30.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/48


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. září 2014

o jmenování jedné členky Výboru regionů ze Spojeného království

(2014/683/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh vlády Spojeného království,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015. Dne 11. března 2014 byl rozhodnutím Rady 2014/C 74/01 (3) do dne 25. ledna 2015 jmenován členem pan Andrew LEWER.

(2)

Po skončení mandátu pana Andrewa LEWERA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členkou Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenována:

paní Ann STRIBLEYOVÁ, Councillor.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. září 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. GUIDI


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 11. března 2014 o jmenování čtyř členů Výboru regionů ze Spojeného království (Úř. věst. C 74, 13.3.2014, s. 1).