24.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 218/6


ROZHODNUTÍ RADY 2014/491/SZBP

ze dne 22. července 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/189/SZBP (1), kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (dále jen „EBOŠ“).

(2)

Rozhodnutím 2013/189/SZBP byla stanovena finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů EBOŠ v období prvních 12 měsíců po uzavření finanční dohody, tedy v období od 1. srpna 2013 do 31. července 2014.

(3)

Dne 25. března 2014 se řídící výbor zřízený rozhodnutím 2013/189/SZBP usnesl, že období pokryté finanční dohodou by mělo být uvedeno do souladu s rozpočtovým rokem, který probíhá od 1. ledna do 31. prosince, tak aby bylo možné od roku 2016 stanovit jediné účetní období.

(4)

Je tedy třeba stanovit novou finanční referenční částku na období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015.

(5)

Rozhodnutí 2013/189/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 16 rozhodnutí 2013/189/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů EBOŠ během prvních 12 měsíců po uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 činí 535 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů EBOŠ v období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015 činí 756 000 EUR.

O finančních referenčních částkách určených k pokrytí výdajů EBOŠ v dalších obdobích rozhodne Rada.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. července 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/189/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2008/550/SZBP (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 22).