20.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/231


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. dubna 2014

o uzavření Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti jménem Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

(2014/283/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie a její členské státy se připojily ke konsensu 193 smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (2) (dále jen „úmluva“), které přijaly Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti (dále jen „nagojský protokol“) dne 29. října 2010.

(2)

Unie podepsala nagojský protokol v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 6. května 2011 (3) s výhradou jeho pozdějšího uzavření. Nagojský protokol podepsala většina členských států.

(3)

Unie je odhodlána k rychlému provedení a ratifikaci nagojského protokolu.

(4)

V souladu s článkem 34 úmluvy podléhá každý protokol k úmluvě ratifikaci, přijetí nebo schválení státy a regionálními organizacemi hospodářské spolupráce.

(5)

Unie a její členské státy by měly usilovat o to, aby pokud možno současně uložily příslušné listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení nagojského protokolu.

(6)

Nagojský protokol by proto měl být schválen jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti se schvaluje jménem Unie.

Znění nagojského protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, schvalovací listinu podle článku 33 nagojského protokolu (4). Jmenovaná osoba nebo osoby zároveň v souladu s čl. 34 odst. 3 Úmluvy o biologické rozmanitosti uloží prohlášení uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. dubna 2014.

Za Radu

předseda

A. TSAFTARIS


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.

(3)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(4)  Den vstupu nagojského protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA

Prohlášení evropské unie podle čl. 34 odst. 3 úmluvy o biologické rozmanitosti

„Evropská unie prohlašuje, že má v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, a zejména s článkem 191 uvedené smlouvy, pravomoc uzavírat mezinárodní dohody a plnit závazky z nich vyplývající, které přispívají k dosažení těchto cílů:

zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,

ochrana lidského zdraví,

uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,

podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boj proti změně klimatu.

Evropská unie kromě toho přijímá na úrovni Unie opatření v zájmu vytvoření Evropského výzkumného prostoru a řádného fungování jejího vnitřního trhu.

Výkon pravomoci Unie ze své podstaty prochází neustálým vývojem. S cílem splnit své povinnosti podle čl. 14 odst. 2 písm. a) Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti bude Unie pravidelně aktualizovat seznam právních nástrojů, které mají být poskytnuty Informačnímu systému pro přístup a rozdělení přínosů.

Evropská unie je odpovědná za plnění závazků plynoucích z tohoto protokolu, které jsou předmětem úpravy platného práva Unie.“