4.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. října 2013

o schválení uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii

(2014/315/Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 24. září 2012 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání s Černou Horou za účelem uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“).

(2)

Tato jednání byla úspěšně dokončena parafováním protokolu dne 16. května 2013.

(3)

Uzavření protokolu Komisí by mělo být schváleno, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Evropského společenství pro atomovou energii.

(4)

Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie a jejích členských států, řídí se podpis a uzavření protokolu zvláštním postupem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Černá Hora na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dále jen „protokol“) Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii unie se schvaluje.

Znění protokolu je připojeno k rozhodnutí o jeho podpisu.

V Lucemburku dne 22. října 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS