4.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. března 2014,

kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES

(2014/113/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (dále jen „výbor“) byl zřízen rozhodnutím Komise 95/320/ES (1) za účelem posuzování účinků chemických činitelů na zdraví pracovníků při práci. Práce výboru přímo podporuje regulační činnost Unie v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Rozvíjí kvalitní srovnávací analytické znalosti a zajišťuje, aby návrhy, rozhodnutí a politika Komise týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků byly založeny na spolehlivých vědeckých důkazech.

(2)

Výbor napomáhá Komisi zejména při posuzování nejnovějších dostupných vědeckých údajů a při navrhování limitních hodnot expozice při práci pro ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli, které mají být stanoveny na úrovni Unie podle směrnice Rady 98/24/ES (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES (3).

(3)

Členové Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci jsou vysoce kvalifikovaní specializovaní nezávislí odborníci, kteří byli vybráni na základě objektivních kritérií. Jsou jmenováni za svou osobu a poskytují Komisi doporučení a stanoviska, která jsou nutná k vytváření politiky EU týkající se ochrany pracovníků. Přínos je takového charakteru, že by bez něj Komise nemohla dosáhnout svých cílů v oblasti sociální politiky na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Proto by tito nezávislí odborníci měli kromě náhrady výdajů obdržet odměnu, která je přiměřená vzhledem ke konkrétním úkolům, kterými byli pověřeni.

(4)

Práce výboru účinně přispívá ke zlepšení pracovního prostředí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků tím, že poskytuje Komisi vědecké důkazy o účincích chemických činitelů na zdraví pracovníků při práci, což je nezbytné pro to, aby Komise mohla dosáhnout příslušných cílů sociální politiky Unie. Aktivity výboru budou tudíž financovány z příslušné rozpočtové položky, která zahrnuje podpůrné iniciativy v oblasti sociálních politik a pracovních podmínek.

(5)

Vyvstává rovněž potřeba zlepšit strukturu a pracovní postupy výboru.

(6)

Členové výboru by měli být vybráni prostřednictvím výzvy k vyjádření zájmu. To zajistí, že postup bude respektovat zásadu rovných příležitostí a transparentnosti.

(7)

S cílem zabezpečit kontinuitu a účinnost práce výboru by měli členové jmenovaní rozhodnutím Komise 2009/985/EU (4) zůstat ve své funkci, dokud nebudou jmenováni noví členové výboru.

(8)

Vědecká stanoviska ve věcech týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků musí být založena na etických zásadách odbornosti, nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti, jak byly formulovány ve sdělení Komise s názvem „Získávání a využívání znaleckých posudků Komisí: zásady a pokyny – lepší znalosti pro lepší politiku“ (5), a musí být vydávána v souladu s osvědčenými postupy posuzování rizik.

(9)

Vzhledem k tomu, že musí být učiněny podstatné změny rozhodnutí 95/320/ES, by uvedené rozhodnutí mělo být v zájmu srozumitelnosti zrušeno a nahrazeno novým rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci

Za účelem posuzování účinků chemických činitelů na zdraví pracovníků při práci se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (dále jen „výbor“).

Článek 2

Poslání

1.   Posláním výboru je poskytovat Komisi doporučení a stanoviska na její žádost v jakékoli otázce týkající se posuzování toxikologických účinků chemických látek na zdraví pracovníků.

2.   Výbor po konzultaci se sekretariátem, který se zřizuje podle čl. 5 odst. 3, přijme metodiku pro odvozování limitních hodnot expozice při práci a bude ji přezkoumávat, aby odrážela veškeré příslušné vědecké faktory související s určováním limitních hodnot expozice při práci. Výbor zajistí, aby tato metodika odrážela stávající praxi v oblasti posuzování rizik.

3.   Výbor zejména doporučí limitní hodnoty expozice při práci založené na vědeckých údajích, jak je stanoveno ve směrnici 98/24/ES a ve směrnici 2004/37/ES, které mimo jiné zahrnují:

průměrné koncentrace rozložené na dobu osmi hodin (TWA),

limitní hodnoty krátkodobé expozice (STEL),

biologické limitní hodnoty/biologické směrné hodnoty (BLV/BGV).

Je-li to nezbytné, mohou být limitní hodnoty expozice při práci doplněny poznámkami, jež zahrnují:

pravděpodobnost absorpce kůží,

senzibilující potenciál,

karcinogenní charakteristiky.

Dodatečné příslušné poznámky mohou být doplněny změnami metodického dokumentu výboru.

4.   Každé doporučení limitní hodnoty expozice při práci bude podpořeno a podrobně vysvětleno informacemi o základních údajích, kritických účincích, použitých technikách extrapolace a o jakémkoli případném riziku pro lidské zdraví. Kromě toho bude rovněž poskytnut komentář o možnosti kontrolovat jakoukoli navrhovanou limitní hodnotu expozice při práci.

5.   Komise může požádat výbor, aby vykonával jiné činnosti související s toxikologickým hodnocením chemických činitelů.

6.   Výbor zjistí, zda-li případně nechybí konkrétní vědecké informace, jež mohou být potřebné pro hodnocení rizik chemických látek, a vyrozumí o tom příslušně Komisi.

7.   Výbor stanoví aktuální prioritní otázky týkající se účinků chemických látek na zdraví a vyrozumí o nich příslušně Komisi.

8.   Za účelem přezkumu údajů a vědeckých informací o chemických činitelích či o metodických otázkách zřídí výbor na žádost Komise tematické pracovní skupiny. S organizací těchto pracovních skupin napomáhá sekretariát výboru.

9.   Při plnění svých úkolů se výbor v souladu s čl. 5 odst. 5 snaží zajistit spolupráci s ostatními příslušnými orgány zřízenými podle právních předpisů EU, včetně agentur Unie, které vykonávají podobné úkoly v otázkách společného zájmu.

Článek 3

Jmenování členů výboru

1.   Výbor se skládá z nejvýše 21 jednotlivých odborníků vybraných ze seznamu vhodných uchazečů sestaveného na základě zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce Komise. Rovněž je poskytnut odkaz z Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů (dále jen „rejstřík“) na internetovou stránku, kde je výzva zveřejněna.

Členové jsou jmenováni za svou osobu Komisí.

Členové jsou vybráni na základě jejich prokázané vědecké kvalifikace a zkušeností vzhledem k nutnosti zajistit:

zastoupení celé škály vědeckých specializací nezbytných pro splnění poslání, tedy zejména chemie, toxikologie, epidemiologie, pracovní lékařství a hygiena při práci a obecné schopnosti v oblasti stanovení limitních hodnot expozice při práci,

vyvážené územní zastoupení členů výboru.

2.   Jména členů musí být pro informační účely zveřejněny v rejstříku a v Úředním věstníku Evropské unie.

Osobní údaje se shromáždí, zpracují a zveřejní v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6).

3.   Členové jmenovaní rozhodnutím 2009/985/EU v souladu s rozhodnutím 95/320/ES zůstávají podle tohoto rozhodnutí ve své funkci, dokud nejsou v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 1 a 2 jmenováni členové na nové funkční období.

Článek 4

Funkční období

1.   Funkční období členů výboru činí tři roky. Po uplynutí tříletého funkčního období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni nebo dokud nejsou jmenováni opakovaně.

2.   V případě odstoupení člena výboru před uplynutím tříletého funkčního období či neúčastní-li se člen výboru více než jedné třetiny zasedání či není-li z jakéhokoli jiného důvodu schopen nadále účinně přispívat k jednání výboru, může být pro zbývající část svého funkčního období nahrazen. Komise v takovém případě jmenuje postupem podle článku 3 nového člena z dřívějšího seznamu uchazečů.

Článek 5

Řídící rada a sekretariát výboru

1.   Na počátku každého funkčního období volí výbor ze svých členů prostou většinou předsedu a dva místopředsedy. Tito tři členové tvoří řídící radu výboru (dále jen „řídící rada“).

2.   Řídící rada odpovídá za vnitřní procedurální otázky výboru a předsedá jednáním za účelem dosažení vědeckého konsenzu, pokud jde o doporučení a stanoviska, jež mají být přijata.

3.   Komise poskytuje výboru a jeho pracovním skupinám sekretariát a správní podporu nezbytnou k účinnému fungování výboru.

4.   Sekretariát zajišťuje účinnou spolupráci výboru s ostatními vědeckými výbory a agenturami Unie.

5.   Sekretariát zajistí včasné zjištění možných zdrojů střetu mezi doporučeními a stanovisky výboru a doporučeními a stanovisky jiných subjektů zřízených podle práva EU, včetně agentur Unie, které vykonávají podobné úkoly v otázkách společného zájmu.

Článek 6

Pracovní skupiny

1.   Na žádost řídící rady může výbor po dohodě s útvary Komise ustavit ze svých členů pracovní skupiny.

2.   Úkolem pracovních skupin je jednat o zvláštních otázkách týkajících se pracovní činnosti výboru na základě pověření definovaného výborem a zpravovat následně výbor o výsledcích svých jednání. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj úkol.

Článek 7

Plenární zasedání výboru a jednání pracovních skupin

1.   Výbor přijme jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro skupiny odborníků Komise.

2.   Plenární zasedání výboru se zpravidla konají čtyřikrát ročně.

3.   Útvary Komise svolávají plenární zasedání výboru, jichž se účastní, a dále svolávají jednání pracovních skupin.

4.   Výbor i pracovní skupiny se obvykle scházejí v sídle Komise. Za výjimečných okolností se však jednání může konat i jinde.

Článek 8

Postupy a metodika

1.   Výbor jedná o záležitostech týkajících se jakékoliv žádosti o vydání doporučení, pokud jde o limitní hodnoty expozice při práci pro konkrétní látky či skupiny látek, nebo o jiném vědeckém stanovisku (dále jen „stanovisko“), které si vyžádala Komise.

2.   Komise může stanovit v žádosti o jakékoliv doporučení nebo stanovisko výboru v souladu s odstavcem 1 lhůtu, v níž má být takové doporučení či stanovisko vydáno.

3.   Výbor, a zejména jeho řídící rada, učiní vše pro to, aby jeho doporučení či stanoviska byla založena na obecné shodě. Po jednání výboru nenásleduje hlasování. Není-li dosaženo jednomyslnosti, uvede výbor ve zprávě určené Komisi jednotlivé různé názory vyjádřené při jednání.

4.   Výbor za podpory sekretariátu zajistí, aby metodika odrážela nejnovější vědecké standardy a byla uplatňována.

5.   Aniž jsou dotčena ustanovení o důvěrnosti uvedená v čl. 9 odst. 3, zveřejní Komise aktualizovanou metodiku spolu s přijatými doporučeními a stanovisky výboru na své internetové stránce vyhrazené výboru.

Článek 9

Etické zásady

Členové výboru se zavazují, že budou jednat nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu. Nesmějí svou odpovědnost přenášet na jiné osoby.

Učiní prohlášení, v němž se zavážou, že budou jednat ve veřejném zájmu, a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, zda mají či nemají jakékoli přímé či nepřímé zájmy, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost.

Útvary Komise vezmou na vědomí charakter jakýchkoli zájmů uvedených v prohlášení a rozhodnou o nich.

Výbor zajistí, aby doporučení a stanoviska jasně odrážela argumenty uvedené v procesu rozhodování, jak je stanoveno v jeho metodice.

Aniž je dotčen článek 339 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 12 tohoto rozhodnutí, nesmějí členové výboru sdělovat informace, které získají při práci ve výboru, tematických pracovních skupinách, pracovních skupinách či v rámci jiných činností souvisejících s tímto rozhodnutím.

Na počátku každého funkčního období podepíší členové výboru písemné prohlášení o zachování mlčenlivosti.

Článek 10

Pozorovatelé a externí odborníci

1.   Útvary Komise vyzvou země EHP/ESVO, aby navrhly vědce, kteří se budou účastnit zasedání coby pozorovatelé.

2.   Bude-li to vhodné, mohou útvary Komise požádat externí vědecké odborníky se zvláštní odbornou způsobilostí v souvislosti s určitým tématem na programu jednání, aby se příležitostně účastnili práce výboru nebo pracovní skupiny.

Článek 11

Zvláštní příspěvky

1.   Členové výboru a externí odborníci pozvaní z podnětu Komise mají nárok na zvláštní příspěvek v maximální výši 450 EUR ve formě denních jednotkových nákladů za každý celý pracovní den. Celkové náklady se vypočítají a zaokrouhlí nahoru s přesností na půl pracovního dne. Platby se provádějí v eurech.

2.   Cestovní náklady a náklady na pobyt vzniklé účastníkům v souvislosti s činností výboru hradí Komise v souladu s platnými předpisy (7). Tyto výdaje se hradí v mezích disponibilních prostředků, které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

3.   Ustanovení čl. 11 odst. 1 nabývá účinku dnem, ke kterému jsou v souladu s postupem stanoveným v článku 3 jmenováni členové na další funkční období výboru.

Článek 12

Transparentnost

1.   Komise zveřejňuje všechny relevantní dokumenty (jako jsou pořady jednání, zápisy z jednání a příspěvky účastníků) v rejstříku nebo prostřednictvím odkazu v rejstříku na příslušnou internetovou stránku.

2.   Výjimky ve zveřejnění jsou možné na základě posouzení jednotlivých případů, kdy by zveřejnění dokumentu mohlo poškodit veřejný nebo soukromý zájem, jak je definován v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (8).

Článek 13

Zrušení

1.   Rozhodnutí 95/320/ES se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. března 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Rozhodnutí Komise 95/320/ES ze dne 12. července 1995 o zřízení Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (Úř. věst. L 188, 9.8.1995, s. 14).

(2)  Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS) (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/985/EU ze dne 18. prosince 2009 o jmenování členů vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci na nové funkční období (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 98).

(5)  KOM(2002) 713 v konečném znění ze dne 11. prosince 2002.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Komise K(2007) 5858 Předpisy o úhradě výdajů externích odborníků pozvaných na zasedání Komise.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Účelem těchto výjimek je ochrana veřejné bezpečnosti, vojenských záležitostí, mezinárodních vztahů, finanční, měnové nebo hospodářské politiky, soukromí a bezúhonnosti jednotlivce, obchodních zájmů, soudních řízení a právního poradenství, inspekcí/vyšetřování/auditů a rozhodovacího procesu příslušného orgánu.