4.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/49


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. května 2014

o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2014

(2014/322/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 148 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 145 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) se stanoví, že členské státy a Unie pracují na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů vymezených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

Strategie Evropa 2020, navržená Komisí, umožňuje Unii nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a doprovázenému vysokou úrovní zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (3). Dále dne 21. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/707/EU (4) (dále jen „hlavní směry politik zaměstnanosti“) Tyto soubory hlavních směrů tvoří integrované hlavní směry pro provádění strategie. (dále jen „integrované hlavní směry“) Pět hlavních cílů, které jsou uvedeny v příslušných integrovaných hlavních směrech, představují společné cíle, jimiž se řídí opatření členských států, a zohledňuje příslušnou výchozí situaci a podmínky v jednotlivých členských státech, jakož i situaci a podmínky v Unii. Vedoucí úlohu při realizaci cílů zaměstnanosti a pracovního trhu strategie Evropa 2020 má Evropská strategie zaměstnanosti.

(3)

Integrované hlavní směry jsou v souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010. Členským státům poskytují jasná vodítka, pokud jde o definování národních programů reforem a provádění reforem. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být základem pro veškerá doporučení, která může Rada adresovat členským státům na základě čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, stejně jako pro doporučení podávaná konkrétním členským státům na základě čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být rovněž podkladem pro přípravu společné zprávy o zaměstnanosti, kterou Rada a Komise zasílají každoročně Evropské radě.

(4)

Posouzení národních programů reforem členských států, které je součástí společné zprávy o zaměstnanosti přijatého Radou dne 28. února 2013, ukazuje, že členské státy by měly nadále vyvíjet co největší úsilí při řešení těchto priorit: zvyšování účasti na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti, rozvoj kvalifikovaných pracovních sil, které budou odpovídat na potřeby trhu práce a podpora kvality pracovních míst a celoživotního učení, zvyšování účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

(5)

Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly zůstat až do konce roku 2014 stabilní, aby bylo možné se zaměřit na jejich provádění. Až do konce roku 2014 by možnosti jejich aktualizace měly být nadále přísně omezeny. V letech 2011, 2012 a 2013 zůstaly hlavní směry politik zaměstnanosti beze změn. Beze změn by měly zůstat i v roce 2014,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí 2010/707/EU, zůstávají v platnosti i pro rok 2014 a členské státy k nim budou ve svých politikách zaměstnanosti přihlížet.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. května 2014.

Za Radu

předseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko ze dne 26. února 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 21. ledna 2014 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  Rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46).