizačního rámce. Vytváří systém, s jehož pomocí může Komise rozhodnout o určení nejvýznamnějších a nejšíře uplatňovaných technických specifikací IKT vydávaných jinými organizacemi, než jsou evropské, mezinárodní nebo vnitrostátní normalizační organizace. Možnost využití úplného rozsahu technických specifikací IKT při nákupu hardwaru, softwaru a IT služeb umožní interoperabilitu, pomůže orgánům veřejné správy vyhnout se patovým situacím a podpoří hospodářskou soutěž v oblasti dodávání interoperabilních řešení IKT.

(4)

Technické specifikace IKT, na něž je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek, musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze II nařízení (EU) č. 1025/2012. Soulad s těmito požadavky zaručuje veřejným orgánům, že technické specifikace IKT jsou vytvořeny v souladu se zásadami otevřenosti, spravedlnosti, objektivity a nediskriminace uznávanými Světovou obchodní organizací (WTO) v oblasti normalizace.

(5)

Rozhodnutí o určení specifikace IKT se přijímá po konzultaci s Evropskou mnohostrannou platformou pro normalizaci v oblasti IKT zřízenou rozhodnutím Komise (4), která je doplněna dalšími formami konzultací s odvětvovými odborníky.

(6)

Dne 22. května 2014 posoudila Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT univerzální obchodní jazyk verzi 2.1 (UBL 2.1) na základě přílohy II nařízení (EU) č. 1025/2012 a vydala kladné doporučení týkající se jeho identifikace za účelem odkazování při zadávání veřejných zakázek. Posouzení UBL 2.1 bylo následně postoupeno odvětvovým odborníkům, kteří rovněž vydali kladné doporučení týkající se jeho identifikace.

(7)

Univerzální obchodní jazyk verze 2.1 vyvinutý Organizací pro rozvoj strukturovaných informačních standardů je bezplatná knihovna standardních elektronických obchodních dokumentů v jazyce XML (Extensible Markup Language). Je navržen tak, aby byl přímo kompatibilní se stávajícími postupy v oblasti obchodování, práva, auditu a správy záznamů a byl používán ve standardním obchodním rámci, jako je ISO 15000 (ebXML), aby podniky všech velikostí měly k dispozici kompletní normalizovanou infrastrukturu, která umožňuje lépe využít výhod stávajících systémů elektronické výměny dat (EDI).

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na univerzální obchodní jazyk (Universal Business Language) verze 2.1 vyvinutý Organizací pro rozvoj strukturovaných informačních standardů je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 v konečném znění ze dne 3. března 2010.

(3)  KOM(2011) 311 v konečném znění ze dne 1. června 2011.

(4)  Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT (Úř. věst. C 349, 30.11.2011, s. 4).