6.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/46


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. října 2014,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU savým hygienickým výrobkům

(oznámeno pod číslem C(2014) 7735)

(Text s významem pro EHP)

(2014/763/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena produktům s omezeným dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

V souladu s nařízením (ES) č. 66/2010 mají být konkrétní kritéria ekoznačky EU stanovena podle skupin produktů.

(3)

Kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí se zohledněním inovačního cyklu této skupiny produktů.

(4)

Vzhledem k tomu, že na celkovém environmentálním dopadu savých hygienických výrobků se může značně podílet spotřeba materiálu, je žádoucí pro tuto skupinu produktů stanovit kritéria ekoznačky EU. Kritéria by měla zejména podporovat udržitelné získávání materiálů, omezené používání nebezpečných látek, vysoce kvalitní a vysoce výkonné výrobky, které jsou vhodné pro dané použití a jsou navrženy tak, aby se minimalizovala produkce odpadů.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupina produktů „savé hygienické výrobky“ zahrnuje dětské pleny, dámské hygienické vložky, tampóny a vložky do podprsenky pro kojící matky (také známé jako prsní vložky), které jsou jednorázové a skládají se ze směsi přírodních vláken a polymerů, přičemž obsah vláken je nižší než 90 % hmotnostních (s výjimkou tampónů).

2.   Tato skupina produktů nezahrnuje výrobky používané při inkontinenci ani další druhy výrobků spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 93/42/EHS (2).

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

1)

„celulózovou vlákninou“ se rozumí vláknitý materiál, jenž se skládá zejména z celulózy a získává se úpravou lignocelulózových materiálů pomocí jednoho nebo více vodných roztoků rozmělňovacích a/nebo bělicích chemikálií;

2)

„optickým zjasňovačem“ a „fluorescenčním bělicím činidlem“ se rozumí jakékoliv přídatné látky používané pouze za účelem „bělení“ nebo „zjasnění“ materiálu;

3)

„plastovými materiály“, rovněž označovanými jako „plasty“, se rozumí syntetické polymery, k nimž mohly být přidány přísady nebo jiné látky a které lze tvarovat a použít jako hlavní část struktury konečných materiálů a předmětů;

4)

„syntetickými polymery“ se rozumí makromolekulární látky, jiné než celulózová vláknina, záměrně získané buď polymerizačním postupem nebo chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul nebo mikrobiální fermentací;

5)

„superabsorpčními polymery“ se rozumí syntetické polymery určené pro absorbování a zadržení velkých objemů tekutin ve srovnání s jejich vlastní hmotností.

Článek 3

Aby mohla být výrobku udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „savé hygienické výrobky“, jež je definována v článku 1 tohoto rozhodnutí, a musí splňovat kritéria, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu produktů „savé hygienické výrobky“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „savé hygienické výrobky“ přiděluje číselný kód „047“.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. října 2014.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1).


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny u každého kritéria.

Je-li třeba, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, může tyto doklady předložit žadatel nebo jeho dodavatel nebo oba.

Příslušné subjekty přednostně uznají zkoušky akreditované podle normy ISO 17025 a ověření provedená subjekty akreditovanými podle normy EN 45011 nebo v souladu s rovnocennou mezinárodní normou.

Podle potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro jednotlivá kritéria, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

Případně mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování.

Předpokladem je, že výrobek splňuje všechny příslušné požadavky právních předpisů země či zemí, ve kterých se má uvádět na trh. Žadatel poskytne prohlášení, že výrobek tyto požadavky splňuje.

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU

Kritéria pro udělování ekoznačky EU pro savé hygienické výrobky:

1.

Popis zboží

2.

Viskózová buničina

3.

Umělá celulózová vlákna (včetně viskózy, modalu, lyocelu, měďnatých vláken a triacetátu)

4.

Bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen

5.

Plastové materiály a superabsorpční polymery

6.

Jiné materiály a součásti

7.

Vyloučené nebo omezené látky a směsi

8.

Účinnost materiálů při výrobě

9.

Pokyny pro likvidaci výrobku

10.

Vhodnost k použití a kvalita výrobku

11.

Sociální aspekty

12.

Informace uvedené na ekoznačce EU

Kritéria ekoznačky EU berou v úvahu výrobky s nejlepší environmentální výkonností na trhu se savými hygienickými výrobky.

Kritérium č. 1. Popis zboží

Musí být předložen popis výrobku a obalu (název výrobku, klasifikace, funkce) společně s informacemi o všech těchto vlastnostech:

celkové hmotnosti výrobku a jeho balení,

složkách, materiálech a přídatných látkách použitých ve výrobku, jejich hmotnosti a případně jejich čísla CAS.

Na obalu musí být rovněž uveden údaj o hmotnosti výrobku.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí předložit vzorek výrobku společně se zprávou obsahující technický popis a údaje o hmotnosti výrobku a každé jeho složky, materiálu a použité přídatné látky.

Kritérium č. 2. Viskózová buničina

2.1   Zdroje

Pro všechnu vlákninu musí být k dispozici platné certifikáty spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent.

Nejméně u 25 % vlákniny musí být k dispozici platná osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů vystavená nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent.

Zbývající část vlákniny musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že vláknina pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

Posuzování a ověřování:

Žadatel musí od výrobce (výrobců) buničiny obdržet platné, nezávisle ověřené certifikáty spotřebitelského řetězce prokazující, že dřevní vlákna byla vypěstována podle zásad trvale udržitelného obhospodařování lesů a/nebo že pochází z legálních a kontrolovaných zdrojů. Jako certifikace nezávislé třetí strany se uznává certifikace FSC, PEFC nebo rovnocenné režimy.

2.2   Bělení

Buničina použitá ve výrobku nesmí být bělena s využitím plynného chloru. Celkové množství emisí AOX z výroby buničiny nesmí překročit 0,170 kg/ADT.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení výrobce buničiny, že nebyl použit plynný chlor, a zprávu o zkoušce prokazující soulad s mezní hodnotou pro AOX. Jako zkušební metody se přijímají ISO 9562 nebo rovnocenná EPA 1650C, spolu s podrobnými výpočty, které dokládají splnění tohoto požadavku, a s příslušnou průkaznou dokumentací.

Průkazná dokumentace musí obsahovat údaje o četnosti měření. AOX se měří pouze u postupů, při nichž se k bělení buničiny používají sloučeniny chloru.

Měření se provádějí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích poté, co voda prošla buď čištěním v závodě, nebo ve veřejné čistírně odpadních vod.

Období měření je 12 měsíců výroby. Měření musí být prováděno jednou za měsíc na reprezentativních složených vzorcích (složené vzorky za 24 hodin).

U nových nebo přestavěných závodů nebo při změně procesu ve výrobním závodě se měření provádí jednou týdně po dobu osmi po sobě jdoucích týdnů po ustálení provozu. Měření musí být pro dané období reprezentativní.

2.3   Optické zjasňovače a barviva

Optické zjasňovače a barviva, včetně fluorescenčních bělicích činidel, nesmí být do buničiny vědomě přidávány.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení dodavatele o splnění požadavků.

2.4   Emise CHSK a fosforu (P) do vody a emise sloučenin síry (S) a NOx do ovzduší vypouštěné z výrobních zařízení

Emise z výroby buničiny do ovzduší a do vody se vyjadřují pomocí bodů (PCHSK, PP, PS, PNOx). Body se vypočítají tak, že se skutečné emise vydělí referenčními hodnotami uvedenými v tabulce 1.

Žádný z ukazatelů PCHSK, PP, PS, PNOx nesmí překročit hodnotu 1,5.

Součet všech bodů (Pcelkem = PCHSK + PP + PS + PNOx) nesmí překročit 4,0.

U každé získané buničiny „i“ se příslušné naměřené hodnoty emisí (vyjádřené v kg na tunu vysušenou na vzduchu – ADT (air dried tonne)) vyjádří váženým způsobem podle podílu získané buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně buničiny vysušené na vzduchu) a sečtou se dohromady. Referenční hodnoty pro každý typ použité buničiny a pro výrobu papíru jsou uvedeny v tabulce 1. Nakonec se celkové emise vydělí celkovou referenční hodnotou podle následujícího vzorce pro CHSK:

Formula

Tabulka 1

Referenční hodnoty emisí z různých typů buničiny

Druh buničiny

Referenční hodnoty (kg/ADT)

CHSKref

Pref

Sref

NOxref

Bělená chemická buničina (kromě sulfitové)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Bělená chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,045

0,6

1,6

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

V případě společné výroby tepla a elektřiny ve stejném závodě se emise síry a oxidů dusíku (NOx) pocházející z výroby elektřiny mohou od celkového množství odečíst. Pro výpočet poměru emisí pocházejících z výroby elektřiny se použije tento vzorec: [MWh(teplo) – MWh(teplo)prodávané]/[MWh(teplo) + 2 × MWh(elektřina)],

kde:

MWh(elektřina) je elektrická energie vyráběná v kogeneračním závodě,

MWh(teplo) je užitečné teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny,

MWh(teplo)prodávané je užitečné teplo, které je používáno mimo závod na výrobu buničiny.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží podrobné výpočty dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou průkaznou dokumentací, která zahrnuje zprávy o zkoušce založené na těchto metodách:

CHSK: ISO 6060, EPA SM 5220D nebo HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 nebo Dr Lange LCK 349,

S(oxid.): ISO 8 nebo rovnocenná metoda,

S(red.): EPA 8, EPA 16 A nebo rovnocenná metoda,

stanovení obsahu síry ve výrobcích z ropy: ISO 8754 nebo EPA 8,

stanovení obsahu síry v uhlí: ISO 351 nebo EPA 8,

NOx: ISO 11564 nebo EPA 7E.

Průkazná dokumentace musí zahrnovat údaje o četnosti měření a výpočet bodů pro CHSK, P, S a NOx. Musí zahrnovat též všechny emise S a NOx, které vznikají v průběhu výroby buničiny, včetně páry produkované mimo výrobní závod, s výjimkou emisí spojených s výrobou elektřiny.

Měření se týkají regeneračních kotlů, vápenek, parních kotlů a pecí na spalování silně páchnoucích plynů. V úvahu se berou rovněž rozptýlené emise.

Oznámené hodnoty emisí síry do ovzduší zahrnují jak emise oxidované síry, tak emise redukované síry (dimethylsulfid, methanthiol, sirovodík a podobné emise). Emise síry spojené s výrobou tepelné energie z ropy, uhlí a dalších externích paliv, u nichž je znám obsah síry, se mohou místo měření vypočítat a musí se vzít v úvahu.

Měření emisí do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích poté, co voda prošla buď čištěním v závodě nebo ve veřejné čistírně odpadních vod.

Období měření je 12 měsíců výroby. Měření CHSK a P musí být prováděna jednou za měsíc a měření S a NOx jednou za rok. Alternativně lze přijmout průběžná měření, pokud jsou nejméně jednou ročně ověřena třetí stranou.

U nových nebo přestavěných závodů nebo při změně procesu ve výrobním závodě se měření provádí jednou týdně po dobu osmi po sobě jdoucích týdnů po ustálení provozu. Měření musí být pro dané období reprezentativní.

2.5   Emise CO2 z výrobních zařízení

Emise CO2 z neobnovitelných zdrojů energie nesmí překročit 450 kg na tunu vyrobené buničiny včetně emisí z výroby elektrické energie (ať už ve výrobním závodě, nebo mimo něj). Při výpočtu emisí CO2 z paliv se použijí referenční hodnoty emisí podle tabulky 2.

Tabulka 2

Referenční hodnoty pro emise CO2 z různých zdrojů energie

Palivo

Emise CO2 z fosilních zdrojů

Jednotka

uhlí

95

g CO2 fosilní/MJ

ropa

73

g CO2 fosilní/MJ

topný olej 1

74

g CO2 fosilní/MJ

topný olej 2–5

77

g CO2 fosilní/MJ

LPG

69

g CO2 fosilní/MJ

zemní plyn

56

g CO2 fosilní/MJ

elektrická energie ze sítě

400

g CO2 fosilní/kWh

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží podrobné výpočty dokládající splnění tohoto požadavku spolu s příslušnou průkaznou dokumentací.

Žadatel předloží údaje o emisích oxidu uhličitého do ovzduší. Tyto údaje musí zahrnovat všechny neobnovitelné zdroje paliv použité při výrobě buničiny včetně emisí z výroby elektřiny (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj).

Období měření je 12 měsíců výroby. Měření musí být provedeno jednou za rok.

U nových nebo přestavěných závodů nebo při změně procesu ve výrobním závodě se měření provádí jednou týdně po dobu osmi po sobě jdoucích týdnů po ustálení provozu. Musí být rovněž vykázány výsledky po 12 měsících výroby. Měření musí být pro dané období reprezentativní.

Množství energie z obnovitelných zdrojů (1) zakoupené a použité pro výrobní procesy se při výpočtu emisí CO2 nebere v úvahu. Žadatel předloží příslušnou dokumentaci, že tento druh energie se v závodě opravdu používá nebo je externě nakupován.

Kritérium č. 3. Umělá celulózová vlákna (včetně viskózy, modalu, lyocelu, měďnatých vláken a triacetátu)

3.1   Zdroje

a)

Pro všechnu vlákninu musí být k dispozici platné certifikáty spotřebitelského řetězce vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent.

Nejméně u 25 % vlákniny musí být k dispozici platná osvědčení o udržitelném obhospodařování lesů vystavená nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent.

Zbývající část vlákniny musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že vláknina pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo certifikaci spotřebitelského řetězce, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

b)

Rozpustná buničina vyrobená z bavlněného lintru musí splňovat kritérium 4.1 pro bavlnu (získávání a vysledovatelnost).

Posuzování a ověřování:

a)

Žadatel musí od výrobce (výrobců) buničiny obdržet platné, nezávisle ověřené certifikáty spotřebitelského řetězce prokazující, že dřevní vlákna byla vypěstována podle zásad trvale udržitelného obhospodařování lesů a/nebo že pochází z legálních a kontrolovaných zdrojů. Jako certifikace nezávislé třetí strany se uznává certifikace FSC, PEFC nebo rovnocenné režimy.

b)

Žádost musí obsahovat důkaz o splnění kritéria č. 4.1 pro bavlnu (získávání a vysledovatelnost).

3.2   Bělení

Buničina použitá k výrobě vláken nesmí být bělena s využitím plynného chloru. Výsledné celkové množství adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) a organicky vázaného chloru (OCl) nesmí překročit ani jednu z těchto hodnot:

0,170 kg/ADT, pokud se měří v odpadních vodách z výroby buničiny (AOX), nebo

150 ppm, pokud se měří ve výsledných vláknech (OCl).

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení dodavatele buničiny, že nebyl použit plynný chlor, a zprávu o zkoušce prokazující soulad buď s požadavkem týkajícím se AOX, nebo OCl s využitím odpovídající zkušební metody:

ISO 9562 nebo rovnocenná EPA 1650C pro AOX,

ISO 11480 pro OCl.

Četnost měření pro AOX se stanoví v souladu s kritériem č. 2.2 pro viskózovou buničinu.

3.3   Optické zjasňovače a barviva

Optické zjasňovače a barviva, včetně fluorescenčních bělicích činidel, nesmějí být k vláknům vědomě přidávány.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, že požadavky byly splněny.

3.4   Výroba vláken

a)

Více než 50 % buničiny použité k výrobě vláken musí být získáno ze závodů na výrobu celulózy, které hodnotně zužitkovávají upotřebenou procesní kapalinu, a to buď:

k výrobě elektřiny a páry na místě, nebo

k výrobě vedlejších chemických produktů.

b)

Při výrobě viskózových a modalových vláken musí být respektovány následující mezní hodnoty pro emise sloučenin síry do ovzduší:

Tabulka 3

Hodnoty emisí síry pro viskózová a modalová vlákna

Typ vlákna

Emise síry do ovzduší – mezní hodnota (g/kg)

střižová vlákna

30

nekonečná vlákna

 

diskontinuální praní

40

kontinuální praní

170

Pozn.: Mezní hodnoty jsou vyjádřené jako roční průměr.

Posuzování a ověřování:

a)

Žadatel si od výrobců vláken vyžádá seznam dodavatelů buničiny použité k výrobě vláken a podíl, který dodávají. Je nutno předložit průkazné dokumenty a důkazy, že požadovaný podíl dodavatelů má v souvisejících výrobních lokalitách instalováno odpovídající vybavení k výrobě energie nebo výrobní systémy k získávání vedlejších produktů.

b)

Žadatel předloží podrobnou dokumentaci a zprávy o zkoušce dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s prohlášením o shodě.

Kritérium č. 4. Bavlna a jiná přírodní celulózová vlákna ze semen

4.1   Zdroje a vysledovatelnost

a)

Bavlna se pěstuje podle požadavků stanovených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2), amerického národního ekologického programu (NOP) nebo rovnocenných právních povinností stanovených obchodními partnery Unie. Do obsahu organické bavlny se počítá jak organicky pěstovaná bavlna, tak bavlna vypěstovaná ve fázi přechodu na organickou produkci.

b)

Bavlna vypěstována v souladu s kritériem č. 4.1 písm. a) a použitá k výrobě savých hygienických výrobků musí být vysledovatelná od momentu ověření výrobní normy.

Posuzování a ověřování:

a)

U obsahu ekologické bavlny musí nezávislý kontrolní subjekt osvědčit, že bavlna byla vypěstována v souladu s požadavky na produkci a kontrolu stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007, v americkém národním ekologickém programu (NOP) nebo požadavky stanovenými jinými obchodními partnery. Pro každou zemi původu musí být každoročně prováděno ověření.

b)

Žadatel je jednou za rok povinen prokázat, že požadavek týkající se obsahu ekologické bavlny je splněn u ročního objemu bavlny zakoupené k výrobě konečného výrobku nebo výrobků a u každé výrobkové řady. Je třeba poskytnout obchodní záznamy nebo faktury, jež prokazují množství bavlny zakoupené ročně od zemědělců nebo skupin producentů a celkovou hmotnost balíků s osvědčením.

4.2   Bělení

K bělení bavlny se nesmí používat plynný chlor.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, že nebyl použit plynný chlor.

4.3   Optické zjasňovače a barviva

Do bavlny nesmějí být vědomě přidávány optické zjasňovače a barviva, ani fluorescenční bělicí činidla.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, že požadavky byly splněny.

Kritérium č. 5. Plastové materiály a superabsorpční polymery

5.1   Výroba syntetických polymerů a plastových materiálů

Všechny závody produkující syntetické polymery a plastové materiály použité ve výrobku musí mít zavedeny systémy pro:

úsporné zacházení s vodou (např. monitorování toku vody v zařízení a cirkulace vody v uzavřených systémech),

integrovaný plán nakládání s odpady k optimalizaci prevence, opětovného použití, recyklace, využití a odstraňování odpadu (např. oddělení různých druhů odpadu),

optimalizaci energetické účinnosti a hospodaření s energií (například opětovné použití páry vznikající při výrobě superabsorpčních polymerů).

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení dodavatelů, že tento požadavek je splněn. Prohlášení musí být doloženo zprávou popisující podrobně postupy, jež dodavatelé přijali ke splnění požadavku v každém z dotčených závodů.

5.2   Přídatné látky v plastových materiálech

a)

Obsah olova, kadmia, šestimocného chromu a příbuzných sloučenin musí být nižší než 0,01 % (100 ppm) hmotnosti každého plastového materiálu a syntetického polymeru použitých ve výrobku.

b)

Přídatné látky, jež jsou v plastech použité v koncentraci nad 0,10 % hmotnosti, nesmí být klasifikovány pomocí níže uvedených standardních vět o nebezpečnosti podle pravidel klasifikace stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) jako:

karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1a, 1b a 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akutně toxické, kategorie 1 a 2 (H300, H310, H330, H304),

toxické pro specifické cílové orgány, kategorie 1: (H370, H372);

nebezpečné pro vodní prostředí kategorie 1 a 2 (H400, H410, H411).

Posuzování a ověřování:

a), b) Žadatel předloží prohlášení dodavatelů, že tyto požadavky jsou splněny. Rovněž musí poskytnout seznam přídatných látek, uvádějící jejich koncentrace a související standardní věty o nebezpečnosti/věty označující specifickou rizikovost, k němuž jsou jako důkaz přiloženy bezpečnostní listy.

S cílem usnadnit následnou kontrolu a sledování poskytnuté dokumentace může být přezkoumán náhodný vzorek dodavatelů. Dodavatel poskytne přístup do výrobních zařízení, skladů a podobných zařízení. Na veškerou předloženou a sdílenou dokumentaci a veškeré předávané a sdílené informace se vztahují pravidla o důvěrném zacházení.

5.3   Superabsorpční polymery

a)

Do výrobku nesmí být záměrně přidáván akrylamid (číslo CAS: 79-06-1).

b)

Superabsorpční polymery použité ve výrobku mohou obsahovat maximálně 1 000 ppm zbytkových monomerů, které jsou označeny standardními větami o nebezpečnosti uvedenými v kritériu č. 7 týkajícím se vyloučených nebo omezených látek a směsí. V případě polyakrylátu sodného to znamená součet podílů nezreagované akrylové kyseliny a síťovacích činidel.

c)

Superabsorpční polymery použité ve výrobku mohou obsahovat maximálně 10 % (hmotnostních) extraktů rozpustných ve vodě, které musí splňovat kritérium č. 7 týkající se vyloučených nebo omezených látek a směsí. V případě polyakrylátu sodného to znamená monomery a oligomery kyseliny akrylové s nižší molekulovou hmotností než superabsorpční polymer podle normy ISO 17190.

Posuzování a ověřování:

a)

Žadatel předloží prohlášení, že taková látka nebyla použita.

b)

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele dokládající složení superabsorpčního polymeru či polymerů použitých ve výrobku. Prohlášení má formu bezpečnostních listů, které uvádějí úplný název polymeru a číslo CAS a udávají zbytkové monomery obsažené ve výrobku, klasifikované v souladu s tímto požadavkem a jejich množství. Doporučenými zkušebními metodami jsou ISO 17190 a WSP 210. Metody použité pro analýzu musí být popsány a musí být uvedeny názvy laboratoří, v nichž byla analýza provedena.

c)

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, v němž je uvedeno množství vodorozpustných extraktů v superabsorpčním polymeru či polymerech. Doporučenými zkušebními metodami jsou ISO 17190 a WSP 270. Metody použité pro analýzu musí být popsány a musí být uvedeny názvy laboratoří, v nichž byla analýza provedena.

Kritérium č. 6. Jiné materiály a součásti

6.1   Adhezivní materiály

Adhezivní materiály nesmí obsahovat žádnou z těchto látek:

kalafunové pryskyřice (čísla CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diisobutyl ftalát (číslo CAS 84-69-5),

diisononyl ftalát (číslo CAS 28553-12-0),

formaldehyd (CAS 50-00-0).

Tento požadavek se neuplatní, pokud uvedené látky nejsou do materiálu nebo konečného výrobku přidány záměrně a jsou v adhezivních materiálech přítomny v koncentraci nižší než 100 ppm (0,010 % hmotnostních).

Maximální limit pro obsah formaldehydu vzniklého během výroby adhezivního materiálu je 250 ppm, měřeno v čerstvě vyrobené polymerové disperzi. Obsah volného formaldehydu ve ztvrdlém adhezivu (lepidlu) nesmí překročit 10 ppm. Pro tavná lepidla tento požadavek neplatí.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, že požadavky byly splněny. Jako důkaz lze použít bezpečnostní listy. Pokud se nejedná o tavná lepidla, je třeba předložit výsledky zkoušky na přítomnost formaldehydu.

6.2   Inkousty a barviva

Výrobek ani žádná jeho homogenní část nesmí být barveny. Výjimky z tohoto požadavku se uplatní na:

provázky u tampónů, obalové materiály a lepicí pásky,

oxid titaničitý v polymerech a viskóze,

materiály, které nejsou přímo v kontaktu s kůží, mohou být barveny, pokud barvivo plní specifické funkce (např. snižuje viditelnost výrobku skrze bílé oděvy nebo oděvy světlých barev, označuje, kam přilepit lepicí pásky, slouží jako ukazatel vlhkosti).

Inkousty a barviva musí rovněž splňovat kritérium č. 7 týkající se vyloučených nebo omezených látek a směsí.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení, že tyto požadavky byly splněny, a zajistí, aby takové prohlášení předložili i dodavatelé. Jsou-li použita barviva, jejich přítomnost musí být odůvodněna uvedením specifické funkce.

6.3   Parfémování

a)

Výrobky, jež se uvádí na trh jako vyvinuté a určené pro děti, stejně jako tampóny a vložky do podprsenky pro kojící matky nesmí být parfémované.

b)

Každá přidaná látka nebo směs použitá v produktu jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách IFRA: http://www.ifraorg.org. Výrobce se musí řídit doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a zvláštních kritérií čistoty pro materiály.

c)

Všechny vonné látky musí rovněž splňovat kritérium č. 7 týkající se vyloučených nebo omezených látek nebo směsí, a to bez ohledu na koncentraci v konečném výrobku.

d)

Není povoleno používat vonné látky a složky vonných směsí, které Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) (4) identifikoval jako potvrzené kontaktní alergeny, jež představují zvláštní riziko, ani vonné látky, jejichž přítomnost se musí podle přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (5) uvádět na seznamu ve složení výrobku. Dále není povoleno používání nitromošusů a polycyklických mošusů.

e)

Použití vonných látek musí být uvedeno na obalu výrobku. Rovněž musí být vyjmenovány vonné látky nebo složky vonných směsí, které Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele identifikoval jako potvrzené kontaktní alergeny u lidí, pokud již nejsou omezeny kritériem č. 6.3 písm. c) a d).

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení o splnění všech požadavků stanovených v písmenech a) až e), případně podložené prohlášením výrobce vonné látky. Jsou-li použity vonné látky, musí být rovněž poskytnut seznam použitých vonných látek a vizuální důkaz, že údaje byly doplněny na obalu.

6.4   Tělové krémy

a)

V dámských vložkách, tampónech a vložkách do podprsenky pro kojící matky se tělové krémy nesmí používat. Jsou-li tělové krémy v jiných výrobcích použity, musí být tato skutečnost uvedena na obalu.

b)

Veškeré tělové krémy používané v jiných výrobcích, než jsou dámské vložky, tampóny a vložky do podprsenky pro kojící matky, musí splňovat kritérium č. 6.3 týkající se vonných látek a kritérium č. 7 týkající se vyloučených nebo omezených látek nebo směsí, a to bez ohledu na jejich koncentraci v konečném výrobku.

c)

Není dovoleno používat tyto látky: triklosan, parabeny, formaldehyd a látky uvolňující formaldehyd.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží prohlášení o shodě, případně podložené prohlášením výrobce tělového krému. Jsou-li použity tělové krémy, musí být rovněž poskytnut vizuální důkaz, že je tento údaj doplněn na obalu.

6.5   Silikon

a)

Pokud jsou části výrobku ošetřovány silikonem, musí výrobce zajistit, aby zaměstnanci byli před účinky rozpouštědel chráněni.

b)

V chemických přípravcích používaných pro ošetřování částí výrobku silikonem nesmí být přítomen oktamethylcyklotetrasiloxan („D4“, č. CAS 556-67-2) ani dekamethylcyklopentasiloxan („D5“, č. CAS 541-02-6). Tento požadavek se neuplatní, pokud D4 a D5 nejsou do materiálu nebo konečného výrobku přidány záměrně a jsou v adhezivních materiálech přítomny v koncentraci nižší než 100 ppm (0,01 % hmotnostních).

Posuzování a ověřování:

a)

Žadatel poskytne informace o metodě použité pro ošetření silikonem a dokumentaci prokazující, že zaměstnanci jsou chráněni.

b)

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele, že tento požadavek byl splněn.

6.6   Nanočástice stříbra

Do výrobku ani jakékoli jeho homogenní části nebo materiálu nesmí být úmyslně přidávány nanočástice stříbra.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení, že tento požadavek byl splněn, a zajistí, aby takové prohlášení předložili i dodavatelé.

Kritérium č. 7. Vyloučené nebo omezené látky a směsi

7.1   Nebezpečné látky a směsi

Ekoznačka EU nemůže být udělena, pokud produkt nebo jakýkoli předmět v něm obsažený, jak je definováno v čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6), nebo jakákoli jeho homogenní část obsahuje látky nebo směsi splňující kritéria pro klasifikaci pro označení standardními větami o nebezpečnosti či větami označujícími specifickou rizikovost uvedenými v tabulce 4 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 nebo směrnicí Rady 67/548/EHS (7), nebo obsahuje látky nebo směsi uvedené v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, kromě případu, kdy byla udělena zvláštní výjimka.

Před uvedenými standardními větami o nebezpečnosti a větami označujícími specifickou rizikovost mají přednost nejnovější klasifikační pravidla přijatá Unií. Žadatelé proto musí zajistit, aby každá klasifikace byla založena na nejnovějších klasifikačních pravidlech.

Standardní věty o nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost v tabulce 4 se obecně vztahují na látky. Nelze-li získat informace o látkách, použijí se klasifikační pravidla pro směsi.

Látky nebo směsi, které zpracováním mění své vlastnosti tak, že již nejsou biologicky dostupné nebo procházejí chemickou přeměnou, díky které zjištěné riziko již nehrozí, jsou z kritéria č. 7.1 vyňaty. Patří sem například modifikované polymery a monomery nebo přídatné látky, které jsou kovalentně vázané v plastech.

Koncentrační limity látek nebo směsí, kterým může být přidělena nebo byla přidělena standardní věta o nebezpečnosti nebo věta o rizikovosti uvedené v tabulce 4 a které splňují kritéria pro zařazení do třídy nebo kategorie nebezpečnosti, a látek splňujících kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit obecné nebo specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008. V případě, že jsou stanoveny specifické koncentrační limity, mají přednost před obecnými.

Tabulka 4

Standardní věty o nebezpečnosti a odpovídající věty označující specifickou rizikovost

Standardní věta o nebezpečnosti (1)

Věta označující specifickou rizikovost (2)

H300 Při požití může způsobit smrt.

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození.

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu.

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování.

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost.

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky.

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

R60/61/60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů.

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

H317 (Podkategorie 1 A): Může vyvolat alergickou kožní reakci (spouštěcí koncentrace ≥ 0,1 % hmot.) (3)

R43

H317 (Podkategorie 1 B): Může vyvolat alergickou kožní reakci (spouštěcí koncentrace ≥ 1,0 % hmot.) (3)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

R42

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží soupis materiálů použitých ve výrobku, včetně seznamu všech předmětů v něm obsažených a jeho homogenních částí.

Žadatel musí prověřovat přítomnost látek a směsí, které mohou být klasifikovány větou o nebezpečnosti nebo větou označující specifickou rizikovost, jež jsou uvedeny v tomto kritériu. Žadatel předloží prohlášení, že výrobek, jakýkoli předmět v něm obsažený nebo jakákoli jeho homogenní část tento požadavek splňuje.

Žadatelé musí vybrat vhodné formy ověřování. Hlavní formy ověřování jsou stanoveny takto:

Homogenní části a související úpravy nebo nečistoty (např. vrstva superabsorpčního polymeru): pro materiály použité v dané části výrobku a pro látky a směsi použité ve složení materiálu a při jeho úpravě, jež zůstávají v dokončené části v koncentraci převyšující 0,10 % hmotnostních, pokud se podle článku 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 nepoužije nižší obecný nebo specifický koncentrační limit, se předloží bezpečnostní listy.

Chemické receptury použité k docílení specifické funkce výrobku nebo složky výrobku (např. lepidla a adheziva, barviva): pro látky a směsi použité při sestavování konečného výrobku nebo látky a směsi použité na částech výrobku, které v těchto částech zůstávají, se předloží bezpečnostní listy.

Žadatel zároveň předloží související dokumentaci, například prohlášení o shodě podepsané dodavateli, prokazující, že látky, směsi nebo materiály nejsou zařazeny do žádné třídy nebezpečnosti spojené se standardními větami o nebezpečnosti nebo s větami označujícími specifickou rizikovost uvedenými v tabulce 4 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, pokud to lze určit alespoň z informací, které splňují požadavky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1907/2006.

Poskytnuté informace se musí vztahovat na ty formy nebo skupenství příslušné látky nebo směsi, které se používají v konečném výrobku.

K prohlášení o zařazení nebo nezařazení jednotlivých látek a směsí do určité třídy se poskytnou tyto technické informace:

i)

k látkám, které nejsou registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo které ještě nemají harmonizovanou klasifikaci CLP (klasifikace, označování a balení), se poskytnou informace splňující požadavky vyjmenované v příloze VII uvedeného nařízení;

ii)

k látkám, které jsou registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 a které nesplňují požadavky na klasifikaci CLP, se poskytnou informace založené na registrační dokumentaci podle REACH, která potvrzuje, že látka není zařazena do třídy nebezpečnosti;

iii)

k látkám s harmonizovanou klasifikací nebo které dodavatelé klasifikovali sami, se poskytnou bezpečnostní listy, pokud jsou k dispozici. Jestliže nejsou k dispozici nebo je látka klasifikována dodavatelem, musí se poskytnout informace ke klasifikaci látky podle tříd nebezpečnosti v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006;

iv)

ke směsím se poskytnou bezpečnostní listy, pokud jsou k dispozici. Jestliže nejsou k dispozici, předloží se výpočet klasifikace směsi v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008 spolu s informacemi o klasifikaci nebezpečnosti směsi v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006.

Bezpečnostní listy musí být vyplněny v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 2, 3, 9, 10, 11 a 12 přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 (Požadavky na sestavení bezpečnostních listů). Neúplné bezpečnostní listy se musí doplnit o informace z prohlášení dodavatelů chemických látek.

Informace o inherentních vlastnostech látek mohou být získány i jinak než zkouškami, například alternativními metodami, jako jsou metody in vitro, modely kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou nebo s využitím sdružování nebo analogického přístupu v souladu s přílohou XI nařízení (ES) č. 1907/2006. Důrazně se doporučuje, aby se příslušné údaje v rámci dodavatelského řetězce sdílely.

7.2   Látky uvedené na seznamu podle čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Výjimku z vyloučení uvedeného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 nelze udělit látkám, které jsou identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy, jsou uvedeny v seznamu podle čl. 59 odst. 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a jsou přítomny ve směsích, ve výrobku nebo v jakékoliv homogenní části výrobku v koncentraci vyšší než 0,10 % hmotnostních.

Posuzování a ověřování

Odkaz na aktuální seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy musí být učiněn k datu podání žádosti. Žadatel předloží prohlášení o splnění kritéria č. 7.2 spolu se související dokumentací, zahrnující prohlášení o shodě podepsané dodavateli materiálů a kopie příslušných bezpečnostních listů pro látky a směsi v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky nebo směsi. V bezpečnostních listech musí být v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006 uvedeny koncentrační limity pro látky a směsi.

Kritérium č. 8. Účinnost materiálů při výrobě

Množství odpadu vyprodukovaného během výroby a balení výrobků, od něhož je odečten podíl odpadu, který byl znovu použit nebo přeměněn na užitečné materiály a/nebo energii, nesmí překročit:

10 % hmotnosti konečných výrobků u tampónů,

5 % hmotnosti konečných výrobků u všech ostatních výrobků.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží důkaz o množství odpadu, který nebyl znovu použit v rámci výrobního procesu nebo nebyl přeměněn na materiály či energii.

Výpočty musí být v souladu s normou ISO 14025 a žadatel předloží všechny následující parametry týkající se:

hmotnosti výrobku a jeho balení,

všech toků odpadu vyprodukovaného během výroby a

příslušného zpracování (např. recyklace, spalování), včetně podílu využitého a zlikvidovaného odpadu.

Čisté množství odpadu se vypočte jako rozdíl mezi množstvím vyprodukovaného odpadu a množstvím využitého odpadu.

Kritérium č. 9. Pokyny pro likvidaci výrobku

Výrobce musí na obalu slovy nebo pomocí vizuálních symbolů uvést:

že výrobek nesmí být vyhazován do záchodu,

jak s výrobkem správně zacházet po použití.

Posuzování a ověřování:

Žadatel předloží vzorek obalu.

Kritérium č. 10. Vhodnost k použití a kvalita výrobku

Účinnost/kvalita výrobku musí být uspokojivá a alespoň rovnocenná výrobkům, které již na trhu jsou. Vhodnost k použití musí být testována z hlediska vlastností a parametrů uvedených v tabulce 5. Výrobek musí dosahovat prahových hodnot výkonnosti, pokud byly tyto hodnoty stanoveny.

Tabulka 5

Vlastnosti a parametry popisující vhodnost testovaného výrobku k použití

Vlastnost

Požadovaný způsob testování (prahová hodnota)

Dětské pleny

Dámské hygienické vložky

Tampóny

Vložky do podprsenky pro kojící matky

Test v přirozeném prostředí

U1.

Absorpce a ochrana proti úniku (*2)

testováno skupinou spotřebitelů (k úniku dochází v méně než 5 % případů použití výrobku)

U2.

Vysoušení kůže

testováno skupinou spotřebitelů (80 % spotřebitelů testujících výrobek musí výsledek hodnotit jako uspokojivý)

nepoužije se

jako pro dětské pleny

U3.

Vhodný tvar a pohodlí

testováno skupinou spotřebitelů (80 % spotřebitelů testujících výrobek musí výsledek hodnotit jako uspokojivý)

U4.

Celkový dojem

testováno skupinou spotřebitelů (80 % spotřebitelů testujících výrobek musí výsledek hodnotit jako uspokojivý)

Odborné testy

T1.

Absorpce a ochrana proti úniku

rychlost absorpce a míra absorpce před únikem

metoda Syngina

žádná doporučená metoda

T2.

Vysoušení kůže

transepidermální ztráta vody (TEWL), test opětovného zvlhčení (rewet method) nebo korneometrická metoda

nepoužije se

žádná doporučená metoda

Posuzování a ověřování:

U testů v přirozeném prostředí a odborných testů musí být předložen zkušební protokol, v němž jsou popsány zkušební metody, výsledky zkoušek a použité údaje. Testy musí být prováděny v laboratořích schválených pro provádění systémů řízení jakosti, ať už vnitřních nebo vnějších.

Testy musí být provedeny pro konkrétní typ a velikost výrobků, pro něž se žádá o udělení ekoznačky EU. Lze-li však prokázat, že výrobky mají stejnou účinnost, je pro každý design výrobku možné provést testy pouze jedné velikosti nebo reprezentativní kombinace velikostí. Zvláštní pozornost se věnuje odběru vzorků, přepravě a skladování výrobků, aby se zaručily reprodukovatelné výsledky. Nedoporučuje se zakrývat identitu výrobků ani měnit jejich obaly za obaly neutrální, protože hrozí, že se změní výkonnost výrobků a/nebo balení.

Informace týkající se testování se zpřístupní příslušným orgánům, přičemž se dodržuje nezbytná důvěrnost. Výsledky testů musí být jasně vysvětleny a předkládány v jazyce, jednotkách a s použitím symbolů, které jsou uživateli údajů srozumitelné. Je třeba uvést následující údaje: místo a datum konání testů, kritéria použitá při výběru testovaných výrobků a jejich reprezentativnost; zvolené testované vlastnosti a případně důvody, proč jiné vlastnosti nebyly do testování zahrnuty; použité testovací metody a jejich případná omezení. Je nutné předložit jasné pokyny ohledně používání výsledků testů.

Dodatečné pokyny pro uživatelské testy:

Výběr vzorku, nastavení testu, výběr spotřebitelů do testovací skupiny a analýza výsledků zkoušek musí splňovat normalizované statistické postupy (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e 1 nebo ekvivalentní normy).

Každý výrobek se hodnotí na základě dotazníku. Test má trvat nejméně 72 hodin, je-li to možné celý týden, a musí být proveden za běžných podmínek použití výrobku.

Doporučený počet spotřebitelů, kteří výrobek testují, je nejméně 30. Všechny osoby účastnící se průzkumu musí být stávajícími uživateli konkrétního typu/velikosti testovaného výrobku.

Pokud výrobek není specificky určen pro jedno pohlaví, musí být poměr mužů a žen 1:1.

Průzkumu se účastní rozličné osoby poměrně zastupující různé skupiny spotřebitelů přítomných na trhu. Musí být jasně uveden jejich věk, země původu a pohlaví.

Testu by se neměli účastnit nemocní lidé a osoby s chronickými kožními problémy. V případech, kdy osoby onemocní v průběhu uživatelského hodnocení, je třeba tuto skutečnost v dotazníku uvést a jejich odpovědi nelze pro účely posouzení brát v úvahu.

Vysoušení kůže, vhodný tvar a pohodlí a celkový dojem musí 80 % spotřebitelů u výrobku hodnotit jako uspokojivé, což může například znamenat, že spotřebitel udělí více než 60 bodů (na stupnici od 1 do 100 bodů) nebo že výrobek je hodnocen jako dobrý či velmi dobrý (při výběru z pěti možností: velmi špatný, špatný, průměrný, dobrý, velmi dobrý). Pokud jde o kritérium absorpce a ochrany proti úniku, k úniku nesmí dojít u více než 5 % testovaných výrobků.

Poté, co bylo uživatelské testování dokončeno, se jeho výsledky statisticky vyhodnotí.

Musí být oznámeny vnější faktory, které mohou mít vliv na vnímání účinnosti výrobků, jako jsou obchodní značky, podíly na trhu a reklama.

Dodatečné požadavky na odborné testy:

Zkušební metody musí být v nejvyšší možné míře založeny na reprodukovatelných a přísných metodách relevantních pro daný výrobek.

Zkouší se nejméně pět vzorků. Oznamují se průměrné výsledky, u nichž se uvede směrodatná odchylka.

V souladu s kritériem č. 1 se uvede hmotnost a rozměry a popíše se design výrobku.

Kritérium č. 11. Sociální aspekty

Žadatelé zajistí, aby na výrobních místech, jež se zapojují do zhotovování výrobků s ekoznačkou, v celém dodavatelském řetězci byly respektovány základní zásady a práva při práci, které jsou popsány v základních pracovních normách Mezinárodní organizace práce (MOP), dokumentech iniciativy OSN Global Compact a pokynech OECD pro nadnárodní podniky. Pro účely ověření se použijí tyto klíčové pracovní standardy MOP:

029

Nucená práce

087

Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se

098

Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat

100

Rovnost v odměňování

105

Odstranění nucené práce

111

Diskriminace (zaměstnání a povolání)

138

Úmluva o minimálním věku

155

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

182

Nejhorší formy dětské práce

Tyto standardy musí být sděleny výrobním místům v celém dodavatelském řetězci, jež se zapojují do zhotovování konečných výrobků.

Posuzování a ověřování

Žadatel prokáže, že u třetích stran byl ověřen soulad s těmito požadavky, prostřednictvím nezávislého ověření nebo dokladů, včetně prohlídek na místě prováděných auditory během procesu ověřování ekoznačky na výrobních místech v dodavatelském řetězci výrobku, jenž získal licenci k užívání ekoznačky. Žadatel důkazy poskytne při předložení žádosti a následně během období platnosti licence, jakmile je k řetězci připojeno nové výrobní místo.

Kritérium č. 12. Informace uvedené na ekoznačce EU

Ekoznačka EU se použije na obalu výrobku. V poli 2 ekoznačky EU se uvede tento text:

„Následky plynoucí ze spotřeby zdrojů omezeny“

„Použití nebezpečných látek omezeno“

„Výrobek úspěšně prošel testy výkonnosti a kvality“

Na obalu by navíc mělo být uvedeno: „Další informace o důvodech udělení ekoznačky EU tomuto výrobku naleznete na stránkách: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení, že tento požadavek je splněn, a vizuální důkaz.


(*1)  Při výpočtu se zohledňují čisté emise fosforu. Fosfor přirozeně obsažený v dřevních surovinách a ve vodě se může od celkových emisí fosforu odečíst. Přijatelné je snížení až o 0,010 kg/ADT.

(1)  Podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Stanovisko SCCS k alergenním vonným látkám v kosmetických prostředcích přijaté v červnu 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1).

(1)  V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

(2)  V souladu se směrnicí 67/548/EHS a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst.L 200, 30.7.1999, s. 1).

(3)  V souladu s nařízením (EU) č. 286/20112011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 83, 30.3.2011, s. 1).

(*2)  Výjimka z tohoto požadavku platí pro slipové vložky bez zvýrazněného jádra, které slouží k ochraně dámského spodního prádla.