3.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. května 2014,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům

(oznámeno pod číslem C(2014) 3429)

(Text s významem pro EHP)

(2014/312/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku EU lze udělit produktům s omezeným dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria pro udělování ekoznačky EU jsou stanovena podle skupin produktů.

(3)

V zájmu lepšího zohlednění aktuálního stavu na trhu s touto skupinou výrobků a inovací z posledních let se považuje za vhodné upravit rozsah skupiny výrobků a zavést revidovaný soubor ekologických kritérií.

(4)

Rozhodnutí Komise 2009/543/ES (2) a 2009/544/ES (3) se interiérovými a exteriérovými barvami zabývala zvlášť. Tato rozhodnutí byla sloučena do jednoho dokumentu stanovujícím kritéria s cílem snížit administrativní zátěž jak pro příslušné orgány, tak pro žadatele. Revidovaná kritéria nadto odrážejí nové požadavky na nebezpečné látky, které byly zavedeny po předchozích rozhodnutích nařízením (ES) č. 66/2010.

(5)

Cílem těchto kritérií je zejména podporovat výrobky, které mají během svého životního cyklu menší dopad na životní prostředí, jsou vysoce kvalitní, mají dobré parametry a dlouhou životnost, výrobky, které obsahují omezené množství nebezpečných látek (4) a omezené množství těkavých organických sloučenin. Výrobky, které v tomto ohledu vykazují lepší parametry, by měly být podpořeny prostřednictvím ekoznačky. Proto je třeba stanovit kritéria ekoznačky EU pro skupinu výrobků „barvy a laky“.

(6)

Revidovaná kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné čtyři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a zohlednit u této skupiny výrobků inovační cyklus.

(7)

Rozhodnutí 2009/543/ES a 2009/544/ES by proto měla být nahrazena tímto rozhodnutím.

(8)

Pro výrobce, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka pro interiérové a exteriérové barvy a laky na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2009/543/ES a v rozhodnutí 2009/544/ES, je třeba stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupinou výrobků „interiérové a exteriérové barvy a laky“ se rozumějí dekorativní interiérové a exteriérové barvy a laky, mořidla a příbuzné výrobky určené pro spotřebitele a profesní uživatele, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES (5).

2.   Tato skupina výrobků zahrnuje: podlahové nátěrové hmoty a podlahové barvy; výrobky barevně tónované distributory na žádost spotřebitelských (amatérských) nebo profesionálních dekoratérů; tónovací systémy; dekorativní barvy tekuté nebo ve formě pasty, které mohou být předem upraveny, tónovány nebo připraveny výrobcem podle potřeby zákazníků, včetně barev na dřevo, mořidel a barev na krytiny, nátěrových hmot na zdivo a vrchních nátěrových hmot na kov, jakož i základních a podkladových nátěrových hmot těchto systémů výrobků, jak jsou vymezeny v příloze I směrnice 2004/42/ES.

3.   Tato skupina výrobků nezahrnuje tyto výrobky:

a)

protihnilobní nátěrové hmoty;

b)

ochranné výrobky pro impregnaci dřeva;

c)

nátěrové hmoty pro zvláštní průmyslové a profesní použití, včetně velmi odolných nátěrových hmot;

d)

práškové nátěrové hmoty;

e)

nátěrové systémy tvrditelné UV zářením;

f)

barvy určené primárně pro motorová vozidla;

g)

výrobky, jejichž primární funkcí není vytvářet na podkladu film, např. oleje a vosky;

h)

plniva vymezená v EN ISO 4618;

i)

nátěrové hmoty pro silniční značení.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí následující definice:

1.

„Barvou“ se rozumí pigmentovaný krycí materiál, tekutý nebo ve formě pasty nebo v prášku, který po nanesení na podklad tvoří neprůhledný film s ochrannými, dekorativními nebo zvláštními technickými vlastnostmi a vyschne a vytvoří pevný, přilnavý a ochranný nátěr.

2.

„Lakem“ se rozumí čirý krycí materiál, který po nanesení na podklad vytvoří stálý průhledný film s ochrannými, dekorativními nebo zvláštními technickými vlastnostmi a vyschne a vytvoří pevný, přilnavý a ochranný nátěr.

3.

„Dekorativní barvy a laky“ jsou barvy a laky, které se nanášejí na místě, používají se k výzdobě nebo ochraně budov a jejich vybavení a zařízení.

4.

„Lazury“ jsou nátěry vytvářející průhledný nebo poloprůhledný film, který slouží k výzdobě a ochraně dřeva proti atmosférickým vlivům, což umožňuje snadnou údržbu.

5.

„Tónovací systémy“ jsou metody pro přípravu barevných nátěrů spočívající ve smíchání „základní barvy“ s tónovacími barvami.

6.

„Nátěry na zdivo“ jsou nátěry, které poskytují film s dekorativními a ochrannými vlastnostmi pro použití na beton, cihlové zdivo (na které lze nanášet barvu), zdivo z betonových tvárnic, jednoduchou omítku, desku z křemičitanu vápenatého či cement vyztužený vlákny.

7.

„Penetrační nátěrové hmoty“ jsou nátěrové hmoty určené ke stabilizaci volných částic podkladu nebo k udělení hydrofobních vlastností.

8.

„Nátěrovými systémy tvrditelnými UV zářením“ se rozumí tvrzení nátěrových materiálů jejich expozicí ultrafialovému záření z umělých zdrojů.

9.

„Práškovou nátěrovou hmotou“ se rozumí ochranné nebo dekorativní nátěry vytvořené nanesením práškové nátěrové hmoty na podklad, na němž jejich sloučením vznikne nepřerušovaný film.

10.

„Konzervanty pro výrobky v plechových obalech“ jsou přípravky používané pro konzervaci výrobků během skladování potlačováním mikrobiální kontaminace s cílem zabezpečit jejich skladovatelnost.

11.

„Konzervanty v suchém filmu“ se rozumějí přípravky používané pro ochranu filmů nebo nátěrů potlačováním mikrobiální kontaminace nebo růstu řas s cílem chránit původní vlastnosti povrchu materiálů nebo předmětů.

12.

„Látky proti odlupování“, jsou doplňkové látky, které se přidávají do nátěrových hmot během jejich výroby nebo skladování, aby se zabránilo odlupování nátěrových hmot.

13.

„Těkavými organickými sloučeninami“ (VOC) se v souladu se směrnicí 2004/42/ES rozumí každá organická sloučenina, jejíž počáteční bod varu dosahuje při standardním atmosférickém tlaku 101,3 kPa maximálně 250 oC a která z kapilární kolony eluuje s elučním časem před tetradekanem (C14H30) včetně v případě nepolárních systémů či před diethyl-adipátem (C10H18O4) včetně v případě polárních systémů.

14.

„Semitěkavými organickými sloučeninami“ (SVOC) se rozumí každá organická sloučenina, jejíž bod varu je vyšší než 250 °C a která z kapilární kolony (6) eluuje v retenčním rozmezí mezi n-tetradekanem (C14H30) a n-dokosanem-n-(C22H46) v případě nepolárních systémů a mezi diethyl-adipátem (C10H18O4) a methyl-palmitátem (C17H34O2) v případě polárních systémů.

15.

„Bílé a světlé barvy“ jsou barvy, jejichž tri-stimulus (hodnota Y) je > 70 %.

16.

„Lesklé barvy“ jsou barvy, které v úhlu dopadu 60° vykazují odrazivost ≥ 60.

17.

„Polosvětlé barvy“ (rovněž označované jako semilesklé, saténové či polomatné) jsou barvy, které v úhlu dopadu 60° či 85° vykazují odrazivost < 60 a ≥ 10.

18.

„Matné barvy“ jsou barvy, které v úhlu dopadu 85° vykazují odrazivost < 10.

19.

„Zcela matné barvy“ jsou barvy, které v úhlu dopadu 85° vykazují odrazivost < 5.

20.

„Transparentním“ a „semitransparentním“ se rozumí film s kontrastem < 98 % na 120μ tloušťce mokrého filmu.

21.

„Neprůhledným“ se rozumí film s kontrastem > 98 % na 120μ tloušťce mokrého filmu.

Článek 3

Kritéria pro udělování ekoznačky EU podle nařízení (ES) č. 66/2010 pro výrobky spadající do skupiny výrobků „barvy a laky“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí, jakož i související požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny v příloze.

Článek 4

Kritéria a související požadavky na posuzování stanovené v příloze platí po dobu čtyř let ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „interiérové a exteriérové barvy a laky“ přiděluje číselný kód „044“.

Článek 6

Rozhodnutí 2009/543/ES a 2009/544/ES se zrušují.

Článek 7

1.   Žádosti o ekoznačku EU pro výrobky spadající do skupiny výrobků „barvy a laky“ podané do dvou měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2009/543/ES, nebo na kritériích stanovených v rozhodnutí 2009/544/ES, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

2.   Licence na ekoznačku EU udělené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/543/ES či 2009/544/ES se smí používat dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. května 2014.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/543/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství exteriérovým barvám a lakům (Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 27).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/544/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství interiérovým barvám a lakům (Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 39).

(4)  Látky s klasifikací nebezpečnosti zřízenou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87).

(6)  Podle 8.2.2 FprCEN/TS 16516.


PŘÍLOHA

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ EKOZNAČKY EU A POŽADAVKY NA JEJICH POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Kritéria pro udělování ekoznačky EU na barvy a laky:

1.

Bílý pigment a odolnost proti oděru za mokra

2.

Oxid titaničitý

3.

Účinnost při použití

a)

Vydatnost (měrná spotřeba)

b)

Odolnost proti vodě

c)

Přilnavost

d)

Oděr

e)

Atmosférické vlivy (umělé stárnutí)

f)

Propustnost pro vodní páru

g)

Propustnost pro vodu v kapalné fázi

h)

Odolnost proti plísním

i)

Přemosťování trhlin

j)

Odolnost proti alkáliím

k)

Odolnost proti korozi

4.

Těkavé a semitěkavé organické sloučeniny (VOC, SVOC)

5.

Omezení používání nebezpečných látek a směsí

a)

Celková omezení týkající se klasifikací nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost

b)

Omezení týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy

c)

Omezení týkající se specifických nebezpečných látek

6.

Informace pro spotřebitele

7.

Informace uvedené na ekoznačce EU

Kritéria pro udělení ekoznačky zohlední výrobky s nejlepší environmentální výkonností na trhu pro barvy a laky. Normy vyžadující vysokou kvalitu a výkon barvy jsou nezbytné k zajištění dlouhodobé životnosti výrobku, čímž přispívají k výraznému snížení dopadů celkového životního cyklu jednotlivých barev. Kromě toho mají tato kritéria za cíl minimalizovat používání těkavých a semitěkavých organických látek ve složení dané barvy.

Používání chemických výrobků a uvolňování znečišťujících látek tvoří součást výrobního procesu, výrobek označený ekoznačkou EU je však pro spotřebitele zárukou, že používání těchto látek bylo omezeno na technicky nejnižší možnou míru, aniž by přitom byla snížena jeho způsobilost k použití. Konečný výrobek z kategorie barvy a laky nadto nemusí být podle evropských právních předpisů o označování produktů klasifikován jako akutní toxin nebo jako nebezpečný pro životní prostředí.

Kritéria v rámci možností vylučují nebo omezují na nejmenší možnou míru koncentraci (nezbytnou pro specifické funkce a vlastnosti) řady látek, které byly identifikovány jako nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí, a jež se mohou objevit ve složení barev a laků. K odchylce od těchto kritérií, která umožní použití takové látky ve výrobku označeném ekoznačkou, dojde pouze v případě, že se od dané látky požaduje, aby svým výkonem splnila očekávání spotřebitelů nebo povinné požadavky kladené na výrobek (např. konzervace barvy), a v případě, že neexistují žádné používané a vyzkoušené dostupné alternativy.

Takové odchylky se posuzují na základě zásady předběžné opatrnosti a vědeckých a technických důkazů, zejména jsou-li na trhu dostupné bezpečnější výrobky.

Aby se zajistila vysoká úroveň záruk pro spotřebitele, lze požadovat otestování konečného výrobku na přítomnost nebezpečných látek, jejichž používání je omezeno.

V případě potřeby se rovněž ukládají přísné podmínky pro nakládání s látkami při výrobě barev a laků s cílem zabránit vystavení pracovníků těmto látkám. Ověření dodržování těchto kritérií je formulováno tak, aby byla zajištěna vysoká míra záruk vůči spotřebitelům, aby se zohlednily praktické možnosti žadatele získat informace od dodavatelského řetězce a aby se vyloučila možnost „parazitování“ ze strany žadatelů.

Posuzování a ověřování

a)

Požadavky

Specifické požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny u každého kritéria.

V případech, kdy se požaduje, aby žadatel předložil prohlášení, dokumentaci, rozbory, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující dodržení kritérií, mohou být tyto doklady předloženy žadatelem a/nebo popřípadě jeho dodavatelem (dodavateli) a/nebo jejich subdodavatelem (subdodavateli).

V případě změn, např. dodavatele, složení barvy nebo rozšíření sortimentu, které vedou ke změně způsobu, jakým barva nebo lak splňuje jedno či více kritérií (dle potřeby), pak držitel licence před jakoukoli změnou předloží informace příslušnému subjektu, v nichž prokáže, že výrobky nadále splňují požadavky podle příslušných kritérií.

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí u každého kritéria. Musí být však popsány v uživatelské příručce k používání kritérií ekoznačky a příslušný subjekt posuzující žádost je musí uznat za rovnocenné.

Příslušné subjekty přednostně uznají zkoušky akreditované podle normy ISO 17025 a ověření provedená subjekty akreditovanými podle normy EN 45011 nebo v souladu s rovnocennou mezinárodní normou.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty požadovat doplňkovou dokumentaci a provádět nezávislá ověřování.

b)

Prahové hodnoty měření

Není-li určeno jinak, je splnění kritérií pro udělení ekoznačky nezbytné u záměrně přidaných látek či směsí, jakož i u vedlejších produktů a nečistot obsažených v surovinách, jejichž koncentrace činí nebo přesahuje 0,010 % hmotnosti konečného složení.

c)

Příslušnému subjektu se musí předložit přesné složení výrobku, včetně funkcí a skupenství všech složek stanovených v rámci kritérií, jakož i případné doplňující funkční složky a jejich vstupní koncentrace. U každé složky se sdělí chemický název, číslo CAS a klasifikace CLP podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Oznamovat je nutné všechny složky identifikované v rámci kritérií, jakož i veškeré případné doplňující funkční složky a známé nečistoty, které jsou přítomny ve výrobku v koncentracích vyšších než 0,010 %, pokud se ovšem z důvodu odchylky nepožaduje koncentrace nižší.

Složkami uvedenými v kritériích se rozumějí jak látky, tak přípravky či směsi. Definice „látek“ a „směsí“ jsou uvedeny v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1) (dále jen „nařízení REACH“).

Bezpečnostní listy a/nebo čísla CAS a klasifikace CLP se u každé složky předkládají příslušnému subjektu v souladu s nařízením REACH.

d)

U všech kritérií, kromě kritéria 4 (Těkavé a semitěkavé organické sloučeniny), se mezní hodnoty vztahují na barvy a laky v jejich obalu. V souladu se směrnicí 2004/42/ES se mezní hodnoty VOC vztahují na hotové výrobky, a výpočet či měření maximálního obsahu VOC by měl být tudíž založen na doporučených přísadách, jako jsou barviva a/nebo ředidla. Pro tento výpočet či měření budou požadovány údaje poskytované dodavateli surovin, pokud jde o obsah pevných látek, obsah VOC a hustotu výrobku. Výše uvedené platí rovněž pro měření nebo výpočet SVOC. Ke schválení výpočtů mohou příslušné subjekty požádat o otestování na přítomnost SVOC.

Kritérium 1. Bílý pigment a odolnost proti oděru za mokra

1a)   Minimální požadavek na obsah bílého pigmentu

Interiérové barvy na zdi a stropy, u kterých se udává odolnost proti oděru za mokra třídy 1 a 2, musí mít obsah bílého pigmentu (bílé anorganické pigmenty s indexem lomu vyšším než 1,8) na m2 suchého filmu stejný nebo nižší, než je uvedeno v tabulce 1, s 98 % neprůhledností. U tónovacích systémů platí tento požadavek pouze pro základní barvy.

Tabulka 1

Poměr mezi odolností proti oděru za mokra a obsahem TiO2 u interiérových barev

Odolnost proti oděru za mokra

Mezní hodnota (g/m2) pro interiéry

Třída 1

40

Třída 2

36

U všech ostatních barev, včetně vápenných barev, křemičitých barev, podkladových barev, protikorozních barev a barev na fasády, nesmí být obsah bílého pigmentu (bílé anorganické pigmenty s indexem lomu vyšším než 1,8) vyšší než 36 g/m2 u výrobků pro vnitřní a 38 g/m2 u výrobků pro venkovní použití. U barev jak pro vnitřní, tak pro venkovní použití se použije přísnější mezní hodnota.

V případě, že se na výše uvedené produkty vztahuje výjimka uvedená v písmenu b), nesmí obsah bílého pigmentu (bílé anorganické pigmenty s indexem lomu vyšším než 1,8) překročit 25 g/m2 suchého filmu s 98 % neprůhledností.

1b)   Minimální požadavek na odolnost proti oděru za mokra (pouze interiérové barvy)

Všechny interiérové barvy na zdi a stropy (vrchní nátěrové hmoty) musí v odolnosti proti oděru za mokra dosáhnout třídy 1 nebo třídy 2 podle normy EN 13300 a EN ISO 11998. Tento požadavek platí pouze pro základní nátěry (základní barvy).

Z tohoto požadavku jsou vyjmuty interiérové barvy na zdi a stropy s obsahem bílého pigmentu (bílé anorganické pigmenty s indexem lomu vyšším než 1,8) stejným nebo nižším než 25 g/m2 suchého filmu s 98 % neprůhledností.

Pouze barvy označené ekoznačkou a s odolností proti oděru za mokra třídy 1 a 2 mohou odolnost proti oděru za mokra uvádět na štítku či v ostatní obchodní dokumentaci.

Posuzování a ověřování: Požadavky bodu 1a) a 1b) musí být splněny. Žadatel předloží dokumentaci prokazující, že obsah bílých pigmentů je v souladu s tímto kritériem.

Žadatel předloží protokol o zkoušce podle normy EN 13300 založené na metodě EN ISO 11998 (zkouška čistitelnosti a odolnosti nátěrů proti oděru za mokra). U barev na stropy a interiérových barev na zdi se označení pro balení, včetně doprovodných textů, předkládá jako důkaz potvrzující odolnost proti oděru za mokra.

Kritérium 2. Pigment oxidu titaničitého

Pokud výrobek obsahuje více než 3,0 % hmotnostních oxidu titaničitého, emise a vypouštění odpadů z výroby veškerých pigmentů oxidu titaničitého nepřekročí následující hodnoty (2):

Sulfátový proces:

SOx vypočítán jako SO2: 7,0 kg/t pigmentu TiO2

Odpad síranu: 500 kg/t pigmentu TiO2

Chloridový proces:

Při použití přírodního rutilu rudy: 103 kg odpadu chloridu/t pigmentu TiO2

Při použití syntetického rutilu rudy: 179 kg odpadu chloridu/t pigmentu TiO2

Při použití kalové rudy: 329 kg odpadu chloridu/t pigmentu TiO2

Je-li použit více než jeden druh rudy, uplatní se tyto hodnoty v poměru k množství jednotlivých použitých druhů rudy.

Poznámka:

Emise SOx se týkají pouze sulfátového procesu.

Pro definici odpadů se použije článek 3 rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (3) o odpadech. Je-li výrobce TiO2 schopen u svých pevných odpadů dodržet článek 5 rámcové směrnice o odpadech (výroba vedlejších produktů), udělí se pro odpady výjimka.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží dokumentaci prokazující, že výrobce oxidu titaničitého, který zpracovává suroviny na barvy, splňuje daná kritéria, a to buď ve formě prohlášení o nepoužívání nebo prohlášení podloženého údaji, z nichž vyplývá, že byly dodrženy příslušné úrovně výrobních emisí a vypouštění odpadů.

Kritérium 3. Účinnost při použití

Za účelem prokázání účinnosti při použití barev a laků se provedou následující zkoušky podle typu barvy a/nebo laku, jak je uvedeno v tabulce 2:

Tabulka 2

Požadavky na výkon u jednotlivých druhů barev a laků

Kritéria

Barvy a laky (a jejich subkategorie podle směrnice 2004/42/ES)

Interiérové barvy

(a, b)

Exteriérové barvy

(c)

Vybavení a obklady

(d)

Husté dekorativní interiérové a exteriérové nátěry

(l)

Laky a mořidla

(e, f)

Jednosložkové barvy a podlahové barvy

(i)

Základní nátěrové hmoty

(g)

Podkladové a základní nátěrové hmoty

(h)

3a)

Vydatnost (pouze na bílých a světlých barvách, včetně bílých základních barev používaných v tónovacích systémech) – ISO 6504/1

8 m2/l

4 m2/l (elastomerní barvy)

6 m2/l (barvy na zdivo)

Produkty pro venkovní použití 6 m2/l

Produkty pro vnitřní použití 8 m2/l

1 m2/l

Produkty pro venkovní použití 6 m2/l

Produkty pro vnitřní použití 8 m2/l

6 m2/l (bez neprůhledností)

8 m2/l (s neprůhledností)

6 m2/l (bez neprůhledností)

8 m2/l (s neprůhledností)

3b)

Odolnost proti vodě – ISO 2812-3

Odolnost proti vodě

Odolnost proti vodě

3c)

Přilnavost – EN 24624

 

Hodnota 2

1,5 Mpa (barvy na zdivo)

1,5 Mpa (barvy na zdivo)

3d)

Oděr – EN ISO 7784-2

70 mg úbytek hmotnosti

3e)

Atmosférické vlivy – EN 11507/EN 927-6

1 000 h

1 000 h (exteriérové)

1 000 h (exteriérové)

1 000 h (exteriérové)

1 000 h (exteriérové)

3f)

Propustnost pro vodní páru (4) – EN ISO 7783

Třída II nebo vyšší

Třída II nebo vyšší (exteriérové)

3g)

Propustnost pro vodu v kapalné fázi (4)

Je-li požadováno Třída III

Třída II nebo vyšší (exteriérové)

– EN 1062-3

Všechny ostatní produkty Třída II nebo vyšší

3h)

Odolnost proti plísním (4)– EN 15457

Třída 1 nebo nižší (barvy na zdivo nebo dřevo)

Třída 0 (produkty pro venkovní použití na dřevo)

Třída 1 nebo nižší (exteriérové)

3h)

Odolnost proti řasám (4) – EN 15458

Třída 1 nebo nižší (barvy na zdivo nebo dřevo)

Třída 0 (produkty pro venkovní použití na dřevo)

Třída 1 nebo nižší (exteriérové)

3i)

Přemosťování trhlin (4)– EN 1062-7

A1 (pouze elastomerní barvy)

3j)

Odolnost proti alkáliím ISO 2812-4

Barvy na zdivo

Exteriérové na zdivo

Exteriérové na zdivo

3k)

Odolnost proti korozi (4)

Antikorozní barvy

Antikorozní barvy

Antikorozní barvy

Antikorozní barvy

Antikorozní barvy

EN ISO 12944-2 a 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 a 4628-3

 

Puchýřkování ≥ velikost 3/hustota 3

Koroze: ≥ Ri2

Puchýřkování ≥ velikost 3/hustota 3

Koroze: ≥ Ri2

 

 

Puchýřkování ≥ velikost 3/hustota 3

Koroze: ≥ Ri2

Puchýřkování ≥ velikost 3/hustota 3

Koroze: ≥ Ri2

Puchýřkování ≥ velikost 3/hustota 3

Koroze: ≥ Ri2

3a)   Vydatnost

Požadavek vydatnosti se vztahuje na bílé a světlé barvy. U barev, jež jsou k dispozici ve více barevných odstínech, se vydatnost vztahuje na nejsvětlejší barvy.

Bílé barvy a světlé barvy (včetně vrchních nátěrových hmot a meziproduktů) budou mít vydatnost (při krycí mohutnosti 98 %) nejméně 8 m2 na litr výrobku v případě interiérových barev a 6 m2 v případě exteriérových barev. Výrobky uváděné na trh pro použití jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách budou mít vydatnost (při krycí mohutnosti 98 %) nejméně 8 m2 na litr.

V případě tónovacích systémů se toto kritérium použije pouze pro bílou základní barvu (základní barva obsahující nejvíce TiO2). Pokud bílá základní barva nesplňuje tento požadavek, bude kritérium splněno po tónování bílé základní barvy, jimž dojde k vytvoření standardní barvy RAL 9010.

U barev, jež jsou součástí tónovacího systému, musí žadatel na obalu výrobku a v místě prodeje informovat konečného uživatele o tom, který odstín nebo kterou základní/podkladovou nátěrovou hmotu (která je pokud možno označena evropskou ekoznačkou) je třeba použít jako základní nátěr před aplikací tmavšího odstínu.

Průhledné a poloprůhledné základní a podkladové nátěrové hmoty, u nichž se neprůhlednost nepožaduje, budou mít vydatnost nejméně 6 m2 a ty, u nichž se neprůhlednost požaduje, nejméně 8 m2. Neprůhledné základní nátěrové hmoty se specifickými těsnícími nebo izolačními vlastnostmi, penetračními nebo vazbovými vlastnostmi a základní nátěrové hmoty se zvláštní přilnavostí budou mít vydatnost nejméně 6 m2 na litr výrobku.

Husté dekorativní nátěry (barvy, které jsou určeny speciálně k vytváření trojrozměrného dekorativního účinku, a jsou proto charakterizovány velmi silnou vrstvou) musí mít vydatnost alespoň 1 m2 na kg výrobku.

Neprůhledné elastomerní barvy budou mít vydatnost nejméně 4 m2 na litr výrobku.

Tento požadavek se nepoužije pro laky, lazury, průhledné základní nátěrové hmoty nebo jakékoli jiné průhledné nátěrové hmoty.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metody ISO 6504/1 (Barvy a laky – stanovení krycí schopnosti – Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny) nebo 6504/3 (Část 3: Stanovení kontrastního poměru (neprůhlednosti) světlých nátěrů při dané měrné spotřebě) nebo podle metody NF T 30073 u barev speciálně určených k vytváření trojrozměrného dekorativního účinku, které jsou charakterizovány velmi silnou vrstvou. U základních barev používaných pro výrobu tónovaných výrobků, jež nebyly vyhodnoceny v souladu s výše uvedenými požadavky, žadatel uvede, jakým způsobem bude konečný uživatel upozorněn na to, aby používal základní a/nebo šedý odstín (nebo jakýkoli jiný relevantní odstín) podkladového nátěru před použitím výrobku.

3b)   Odolnost proti vodě

Veškeré laky, podlahové nátěrové hmoty a podlahové barvy budou mít podle normy ISO 2812-3 takovou odolnost proti vodě, aby po 24-hodinovém kontaktu s vodou a po 16 hodinách klidu nevykazovaly žádné změny lesku nebo barvy.

Posouzení a ověření: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metody EN ISO 2812-3.

3c)   Přilnavost

Pigmentované základní nátěrové hmoty na zdivo pro venkovní použití jsou na základě odtrhové zkoušky přilnavosti podle normy EN 24624 (ISO 4624) považovány za vyhovující, pokud je míra soudržnosti podkladu menší než přilnavost barvy. V opačném případě musí přilnavost barvy překročit hodnotu 1,5 MPa.

Podlahové nátěrové hmoty, podlahové barvy a podkladové nátěrové hmoty na podlahy, interiérové základní nátěrové hmoty a podkladové nátěrové hmoty na kov a dřevo vykáží ve zkoušce přilnavosti podle normy EN 2409 nejvyšší možnou hodnotu 2.

Průhledných základních nátěrových hmot se tento požadavek netýká.

Žadatel vyhodnotí základní nátěrovou hmotu a/nebo samotnou vrchní nátěrovou hmotu nebo obojí v případě jejich společného použití. Při testování samotné vrchní nátěrové hmoty to bude považováno za nejhorší možný případ, co se týká přilnavosti.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metody EN ISO 2409 či popřípadě podle metody EN 24624 (ISO 4624).

3d)   Oděr

Podlahové nátěrové hmoty a podlahové barvy budou mít odolnost proti oděru, jež nepřesahuje 70 mg úbytku hmotnosti po 1000 zkušebních cyklech, se zátěží 1000 g a rotujícím brusným kotoučem CS10 v souladu s EN ISO 7784-2.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce prokazující soulad s tímto kritériem podle metody EN ISO 7784-2.

3e)   Atmosférické vlivy (exteriérové barvy a laky)

Vrchní nátěrové hmoty na zdivo a vrchní nátěrové hmoty na dřevo a kov včetně laků budou vystaveny atmosférickým vlivům v přístroji, jehož součástí jsou fluorescenční UV lampy a kondenzátor nebo rozprašovač vody podle ISO 11507. Musí být vystaveny zkušebním podmínkám v průběhu 1 000 hodin. Zkušební podmínky jsou následující: UVA 4h/60 C + vlhkost 4h/50 °C.

Alternativně mohou být exteriérové vrchní nátěrové hmoty na dřevo a laky na dřevo vystaveny atmosférickým vlivům v průběhu 1 000 hodin v QUV komoře na urychlené umělé stárnutí s cyklickou expozicí UV(A) záření a rozprašováním podle EN 927-6.

Podle ISO 7724 3 nebude změna barvy u vzorků vystavených atmosférickým vlivům větší než ΔΕ* = 4. Toto kritérium se nepoužije na laky a základní barvy.

Zmenšení lesku u lesklých barev a laků vystavených atmosférickým vlivům nebude větší než 30 % původní hodnoty a musí být měřeno podle ISO 2813. Tento požadavek se nevztahuje na středně lesklé a matné vrchní nátěrové hmoty (5), jejichž původní hodnota lesku je nejméně 60 % při 60° úhlu dopadu.

Křídování bude podrobeno zkoušce podle metody EN ISO 4628-6 u vrchních nátěrových hmot na zdivo a u vrchních nátěrových hmot na dřevo a kov (přichází-li v úvahu) poté, co byly vzorky vystaveny atmosférickým vlivům. Nátěrové hmoty vykáží v této zkoušce hodnotu 1,5 či hodnotu lepší (0,5 nebo1,0). Referenční údaje jsou uvedeny v normě.

U vrchních nátěrových hmot používaných pro zdivo a dřevo a u vrchních nátěrových hmot na kov budou rovněž hodnoceny následující parametry, a to poté, co byly vzorky vystaveny atmosférickým vlivům:

 

Odlupování v souladu s ISO 4628-5; hustota odloupnuté vrstvy – nejvyšší možná hodnota 2, velikost odloupnuté vrstvy – nejvyšší možná hodnota 2;

 

Praskání v souladu s ISO 4628-4; popraskané množství – nejvyšší možná hodnota 2, velikost trhlin – nejvyšší možná hodnota 3;

 

Puchýřkování v souladu s ISO 4628-2; hustota puchýřků, nejvyšší možná hodnota 3, velikost puchýřků – nejvyšší možná hodnota 3.

Zkoušky by se měly provádět na tónovacím základu.

Posuzování a ověřování: Žadatel v souladu se stanovenými parametry předloží protokol o zkoušce buď podle ISO11507 nebo podle EN 927-6 nebo podle obou. Žadatel v případě potřeby předloží protokoly o zkoušce podle EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 a protokol o zkoušce v souladu ISO 7724-3.

3f)   Propustnost pro vodní páru

Udává-li se, že barvy na vnější zdivo a beton jsou respirabilní, bude barva podle metody EN 1062-1 zařazena do třídy II (střední permeabilita páry) nebo výše podle zkušební metody EN ISO 7783.

Vzhledem k široké škále možných tónovacích barev se bude toto kritérium omezovat na zkoušky týkající se základní barvy.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metody EN ISO 7783-2 a zařazení podle metody EN 1062-1.

3g)   Propustnost pro vodu v kapalné fázi

Udává-li se, že vnější zdivo a barvy na beton jsou hydrofóbní nebo elastomerní, bude nátěrová hmota podle metody EN 1062-1 zařazena do třídy III (nízká permeabilita kapalin) v souladu s metodou EN 1062-3.

Vzhledem k široké škále možných tónovacích barev se bude toto kritérium omezovat na zkoušky týkající se základní barvy.

Veškeré další barvy na zdivo budou podle metody EN 1062-1 zařazeny do třídy II (střední permeabilita kapalin) nebo výše podle zkušební metody EN 1062-3.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metody EN ISO 1062-3 a zařazení podle metody EN 1062-1.

3h)   Odolnost proti plísním a řasám

Udává-li se, že vrchní nátěr na zdivo a barvy na dřevo jsou odolné proti plísním a řasám a v souladu s PT7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (6) o biocidních přípravcích, následující požadavky se určí pomocí norem EN 15457 a EN 15458.

Barvy na zdivo budou mít u odolnosti proti plísním hodnotu třídy 1 nebo hodnotu nižší (1 nebo 0) (tj. méně než 10 % pokrytí vrstvou plísně) a v případě odolnosti proti řasám hodnotu třídy 1 nebo nižší.

Barvy na dřevo budou mít u odolnosti proti plísním hodnotu 0 a u odolnosti proti řasám hodnotu 0.

Vzhledem k široké škále možných tónovacích barev se bude toto kritérium omezovat na zkoušky týkající se základní barvy.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metodiky EN 15457 a EN 15458.

3i)   Přemosťování trhlin

Udává-li se, že barvy na zdivo (nebo beton) mají elastomerní vlastnosti, budou zařazeny alespoň do A1 při 23 °C v souladu s EN 1062.

Vzhledem k široké škále možných tónovacích barev se bude toto kritérium omezovat na zkoušky týkající se základní barvy.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metodiky DIN EN 1062-7.

3j)   Odolnost proti alkáliím

U barev na zdivo a základních nátěrových hmot nedojde ke znatelnému poškození, pokud jsou v souladu s metodou ISO 2812-4 na nátěrovou hmotu nanášeny kapky 10 % roztoku hydroxidu sodného (NaOH) v průběhu 24 hodin. Vyhodnocení proběhne 24 hodin po vysušení.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží protokol o zkoušce podle metodiky ISO 2812-4.

3k)   Odolnost proti korozi

Na podklad se pro účely zařazení podle příslušné kategorie nebo příslušných kategorií korozní agresivity atmosfér uvedených v EN ISO 12944-2 použije simulovaná koroze a doprovodné postupy zkoušek stanovené v EN ISO 12944-6. Protikorozní barvy pro ocelové podklady se zkouší po 240 h solné mlhy podle normy ISO 9227. Výsledky musí být hodnoceny podle ISO 4628-2 v případě puchýřkování a ISO 4628-3 v případě prorezavění. Barvy musí dosáhnout výsledku, který nebude horší než 3, pokud jde o velikost a hustotu puchýřků, a ne horší než Ri2 při zkoušce prorezavění.

Posuzování a ověřování: K potvrzení splnění tohoto kritéria předloží žadatel protokol o zkoušce a zařazení do příslušné kategorie nebo příslušných kategorií.

Kritérium 4. Obsah těkavých a semitěkavých organických sloučenin (VOC, SVOC)

Maximální obsah těkavých organických sloučenin (VOC) a semitěkavých organických sloučenin (SVOC) nesmí přesáhnout mezní hodnoty uvedené v tabulce 3.

Obsah VOC a SVOC se určí pro hotové výrobky a musí zahrnovat veškeré doporučené přísady před použitím, jako jsou barviva a/nebo ředidla.

U výrobků s obsahem VOC, který je v souladu s mezními hodnotami uvedenými v tabulce 3, se smí uvádět text „snížený obsah VOC“ a obsah VOC v g/l vedle ekoznačky.

Tabulka 3

Mezní hodnoty obsahu VOC a SVOC

Popis výrobku(a jeho subkategorie podle směrnice 2004/42/ES)

Mezní hodnoty VOC

(g/l včetně vody)

Mezní hodnoty SVOC

(g/l včetně vody)

a)

Interiéry (stěny/stropy) matná barva (Lesk < 25@60°)

10

30 (7)/40 (8)

b)

Interiéry (stěny/stropy) lesklá barva (Lesk > 25@60°)

40

30 (7)/40 (8)

c)

Venkovní stěny z minerálního podkladu

25

40

d)

Interiérové/exteriérové barvy na dřevo a kov pro vybavení a obklady budov

80

50 (7)/60 (8)

e)

Interiérové laky a mořidla pro vybavení budov včetně neprůhledných mořidel

65

30

e)

Exteriérové laky a mořidla pro vybavení budov včetně neprůhledných mořidel

75

60

f)

Interiérová/exteriérová nefilmotvorná mořidla

50

30 (7)/40 (8)

g)

Základní nátěrové hmoty

15

30 (7)/40 (8)

h)

Penetrační nátěrové hmoty

15

30 (7)/40 (8)

i)

Jednosložkové speciální nátěrové hmoty

80

50 (7)/60 (8)

j)

Dvousložkové reaktivní nátěrové hmoty ke specifickému konečnému použití (například na podlahy)

80

50 (7)/60 (8)

l)

Nátěrové hmoty s dekorativním účinkem

80

50 (7)/60 (8)

Protikorozní nátěrové barvy

80

60

Obsah VOC se stanoví buď výpočtem na základě složek a surovin nebo za použití metod uvedených v normě ISO 11890-2, nebo pro výrobky s obsahem VOC nižším než 1,0 g/l za použití metod uvedených v normě ISO 17895. Obsah SVOC se určí podle metody uvedené v normě ISO 11890-2. Markery uvedené v tabulce 4 se použijí jako základ pro vymezení výsledků plynové chromatografie u SVOC. U výrobků používaných jak v interiérech, tak v exteriérech se upřednostní nejpřísnější mezní hodnota SVOC používaná pro interiérové barvy.

Tabulka 4

Značkovací sloučeniny, které se mají používat při určování obsahu SVOC

 

Polární systémy

(vodou ředitelné nátěrové výrobky)

Nepolární systémy

(syntetické nátěrové výrobky)

SVOC

diethyl-adipát (C10H18O4) až methyl-palmitát (C17H34O2)

n-tetradekan (C14H30) až n-dokosan (C22H46)

Posuzování a ověřování: K prokázání obsahu VOC v hotových výrobcích předloží žadatel buď protokol o zkoušce podle metod uvedených v normě ISO 11890-2 nebo ISO 17895, v němž bude doloženo splnění kritérií, nebo předloží prohlášení o jejich splnění podepřené výpočtem založeným na složkách barvy a surovinách.

K prokázání obsahu SVOC v hotových výrobcích předloží žadatel buď protokol o zkoušce podle metody uvedené v normě ISO 11890-2, nebo prohlášení o splnění kritérií podepřené výpočtem založeným na složkách barvy a surovinách. Zkouška by měla být provedena s odkazem na markery uvedené v tabulce 4 a podle kritérií uživatelské příručky. Na žádost příslušného subjektu může být žadatel požádán, aby vyhodnotil výpočty za pomoci stanovené zkušební metody.

Kritérium 5. Omezení používání nebezpečných látek a směsí

Konečný výrobek nesmí obsahovat nebezpečné látky a směsi v souladu s pravidly stanovenými v následujících dílčích kritériích, která se vztahují na:

Klasifikace nebezpečnosti a věty označující specifickou rizikovost

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Další uvedené specifické látky

Žadatelé jsou povinni prokázat, že složení konečného výrobku je v souladu s celkovými požadavky na posuzování a ověřování, jakož i všemi dalšími požadavky uvedenými v dodatku.

5a)   Celková omezení týkající se klasifikace nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost

Složení konečného výrobku, včetně všech úmyslně přidaných složek v koncentraci vyšší než 0,010 %, nebude, pokud tak výslovně nestanovuje odchylka v dodatku, obsahovat látky nebo směsi klasifikované jako toxické, nebezpečné pro životní prostředí, senzibilizátory dýchacích orgánů nebo kůže, nebo karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice Rady 67/548/EHS (9) a podle standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost uvedených v tabulce 5 tohoto kritéria.

Tabulka 5

Omezené klasifikace nebezpečnosti a jejich kategorizace

Akutní toxicita

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3

H300 Při požití může způsobit smrt (R28)

H301 Toxický při požití (R25)

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt (R27)

H311 Toxický při styku s kůží (R24)

H330 Při vdechování může způsobit smrt (R23/26)

H331 Toxický při vdechování (R23)

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt (R65)

EUH070 Toxický při styku s očima (R39/41)

 

Toxická pro specifické cílové orgány

Kategorie 1

Kategorie 2

H370 Způsobuje poškození orgánů (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Může způsobit poškození orgánů (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Způsobuje poškození orgánů (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Může způsobit poškození orgánů (R48/20, R48/21, R48/22)

 

Senzibilizace dýchacích cest a kůže

Kategorie 1 A

Kategorie 1 B

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci (R43)

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci (R43)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže (R42)

H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže (R42)

 

Karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci

Kategorie 1 A a 1 B

Kategorie 2

H340 Může vyvolat genetické poškození (R46)

H341 Podezření na vyvolání genetického poškození (R68)

H350 Může vyvolat rakovinu (R45)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny (R40)

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování (R49)

 

H360F Může poškodit reprodukční schopnost (R60)

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti (R62)

H360D Může poškodit plod v těle matky (R61)

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky (R63)

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky (R60, R60/61)

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. (R62/63)

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky. (R60/63)

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. (R64)

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. (R61/62)

 

 

Nebezpečná pro vodní prostředí

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3 a 4

H400 Vysoce toxická pro vodní organismy (R50)

H412 Škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R52/53)

H410 Vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R50/53)

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy (R53)

H411 Toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (R51/53)

 

 

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

EUH059 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu (R59)

 

Nejnovější klasifikační pravidla přijatá Unií mají přednost před uvedenými klasifikacemi nebezpečnosti a větami označujícími specifickou rizikovost. V souladu s článkem 15 nařízení (ES) č. 1272/2008 musí žadatelé proto zajistit, aby klasifikace byly založeny na nejnovějších pravidlech pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Aby prokázali splnění kritérií, jsou žadatelé povinni vypočítat klasifikaci nebezpečnosti konečného výrobku (barvy). To musí být v souladu s metodikami pro klasifikaci směsí uvedených v nařízení (ES) č. 1272/2008 a všech pozměňujících právních předpisech. Rovnocennost mezi klasifikacemi směsí podle směrnice 67/548/EHS o nebezpečných látkách (dále jen „směrnice o nebezpečných látkách“) a klasifikacemi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) je uvedena v tabulce 6.

Konečný výrobek se neklasifikuje, ani neoznačuje jako akutně toxický, toxický pro specifické cílové orgány, senzibilizátor dýchacích orgánů nebo kůže, nebo karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci nebo nebezpečný pro životní prostředí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směrnice 67/548/EHS.

Tabulka 6

Konečná klasifikace výrobku: rovnocennost mezi klasifikací podle nařízení CLP a klasifikací podle směrnice o nebezpečných látkách

Klasifikace směsi podle nařízení CLP

Rovnocenná klasifikace podle směrnice o nebezpečných látkách

Akutně toxický

T nebo T+

Toxický pro specifické cílové orgány

T, T+ nebo Xn

Senzibilizátor dýchacích orgánů nebo kůže

Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci

Karcinogenní, mutagenní nebo toxický pro reprodukci kategorií 1 až 3

Látka nebezpečná pro životní prostředí

N (kromě R53 a R52/53)

5a) i)   Odchylky týkající se skupin látek

Pro účely této skupiny výrobků byly povoleny odchylky pro definované skupiny látek, které mohou být obsaženy v konečném výrobku. Tyto odchylky stanoví klasifikace nebezpečnosti, na které se pro každou specifickou skupinu látek vztahuje odchylka, a příslušné podmínky pro povolení odchylky, jakož i platné mezní hodnoty koncentrace. Odchylky jsou uvedeny v dodatku a vztahují se na tyto skupiny látek:

1.

Konzervanty přidávané do barviv, pojidel a konečného výrobku

a)

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech

b)

Konzervanty pro tónovací stroj

c)

Konzervanty v suchém filmu

d)

Konzervační stabilizátory

2.

Vysoušecí prostředky a prostředky proti odlupování

a)

Vysoušecí prostředky

b)

Prostředky proti odlupování

3.

Inhibitory koroze

a)

Inhibitory koroze

b)

Ochrana proti měděnce (verdigris)

4.

Povrchově aktivní látky

a)

Povrchově aktivní látky pro všeobecné účely

b)

Alkylfenol-ethoxyláty (APEOs)

c)

Perfluorované povrchově aktivní látky

5.

Různé funkční látky s obecnou působností

a)

Emulze křemíku pryskyřice v bílých barvách, barvivech a základních barvách

b)

Kovy a jejich sloučeniny

c)

Nerostné suroviny, včetně plniva

d)

Neutralizační činidla

e)

Optické zjasňovače

f)

Pigmenty

6.

Různé funkční látky se specifickou působností

a)

UV chrániče a stabilizátory

b)

Plastifikátory

7.

Zbytkové látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku

a)

Formaldehyd

b)

Rozpouštědla

c)

Nezreagované monomery

d)

Těkavé aromatické sloučeniny a halogenované sloučeniny

5a) ii)   Podmínky pro odchylky platné pro výrobní závody

Dodatečné podmínky pro výrobu barev a laků se použijí u odchylek pro akutní toxiny nebo toxiny pro specifické cílové orgány. V tomto případě žadatel prokáže, že byly splněny tyto požadavky:

Látky, jež jsou klasifikovány jako akutně toxické nebo jako toxiny pro specifické cílové orgány, musí být prokazatelně v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními směrnými limitními hodnotami expozice na pracovišti pro danou látku, přičemž se uplatní vždy hodnota nejpřísnější.

V případě, že neexistuje žádný odkaz na směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti, musí žadatel prokázat, jakým způsobem zdravotní a bezpečnostní postupy pro zacházení s přidanou látkou (přidanými látkami) minimalizují expozici v místech výroby konečného výrobku z kategorie barev, který je opatřen ekoznačkou.

U látek, jež jsou klasifikovány jako aerosol či pára, je nutné prokázat, že jim pracovníci nebyli vystaveni v této formě.

U látek, na něž se klasifikace vztahuje v jejich suchém stavu, je nutné prokázat, že pracovníci nemohou přijít do styku s látkou v této formě během výroby.

Posuzování a ověřování: Žadatel prokáže soulad s tímto kritériem předložením prohlášení o klasifikaci či neklasifikaci:

konečného výrobku z kategorie barev a laků podle metodik pro klasifikaci směsí uvedených v nařízení (ES) č. 1272/2008 a všech pozměňujících právních předpisech,

vzorku složek barvy či laku, které patří do skupin látek uvedených v bodě 5 a) i) a jsou přítomny v koncentracích vyšších než 0,010 %.

Toto prohlášení musí být založeno na informacích shromážděných podle požadavků uvedených v dodatku.

Rovněž se uvedou účinné složky, na něž se mohou vztahovat specifické mezní hodnoty koncentrace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a které mohou klesnout pod mezní hodnotu 0,010 %.

Tyto technické informace musí být poskytnuty na podporu prohlášení o klasifikaci nebo neklasifikaci složek:

i)

u látek, které nejsou registrovány podle nařízení REACH nebo které dosud nemají harmonizovanou CLP klasifikaci: informace, které splňují požadavky uvedené v příloze VII nařízení REACH,

ii)

u látek, které nejsou registrovány podle nařízení REACH nebo které nesplňují požadavky harmonizované CLP klasifikace: informace vycházející z registrační dokumentace podle REACH, jež potvrzují neklasifikovanost dané látky,

iii)

u látek, které mají harmonizovanou klasifikaci či byly klasifikovány samotnými dodavateli: bezpečnostní listy, pokud jsou k dispozici. Pokud nejsou k dispozici nebo látka byla klasifikována samotným dodavatelem, pak musí být poskytnuty informace týkající se klasifikace nebezpečnosti látek podle přílohy II nařízení REACH,

iv)

u směsí: bezpečnostní listy, pokud jsou k dispozici. Pokud nejsou k dispozici, pak se v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008 předloží výpočet klasifikace směsi a informace týkající se klasifikace nebezpečnosti směsi podle přílohy II nařízení REACH.

Látky a směsi musí být charakterizovány podle oddílů 10, 11 a 12 přílohy II nařízení REACH (Požadavky na sestavení bezpečnostních listů). K tomu náleží informace o fyzikální formě a fyzikálním stavu složek, jakož i stanovení vyrobených složek nanomateriálů, u nichž má 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm až 100 nm.

Žadatel rovněž určí látky a směsi používané ve složení barev, na něž se vztahují zvláštní požadavky pro odchylku, jak je uvedeno v dodatku. U každé látky nebo směsi, které byla udělena odchylka, musí být předloženy podpůrné informace o tom, jakým způsobem byly splněny požadavky pro její udělení.

5b)   Omezení týkající se látek vzbuzujících mimořádné obavy

V souladu s čl. 6 odst. 7 nařízení (ES) č. 66/2010 nesmí konečný výrobek, ani žádné složky nebo suroviny, pokud není výslovně stanovena odchylka, obsahovat látky, které:

splňují kritéria uvedená v článku 57 nařízení REACH,

byly zjištěny podle postupu popsaného v čl. 59 odst. 1 nařízení REACH, kterým se stanoví seznam látek pro látky vzbuzující mimořádné obavy.

Žádná výjimka nebude udělena látkám, které splňují jednu či více těchto podmínek a jsou obsaženy v barvě či laku v koncentraci vyšší než 0,10 % (hmotnostních).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria, podložené podepsanými prohlášeními o splnění od dodavatelů. Žadatelé musí prokázat, že provedli podrobné prověření přidaných látek podle aktuálního seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy a kritérií uvedených v článku 57 nařízení REACH.

5c)   Omezení týkající se specifických nebezpečných látek

Konečný výrobek nesmí obsahovat nebezpečné látky, které jsou výslovně uvedeny v dodatku a jejichž koncentrace se rovná uvedeným mezním hodnotám koncentrace nebo je vyšší. Omezení látek uvedených v dodatku se vztahují na tyto složky a zbytky barev a laků:

i)

Konzervanty v suchém filmu

ii)

Konzervanty pro tónovací stroj

iii)

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech

iv)

Konzervační stabilizátory

v)

Povrchově aktivní látky alkylfenol-ethoxyláty

vi)

Perfluorované povrchově aktivní látky

vii)

Kovy a jejich sloučeniny

viii)

Pigmenty

ix)

Plastifikátory

x)

Volný formaldehyd

Posuzování a ověřování: Požadavky na ověřování a zkoušení jsou uvedeny v dodatku pro každou látku a pro specifické formy barvy a laku.

Kritérium 6. Informace pro spotřebitele

6a)

Na obalu jsou uvedeny nebo k němu přiloženy tyto věty:

„Omezte plýtvání barvami. Odhadněte množství barvy, které budete potřebovat.“

„Nespotřebovanou barvu uchovejte k jejímu opětovnému použití.“

„Opětovným použitím barev lze během jejich životního cyklu účinně minimalizovat dopad na životní prostředí.“

6b)

Na obalu jsou uvedeny nebo k němu přiloženy tyto obecné informace a doporučení:

Způsob, jak odhadnout potřebné množství barvy před jejím nákupem, aby se omezilo plýtvání barvami, jakož i doporučená množství coby vodítko (např. na 1 m2 stěny je zapotřebí x litrů barvy).

Způsob, jak zacházet s „nespotřebovanou barvou“ společně s (případným) internetovým odkazem nebo (případnými) kontaktními údaji, kde spotřebitel může nalézt podrobnější informace.

6c)

Na obalu musí být uvedeny nebo k němu přiloženy tyto rady a doporučení o tom, jak zacházet s barvou:

Bezpečnostní opatření pro uživatele. Ta zahrnují základní doporučení pro osobní ochranné prostředky, které by se měly používat. Patří sem rovněž další opatření, která je zapotřebí přijmout při použití rozprašovacích zařízení.

Návod na použití čistících nástrojů a vhodné nakládání s odpadem (aby se omezilo znečištění vody a půdy). Například text upozorňující na to, že nespotřebované barvy vyžadují odborné zacházení v souvislosti s ochranou životního prostředí, a neměly by se tedy odstraňovat spolu s domovním nebo obchodním odpadem (příklad: „Zbylé barvy nevylívejte do umyvadla ani záchodu, ani je nevyhazujte do odpadkového koše.“).

Skladování barvy za vhodných podmínek (před a po otevření), případně včetně bezpečnostních pokynů.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prohlásit, že výrobek splňuje daný požadavek, a předloží – jako součást žádosti – příslušnému subjektu ukázku nebo ukázky informací pro uživatele a/nebo odkaz na tyto informace na internetových stránkách výrobce. Bude uvedeno doporučované množství barvy udávané coby vodítko.

Kritérium 7. Informace uvedené na ekoznačce EU

Na dobrovolné značce se v rámečku v případě potřeby uvede následující text:

omezené množství nebezpečných látek,

snížené množství těkavých organických sloučenin: x g/l,

dobré vlastnosti pro použití ve vnitřních prostorách (v případě splnění kritérií pro interiérové barvy) nebo

dobré vlastnosti pro použití ve venkovních prostorách (v případě splnění kritérií pro exteriérové barvy) nebo

dobré vlastnosti pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách (v případě splnění kritérií jak pro interiérové, tak exteriérové barvy).

Pokyny pro používání dobrovolné značky s textovým polem jsou k dispozici v „Pokynech pro používání loga ekoznačky“ (Guidelines for use of the Ecolabel logo) na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží ukázku označení výrobku nebo vzorek té části obalu výrobku, na které je viditelná ekoznačka, spolu s prohlášením o splnění tohoto kritéria.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Na základě referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro výrobu velkoobjemových anorganických látek (BREF), srpen 2007.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(4)  Požadováno pouze tehdy, pokud jsou u barev vznášeny marketingové nároky.

(5)  EN ISO 2813.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(7)  Interiérové bílé barvy a laky.

(8)  Interiérové barevně tónované barvy/exteriérové barvy a laky.

(9)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

Dodatek

OMEZENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A SEZNAM ODCHYLEK

Skupina látek

Rozsah omezení a/nebo odchylky

Mezní hodnoty koncentrace (v případě potřeby)

Posuzování a ověřování

1.   Konzervanty přidávané do barviv, pojidel a konečného výrobku

i)

Pravidla týkající se stavu povolení biocidních přípravků

Složení barvy obsahuje pouze konzervanty, které splňují požadavky 1a, 1b a 1c (dle potřeby), jsou povoleny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (1) a nařízení (ES) č. 528/2012 a u nichž je v hodnotící zprávě uvedeno posouzení rizika pro profesní a/nebo amatérské (neprofesní) použití. Žadatelé by měli konzultovat nejnovější verzi seznamu povolených látek.

Konzervanty, u nichž byla za účelem jejich hodnocení předložena dokumentace, se mohou používat v přechodném období až do přijetí rozhodnutí o povolení nebo nezařazení.

ii)

Povolené úhrnné množství konzervantů pro výrobky v plechových obalech a v suchém filmu obsažené v hotovém výrobku

Konzervanty v plechových obalech a v suchém filmu lze používat ve výrobcích pro použití v interiérech a pro venkovní použití podle součtu celkové koncentrace uvedené v následující tabulce.

Úhrnné povolené množství konzervantů v barvách a lacích

Druh konzervantu

Výrobky pro použití v interiérech

Výrobky pro venkovní použití

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech

0,060 %

0,060 %

Konzervanty v suchém filmu

Není povoleno

0,30 %

Výjimky, na něž se vztahují odchylky:

 

 

i)

Barvy pro použití při vysoké vlhkosti

0,10 %

nepoužije se

ii)

Kombinace IPBC pro venkovní ochranu

nepoužije se

0,65 %

Konzervanty celkem

0,060 %

0,360 %

Výjimky i) nebo ii), na něž se vztahují odchylky, platné pro konzervanty v suchém filmu

0,160 %

0,710 %

iii)

Povolené úhrnné množství látek a sloučenin isothiazolinonu obsažené v hotovém výrobku

Úhrnné množství sloučenin isothiazolinonu v žádné barvě a v žádném laku nesmí překročit 0,050 % (500 ppm) s výjimkou exteriérových barev a laků na dřevo, které nesmí překročit 0,20 %. Následující konzervanty jsou vyjmuty z použití vzhledem k specifickým mezním hodnotám jejich podílu na úhrnném množství sloučenin izothiazolinonu v konečném a hotovém výrobku.

 

2-methyl-2H-isothiazol-3on: 0,0200 %

 

1,2-benzoisothiazol-2(2H)-on: 0,0500 %

 

2-oktyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0500 % s výjimkou exteriérových barev a laků na dřevo, u nichž je lze používat ve vyšších koncentracích

 

5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 %

a)

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech

Použitelnost:

Všechny výrobky, není-li uvedeno jinak

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech s následujícími klasifikacemi nebezpečnosti, na něž se vztahuje odchylka, lze použít ve výrobcích s ekoznačkou:

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech klasifikované pomocí výše uvedených klasifikací musí splňovat rovněž tyto podmínky pro udělení odchylky:

Celková koncentrace nepřekročí 0.060 % hmotnostních

Látky klasifikované H400 (R50) a/nebo H410 (R50/53) musí být biologicky neakumulativní. Biologicky neakumulativní látky mají log Kow ≤ 3,2 nebo biokoncentrační faktor (BCF) ≤ 100.

Je nutné doložit, že u výrobku byly splněny podmínky pro schválení podle směrnice 98/8/ES a nařízení (ES) č. 528/2012.

Pokud se použijí konzervanty, které jsou donory formaldehydu, pak obsah formaldehydu a emise z konečného výrobku musí splňovat požadavky na omezení látek uvedené v rámci kritéria 7a).

Specifické mezní hodnoty koncentrace se vztahují na tyto konzervanty:

i)

pyrithion zinečnatý

ii)

3-diamin-N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1-propan

Konzervanty pro výrobky v plechových obalech

Celkový obsah v konečném výrobku: 0,060 % hm.

Mezní hodnota koncentrace

0,050 %

0,050 %

Ověření:

Prohlášení žadatele a jeho dodavatele pojidel podložené číslem CAS a klasifikacemi pro účinné složky v konečném výrobku a jeho pojidle.

V něm bude uveden žadatelem provedený výpočet koncentrace účinné složky v konečném výrobku.

V souladu s požadavky čl. 58 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/2012 o biocidních přípravcích se označí všechny vyrobené účinné látky, u nichž 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení má jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm až 100 nm.

b

Konzervanty používané v tónovacích (barvících) strojích

Klasifikace nebezpečnosti, na něž se vztahuje odchylka, a podmínky pro udělení odchylky uvedené v bodě 1 a) se použijí rovněž pro konzervanty používané k ochraně barevných tónů během jejich uskladnění ve strojích před smísením se základními barvami.

Konzervanty přidávané za účelem ochrany barevných tónů, jež budou vydávány ze strojů, nesmí přesáhnout celkovou výši 0,20 % hmotnostních.

Specifické maximální mezní hodnoty koncentrace platí pro tyto konzervanty, které přispívají k celkovému množství konzervantů v barvivech:

Celkový obsah konzervantů v barvivu:

0,20 % hm.

Ověření:

Prohlášení žadatele a/nebo jeho dodavatele barev podložené číslem CAS a klasifikacemi pro účinné složky v konečném výrobku a jeho pojidle.

V něm bude uveden výpočet koncentrace účinné složky v konečném výrobku.

V souladu s požadavky čl. 58 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/2012 o biocidních přípravcích se označí všechny vyrobené účinné látky, u nichž 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení má jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm až 100 nm.

i)

3-jodo- 2-propynyl-butylkarbamát (IPBC)

0,10 %

ii)

pyrithion zinečnatý

0,050 %

iii)

3-diamin-N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-1-propan

0,050 %

c)

Konzervanty v suchém filmu

Použitelnost:

Exteriérové barvy, interiérové barvy pro zvláštní použití

Konzervanty v suchém filmu a jejich stabilizátory klasifikované pomocí následujících klasifikací nebezpečnosti, na něž se vztahuje odchylka, mohou být použity ve všech výrobcích používaných v interiérech a pouze ve specifických výrobcích určených k venkovnímu použití:

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Konzervanty v suchém filmu klasifikované pomocí výše uvedených klasifikací musí splňovat rovněž tyto podmínky pro udělení výjimky:

Celková koncentrace nesmí překročit 0,10 % nebo 0,30 % hmotnostních (dle potřeby).

Látky klasifikované H400 (R50) a/nebo H410 (R50/53) musí být biologicky neakumulativní. Biologicky neakumulativní látky mají log Kow ≤ 3,2 nebo biokoncentrační faktor (BCF) ≤ 100.

Je nutné doložit, že u výrobku byly splněny podmínky pro schválení konzervantů podle směrnice 98/8/ES o biocidních přípravcích a nařízení (ES) č. 528/2012 o biocidních přípravcích.

Vyšší celkový obsah se vztahuje na následující konzervanty v suchém filmu pouze v případech specifického použití:

kombinace 3-jodo-2-propynyl-butylkarbamátu (IPBC)

exteriérové barvy a laky

Specifické mezní hodnoty koncentrace se vztahují na tyto konzervanty:

pyrithion zinečnatý

Konzervanty v suchém filmu

Celkový obsah v konečném výrobku:

Interiérové barvy, které jsou určeny k použití v prostorech s vysokým obsahem vlhkosti vzduchu, včetně koupelen a kuchyní:

0,10 % hm.

Veškeré druhy použití exteriérových barev:

0,30 % hm.

Celkový obsah kombinací IPBC v exteriérových barvách:

0,650 %

0,050 %

Ověření:

Prohlášení žadatele a jeho dodavatele pojidel podložené číslem CAS a klasifikacemi pro účinné složky v konečném výrobku a jeho pojidle.

V něm bude uveden žadatelem provedený výpočet koncentrace účinné složky v konečném výrobku.

V souladu s požadavky čl. 58 odst. 3 nařízení (ES) č. 528/2012 o biocidních přípravcích se označí všechny vyrobené účinné látky, u nichž 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení má jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm až 100 nm.

d)

Konzervační stabilizátor

U oxidu zinečnatého je stanovena odchylka pro jeho použití coby stabilizátoru u kombinací konzervantů v suchém filmu, které vyžadují pyrithion zinečnatý nebo 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT).

0,050 %

Ověření:

Prohlášení podané žadatelem a jeho dodavateli surovin.

2.   Vysoušecí prostředky a prostředky proti odlupování

a)

Sikativy

Použitelnost:

Všechny výrobky, není-li uvedeno jinak

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), H413 (R53)

U kobaltových sikativ v alkydových barvách, které jsou navíc klasifikovány pomocí H400 (R50) a H410, je stanovena odchylka pro bílé a světlé barvy až do výše těchto mezních hodnot koncentrace:

Celkový obsah sikativ:

0,10 % hm.

Mezní hodnota obsahu kobaltového sikativu:

0,050 %

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

b)

Prostředky proti odlupování

Použitelnost:

Všechny produkty z kategorie barev

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43)

0,40 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

3.   Inhibitory koroze

a)

Antikorozní pigmenty

Použitelnost:

Je-li vyžadováno

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Mezní hodnoty koncentrace, které se použijí:

i)

třídy d, i, j směrnice 2004/42/ES o barvách

8,0 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je bezpečnostním listem.

ii)

všechny ostatní výrobky

2,0 % hm.

b)

Ochrana proti měděnce

Použitelnost:

Je-li vyžadováno

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H412 (R52/53), H413 (R53)

0,50 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

4.   Povrchově aktivní látky

a)

Povrchově aktivní látky pro všeobecné účely

Použitelnost:

Povrchově aktivní látky používané ve všech výrobcích.

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Následující celkové hodnoty se vztahují na hotový konečný výrobek:

bílé nebo světlé barvy

veškeré další barvy

Odchylka se vztahuje na složení povrchově aktivní látky dodávané výrobcům barev. Zvláštní omezení se vztahují na alkylfenol-ethoxyláty a perfluorované povrchově aktivní látky.

Celkový obsah povrchově aktivních látek v hotovém výrobku:

1,0 % hm.

3,0 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel, dodavatelé surovin a/nebo povrchově aktivních látek a podloží je čísly CAS a klasifikacemi používanými pro povrchově aktivní látky.

b)

Alkylfenol-ethoxyláty

Použitelnost:

Povrchově aktivní látky používané ve všech výrobcích.

Alkylfenol-ethoxyláty a jejich deriváty se nesmí používat v žádných přípravcích či složeních barev nebo laků.

nepoužije se

Ověření:

Prohlášení o nepoužívání poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi používanými pro povrchově aktivní látky.

c)

Perfluorované povrchově aktivní látky

Použitelnost:

Povrchově aktivní látky používané ve specifických výrobcích.

Nesmí se používat níže uvedené perfluorované povrchově aktivní látky s dlouhým řetězcem, vymezené v definici OECD:

i)

Perfluorkarboxylové kyseliny s uhlíkovým řetězcem o délce ≥ C 8, včetně perfluoroktanové kyseliny (PFOA),

ii)

Perfluoroktan-sulfonáty s uhlíkovým řetězcem o délce ≥ C6, včetně perfluorhexan-sulfonové kyseliny (PFHxS) a perfluoroktan-sulfonátu (PFOS), a

iii)

příbuzné sloučeniny, z nichž mohou vzniknout látky uvedené v bodech i) nebo ii), nesmí být přítomny v povrchově aktivní látce ani jako zbytek v barvě či laku.

Perfluorované povrchově aktivní látky, které nespadají pod body i), ii) nebo iii), lze používat pouze v barvách, které musí být odolné či repelentní proti vodě (viz účinek použití kritéria 3b) a 3g) a které mají vydatnost větší než 8 m2/l (viz účinek použití kritéria 3a)).

nepoužije se

Ověření:

Prohlášení o nepoužívání poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a identifikací délky řetězce používané pro povrchově aktivní látky.

5.   Různé funkční látky s obecnou působností

a)

Emulze křemíku pryskyřice v bílých barvách, barvivech a základních barvách

Použitelnost:

Všechny výrobky z kategorie barev

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H412 (R52/53), H413 (R53)

2,0 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

b)

Kovy a jejich sloučeniny

Použitelnost:

Všechny výrobky

Tyto kovy nebo jejich sloučeniny nesmějí být přítomny ve výrobku nebo složkách použitých ve výrobku v množství překračujícím stanovenou mezní hodnotu:

kadmium, olovo, chrom VI, rtuť, arsen, baryum, selen, antimon a kobalt.

Tyto odchylky se vztahují na:

baryum, antimon a kobalt v pigmentech. (viz omezení 5 f))

kobalt v sikativech (viz omezení 2 a))

0,010 % mezní hodnoty na uvedený kov

Ověření:

Prohlášení podané žadatelem a jeho dodavateli surovin.

c)

Nerostné suroviny, včetně plniv

Použitelnost:

Všechny výrobky z kategorie barev

Nerostným surovinám, včetně krystalického oxidu křemičitého a nerostů leukophylu s obsahem krystalického oxidu křemičitého je přiznána odchylka pro H373 (R48/20).

Nerostné suroviny obsahující kovy podle omezení 5 b) se smí použít, pokud laboratorní zkoušky prokázaly, že kov je vázán v krystalové mřížce a je nerozpustný (viz použitelnou zkušební metodu).

Pro následující plniva je stanovena odchylka na tomto základě:

nefelinický syenit, obsahující baryum

 

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

Žadatelé, kteří chtějí použít pojidla obsahující kovy, pro něž platí omezení, předloží protokoly o zkouškách provedených v souladu s uvedenou normou.

Zkušební metoda:

DIN 53770-1 nebo rovnocenná

d)

Neutralizační činidla

Použitelnost:

Všechny výrobky, není-li upřesněno jinak

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Použijí se tyto mezní hodnoty koncentrace:

 

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

laky a barvy na podlahy

1,0 % hm.

všechny ostatní výrobky

0,50 % hm.

e)

Optické zjasňovače

Použitelnost:

Všechny výrobky z kategorie barev

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H413 (R53)

0,10 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

f)

Pigmenty

Použitelnost:

Všechny výrobky

Pigmenty obsahující kovy se použijí, pouze pokud laboratorní zkoušky pigmentu prokázaly, že kovový chromofor je vázán v krystalové mřížce a je nerozpustný.

Pro použití těchto kovů obsahujících pigmenty je stanovena odchylka:

síran barnatý

antimon a nikl v nerozpustné mřížce TiO2

modrý spinel hlinito-kobalnatý

modrozelený spinel chromito-kobalnatý

nepoužije se

Ověření:

Výsledky zkoušek, které prokazují, že pigmentový chromofor je vázán v krystalové mřížce a je nerozpustný.

Zkušební metoda:

DIN 53770-1 nebo rovnocenná

6.   Různé funkční látky se specifickou působností

a)

UV chrániče a stabilizátory pro exteriérové barvy

Použitelnost:

Exteriérové barvy

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

0,60 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

b)

Plastifikátory v barvách a lacích

Použitelnost:

Pokud obsaženy ve složení

Následující ftaláty nesmějí být vědomě přidávány jako plastifikátory:

 

DEHP (bis(2-ethylhexyl)-ftalát)

 

BBP (benzylbutylftalát)

 

DBP (dibutylftalát)

 

DMEP (bis(2-methoxyethyl)ftalát)

 

DIBP (diisobutylftalát)

 

DIHP (di-C6-8-rozvětvené alkylftaláty)

 

DHNUP (di-C7-11-rozvětvené alkylftaláty)

 

DHP (di-n-hexylftalát)

Mezní hodnoty koncentrace pro jakýkoliv jednotlivý ftalát:

0,010 %

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

7.   Zbytkové látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku

a)

Formaldehyd

Použitelnost:

Všechny výrobky

Volný formaldehyd nesmí být záměrně přidán do konečného výrobku. Konečný výrobek musí být otestován na obsah volných formaldehydů. Požadavky na odběr vzorků pro testování musí odrážet škálu výrobků.

Použije se tato celková mezní hodnota:

 

Ověření:

Obsah volného formaldehydu se stanoví u bílé základní barvy nebo průhledného tónovacího základu, u něhož se předpokládá, že obsahuje nejvyšší teoretické množství formaldehydu. Rovněž se určí obsah barviva, u kterého se předpokládá, že obsahuje nejvyšší teoretické množství formaldehydu.

Zkušební metoda:

0,0010 % mezní hodnoty:

Stanovení koncentrace pro výrobky v plechových obalech za použití metody Mercoquant. Není-li výsledek podle této metody konečný, musí být k potvrzení koncentrace použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

0,010 % mezní hodnoty:

1)

Všechny barvy: Stanovení koncentrace formaldehydu pro výrobky v plechových obalech prostřednictvím analýzy používající Vdl-RL 03 nebo vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC).

a

2)

Interiérové barvy a laky: Stanovení pomocí analýzy podle ISO 16000-3. Při prvním použití nesmějí emise překročit 0,25 ppm a po 24 hodinách od prvního použití musí být menší než 0,05 ppm.

Stanovují se tyto odchylky z tohoto požadavku:

i)

Pokud se pro účely ochrany zvláštního druhu barvy nebo laku požadují konzervanty v plechových obalech, které jsou donory formaldehydu, a pokud se používá donor formaldehydu namísto konzervantu izothiazolinonu.

0,0010 %

ii)

Pokud polymerová disperze (pojidla) prostřednictvím zbytkových množství formaldehydu zajistí funkce donorů formaldehydu namísto konzervantů pro výrobky v plechových obalech.

V těchto případech nesmí celkový součet překročit tyto mezní hodnoty:

0,010 %

b)

Rozpouštědla

Použitelnost:

Všechny výrobky

Klasifikace, na něž se vztahuje odchylka: H304 (R65)

2,0 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

c)

Nezreagované monomery

Použitelnost:

Systémy polymérových pojidel

Nezreagované monomery z pojidel včetně kyseliny akrylové mohou být přítomny v konečném výrobku až do celkové mezní hodnoty.

0,050 % hm.

Ověření:

Prohlášení poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.

d)

Těkavé aromatické uhlovodíky a halogenovaná rozpouštědla

Použitelnost:

Všechny výrobky

Těkavé aromatické uhlovodíky a halogenovaná rozpouštědla nesmí být přítomny v konečném výrobku.

zbytková mezní hodnota: 0,01 %

Ověření:

Prohlášení o nepoužití poskytne žadatel a jeho dodavatelé surovin a podloží je čísly CAS a klasifikacemi.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).