30.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. června 2014

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

(2014/492/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem, jakož i čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. června 2009 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Moldavskou republikou o uzavření nové dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, která by nahradila dohodu o partnerství a spolupráci (1).

(2)

S ohledem na těsné historické vztahy a stále užší vazby mezi stranami, jakož i na jejich přání posilovat a rozšiřovat vztahy ambiciózním a inovativním způsobem byla jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) úspěšně završena parafováním dohody dne 29. listopadu 2013.

(3)

Dohoda by měla být jménem Unie podepsána a až do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření by měla být před svým vstupem v platnost zčásti prováděna prozatímně v souladu s článkem 464 dohody.

(4)

Prozatímním prováděním částí dohody se nepředjímá rozdělení pravomocí mezi Unii a její členské státy v souladu se Smlouvami.

(5)

Podle čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie může Rada zmocnit Komisi, aby schválila změny dohody, které přijme Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 438 odst. 4 dohody na návrh podvýboru pro zeměpisná označení podle článku 306 dohody.

(6)

Je vhodné stanovit příslušné postupy pro ochranu zeměpisných označení, která jsou na základě dohody chráněna.

(7)

Dohoda by neměla být vykládána tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které mohou být přímo uplatňovány u soudů Unie nebo členských států,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Podpis Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

1.   V souladu s článkem 464 dohody a s výhradou oznámení podle uvedeného článku se do vstupu dohody v platnost mezi Unií a Moldavskou republikou prozatímně provádějí níže uvedené části dohody, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týkají záležitostí spadajících do pravomoci Unie, včetně záležitostí spadajících do pravomoci Unie vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku:

a)

hlava I;

b)

hlava II: články 3, 4, 7 a 8;

c)

hlava III: články 12 a 15;

d)

hlava IV: kapitoly 5, 9 a 12 (s výjimkou čl. 68 písm. h)), kapitola 13 (s výjimkou článku 71 v rozsahu, v jakém se týká námořní správy, a s výjimkou čl. 73 písm. b) a e) a článku 74), kapitola 14 (s výjimkou čl. 77 písm. i)), kapitola 15 (s výjimkou čl. 81 písm. a) a e) a čl. 82 odst. 2), kapitola 16 (s výjimkou článku 87, čl. 88 písm. c) a čl. 89 písm. a) a b) v rozsahu, v jakém se písm. b) týká ochrany půdy), kapitoly 26 a 28, jakož i články 30, 37, 46, 57, 97, 102 a 116;

e)

hlava V (s výjimkou článku 278 v rozsahu, v jakém se týká trestněprávní ochrany práv duševního vlastnictví, a s výjimkou článků 359 a 360 v rozsahu, v jakém se vztahují na správní řízení, přezkum a opravné prostředky na úrovni členského státu);

f)

hlava VI;

g)

hlava VII (s výjimkou čl. 456 odst. 1 v rozsahu, v jakém jsou ustanovení této hlavy nezbytná pro zajištění prozatímního provádění dohody ve smyslu tohoto odstavce);

h)

přílohy II až XIII, přílohy XV až XXXV, jakož i protokoly I až IV.

2.   Den, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Pro účely článku 306 dohody schvaluje změny dohody učiněné prostřednictvím rozhodnutí podvýboru pro zeměpisná označení Komise jménem Unie. Pokud zúčastněné strany nemohou dosáhnout shody ohledně námitek týkajících se zeměpisných označení, přijme Komise postoj postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (2).

Článek 5

1.   Název chráněný podle hlavy V kapitoly 9 pododdílu 3 „Zeměpisná označení“ dohody může používat každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh zemědělské produkty, potraviny, vína, aromatizovaná vína nebo lihoviny, jež jsou v souladu s odpovídající specifikací.

2.   V souladu s článkem 301 dohody členské státy a orgány Unie vymáhají ochranu podle článků 297 až 300 dohody, a to rovněž na žádost zúčastněné strany.

Článek 6

Dohoda nesmí být vykládána tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které mohou být přímo uplatňovány u soudů Unie nebo členských států.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.

V Lucemburku dne 16. června 2014.

Za Radu

předseda

G. KARASMANIS


(1)  Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Moldavskou republikou (Úř. věst. L 181, 24.6.1998, s. 3).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).